Permalink
Browse files

Merge pull request #288 from ARNHOE/patch-2

Translation: nl_NL.js
  • Loading branch information...
2 parents e809e07 + b36ab5a commit b984f296f7c1562e40d2cb8f9845ef97faf1cebc @chillu chillu committed Feb 18, 2013
Showing with 39 additions and 0 deletions.
  1. +39 −0 javascript/lang/nl_NL.js
View
39 javascript/lang/nl_NL.js
@@ -0,0 +1,39 @@
+if(typeof(ss) == 'undefined' || typeof(ss.i18n) == 'undefined') {
+ if(typeof(console) != 'undefined') console.error('Class ss.i18n not defined');
+} else {
+ ss.i18n.addDictionary('nl_NL', {
+ 'CMSMAIN.WARNINGSAVEPAGESBEFOREADDING' : "U moet de pagina opslaan voordat u kinderen kan toevoegen",
+ 'CMSMAIN.CANTADDCHILDREN' : "Je kunt geen kinderen toevoegen aan de geselecteerde knoop",
+ 'CMSMAIN.ERRORADDINGPAGE' : 'Fout toevoegen pagina',
+ 'CMSMAIN.FILTEREDTREE' : 'Gefilterd om alleen aangepaste paginas te tonen',
+ 'CMSMAIN.ERRORFILTERPAGES' : 'Kon niet filteren om alleen paginas <br />%s te tonen.',
+ 'CMSMAIN.ERRORUNFILTER' : 'Ongefilterde structuur',
+ 'CMSMAIN.PUBLISHINGPAGES' : 'Paginas aan het publiceren...',
+ 'CMSMAIN.SELECTONEPAGE' : "Selecteer minstens 1 pagina.",
+ 'CMSMAIN.ERRORPUBLISHING' : 'Verwijder gepubliceerde paginas',
+ 'CMSMAIN.REALLYDELETEPAGES' : "Wil je echt de geselecteerde %s pagina's verwijderen?",
+ 'CMSMAIN.DELETINGPAGES' : 'Paginas verwijderen...',
+ 'CMSMAIN.ERRORDELETINGPAGES': 'Fout bij verwijderen paginas',
+ 'CMSMAIN.PUBLISHING' : 'Publiceren...',
+ 'CMSMAIN.RESTORING': 'Herstellen...',
+ 'CMSMAIN.ERRORREVERTING': 'Error reverting to live content',
+ 'CMSMAIN.SAVING' : 'opslaan...',
+ 'CMSMAIN.SELECTMOREPAGES' : "Je hebt pagina(s) %s geselecteerd. \n\nWil je deze actie uitvoeren?",
+ 'CMSMAIN.ALERTCLASSNAME': 'Het paginatype wordt aangepast na opslaan van de pagina',
+ 'CMSMAIN.URLSEGMENTVALIDATION': 'URLs kunnen alleen bestaan uit letters, cijfers en koppeltekens.',
+ 'AssetAdmin.BATCHACTIONSDELETECONFIRM': "Wil je deze mappen %s verwijderen?",
+ 'AssetTableField.REALLYDELETE': 'Wil je de geselecteerde bestanden verwijderen??',
+ 'AssetTableField.MOVING': 'Verplaats %s bestand(en)',
+ 'CMSMAIN.AddSearchCriteria': 'Voeg criteria toe',
+ 'WidgetAreaEditor.TOOMANY': 'Sorry, je hebt de maximaal aantal widgets bereikt',
+ 'AssetAdmin.ConfirmDelete': 'Wil je deze map verwijderen en alle bestanden??',
+ 'Folder.Name': 'Mapnaam',
+ 'Tree.AddSubPage': 'Voeg nieuwe pagina toe',
+ 'Tree.EditPage': 'Aanpassen',
+ 'CMSMain.ConfirmRestoreFromLive': "Do you really want to copy the published content to the draft site?",
+ 'CMSMain.RollbackToVersion': "Do you really want to roll back to version #%s of this page?",
+ 'URLSEGMENT.Edit': 'Aanpassen',
+ 'URLSEGMENT.OK': 'OK',
+ 'URLSEGMENT.Cancel': 'Annuleren'
+ });
+}

0 comments on commit b984f29

Please sign in to comment.