Permalink
Browse files

Updated translations

  • Loading branch information...
1 parent 311e0d0 commit ca37dc8e6996612616afafcd2e6782684f14dd53 @chillu chillu committed Feb 17, 2014
Showing with 388 additions and 80 deletions.
  1. +4 −4 javascript/lang/src/pl.js
  2. +16 −0 lang/pl.yml
  3. +8 −0 lang/ru.yml
  4. +360 −76 lang/sr.yml
@@ -11,9 +11,9 @@
"CMSMAIN.PUBLISHING": "Publikacja...",
"CMSMAIN.URLSEGMENTVALIDATION": "Adres URL może składać się tylko z liter, cyfr i łączników.",
"URLSEGMENT.Cancel": "Anuluj",
- "Tree.ShowAsList": "Show children as list",
+ "Tree.ShowAsList": "Pokaż dzieci jako listę",
"CMSMAIN.ERRORREVERTING": "Błąd podczas powrotu do opublikowanej strony",
- "Tree.ThisPageOnly": "This page only",
+ "Tree.ThisPageOnly": "Tylko tę stronę",
"CMSMain.ConfirmRestoreFromLive": "Czy na pewno skopiować opublikowaną treść do strony roboczej?",
"CMSMAIN.ERRORPUBLISHING": "Błąd podczas publikacji stron",
"CMSMAIN.ERRORADDINGPAGE": "Błąd przy dodawaniu strony",
@@ -27,8 +27,8 @@
"AssetAdmin.ConfirmDelete": "Czy na pewno usunąć ten folder i wszystkie pliki w nim zawarte?",
"AssetAdmin.BATCHACTIONSDELETECONFIRM": "Czy na pewno usunąć %s folderów?",
"CMSMAIN.AddSearchCriteria": "Dodaj kryteria",
- "Tree.Duplicate": "Duplicate",
- "Tree.ThisPageAndSubpages": "This page and subpages",
+ "Tree.Duplicate": "Powiel",
+ "Tree.ThisPageAndSubpages": "Ta strona i podstrony",
"WidgetAreaEditor.TOOMANY": "Przepraszam, ale osiągnięto maksymalną ilość widgetów w tym obszarze",
"CMSMAIN.DELETINGPAGES": "Usuwanie stron...",
"Folder.Name": "Nazwa folderu",
View
@@ -70,6 +70,7 @@ pl:
UNPUBLISHED_PAGES: 'Usunięto z opublikowanych %d stron'
UNPUBLISH_PAGES: Cofnij publikację
CMSMain:
+ ACCESS: 'Dostęp do sekcji ''{title}'''
ACCESS_HELP: 'Zezwala na oglądanie sekcji zawierających drzewo stron oraz treść. Prawo Przeglądaj i edytuj może być obsługiwane przez pola wyboru dostępne na stronach oraz poprzez zakładkę uprawnień.'
AddNew: 'Dodaj nową stronę'
AddNewButton: 'Dodaj nowy'
@@ -95,10 +96,14 @@ pl:
PUBALLFUN2: "Naciśnięcie tego przycisku spowoduje przejście po wszystkich stronach i opublikowanie ich. Zazwyczaj używa się tego, gdy w witrynie było bardzo dużo zmian, na przykład gdy witryna została utworzona."
PUBPAGES: 'Zrobiono: Opublikowano {count} stron'
PageAdded: 'Pomyślnie utworzono stronę'
+ REMOVED: 'Usunięto ''{title}''{description} z witryny'
+ REMOVEDPAGE: 'Usunięto ''{title}'' z opublikowanej witryny'
REMOVEDPAGEFROMDRAFT: '''%s'' usunięto ze szkiców'
RESTORE: Przywróć
RESTORED: 'Pomyślnie przywrócono ''{title}'''
ROLLBACK: 'Wróć do tej wersji'
+ ROLLEDBACKPUBv2: 'Przywrócono opublikowaną wersję'
+ ROLLEDBACKVERSIONv2: 'Przywrócono wersję #%d.'
SAVE: Zapisz
SAVEDRAFT: 'Zapisz szkic'
TabContent: Zawartość
@@ -132,6 +137,7 @@ pl:
UNKNOWN: Nieznany
WHEN: Kiedy
CMSPagesController:
+ GalleryView: 'Tryb galerii'
ListView: 'Widok listy'
MENUTITLE: Strony
TreeView: 'Widok drzewa'
@@ -240,6 +246,10 @@ pl:
MENUTITLE: Raporty
ReportAdminForm:
FILTERBY: 'Filtruj po'
+ SITETREE:
+ VIRTUALPAGEDRAFTWARNING: 'Aby opublikować stronę wirtualną opublikuj stronę powiązaną'
+ VIRTUALPAGEWARNING: 'Aby opublikować tą stronę najpierw wybierz stronę powiązaną i zapisz zmiany'
+ VIRTUALPAGEWARNINGSETTINGS: 'Aby opublikować wybierz stronę powiązaną w sekcji głównej'
SearchForm:
GO: Przejdź
SEARCH: Szukaj
@@ -256,6 +266,8 @@ pl:
OtherGroupTitle: Inny
ParameterLiveCheckbox: 'Sprawdź witrynę'
REPEMPTY: '{title} raport jest pusty.'
+ SilverStripeNavigator:
+ ARCHIVED: Zarchiwizowane
SilverStripeNavigatorLink:
ShareInstructions: 'Aby podzielić się tą stroną, skopiuj i wklej poniższy link.'
ShareLink: 'Podziel się linkiem'
@@ -324,7 +336,9 @@ pl:
LINKCHANGENOTE: 'Zmiana linku na aktualnej stronie skutkuje zmianą w linkach stron potomnych.'
MENUTITLE: 'Sekcja nawigacji'
METADESC: 'Opis'
+ METADESCHELP: 'Wyszukiwarki internetowe używają tej treści w wynikach wyszukiwania (ta treść nie wpłynie na ich pozycjonowanie)'
METAEXTRA: 'Własne meta tagi'
+ METAEXTRAHELP: 'HTML zawierający dodatkowe metainformacje, n.p. <meta name="customName" content="your custom content here" />'
MODIFIEDONDRAFTHELP: 'Na stronie znajdują się nieopublikowane zmiany'
MODIFIEDONDRAFTSHORT: Zmodyfikowana
MetadataToggle: Metadane
@@ -359,6 +373,7 @@ pl:
URLSegment: 'Segment adresu URL'
VIEWERGROUPS: 'Grupy przeglądających'
VIEW_ALL_DESCRIPTION: 'Przeglądanie stron'
+ VIEW_ALL_HELP: 'Uprawenienie do przeglądania wszystkich stron w witrynie, bez wzlędu na szczegółowe ustawienia w ich zakładkach Dostęp. Wymaga uprawenienia "Dostęp do sekcji ''Strony''" '
VIEW_DRAFT_CONTENT: 'Obejrzyj szkic treści'
VIEW_DRAFT_CONTENT_HELP: 'Stosowane do oglądania szkiców stron poza systemem CMS. Przydatne w przypadku zewnętrznych współpracowników nie mających dostępu do CMS.'
Viewers: 'Grupy przeglądających'
@@ -382,6 +397,7 @@ pl:
DESCRIPTION: 'Wyświetla zawartość innej strony'
EditLink: edytuj
HEADER: 'To jest wirtualna strona'
+ HEADERWITHLINK: 'Strona wirtualna odzwierciedlająca treść "{title}" ({link})'
PLURALNAME: 'Wirtualne Strony'
PageTypNotAllowedOnRoot: '"{type}" nie jest dozwolona dla głównego poziomu wirtualnej strony'
SINGULARNAME: 'Wirtualna Strona'
View
@@ -114,6 +114,7 @@ ru:
RESET: Восстановить
CMSPageAddController:
ParentMode_child: 'Под другой страницей'
+ ParentMode_top: 'Корневая страница'
MENUTITLE: 'Добавить страницу'
CMSPageHistoryController:
COMPAREMODE: 'Режим сравнения (выбрать две)'
@@ -152,6 +153,8 @@ ru:
Title: 'Все страницы, включая удаленные'
CMSSiteTreeFilter_Search:
Title: 'Все страницы'
+ ContentControl:
+ NOTEWONTBESHOWN: 'Внимание: это сообщение не будет показано посетителям'
ContentController:
ARCHIVEDSITE: 'Версия для просмотра'
ARCHIVEDSITEFROM: 'Архив сайта от'
@@ -223,6 +226,7 @@ ru:
CONTENT_CATEGORY: 'Права доступа к содержимому'
PERMISSIONS_CATEGORY: 'Роли и права доступа'
RedirectorPage:
+ DESCRIPTION: 'Перенаправление на другую внутреннюю страницу'
HASBEENSETUP: 'Страница перенаправления установлена без указания места перенаправления.'
HEADER: 'Эта страница будет перенаправлять пользователей на другую страницу'
OTHERURL: 'URL другого сайта'
@@ -259,6 +263,9 @@ ru:
REPEMPTY: 'Отчет {title} пуст.'
SilverStripeNavigator:
ARCHIVED: Архивные
+ SilverStripeNavigatorLink:
+ ShareInstructions: 'Чтобы поделиться ссылкой на эту страницу, скопируйте URL ниже.'
+ ShareLink: 'Поделиться ссылкой'
SilverStripeNavigatorLinkl:
CloseLink: Закрыть
SiteConfig:
@@ -375,6 +382,7 @@ ru:
URLSegmentField:
Cancel: Отмена
Edit: Редактировать
+ OK: ОК
ViewArchivedEmail_ss:
CANACCESS: 'Вы можете посмотреть архивную версию сайта по этой ссылке:'
HAVEASKED: 'Вы запросили просмотр содержимого нашего сайта за'
Oops, something went wrong.

0 comments on commit ca37dc8

Please sign in to comment.