Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Updated translations

  • Loading branch information...
commit e809e0775eb9fbc4a996da765a5840f2eb7a7b1d 1 parent 2402a8f
@chillu chillu authored
Showing with 28 additions and 28 deletions.
  1. +7 −7 lang/ja_JP.yml
  2. +14 −14 lang/lt.yml
  3. +2 −2 lang/pl.yml
  4. +5 −5 lang/uk.yml
View
14 lang/ja_JP.yml
@@ -112,7 +112,7 @@ ja_JP:
TreeFiltered: フィルタリングされたツリー
TreeFilteredClear: フィルタを解除
CMSMain_left.ss:
- 'APPLY FILTER': 'Apply Filter'
+ 'APPLY FILTER': フィルタを適用
RESET: リセット
CMSPageAddController:
MENUTITLE: 'ページを追加'
@@ -240,11 +240,11 @@ ja_JP:
HASBEENSETUP: '転送URLを含むページには、転送先がない状態で設定されています。'
HEADER: このページをユーザーを変更して他のページにしますか?
OTHERURL: 他のウェブサイトのURL
- PLURALNAME: 'Redirector Pags'
+ PLURALNAME: リダイレクトページ
REDIRECTTO: 変更は
REDIRECTTOEXTERNAL: 他のウェブサイト
REDIRECTTOPAGE: 貴方のウェブサイトを表示します
- SINGULARNAME: 'Redirector Page'
+ SINGULARNAME: リダイレクトページ
YOURPAGE: 貴方のウェブサイトを表示します
ReportAdmin:
MENUTITLE: レポート
@@ -259,7 +259,7 @@ ja_JP:
BROKENFILES: 壊れているファイルがあるページ
BROKENLINKS: 'Pages with broken links'
BROKENREDIRECTORPAGES: 'RedirectorPages pointing to deleted pages'
- BROKENVIRTUALPAGES: 'VirtualPages pointing to deleted pages'
+ BROKENVIRTUALPAGES: '削除されたページを参照している仮想ページ'
BrokenLinksGroupTitle: 壊れているリンクのレポート
ContentGroupTitle: 'Content reports'
EMPTYPAGES: 空のページ
@@ -311,7 +311,7 @@ ja_JP:
DEFAULTCONTACTTITLE: 連絡はこちらまで
DEFAULTHOMECONTENT: '<p>SilverStripeへようこそ!これはデフォルトのホームページです。このページを編集するには、<a href="admin/">CMS</a>にアクセスしてください。<a href="http://doc.silverstripe.org">開発者向けドキュメント</a>や、<a href="http://doc.silverstripe.org/doku.php?id=tutorials">チュートリアル</a>もご覧いただけます。</p>'
DEFAULTHOMETITLE: 'ホーム'
- DELETEDPAGEHELP: 'Page is no longer published'
+ DELETEDPAGEHELP: 'このページは今は公開されていません。'
DELETEDPAGESHORT: 削除済
DEPENDENT_NOTE: 'The following pages depend on this page. This includes virtual pages, redirector pages, and pages with content links.'
DESCRIPTION: 通常のコンテンツページ
@@ -329,7 +329,7 @@ ja_JP:
INHERIT: 親ページを受け継ぐ
LASTUPDATED: 最終更新日時
LINKCHANGENOTE: このページのリンクを変更するとすべての子ページのリンクに影響を与える可能性があります。
- MENUTITLE: 操作レベル
+ MENUTITLE: メニュー表示
METADESC: 説明
METADESCHELP: 'Search engines use this content for displaying search results (although it will not influence their ranking).'
METAEXTRA: 'メタタグをカスタム'
@@ -398,7 +398,7 @@ ja_JP:
TreeTools:
DisplayLabel: 'Display:'
ViewArchivedEmail.ss:
- CANACCESS: 'You can access the archived site at this link:'
+ CANACCESS: アーカイブされたサイトには次のリンクでアクセス可能です:
HAVEASKED: 'You have asked to view the content of our site on'
VirtualPage:
CHOOSE: 'リンクするページを選択してください'
View
28 lang/lt.yml
@@ -4,7 +4,7 @@ lt:
ActionAdd: 'Pridėti aplanką'
AppCategoryArchive: Archyvas
AppCategoryAudio: Garsas
- AppCategoryDocument: Document
+ AppCategoryDocument: Dokumentas
AppCategoryFlash: Flash
AppCategoryImage: Paveikslėlis
AppCategoryVideo: Video
@@ -170,17 +170,17 @@ lt:
DRAFTSITE: 'Juodraštinė svetainė'
DRAFT_SITE_ACCESS_RESTRICTION: 'Jūs turite prisijungti su savo TVS slaptažodžiu, kad galėtumėte peržiūrėti juodraščio arba archyvo turinį.<a href="%s">Spauskite čia, norėdami grįžti į svetainę</a>.'
Email: 'E. paštas'
- INSTALL_SUCCESS: 'Installation Successful!'
+ INSTALL_SUCCESS: 'Įdiegimas sėkmingas!'
InstallFilesDeleted: 'Įdiegimo bylos sėkmingai pašalintos'
InstallSecurityWarning: 'Saugumo sumetimais Jūs turėtumėte ištrinti įdiegimo bylas, nebent vėliau Jūs planuojate iš naujo diegti (<em>bus reikalinga administravimo prieiga, žiūrėkite viršuje</em>). Web paslaugos programa turi gauti rašymo teises "assets" aplankui, kitiems aplankams tokių teisių nereikia. <a href="{link}" style="text-align: center;">Spauskite čia jei norite ištrinti įdiegimo bylas</a>'
- InstallSuccessCongratulations: 'SilverStripe has been successfully installed!'
+ InstallSuccessCongratulations: 'SilverStripe buvo sėkmingai įdiegta!'
LOGGEDINAS: 'Prisijungėte kaip '
LOGIN: Prisijungti
LOGOUT: Atsijungti
NOTLOGGEDIN: Neprisijungęs
PUBLISHEDSITE: 'Publikuojama svetainė'
Password: Slaptažodis
- PostInstallTutorialIntro: 'This website is a simplistic version of a SilverStripe 3 site. To extend this, please take a look at {link}.'
+ PostInstallTutorialIntro: 'Šis puslapis yra supaprastinta SilverStripe 3 tinklapio versija. Norėdami išplėsti jo funkcionalumą, apsilankykite {link}.'
StartEditing: 'Jūs galite pradėti redaguoti svetainės turinį, atidarydami <a href="{link}">TVS</a>.'
UnableDeleteInstall: 'Nepajėgiame ištrinti įdiegimo bylų. Prašome pašalinti bylas rankiniu būdu.'
VIEWPAGEIN: 'Peržiūrėti puslapį:'
@@ -192,8 +192,8 @@ lt:
DEFAULTSERVERERRORPAGETITLE: 'Tarnybinės stoties klaida'
DESCRIPTION: 'Savitas turinys, skirtingai klaidai apibrėžti (Pvz.: "Puslapis nerastas")'
ERRORFILEPROBLEM: 'Klaida atveriant rašymui bylą "{filename}". Prašome patikrinti bylos leidimus.'
- PLURALNAME: 'Error Pags'
- SINGULARNAME: 'Error Page'
+ PLURALNAME: 'Klaidos puslapiai'
+ SINGULARNAME: 'Klaidos puslapis'
400: '400 - Bloga užklausa'
401: '401 - Leidimas neduotas'
403: '403 - Uždrausta'
@@ -240,11 +240,11 @@ lt:
HASBEENSETUP: 'Nukreipimo puslapis nustatytas be jokio nukreipimo.'
HEADER: 'Šis puslapis nukreips lankytojus į kitą puslapį'
OTHERURL: 'Kitos svetainės URL adresas'
- PLURALNAME: 'Redirector Pags'
+ PLURALNAME: 'Nukreipimo puslapiai'
REDIRECTTO: 'Nukreipti į'
REDIRECTTOEXTERNAL: 'Kita svetainė'
REDIRECTTOPAGE: 'Puslapis Jūsų svetainėje'
- SINGULARNAME: 'Redirector Page'
+ SINGULARNAME: 'Nukreipimo puslapis'
YOURPAGE: 'Puslapį Jūsų svetainėje'
ReportAdmin:
MENUTITLE: Ataskaitos
@@ -277,8 +277,8 @@ lt:
EDITHEADER: 'Kas gali redaguoti šį puslapį?'
EDIT_PERMISSION: 'Tvarkyti svetainės parametrus'
EDIT_PERMISSION_HELP: 'Galimybė tvarkyti globalias priėjimo, pagrindinio puslapio teises.'
- PLURALNAME: 'Site Configs'
- SINGULARNAME: 'Site Config'
+ PLURALNAME: 'Svetainės konfigūracijos'
+ SINGULARNAME: 'Svetainės konfigūracija'
SITENAMEDEFAULT: 'Jūsų Svetainės Pavadinimas'
SITETAGLINE: 'Svetainės šūkis'
SITETITLE: 'Svetainės pavadinimas'
@@ -296,7 +296,7 @@ lt:
ADDEDTODRAFTHELP: 'Puslapis dar nebuvo publikuotas'
ADDEDTODRAFTSHORT: Juodraštis
ALLOWCOMMENTS: 'Ar leisti komentuoti šį puslapį?'
- APPEARSVIRTUALPAGES: 'This content also appears on the virtual pages in the {title} sections.'
+ APPEARSVIRTUALPAGES: 'Šis turinys taip pat matomas virtualiuose puslapiuose, {title} skyriuose.'
BUTTONCANCELDRAFT: 'Atšaukti juodraščio pakeitimus'
BUTTONCANCELDRAFTDESC: 'Ištrinti juodraštį ir grįžti prie šiuo metu publikuojamo puslapio'
BUTTONSAVEPUBLISH: 'Išsaugoti ir publikuoti'
@@ -331,13 +331,13 @@ lt:
LINKCHANGENOTE: 'Keičiant šio puslapio nuorodą, keisis ir jam priklausančių puslapių nuorodos.'
MENUTITLE: 'Navigacijos pavadinimas'
METADESC: 'Meta aprašymas'
- METADESCHELP: 'Search engines use this content for displaying search results (although it will not influence their ranking).'
+ METADESCHELP: 'Paieškos varikliai naudoja šį turinį paieškos rezultatų atvaizdavimui (tačiau jis neturės įtakos rezultatų reitingui).'
METAEXTRA: 'Naudotojo meta žymės'
- METAEXTRAHELP: 'HTML tags for additional meta information. For example &lt;meta name="customName" content="your custom content here" /&gt;'
+ METAEXTRAHELP: 'HTML žymos papildomai meta informacijai. Pavyzdžiui: &lt;meta name="tavoPavadinimas" content="tavo turinys čia" /&gt;'
MODIFIEDONDRAFTHELP: 'Puslapyje yra nepublikuoto turinio'
MODIFIEDONDRAFTSHORT: Pakeistas
MetadataToggle: Metaduomenys
- OBSOLETECLASS: 'This page is of obsolete type {type}. Saving will reset it''s type and you may lose data'
+ OBSOLETECLASS: 'Šis puslapis yra nebenaudojamo tipo {type}. Išsaugojimas iš naujo nustatys jo tipą, ko pasekoje galite prarasti duomenis'
PAGELOCATION: 'Puslapio vieta'
PAGETITLE: 'Puslapio pavadinimas'
PAGETYPE: 'Puslapio tipas'
View
4 lang/pl.yml
@@ -331,9 +331,9 @@ pl:
LINKCHANGENOTE: 'Zmiana linku na aktualnej stronie skutkuje zmianą w linkach stron potomnych.'
MENUTITLE: 'Sekcja nawigacji'
METADESC: Opis
- METADESCHELP: 'Search engines use this content for displaying search results (although it will not influence their ranking).'
+ METADESCHELP: 'Wyszukiwarki używają tej zawartości do wyświetlania wyników wyszukiwania (aczkolwiek nie zmieni to ich miejsca w rankingu)'
METAEXTRA: 'Własne meta tagi'
- METAEXTRAHELP: 'HTML tags for additional meta information. For example &lt;meta name="customName" content="your custom content here" /&gt;'
+ METAEXTRAHELP: 'Tagi HTML dla dodatkowych informacji. Na przykład &lt;meta name="niestandardowaNazwa" content="twoja zawartość" /&gt;'
MODIFIEDONDRAFTHELP: 'Na stronie znajdują się nieopublikowane zmiany'
MODIFIEDONDRAFTSHORT: Zmodyfikowana
MetadataToggle: Metadane
View
10 lang/uk.yml
@@ -72,7 +72,7 @@ uk:
CMSFileAddController:
MENUTITLE: Файли
CMSMain:
- ACCESS: 'Access to ''{title}'' section'
+ ACCESS: 'Доступ до секції ''{title}'' '
ACCESS_HELP: 'Дозволити перегляд розділу, що містить дерево сторінок і зміст. Дозволами на перегляд та редагування, а також окремими дозволами на контент, можна керувати на відповідних сторінках.'
AddNew: 'Додати нову сторінку'
AddNewButton: 'Додати новий'
@@ -81,7 +81,7 @@ uk:
Create: Створити
DELETE: 'Видалити з чорнового сайту'
DELETEFP: Видалити
- DESCREMOVED: 'and {count} descendants'
+ DESCREMOVED: 'і {count} нащадків'
EMAIL: 'Електронна пошта'
EditTree: 'Edit Tree'
ListFiltered: 'Filtered list.'
@@ -97,12 +97,12 @@ uk:
PUBPAGES: 'Done: Published {count} pages'
PageAdded: 'Сторінка успішно створена'
REMOVED: 'Видалено ''%s''%s з публічного сайту'
- REMOVEDPAGE: 'Removed ''{title}'' from the published site'
+ REMOVEDPAGE: '''{title}'' видалено з публічного сайту'
REMOVEDPAGEFROMDRAFT: 'Видалено ''%s'' з чорнового сайту'
RESTORE: Відновити
RESTORED: 'Restored ''{title}'' successfully'
ROLLBACK: 'Повернутися до цієї версії'
- ROLLEDBACKPUB: 'Rolled back to published version. New version number is #{version}'
+ ROLLEDBACKPUB: 'Повернено до опублікованої версії. Нова версія #{version}'
ROLLEDBACKVERSION: 'Повернено версію #%d. Нова версія - #%d'
SAVE: Зберегти
SAVEDRAFT: 'Зберегти в чорновий'
@@ -268,7 +268,7 @@ uk:
ParameterLiveCheckbox: 'Перевірити робочий сайт'
REPEMPTY: 'The {title} report is empty.'
SilverStripeNavigatorLink:
- ShareInstructions: 'To share a this to this page, copy and paste the link below.'
+ ShareInstructions: 'Щоб поділитися цією сторінкою, скопіюйте та вставте посилання нижче.'
ShareLink: 'Поділитися посиланням'
SilverStripeNavigatorLinkl:
CloseLink: Закрити

0 comments on commit e809e07

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.