Skip to content
Browse files

Updated translation masters

  • Loading branch information...
1 parent f2c2ffa commit bae95805dd53bc6beacee261e256a1709a776980 @tractorcow tractorcow committed May 6, 2014
Showing with 46 additions and 1 deletion.
  1. +45 −0 javascript/lang/nb.js
  2. +1 −1 lang/nb.yml
View
45 javascript/lang/nb.js
@@ -0,0 +1,45 @@
+// This file was generated by GenerateJavaScriptI18nTask from javascript/lang/src/nb.js.
+// See https://github.com/silverstripe/silverstripe-buildtools for details
+if(typeof(ss) == 'undefined' || typeof(ss.i18n) == 'undefined') {
+ if(typeof(console) != 'undefined') console.error('Class ss.i18n not defined');
+} else {
+ ss.i18n.addDictionary('nb', {
+ "CMSMAIN.ALERTCLASSNAME": "Sidetypen vil bare bli oppdatert når siden blir lagret",
+ "CMSMain.RollbackToVersion": "Vil du virkelig rulle tilbake til versjon #%s av denne siden?",
+ "CMSMAIN.CANTADDCHILDREN": "You can't add children to the selected node",
+ "CMSMAIN.PUBLISHINGPAGES": "Publiserer sider ...",
+ "CMSMAIN.SELECTMOREPAGES": "Du har valgt %s sider.\n\nVil du virkelig utføre denne handlingen?",
+ "CMSMAIN.SAVING": "lagrer ...",
+ "CMSMAIN.ERRORDELETINGPAGES": "Feil ved sletting av sider",
+ "URLSEGMENT.Edit": "Rediger",
+ "CMSMAIN.WARNINGSAVEPAGESBEFOREADDING": "Du må lagre siden før du kan legge til undersider.",
+ "CMSMAIN.PUBLISHING": "Publiserer ...",
+ "CMSMAIN.URLSEGMENTVALIDATION": "URLs can only be made up of letters, digits and hyphens.",
+ "URLSEGMENT.Cancel": "Avbryt",
+ "Tree.ShowAsList": "Vis undersider som en liste",
+ "CMSMAIN.ERRORREVERTING": "Error reverting to live content",
+ "Tree.ThisPageOnly": "Bare denne siden",
+ "CMSMain.ConfirmRestoreFromLive": "Vil du virkelig kopiere den publiserte siden til utkastsiden?",
+ "CMSMAIN.ERRORPUBLISHING": "Feil ved publisering av sider",
+ "CMSMAIN.ERRORADDINGPAGE": "Feil ved opprettelse av side",
+ "AssetTableField.REALLYDELETE": "Vil du virkelig slette de merkede filene?",
+ "CMSMAIN.RESTORING": "Gjenoppretter ...",
+ "AssetTableField.MOVING": "Flytter %s file(r)",
+ "Tree.EditPage": "Rediger",
+ "URLSEGMENT.OK": "OK",
+ "CMSMAIN.ERRORUNFILTER": "Unfiltered tree",
+ "CMSMAIN.FILTEREDTREE": "Filtered tree to only show changed pages",
+ "AssetAdmin.ConfirmDelete": "Vil du virkelig slette denne mappen og alle filer som ligger i den?",
+ "AssetAdmin.BATCHACTIONSDELETECONFIRM": "Vil du virkelig slette %s mapper?",
+ "CMSMAIN.AddSearchCriteria": "Legg til kriterie",
+ "Tree.Duplicate": "Dupliser",
+ "Tree.ThisPageAndSubpages": "Denne siden og undersider",
+ "WidgetAreaEditor.TOOMANY": "Beklager, du har for mange \"widgets\" i dette området",
+ "CMSMAIN.DELETINGPAGES": "Sletter sider ...",
+ "Folder.Name": "Mappenavn",
+ "CMSMAIN.REALLYDELETEPAGES": "Vil du virkelig slette de %s merkede sidene?",
+ "CMSMAIN.SELECTONEPAGE": "Vennligst velg minst én side.",
+ "Tree.AddSubPage": "Legg til ny side her",
+ "CMSMAIN.ERRORFILTERPAGES": "Could not filter tree to only show changed pages<br />%s"
+});
+}
View
2 lang/nb.yml
@@ -3,7 +3,7 @@ nb:
ADDFILES: 'Legg til filer'
ActionAdd: 'Legg til mappe'
AppCategoryArchive: Arkiv
- AppCategoryAudio: Audio
+ AppCategoryAudio: Lyd
AppCategoryDocument: Dokument
AppCategoryFlash: Flash
AppCategoryImage: Bilde

0 comments on commit bae9580

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.