Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

481 lines (480 sloc) 20.255 kb
sv:
AssetAdmin:
NEWFOLDER: 'Ny mapp'
AssetTableField:
CREATED: 'Först uppladdad'
DIM: Dimensioner
FILENAME: Filnamn
FOLDER: Mapp
LASTEDIT: 'Senast ändrad'
OWNER: Ägare
SIZE: Filstorlek
TITLE: Titel
TYPE: Filtyp
URL: URL
AssetUploadField:
ChooseFiles: 'Välj filer'
DRAGFILESHERE: 'Dra filer hit'
DROPAREA: 'Släpp här'
EDITALL: 'Edit all'
EDITANDORGANIZE: 'Redigera och organisera'
FILES: Files
TOTAL: Total
TOUPLOAD: 'Choose file(s) to upload...'
UPLOADINPROGRESS: 'Please wait… upload in progress'
UPLOADOR: ELLER
BBCodeParser:
ALIGNEMENT: Justering
ALIGNEMENTEXAMPLE: högerjusterad
BOLD: 'Fet text'
BOLDEXAMPLE: Fet
CODE: Kodblock
CODEDESCRIPTION: 'Oformaterat kodblock'
CODEEXAMPLE: Kodblock
COLORED: 'Färgad text'
COLOREDEXAMPLE: 'blå text'
EMAILLINK: E-postlänk
EMAILLINKDESCRIPTION: 'Skapa länk till en e-postadress'
IMAGE: Bild
IMAGEDESCRIPTION: 'Visa en bild i ditt inlägg'
ITALIC: 'Kursiv text'
ITALICEXAMPLE: Kursiv
LINK: Hemsidelänk
LINKDESCRIPTION: 'Länk till en annan sajt eller URL'
STRUCK: 'Genomstruken text'
STRUCKEXAMPLE: Genomstruken
UNDERLINE: 'Understruken text'
UNDERLINEEXAMPLE: Understruken
UNORDERED: 'Oordnad lista'
UNORDEREDDESCRIPTION: 'Oordnad lista'
UNORDEREDEXAMPLE1: 'oordnad artikel 1'
BasicAuth:
ENTERINFO: 'Var god ange användarnamn och lösenord'
ERRORNOTADMIN: 'Den användaren är inte administratör'
ERRORNOTREC: 'Användarnamnet / lösenordet hittas inte'
Boolean:
ANY: 'Vilken som helst'
0: Falskt
LOGOUT: 'Log out'
1: Sant
CMSMain:
ACCESS: 'Access to ''{title}'' section'
ACCESSALLINTERFACES: 'Tillgång till alla CMS-sektioner'
ACCESSALLINTERFACESHELP: 'Ersätter mer specifika behörighetsinställningar.'
SAVE: Spara
CMSProfileController:
MENUTITLE: CMSProfileController
CheckboxField:
- Falskt
- Sant
ComplexTableField:
CLOSEPOPUP: 'Stäng popup'
SUCCESSADD2: 'Added {name}'
SUCCESSEDIT: 'Sparade %s %s %s'
ConfirmedPasswordField:
ATLEAST: 'Passwords must be at least {min} characters long.'
BETWEEN: 'Passwords must be {min} to {max} characters long.'
MAXIMUM: 'Passwords must be at most {max} characters long.'
SHOWONCLICKTITLE: 'Ändra lösenord'
CreditCardField:
FIRST: första
FOURTH: fjärde
SECOND: andra
THIRD: tredje
CurrencyField:
CURRENCYSYMBOL: $
DataObject:
PLURALNAME: Dataobjekt
SINGULARNAME: Dataobjekt
Date:
DAY: dag
DAYS: dagar
HOUR: timme
HOURS: timmar
MIN: min
MINS: min
MONTH: 'månad '
MONTHS: 'månader '
SEC: sek
SECS: sekunder
TIMEDIFFAGO: '{difference} ago'
TIMEDIFFIN: 'in {difference}'
YEAR: år
YEARS: år
DateField:
NOTSET: 'inte angivet'
TODAY: 'i dag'
VALIDDATEFORMAT2: 'Please enter a valid date format ({format})'
VALIDDATEMAXDATE: 'Your date has to be older or matching the maximum allowed date ({date})'
VALIDDATEMINDATE: 'Your date has to be newer or matching the minimum allowed date ({date})'
Director:
ADD: 'Lägg till'
INVALID_REQUEST: 'Invalid request'
DropdownField:
CHOOSE: (Välj)
EmailField:
VALIDATION: 'Please enter an email address'
Email_BounceRecord:
PLURALNAME: 'Studsade e-brev'
SINGULARNAME: 'Studsade e-brev'
Enum:
ANY: 'Vilken som helst'
LOADING: Loading...
File:
Content: Innehåll
Filename: Filnamn
INVALIDEXTENSION: 'Extension is not allowed (valid: {extensions})'
INVALIDEXTENSIONSHORT: 'Extension is not allowed'
NOFILESIZE: 'Filstorleken är noll bytes'
NOVALIDUPLOAD: 'Filen är inte giltig för uppladdning'
Name: Namn
PLURALNAME: Filer
SINGULARNAME: Fil
TOOLARGE: 'Filesize is too large, maximum {size} allowed'
TOOLARGESHORT: 'Filesize exceeds {size}'
Title: Titel
FileIFrameField:
ATTACH: 'Attach {type}'
ATTACHONCESAVED: '{type}s can be attached once you have saved the record for the first time.'
ATTACHONCESAVED2: 'Files can be attached once you have saved the record for the first time.'
DELETE: 'Delete {type}'
DISALLOWEDFILETYPE: 'Filtypen är inte tillåten för uppladdning'
FILE: Fil
FROMCOMPUTER: 'Från din dator'
FROMFILESTORE: 'Från filarkivet'
NOSOURCE: 'Välj filen du vill bifoga'
REPLACE: 'Replace {type}'
Filesystem:
IMPORT_TAB_HEADER: Import
SEARCHLISTINGS: Search
SYNCRESULTS: 'Sync complete: {createdcount} items created, {deletedcount} items deleted'
Form:
FIELDISREQUIRED: '%s är obligatorisk'
TITLE: 'Iframe för uppladdning av bild'
VALIDATIONCREDITNUMBER: 'Please ensure you have entered the {number} credit card number correctly'
VALIDATIONNOTUNIQUE: 'Det angivna värdet är inte unikt'
VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: 'Lösenorden stämmer inte överrens '
VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: 'Lösenordfältet får inte vara tomt'
VALIDATIONSTRONGPASSWORD: 'Passwords must have at least one digit and one alphanumeric character'
VALIDATOR: Validator
VALIDCURRENCY: 'Please enter a valid currency'
FormField:
NONE: ingen
GridAction:
DELETE_DESCRIPTION: Delete
Delete: Radera
UnlinkRelation: Avlänka
GridField:
Add: 'Add {name}'
Filter: Filtrera
FilterBy: 'Filter by '
Find: Hitta
LEVELUP: 'Level up'
LinkExisting: 'Länk finns'
NewRecord: 'Ny %s'
NoItemsFound: 'Inget hittades'
PRINTEDAT: Utskrivet
PRINTEDBY: 'Utskrivet av'
PlaceHolder: 'Find {type}'
PlaceHolderWithLabels: 'Find {type} by {name}'
RelationSearch: Relationssökning
ResetFilter: Rensa
GridFieldAction_Delete:
DeletePermissionsFailure: 'Rättighet för att radera saknas'
NEXT: Nästa
PREVIOUS: Föregående
GridFieldDetailForm:
Create: Create
Delete: Delete
DeletePermissionsFailure: 'No delete permissions'
Deleted: 'Deleted %s %s'
HELLO: Hej
Save: Save
Saved: 'Saved %s %s'
TEXT1: 'Här är din'
TEXT2: 'Återställningslänk för lösenord'
TEXT3: för
Group:
AddRole: 'Lägg till roll för den här gruppen'
CHANGEPASSWORDTEXT1: 'Du har ändrat ditt lösenord för'
CHANGEPASSWORDTEXT2: 'Du kan nu använda följande uppgifter för att logga in:'
Code: Gruppkod
DefaultGroupTitleAdministrators: Administratörer
DefaultGroupTitleContentAuthors: Författare
Description: Beskrivning
EMAIL: E-post
GroupReminder: 'Om du väljer en förälder till gruppen så kommer gruppen ärva alla förälderns roller'
HELLO: Hej
Locked: 'Låst?'
NoRoles: 'Inga roller funna'
PASSWORD: Lösenord
Parent: Föräldragrupp
RolesAddEditLink: 'Hantera roller'
Sort: Sorteringsordning
TITLE: 'Iframe för uppladdning av bild'
has_many_Permissions: Tillstånd
many_many_Members: Medlemmar
GroupImportForm:
Help1: '<p>Importera en eller flera grupper i <em>CSV</em>- format (komma-separerade värden). <small><a href="#" class ="toggle-advanced">Visa avancerade val</a></small></p>'
Help2: "<div class=\"advanced\">\\n<h4>Avancerat</h4>\\n<ul>\\n<li>Tillåtna kolumner<em>%s</em></li>\\n<li>Existerande grupper matchas deras unika <em>kod</em>-attribut och uppdateras med alla nya värden från den importerade filen</li>\\n<li>Grupphierarkier kan skapas genom att använda en <em>ParentCode</em>-kolumn.</li>\\n<li>Behörighetskoder kan anges genom en <em>PermissionCode</em>-kolumn. Existerande behörighetskoder raderas inte.</li>\\n</ul>\\n</div>"
ResultCreated: 'Created {count} groups'
ResultDeleted: 'Raderade %d grupper'
ResultUpdated: 'Uppdaterade %d grupper'
Hierarchy:
InfiniteLoopNotAllowed: 'Infinite loop found within the "{type}" hierarchy. Please change the parent to resolve this'
HtmlEditorField:
ADDURL: 'Add URL'
ADJUSTDETAILSDIMENSIONS: 'Details &amp; dimensions'
ANCHORVALUE: Ankare
BUTTONINSERT: Infoga
BUTTONINSERTLINK: 'Infoga länk'
BUTTONREMOVELINK: 'Ta bort länk'
BUTTONUpdate: Update
CAPTIONTEXT: Rubriktext
CSSCLASS: 'Placering / stil'
CSSCLASSCENTER: 'Centrerad, för sig själv'
CSSCLASSLEFT: 'Till vänster, med text runt omkring'
CSSCLASSLEFTALONE: 'Till vänster, för sig själv.'
CSSCLASSRIGHT: 'Till höger, med text runt omkring.'
DETAILS: Detaljer
EMAIL: E-postadress
FILE: Fil
FOLDER: Mapp
FROMCMS: 'Från CMSet'
FROMCOMPUTER: 'Från din dator'
FROMWEB: 'From the web'
FindInFolder: 'Find in Folder'
IMAGEALT: 'Alternative text (alt)'
IMAGEALTTEXT: 'Alternativ text (alt) - visas om bilden inte kan visas'
IMAGEALTTEXTDESC: 'Shown to screen readers or if image can not be displayed'
IMAGEDIMENSIONS: Dimensioner
IMAGEHEIGHTPX: Höjd
IMAGETITLE: 'Titel text (tooltip) - för ytterligare information om bilden'
IMAGETITLETEXT: 'Title text (tooltip)'
IMAGETITLETEXTDESC: 'For additional information about the image'
IMAGEWIDTHPX: Bredd
INSERTMEDIA: 'Insert Media'
LINK: 'Infoga länk'
LINKANCHOR: 'Ankare på den här sidan'
LINKDESCR: Länk-beskrivning
LINKEMAIL: E-postadress
LINKEXTERNAL: 'En annan sajt'
LINKFILE: 'Ladda ner en fil'
LINKINTERNAL: 'Sida på sajten'
LINKOPENNEWWIN: 'Öppna länk i nytt fönster?'
LINKTO: 'Länka till'
PAGE: Sida
URL: URL
URLNOTANOEMBEDRESOURCE: 'The URL ''{url}'' could not be turned into a media resource.'
UpdateMEDIA: 'Update Media'
ImageField:
IMAGE: Bild
Image_iframe.ss: 'ChangePasswordEmail.ss: BackLink_Button.ss: CMSLoadingScreen.ss: RelationComplexTableField.ss: ForgotPasswordEmail.ss: APPLY FILTER: "Använd filter" GridFieldItemEditView.ss: Go back: "Gå tillbaka" ModelSidebar.ss: TableListField_PageControls.ss: ModelAdmin_Tools.ss: ComplexTableField_popup.ss: TableField.ss: FileIFrameField_iframe.ss: ComplexTableField.ss: TableListField.ss: ModelAdmin_ImportSpec.ss: LeftAndMain_Menu.ss:'
LeftAndMain:
ADD: 'Lägg till ny rad'
CANT_REORGANISE: 'You do not have permission to alter Top level pages. Your change was not saved.'
DELETED: Deleted.
DropdownBatchActionsDefault: 'Åtgärder'
HELP: Hjälp
PAGETYPE: Sidtyp
PERMAGAIN: 'Du har blivit utloggad. Om du vill logga in igen anger du dina uppgifter nedan.'
PERMALREADY: 'Tyvärr så har du inte tillträde till den delen av CMSet. Om du vill logga in med en annan användare kan du göra det nedan'
PERMDEFAULT: 'Var god välj en inloggningsmetod och fyll i dina uppgifter för att logga in i CMSet.'
PLEASESAVE: 'Var god spara sidan. Den kan inte uppdateras för att den har inte sparats ännu.'
PreviewButton: Preview
REORGANISATIONSUCCESSFUL: 'Reorganised the site tree successfully.'
SAVEDUP: Saved.
VersionUnknown: okänd
LoginAttempt:
Email: E-postadress
IP: IP-adress
Status: Status
Member:
ADDGROUP: 'Add group'
BUTTONCHANGEPASSWORD: 'Ändra lösenord'
BUTTONLOGIN: 'Logga in'
BUTTONLOGINOTHER: 'Logga in som annan användare'
BUTTONLOSTPASSWORD: 'Jag har glömt mitt lösenord'
CONFIRMNEWPASSWORD: 'Bekräfta nytt lösenord'
CONFIRMPASSWORD: 'Bekräfta lösenord'
DefaultAdminFirstname: standard
DefaultDateTime: standard
EMAIL: E-post
EMPTYNEWPASSWORD: 'Det nya lösenordet kan inte vara tomt, vänligen försök igen'
ENTEREMAIL: 'Ange en e-postadress för att få en återställningslänk för lösenordet.'
ERRORLOCKEDOUT: 'Ditt konto har stängts av tillfället på grund av för många misslyckade inloggningsförsök. Försök igen om 20 minuter.'
ERRORNEWPASSWORD: 'Du har angett ditt nya lösenord annorlunda, försök igen'
ERRORPASSWORDNOTMATCH: 'Ditt nuvarande lösenord matchar inte, var god försök igen'
ERRORWRONGCRED: 'Antingen e-postadressen eller lösenordet är fel. Försök igen.'
FIRSTNAME: Förnamn
INTERFACELANG: Gränssnittsspråk
INVALIDNEWPASSWORD: 'We couldn''t accept that password: {password}'
LOGGEDINAS: 'You''re logged in as {name}.'
NEWPASSWORD: 'Nytt lösenord'
PASSWORD: Lösenord
PLURALNAME: Medlemmar
PROFILESAVESUCCESS: 'Lyckades spara.'
REMEMBERME: 'Kom ihåg mig nästa gång?'
SINGULARNAME: Medlem
SUBJECTPASSWORDCHANGED: 'Ditt lösenord har ändrats'
SUBJECTPASSWORDRESET: 'Din återställningslänk'
SURNAME: Efternamn
VALIDATIONMEMBEREXISTS: 'Det finns redan en medlem med samma %s'
ValidationIdentifierFailed: 'Can''t overwrite existing member #{id} with identical identifier ({name} = {value}))'
WELCOMEBACK: 'Welcome Back, {firstname}'
YOUROLDPASSWORD: 'Ditt gamla lösenord'
belongs_many_many_Groups: Grupper
db_LastVisited: 'Datum för senaste besöket'
db_Locale: Gränssnittsspråk
db_LockedOutUntil: 'Utelåst till'
db_NumVisit: 'Antal besök'
db_Password: Lösenord
db_PasswordExpiry: 'Lösenordet upphör att gälla'
MemberAuthenticator:
TITLE: 'E-post &amp; Lösenord'
MemberDatetimeOptionsetField:
AMORPM: 'AM (Ante meridiem) eller PM (Post meridiem)'
Custom: Anpassad
DATEFORMATBAD: 'Datumformatet är ogiltigt'
DAYNOLEADING: 'Dag i månad utan inledande nolla'
DIGITSDECFRACTIONSECOND: 'En eller fler delar som representerar en decimaldel av en sekund.'
FOURDIGITYEAR: 'Fyrsiffrigt år'
FULLNAMEMONTH: 'Helt namn för månad (t ex juni)'
HOURNOLEADING: 'Timme utan inledande nolla'
MINUTENOLEADING: 'Minut utan inledande nolla'
MONTHNOLEADING: 'Dag i månad utan inledande nolla'
Preview: Förhandsgranska
SHORTMONTH: 'Kortnamn för månad (t ex jun)'
TOGGLEHELP: 'Växla formatteringshjälp'
TWODIGITDAY: 'Två siffror för dag i månad'
TWODIGITHOUR: 'Två siffror för timme (00 till 23)'
TWODIGITMINUTE: 'Två siffror för minut (00 till 59)'
TWODIGITMONTH: 'Tvåsiffrig månad (01 = januari osv)'
TWODIGITSECOND: 'Två siffror för sekund (00 till 59)'
TWODIGITYEAR: 'Två siffror för år'
MemberImportForm:
Help1: '<p>Importera användare i <em>CSV-format</em> (kommaseparerade värden). <small>a href="#" class="toggle-advanced">Visa avancerat</a></small></p>'
Help2: "<div class=\"advanced\">\\n<h4>Avancerat </h4>\\n<ul>\\n<li>Tillåtna kolumner: <em>%s</em></li>\\n<li>Existerade medlemmar matchas av deras unika <em>kod</em>-attribut och uppdateras med alla nya värden från den importerade filen</li>\\n<li>Grupper kan anges i <em>Grupp</em>-kolumnen. Grupper identiferas av deras <em>Code</em>-attribut. Anges flera grupper separeras dessa med kommatecken. Existerande gruppmedlemskap tas inte bort.</li>\\n</ul>\\n</div>"
ResultCreated: 'Created {count} members'
ResultDeleted: 'Raderade %d medlemmar'
ResultNone: 'Inga ändringar'
ResultUpdated: 'Updated {count} members'
MemberTableField: null
ModelAdmin:
DELETE: Radera
DELETEDRECORDS: 'Deleted {count} records.'
IMPORT: 'Importera från CSV'
IMPORTEDRECORDS: 'Imported {count} records.'
NOCSVFILE: 'Var god och bläddra efter en CSV-fil för import'
NOIMPORT: 'Inget att importera'
RESET: Rensa
Title: 'Data Models'
UPDATEDRECORDS: 'Updated {count} records.'
MoneyField:
FIELDLABELAMOUNT: Belopp
FIELDLABELCURRENCY: Valuta
NullableField:
IsNullLabel: 'Är NULL'
NumericField:
VALIDATION: '''{value}'' is not a number, only numbers can be accepted for this field'
Permission:
AdminGroup: Administratör
CMS_ACCESS_CATEGORY: CMS-tillgång
FULLADMINRIGHTS: 'Fulla administrativa rättigheter'
FULLADMINRIGHTS_HELP: 'Implicerar och gäller över alla andra tillskrivna rättigheter.'
IMPORTSPECFIELDS: 'Database columns'
IMPORTSPECRELATIONS: Relations
PermissionCheckboxSetField:
AssignedTo: 'assigned to "{title}"'
FromGroup: 'inherited from group "{title}"'
FromRole: 'inherited from role "{title}"'
FromRoleOnGroup: 'ärvt från roll "%s" i grupp "%s"'
Permissions:
PERMISSIONS_CATEGORY: 'Roller och tillgångsinställningar'
PhoneNumberField:
Back: Back
VALIDATION: 'Var god ange ett giltigt telefonnummer'
Security:
ALREADYLOGGEDIN: 'Du har inte tillträde till den här sidan. Om du har ett annat konto som har rätt behörighet kan du logga in igen nedan.'
BUTTONSEND: 'Skicka återställningslänk'
CHANGEPASSWORDBELOW: 'Du kan ändra ditt lösenord nedan'
CHANGEPASSWORDHEADER: 'Ändra ditt lösenord'
ENTERNEWPASSWORD: 'Var god ange ett nytt lösenord.'
ERRORPASSWORDPERMISSION: 'Du måste vara inloggad för att kunna ändra ditt lösenord!'
LOGGEDOUT: 'Du har blivit utloggad. Om du vill logga in igen anger du dina uppgifter nedan.'
LOGIN: 'Logga in'
NOTEPAGESECURED: 'Den här sidan är låst. Fyll i dina uppgifter nedan så skickar vi dig vidare.'
NOTERESETLINKINVALID: '<p>The password reset link is invalid or expired.</p><p>You can request a new one <a href="{link1}">here</a> or change your password after you <a href="{link2}">logged in</a>.</p>'
NOTERESETPASSWORD: 'Ange din e-postadress så skickar vi en länk med vilken du kan återställa ditt lösenord'
PASSWORDSENTHEADER: 'Password reset link sent to ''{email}'''
PASSWORDSENTTEXT: 'Thank you! A reset link has been sent to ''{email}'', provided an account exists for this email address.'
SecurityAdmin:
ACCESS_HELP: 'Tillåt visning, skapande och redigerande av användare, såväl som tilldelning av tillstånd och roller till dessa.'
APPLY_ROLES: 'Applicera roller till grupper'
APPLY_ROLES_HELP: 'Behörighet att redigera roller tillskrivna en grupp. Kräver behörighet till sektionen för användare.'
EDITPERMISSIONS: 'Hantera tillstånd för grupper'
EDITPERMISSIONS_HELP: 'Möjlighet att redigera "Tillstånd" samt "IP-adresser" för en grupp. Tillgång till säkerhetsavdelningen krävs.'
GROUPNAME: Gruppnamn
IMPORTGROUPS: 'Importera grupper'
IMPORTUSERS: 'Importera användare'
MEMBERS: Medlemmar
MENUTITLE: Security
MemberListCaution: 'Varning: Att radera medlemmar från den här listan kommer också att radera dem från alla grupper och från databasen helt och hållet'
NEWGROUP: 'Ny grupp'
PERMISSIONS: Tillstånd
ROLES: Roller
ROLESDESCRIPTION: 'Roller är fördefinierade uppsättningar av tillstånd, och kan tilldelas grupper. <br/> De ärvs från föräldragrupper om det krävs.'
TABROLES: Roller
Users: Användare
SecurityAdmin_MemberImportForm:
BtnImport: 'Importera från CSV'
FileFieldLabel: 'CSV-fil <small>(Tillåtna filtyper: *.csv)</small>'
SilverStripeNavigator:
Edit: Edit
FILTER: Filter
IMPORT: Import
VIEWFIRST: 'Visa första'
VIEWLAST: 'Visa sista'
VIEWNEXT: 'Visa nästa'
VIEWPREVIOUS: 'Visa föregående'
SimpleImageField:
NOUPLOAD: 'Ingen bild uppladdad'
SiteTree:
TABMAIN: Main
TableField:
ADDITEM: 'Lägg till'
ISREQUIRED: 'In %s ''%s'' is required'
SORTASC: 'Sortera i stigande ordning'
SORTDESC: 'Sortera i fallande ordning'
TableListField:
CSVEXPORT: 'Exportera till CSV'
PRINT: 'Skriv ut'
Print: 'Skriv ut'
SELECT: 'Välj:'
TimeField:
VALIDATEFORMAT: 'Please enter a valid time format ({format})'
ToggleField:
LESS: mindre
MORE: mer
UploadField:
ATTACHFILE: 'Bifoga en fil'
ATTACHFILES: 'Bifoga fil(er)'
AttachFile: 'Bifoga en fil'
DELETEINFO: 'Ta bort filen permanent från filarkivet'
DOEDIT: Spara
DROPFILE: 'Släpp en fil'
DROPFILES: 'släpp filer'
Dimensions: Dimensions
EDITINFO: 'Redigera filen'
FIELDNOTSET: 'Hittade ingen filinformation'
FROMCOMPUTER: 'Från din dator'
FROMFILES: 'Från filer'
MAXNUMBEROFFILES: 'Max number of {count} file(s) exceeded.'
MAXNUMBEROFFILESSHORT: 'Can only upload {count} files'
REMOVE: Remove
REMOVEERROR: 'Fel när filen skulle tas bort'
REMOVEINFO: 'Ta bort filen härifrån, men radera den inte från filarkivet'
STARTALL: 'Starta alla'
Saved: Sparad
Versioned:
has_many_Versions: Versioner
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.