Permalink
Browse files

Lithuanian translation

  • Loading branch information...
1 parent 0401c57 commit 33a1570849b9f1f11f95fc881446288fc54149ec @martynassateika martynassateika committed Jan 22, 2013
Showing with 49 additions and 0 deletions.
  1. +49 −0 lang/lt.yml
View
@@ -0,0 +1,49 @@
+lt:
+ Comment:
+ ALLOWCOMMENTS: 'Įgalinti komentarus'
+ COMMENT: Komentaras
+ COMMENTBY: 'Komentarą parašė ''%s'''
+ ISSPAM: 'Šlamštas?'
+ MODERATED: 'Moderated?'
+ NAME: 'Autoriaus Vardas'
+ ON: puslapyje
+ PLURALNAME: Komentarai
+ SINGULARNAME: Komentaras
+ CommentAdmin:
+ Moderated: Patvirtinti
+ NeedsModeration: 'Laukia patvirtinimo'
+ MENUTITLE: Komentarai
+ CommentInterface:
+ POST: Skelbti
+ YOURNAME: 'Jūsų vardas'
+ CommentingController:
+ COMMENTS: Komentarai
+ EMAILADDRESS: 'Jūsų el.pašto adresas (nebus skelbiamas)'
+ PERMISSIONFAILURE: 'Jūs negalite skelbti komentarų šiame puslapyje. Įsitikinkite, kad esate prisijungęs ir turite atitinkamą teisių lygį.'
+ RSSTITLE: 'Komentarų RSS srautas'
+ WEBSITEURL: 'Jūsų svetainės nuoroda'
+ CommentsAdmin:
+ NeedsModeration: 'Laukia patvirtinimo'
+ CommentsInterface.ss:
+ COMMENTLOGINERROR: 'Negalite rašyti komentarų neprisijungęs'
+ COMMENTPERMISSIONERROR: 'ir neturėdamas atitinkamo teisių lygio'
+ COMMENTPOSTLOGIN: 'Prisijungti čia'
+ COMMENTS: Komentarai
+ COMMENTSDISABLED: 'Komentarų skelbimas išjungtas'
+ LOGINTOPOSTCOMMENT: 'Prisijunkite, norėdami parašyti komentarą'
+ NEXT: sekantys
+ NOCOMMENTSYET: 'Šio puslapio kol kas niekas nepakomentavo.'
+ POSTCOM: 'Parašykite komentarą'
+ PREV: ankstesni
+ RSSFEEDALLCOMMENTS: 'Visų komentarų RSS'
+ RSSFEEDCOMMENTS: 'Šio puslapio komentarų RSS'
+ CommentsInterface_pendingcomment.ss:
+ AWAITINGMODERATION: 'Jūsų komentaras išsiųstas ir laukia patvirtinimo.'
+ CommentsInterface_singlecomment.ss:
+ APPROVE: 'patvirtinti šį komentarą'
+ ISNTSPAM: 'šis komentaras nėra šlamštas'
+ ISSPAM: 'šis komentaras yra šlamštas'
+ PBY: Parašė
+ REMCOM: 'ištrinti šį komentarą'
+ PageCommentInterface:
+ DELETEALLCOMMENTS: 'Ištrinti visus komentarus šiame puslapyje'

0 comments on commit 33a1570

Please sign in to comment.