Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

498 lines (497 sloc) 21.064 kb
sv:
AssetAdmin:
NEWFOLDER: 'Ny mapp'
AssetTableField:
CREATED: 'Först uppladdad'
DIM: Dimensioner
FILENAME: Filnamn
FOLDER: Mapp
LASTEDIT: 'Senast ändrad'
OWNER: Ägare
SIZE: Filstorlek
TITLE: Titel
TYPE: Filtyp
URL: URL
AssetUploadField:
ChooseFiles: 'Välj filer'
DRAGFILESHERE: 'Dra filer hit'
DROPAREA: 'Släpp här'
EDITALL: 'Redigera alla'
EDITANDORGANIZE: 'Redigera och organisera'
EDITINFO: 'Edit files'
FILES: Filer
FROMCOMPUTER: 'Välj filer från din dator'
FROMCOMPUTERINFO: 'Ladda upp från din dator'
TOTAL: Totalt
UPLOADINPROGRESS: 'Var god dröj... uppladdning pågår'
UPLOADOR: ELLER
BBCodeParser:
ALIGNEMENT: Justering
ALIGNEMENTEXAMPLE: högerjusterad
BOLD: 'Fet text'
BOLDEXAMPLE: Fet
CODE: Kodblock
CODEDESCRIPTION: 'Oformaterat kodblock'
CODEEXAMPLE: Kodblock
COLORED: 'Färgad text'
COLOREDEXAMPLE: 'blå text'
EMAILLINK: E-postlänk
EMAILLINKDESCRIPTION: 'Skapa länk till en e-postadress'
IMAGE: Bild
IMAGEDESCRIPTION: 'Visa en bild i ditt inlägg'
ITALIC: 'Kursiv text'
ITALICEXAMPLE: Kursiv
LINK: Hemsidelänk
LINKDESCRIPTION: 'Länk till en annan sajt eller URL'
STRUCK: 'Genomstruken text'
STRUCKEXAMPLE: Genomstruken
UNDERLINE: 'Understruken text'
UNDERLINEEXAMPLE: Understruken
UNORDERED: 'Oordnad lista'
UNORDEREDDESCRIPTION: 'Oordnad lista'
UNORDEREDEXAMPLE1: 'oordnad artikel 1'
BasicAuth:
ENTERINFO: 'Var god ange användarnamn och lösenord'
ERRORNOTADMIN: 'Den användaren är inte administratör'
ERRORNOTREC: 'Användarnamnet / lösenordet hittas inte'
Boolean:
0: Falskt
ANY: 'Vilken som helst'
Hello: Hej
LOGOUT: 'Logga ut'
1: Sant
CMSMain:
ACCESS: 'Tillgång till sektionen ''{title}'''
ACCESSALLINTERFACES: 'Tillgång till alla CMS-sektioner'
ACCESSALLINTERFACESHELP: 'Ersätter mer specifika behörighetsinställningar.'
SAVE: Spara
CMSProfileController:
MENUTITLE: CMSProfileController
CheckboxField:
- Falskt
- Sant
ComplexTableField:
CLOSEPOPUP: 'Stäng popup'
SUCCESSADD2: 'Lade till {name}'
SUCCESSEDIT: 'Sparade %s %s %s'
ConfirmedPasswordField:
ATLEAST: 'Lösenord måste vara minst {min} tecken långa.'
BETWEEN: 'Lösenord måste vara {min} till {max} tecken långa.'
MAXIMUM: 'Lösenord får som längst vara {max} tecken långa.'
SHOWONCLICKTITLE: 'Ändra lösenord'
CreditCardField:
FIRST: första
FOURTH: fjärde
SECOND: andra
THIRD: tredje
CurrencyField:
CURRENCYSYMBOL: $
DataObject:
PLURALNAME: Dataobjekt
SINGULARNAME: Dataobjekt
Date:
DAY: dag
DAYS: dagar
HOUR: timme
HOURS: timmar
MIN: min
MINS: min
MONTH: 'månad '
MONTHS: 'månader '
SEC: sek
SECS: sekunder
TIMEDIFFAGO: '{difference} sen'
TIMEDIFFIN: 'om {difference}'
YEAR: år
YEARS: år
DateField:
NOTSET: 'inte angivet'
TODAY: 'i dag'
VALIDDATEFORMAT2: 'Var god att ange datumet i ett giltigt format ({format})'
VALIDDATEMAXDATE: 'Angivet datum måste vara tidigare eller samma som det senaste godkända datumet ({date})'
VALIDDATEMINDATE: 'Angivet datum måste vara senare eller samma som det tidigaste godkända datumet ({date})'
Director:
ADD: 'Lägg till'
CSVEXPORT: 'Export to CSV'
INVALID_REQUEST: 'Ogiltig förfrågan'
NOTFOUND: 'No items found'
DropdownField:
CHOOSE: (Välj)
EmailField:
VALIDATION: 'Var snäll och ange en epostadress'
Email_BounceRecord:
PLURALNAME: 'Studsade e-brev'
SINGULARNAME: 'Studsade e-brev'
Enum:
ANY: 'Vilken som helst'
LOADING: Laddar...
REQUIREJS: 'The CMS requires that you have JavaScript enabled.'
File:
Content: Innehåll
Filename: Filnamn
INVALIDEXTENSION: 'Filändelsen tillåts inte (tillåtna: {extensions})'
INVALIDEXTENSIONSHORT: 'Filändelsen tillåts inte'
NOFILESIZE: 'Filstorleken är noll bytes'
NOVALIDUPLOAD: 'Filen är inte giltig för uppladdning'
Name: Namn
PLURALNAME: Filer
SINGULARNAME: Fil
TOOLARGE: 'Filen är för stor, max {size} tillåts'
TOOLARGESHORT: 'Filstorlek överskriden {size}'
Title: Titel
FileIFrameField:
ATTACH: 'Bifoga {type}'
ATTACHONCESAVED: '{type}s can be attached once you have saved the record for the first time.'
ATTACHONCESAVED2: 'Files can be attached once you have saved the record for the first time.'
DELETE: 'Radera {type}'
DISALLOWEDFILETYPE: 'Filtypen är inte tillåten för uppladdning'
FILE: Fil
FROMCOMPUTER: 'Från din dator'
FROMFILESTORE: 'Från filarkivet'
NOSOURCE: 'Välj filen du vill bifoga'
REPLACE: 'Ersätt {type}'
Filesystem:
IMPORT_TAB_HEADER: Importera
SEARCHLISTINGS: Sök
SYNCRESULTS: 'Synk genomförd: {createdcount} objekt skapades, {deletedcount} objekt raderades'
Form:
FIELDISREQUIRED: '%s är obligatorisk'
TITLE: 'Iframe för uppladdning av bild'
VALIDATIONCREDITNUMBER: 'Kontrollera att du angav kortnummret {number} rätt'
VALIDATIONNOTUNIQUE: 'Det angivna värdet är inte unikt'
VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: 'Lösenorden stämmer inte överrens '
VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: 'Lösenordfältet får inte vara tomt'
VALIDATIONSTRONGPASSWORD: 'Lösenord måste innehålla minst en siffra och en bokstav.'
VALIDATOR: Validator
VALIDCURRENCY: 'Var vänlig ange en korrekt valuta'
FormField:
NONE: ingen
GridAction:
DELETE_DESCRIPTION: Radera
Delete: Radera
UnlinkRelation: Avlänka
GridField:
Add: 'Lägg till {name}'
Filter: Filtrera
FilterBy: 'Filtrera på'
Find: Hitta
LEVELUP: 'Upp en nivå'
LinkExisting: 'Länk finns'
NewRecord: 'Ny %s'
NoItemsFound: 'Inget hittades'
PRINTEDAT: Utskrivet
PRINTEDBY: 'Utskrivet av'
PlaceHolder: 'Hitta {type}'
PlaceHolderWithLabels: 'Hitta {type} efter {name}'
RelationSearch: Relationssökning
ResetFilter: Rensa
GridFieldAction_Delete:
DeletePermissionsFailure: 'Rättighet för att radera saknas'
NEXT: Nästa
PREVIOUS: Föregående
GridFieldDetailForm:
Create: Skapa
Delete: Radera
DeletePermissionsFailure: 'Rättighet för att radera saknas'
Deleted: 'Raderade %s %s'
HELLO: Hej
Save: Spara
Saved: 'Sparade %s %s'
TEXT1: 'Här är din'
TEXT2: 'Återställningslänk för lösenord'
TEXT3: för
Group:
AddRole: 'Lägg till roll för den här gruppen'
CHANGEPASSWORDTEXT1: 'Du har ändrat ditt lösenord för'
CHANGEPASSWORDTEXT2: 'Du kan nu använda följande uppgifter för att logga in:'
Code: Gruppkod
DefaultGroupTitleAdministrators: Administratörer
DefaultGroupTitleContentAuthors: Författare
Description: Beskrivning
EMAIL: E-post
GroupReminder: 'Om du väljer en förälder till gruppen så kommer gruppen ärva alla förälderns roller'
HELLO: Hej
Locked: 'Låst?'
NoRoles: 'Inga roller funna'
PASSWORD: Lösenord
Parent: Föräldragrupp
RolesAddEditLink: 'Hantera roller'
Sort: Sorteringsordning
TITLE: 'Iframe för uppladdning av bild'
has_many_Permissions: Tillstånd
many_many_Members: Medlemmar
GroupImportForm:
Help1: '<p>Importera en eller flera grupper i <em>CSV</em>- format (komma-separerade värden). <small><a href="#" class ="toggle-advanced">Visa avancerade val</a></small></p>'
Help2: "<div class=\"advanced\">\\n<h4>Avancerat</h4>\\n<ul>\\n<li>Tillåtna kolumner<em>%s</em></li>\\n<li>Existerande grupper matchas deras unika <em>kod</em>-attribut och uppdateras med alla nya värden från den importerade filen</li>\\n<li>Grupphierarkier kan skapas genom att använda en <em>ParentCode</em>-kolumn.</li>\\n<li>Behörighetskoder kan anges genom en <em>PermissionCode</em>-kolumn. Existerande behörighetskoder raderas inte.</li>\\n</ul>\\n</div>"
ResultCreated: 'Skapade {count} grupper'
ResultDeleted: 'Raderade %d grupper'
ResultUpdated: 'Uppdaterade %d grupper'
Hierarchy:
InfiniteLoopNotAllowed: 'Oändlig loop hittades i hierarkin "{type}". Var vänlig ändra föräldern för att lösa detta'
HtmlEditorField:
ADDURL: 'Lägg till URL'
ADJUSTDETAILSDIMENSIONS: 'Detaljer &amp; dimensioner'
ANCHORVALUE: Ankare
BUTTONINSERT: Infoga
BUTTONINSERTLINK: 'Infoga länk'
BUTTONREMOVELINK: 'Ta bort länk'
BUTTONUpdate: Uppdatera
CAPTIONTEXT: Rubriktext
CSSCLASS: 'Placering / stil'
CSSCLASSCENTER: 'Centrerad, för sig själv'
CSSCLASSLEFT: 'Till vänster, med text runt omkring'
CSSCLASSLEFTALONE: 'Till vänster, för sig själv.'
CSSCLASSRIGHT: 'Till höger, med text runt omkring.'
DETAILS: Detaljer
EMAIL: E-postadress
FILE: Fil
FOLDER: Mapp
FROMCMS: 'Från CMSet'
FROMCOMPUTER: 'Från din dator'
FROMWEB: 'Från webben'
FindInFolder: 'Hitta i mapp'
IMAGEALT: 'Alternativ text (alt)'
IMAGEALTTEXT: 'Alternativ text (alt) - visas om bilden inte kan visas'
IMAGEALTTEXTDESC: 'Visas för skärmläsare eller om bilden inte kan visas'
IMAGEDIMENSIONS: Dimensioner
IMAGEHEIGHTPX: Höjd
IMAGETITLE: 'Titel text (tooltip) - för ytterligare information om bilden'
IMAGETITLETEXT: 'Titel text (tooltip)'
IMAGETITLETEXTDESC: 'För ytterligare information om bilden'
IMAGEWIDTHPX: Bredd
INSERTMEDIA: 'Infoga media'
LINK: 'Infoga länk'
LINKANCHOR: 'Ankare på den här sidan'
LINKDESCR: Länk-beskrivning
LINKEMAIL: E-postadress
LINKEXTERNAL: 'En annan sajt'
LINKFILE: 'Ladda ner en fil'
LINKINTERNAL: 'Sida på sajten'
LINKOPENNEWWIN: 'Öppna länk i nytt fönster?'
LINKTO: 'Länka till'
PAGE: Sida
URL: URL
URLNOTANOEMBEDRESOURCE: 'URLen ''{url}'' gick inte att omvandla till ett media.'
UpdateMEDIA: 'Uppdatera media'
ImageField:
IMAGE: Bild
Image_iframe.ss: 'ChangePasswordEmail.ss: BackLink_Button.ss: CMSLoadingScreen.ss: RelationComplexTableField.ss: ForgotPasswordEmail.ss: APPLY FILTER: "Använd filter" GridFieldItemEditView.ss: Go back: "Gå tillbaka" ModelSidebar.ss: TableListField_PageControls.ss: ModelAdmin_Tools.ss: ComplexTableField_popup.ss: TableField.ss: FileIFrameField_iframe.ss: ComplexTableField.ss: TableListField.ss: ModelAdmin_ImportSpec.ss: LeftAndMain_Menu.ss:'
LeftAndMain:
ADD: 'Lägg till ny rad'
ADDITEM: 'Lägg till %s'
CANT_REORGANISE: 'Du har inte tillstånd att ändra sidor på toppnivå. Dina ändringar har inte sparats.'
DELETED: Raderad
DropdownBatchActionsDefault: Åtgärder
HELP: Hjälp
PAGETYPE: Sidtyp
PERMAGAIN: 'Du har blivit utloggad. Om du vill logga in igen anger du dina uppgifter nedan.'
PERMALREADY: 'Tyvärr så har du inte tillträde till den delen av CMSet. Om du vill logga in med en annan användare kan du göra det nedan'
PERMDEFAULT: 'Var god välj en inloggningsmetod och fyll i dina uppgifter för att logga in i CMSet.'
PLEASESAVE: 'Var god spara sidan. Den kan inte uppdateras för att den har inte sparats ännu.'
PreviewButton: Förhandsgranska
REORGANISATIONSUCCESSFUL: 'Omorganisationen av sidträdet luyckades.'
SAVEDUP: Sparad.
VersionUnknown: okänd
LoginAttempt:
Email: E-postadress
IP: IP-adress
Status: Status
Member:
ADDGROUP: 'Lägg till grupp'
BUTTONCHANGEPASSWORD: 'Ändra lösenord'
BUTTONLOGIN: 'Logga in'
BUTTONLOGINOTHER: 'Logga in som annan användare'
BUTTONLOSTPASSWORD: 'Jag har glömt mitt lösenord'
CONFIRMNEWPASSWORD: 'Bekräfta nytt lösenord'
CONFIRMPASSWORD: 'Bekräfta lösenord'
DefaultAdminFirstname: standard
DefaultDateTime: standard
EMAIL: E-post
EMPTYNEWPASSWORD: 'Det nya lösenordet kan inte vara tomt, vänligen försök igen'
ENTEREMAIL: 'Ange en e-postadress för att få en återställningslänk för lösenordet.'
ERRORLOCKEDOUT: 'Ditt konto har stängts av tillfället på grund av för många misslyckade inloggningsförsök. Försök igen om 20 minuter.'
ERRORNEWPASSWORD: 'Du har angett ditt nya lösenord annorlunda, försök igen'
ERRORPASSWORDNOTMATCH: 'Ditt nuvarande lösenord matchar inte, var god försök igen'
ERRORWRONGCRED: 'Antingen e-postadressen eller lösenordet är fel. Försök igen.'
FIRSTNAME: Förnamn
INTERFACELANG: Gränssnittsspråk
INVALIDNEWPASSWORD: 'Vi kunde inte godkänna det lösenordet: {password}'
LOGGEDINAS: 'Du är inloggad som {name}.'
NEWPASSWORD: 'Nytt lösenord'
PASSWORD: Lösenord
PLURALNAME: Medlemmar
PROFILESAVESUCCESS: 'Lyckades spara.'
REMEMBERME: 'Kom ihåg mig nästa gång?'
SINGULARNAME: Medlem
SUBJECTPASSWORDCHANGED: 'Ditt lösenord har ändrats'
SUBJECTPASSWORDRESET: 'Din återställningslänk'
SURNAME: Efternamn
VALIDATIONMEMBEREXISTS: 'Det finns redan en medlem med samma %s'
ValidationIdentifierFailed: 'Kan inte skriva över medlem #{id} med samma identifierare ({name} = {value}))'
WELCOMEBACK: 'Välkommen tillbaka, {firstname}'
YOUROLDPASSWORD: 'Ditt gamla lösenord'
belongs_many_many_Groups: Grupper
db_LastVisited: 'Datum för senaste besöket'
db_Locale: Gränssnittsspråk
db_LockedOutUntil: 'Utelåst till'
db_NumVisit: 'Antal besök'
db_Password: Lösenord
db_PasswordExpiry: 'Lösenordet upphör att gälla'
MemberAuthenticator:
TITLE: 'E-post &amp; Lösenord'
MemberDatetimeOptionsetField:
AMORPM: 'AM (Ante meridiem) eller PM (Post meridiem)'
Custom: Anpassad
DATEFORMATBAD: 'Datumformatet är ogiltigt'
DAYNOLEADING: 'Dag i månad utan inledande nolla'
DIGITSDECFRACTIONSECOND: 'En eller fler delar som representerar en decimaldel av en sekund.'
FOURDIGITYEAR: 'Fyrsiffrigt år'
FULLNAMEMONTH: 'Helt namn för månad (t ex juni)'
HOURNOLEADING: 'Timme utan inledande nolla'
MINUTENOLEADING: 'Minut utan inledande nolla'
MONTHNOLEADING: 'Dag i månad utan inledande nolla'
Preview: Förhandsgranska
SHORTMONTH: 'Kortnamn för månad (t ex jun)'
TOGGLEHELP: 'Växla formatteringshjälp'
TWODIGITDAY: 'Två siffror för dag i månad'
TWODIGITHOUR: 'Två siffror för timme (00 till 23)'
TWODIGITMINUTE: 'Två siffror för minut (00 till 59)'
TWODIGITMONTH: 'Tvåsiffrig månad (01 = januari osv)'
TWODIGITSECOND: 'Två siffror för sekund (00 till 59)'
TWODIGITYEAR: 'Två siffror för år'
MemberImportForm:
Help1: '<p>Importera användare i <em>CSV-format</em> (kommaseparerade värden). <small>a href="#" class="toggle-advanced">Visa avancerat</a></small></p>'
Help2: "<div class=\"advanced\">\\n<h4>Avancerat </h4>\\n<ul>\\n<li>Tillåtna kolumner: <em>%s</em></li>\\n<li>Existerade medlemmar matchas av deras unika <em>kod</em>-attribut och uppdateras med alla nya värden från den importerade filen</li>\\n<li>Grupper kan anges i <em>Grupp</em>-kolumnen. Grupper identiferas av deras <em>Code</em>-attribut. Anges flera grupper separeras dessa med kommatecken. Existerande gruppmedlemskap tas inte bort.</li>\\n</ul>\\n</div>"
ResultCreated: 'Skapade {count} medlemmar'
ResultDeleted: 'Raderade %d medlemmar'
ResultNone: 'Inga ändringar'
ResultUpdated: 'Uppdaterade {count} medlemmar'
MemberTableField: null
ModelAdmin:
DELETE: Radera
DELETEDRECORDS: 'Deleted {count} records.'
IMPORT: 'Importera från CSV'
IMPORTEDRECORDS: 'Imported {count} records.'
NOCSVFILE: 'Var god och bläddra efter en CSV-fil för import'
NOIMPORT: 'Inget att importera'
RESET: Rensa
Title: Datamodeller
UPDATEDRECORDS: 'Updated {count} records.'
MoneyField:
FIELDLABELAMOUNT: Belopp
FIELDLABELCURRENCY: Valuta
NullableField:
IsNullLabel: 'Är NULL'
NumericField:
VALIDATION: '''{value}'' är inget nummer, bara nummer kan accepteras för det här fältet'
Permission:
AdminGroup: Administratör
CMS_ACCESS_CATEGORY: CMS-tillgång
FULLADMINRIGHTS: 'Fulla administrativa rättigheter'
FULLADMINRIGHTS_HELP: 'Implicerar och gäller över alla andra tillskrivna rättigheter.'
IMPORTSPECFIELDS: Databaskolumner
IMPORTSPECLINK: 'Show Specification for %s'
IMPORTSPECRELATIONS: Relationer
IMPORTSPECTITLE: 'Specification for %s'
PermissionCheckboxSetField:
AssignedTo: 'tilldelad till "{title}"'
FromGroup: 'ärvde från grupp "{title}"'
FromRole: 'ärvde från roll "{title}"'
FromRoleOnGroup: 'ärvt från roll "%s" i grupp "%s"'
Permissions:
PERMISSIONS_CATEGORY: 'Roller och tillgångsinställningar'
PhoneNumberField:
Back: Tillbaka
VALIDATION: 'Var god ange ett giltigt telefonnummer'
Security:
ALREADYLOGGEDIN: 'Du har inte tillträde till den här sidan. Om du har ett annat konto som har rätt behörighet kan du logga in igen nedan.'
BUTTONSEND: 'Skicka återställningslänk'
CHANGEPASSWORDBELOW: 'Du kan ändra ditt lösenord nedan'
CHANGEPASSWORDHEADER: 'Ändra ditt lösenord'
ENTERNEWPASSWORD: 'Var god ange ett nytt lösenord.'
ERRORPASSWORDPERMISSION: 'Du måste vara inloggad för att kunna ändra ditt lösenord!'
LOGGEDOUT: 'Du har blivit utloggad. Om du vill logga in igen anger du dina uppgifter nedan.'
LOGIN: 'Logga in'
NOTEPAGESECURED: 'Den här sidan är låst. Fyll i dina uppgifter nedan så skickar vi dig vidare.'
NOTERESETLINKINVALID: '<p>Återställningslänk för lösenord är felaktig eller för gammal.</p><p>Du kan begära en ny <a href="{link1}">här</a> eller ändra ditt lösenord när du <a href="{link2}">loggat in</a>.</p>'
NOTERESETPASSWORD: 'Ange din e-postadress så skickar vi en länk med vilken du kan återställa ditt lösenord'
PASSWORDSENTHEADER: 'Återställningslänk för lösenord har skickats till ''{email}'''
PASSWORDSENTTEXT: 'Tack en återställningslänk har skickats till ''{email}'', förutsatt att ett konto med den addressen finns.'
SecurityAdmin:
ACCESS_HELP: 'Tillåt visning, skapande och redigerande av användare, såväl som tilldelning av tillstånd och roller till dessa.'
APPLY_ROLES: 'Applicera roller till grupper'
APPLY_ROLES_HELP: 'Behörighet att redigera roller tillskrivna en grupp. Kräver behörighet till sektionen för användare.'
EDITPERMISSIONS: 'Hantera tillstånd för grupper'
EDITPERMISSIONS_HELP: 'Möjlighet att redigera "Tillstånd" samt "IP-adresser" för en grupp. Tillgång till säkerhetsavdelningen krävs.'
GROUPNAME: Gruppnamn
IMPORTGROUPS: 'Importera grupper'
IMPORTUSERS: 'Importera användare'
MEMBERS: Medlemmar
MENUTITLE: Säkerhet
MemberListCaution: 'Varning: Att radera medlemmar från den här listan kommer också att radera dem från alla grupper och från databasen helt och hållet'
NEWGROUP: 'Ny grupp'
PERMISSIONS: Tillstånd
ROLES: Roller
ROLESDESCRIPTION: 'Roller är fördefinierade uppsättningar av tillstånd, och kan tilldelas grupper. <br/> De ärvs från föräldragrupper om det krävs.'
TABROLES: Roller
Users: Användare
SecurityAdmin_MemberImportForm:
BtnImport: 'Importera från CSV'
FileFieldLabel: 'CSV-fil <small>(Tillåtna filtyper: *.csv)</small>'
SilverStripeNavigator:
DISPLAYING: Displaying
Edit: Ändra
FILTER: 'Filtrera på'
IMPORT: Importera
OF: av
TO: to
VIEWFIRST: 'Visa första'
VIEWLAST: 'Visa sista'
VIEWNEXT: 'Visa nästa'
VIEWPREVIOUS: 'Visa föregående'
SimpleImageField:
NOUPLOAD: 'Ingen bild uppladdad'
SiteTree:
TABMAIN: Huvudsaklig
TableField:
ADDITEM: 'Add %s'
ISREQUIRED: 'För %s är ''%s'' obligatoriskt'
NOITEMSFOUND: 'No items found'
SORTASC: 'Sortera i stigande ordning'
SORTDESC: 'Sortera i fallande ordning'
TableListField:
CSVEXPORT: 'Exportera till CSV'
PRINT: 'Skriv ut'
Print: Print
SELECT: 'Välj:'
TimeField:
VALIDATEFORMAT: 'Var god att ange tid i ett giltigt format ({format})'
ToggleField:
LESS: mindre
MORE: mer
UploadField:
ATTACHFILE: 'Bifoga en fil'
ATTACHFILES: 'Bifoga fil(er)'
AttachFile: 'Bifoga fil(er)'
DELETE: 'Delete from files'
DELETEINFO: 'Ta bort filen permanent från filarkivet'
DOEDIT: Spara
DROPFILE: 'Släpp en fil'
DROPFILES: 'släpp filer'
Dimensions: Dimensioner
EDIT: Edit
EDITINFO: 'Redigera filen'
FIELDNOTSET: 'Hittade ingen filinformation'
FROMCOMPUTER: 'Från din dator'
FROMCOMPUTERINFO: 'Select from files'
FROMFILES: 'Från filer'
MAXNUMBEROFFILES: 'Max antal ({count}) filer överstiget.'
MAXNUMBEROFFILESSHORT: 'Kan bara ladda upp {count} files'
REMOVE: 'Ta bort'
REMOVEERROR: 'Fel när filen skulle tas bort'
REMOVEINFO: 'Ta bort filen härifrån, men radera den inte från filarkivet'
STARTALL: 'Starta alla'
STARTALLINFO: 'Start all uploads'
Saved: Sparad
Versioned:
has_many_Versions: Versioner
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.