Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

481 lines (480 sloc) 20.255 kb
sv:
AssetAdmin:
NEWFOLDER: 'Ny mapp'
AssetTableField:
CREATED: 'Först uppladdad'
DIM: Dimensioner
FILENAME: Filnamn
FOLDER: Mapp
LASTEDIT: 'Senast ändrad'
OWNER: Ägare
SIZE: Filstorlek
TITLE: Titel
TYPE: Filtyp
URL: URL
AssetUploadField:
ChooseFiles: 'Välj filer'
DRAGFILESHERE: 'Dra filer hit'
DROPAREA: 'Släpp här'
EDITALL: 'Edit all'
EDITANDORGANIZE: 'Redigera och organisera'
FILES: Files
TOTAL: Total
TOUPLOAD: 'Choose file(s) to upload...'
UPLOADINPROGRESS: 'Please wait… upload in progress'
UPLOADOR: ELLER
BBCodeParser:
ALIGNEMENT: Justering
ALIGNEMENTEXAMPLE: högerjusterad
BOLD: 'Fet text'
BOLDEXAMPLE: Fet
CODE: Kodblock
CODEDESCRIPTION: 'Oformaterat kodblock'
CODEEXAMPLE: Kodblock
COLORED: 'Färgad text'
COLOREDEXAMPLE: 'blå text'
EMAILLINK: E-postlänk
EMAILLINKDESCRIPTION: 'Skapa länk till en e-postadress'
IMAGE: Bild
IMAGEDESCRIPTION: 'Visa en bild i ditt inlägg'
ITALIC: 'Kursiv text'
ITALICEXAMPLE: Kursiv
LINK: Hemsidelänk
LINKDESCRIPTION: 'Länk till en annan sajt eller URL'
STRUCK: 'Genomstruken text'
STRUCKEXAMPLE: Genomstruken
UNDERLINE: 'Understruken text'
UNDERLINEEXAMPLE: Understruken
UNORDERED: 'Oordnad lista'
UNORDEREDDESCRIPTION: 'Oordnad lista'
UNORDEREDEXAMPLE1: 'oordnad artikel 1'
BasicAuth:
ENTERINFO: 'Var god ange användarnamn och lösenord'
ERRORNOTADMIN: 'Den användaren är inte administratör'
ERRORNOTREC: 'Användarnamnet / lösenordet hittas inte'
Boolean:
ANY: 'Vilken som helst'
0: Falskt
LOGOUT: 'Log out'
1: Sant
CMSMain:
ACCESS: 'Access to ''{title}'' section'
ACCESSALLINTERFACES: 'Tillgång till alla CMS-sektioner'
ACCESSALLINTERFACESHELP: 'Ersätter mer specifika behörighetsinställningar.'
SAVE: Spara
CMSProfileController:
MENUTITLE: CMSProfileController
CheckboxField:
- Falskt
- Sant
ComplexTableField:
CLOSEPOPUP: 'Stäng popup'
SUCCESSADD2: 'Added {name}'
SUCCESSEDIT: 'Sparade %s %s %s'
ConfirmedPasswordField:
ATLEAST: 'Passwords must be at least {min} characters long.'
BETWEEN: 'Passwords must be {min} to {max} characters long.'
MAXIMUM: 'Passwords must be at most {max} characters long.'
SHOWONCLICKTITLE: 'Ändra lösenord'
CreditCardField:
FIRST: första
FOURTH: fjärde
SECOND: andra
THIRD: tredje
CurrencyField:
CURRENCYSYMBOL: $
DataObject:
PLURALNAME: Dataobjekt
SINGULARNAME: Dataobjekt
Date:
DAY: dag
DAYS: dagar
HOUR: timme
HOURS: timmar
MIN: min
MINS: min
MONTH: 'månad '
MONTHS: 'månader '
SEC: sek
SECS: sekunder
TIMEDIFFAGO: '{difference} ago'
TIMEDIFFIN: 'in {difference}'
YEAR: år
YEARS: år
DateField:
NOTSET: 'inte angivet'
TODAY: 'i dag'
VALIDDATEFORMAT2: 'Please enter a valid date format ({format})'
VALIDDATEMAXDATE: 'Your date has to be older or matching the maximum allowed date ({date})'
VALIDDATEMINDATE: 'Your date has to be newer or matching the minimum allowed date ({date})'
Director:
ADD: 'Lägg till'
INVALID_REQUEST: 'Invalid request'
DropdownField:
CHOOSE: (Välj)
EmailField:
VALIDATION: 'Please enter an email address'
Email_BounceRecord:
PLURALNAME: 'Studsade e-brev'
SINGULARNAME: 'Studsade e-brev'
Enum:
ANY: 'Vilken som helst'
LOADING: Loading...
File:
Content: Innehåll
Filename: Filnamn
INVALIDEXTENSION: 'Extension is not allowed (valid: {extensions})'
INVALIDEXTENSIONSHORT: 'Extension is not allowed'
NOFILESIZE: 'Filstorleken är noll bytes'
NOVALIDUPLOAD: 'Filen är inte giltig för uppladdning'
Name: Namn
PLURALNAME: Filer
SINGULARNAME: Fil
TOOLARGE: 'Filesize is too large, maximum {size} allowed'
TOOLARGESHORT: 'Filesize exceeds {size}'
Title: Titel
FileIFrameField:
ATTACH: 'Attach {type}'
ATTACHONCESAVED: '{type}s can be attached once you have saved the record for the first time.'
ATTACHONCESAVED2: 'Files can be attached once you have saved the record for the first time.'
DELETE: 'Delete {type}'
DISALLOWEDFILETYPE: 'Filtypen är inte tillåten för uppladdning'
FILE: Fil
FROMCOMPUTER: 'Från din dator'
FROMFILESTORE: 'Från filarkivet'
NOSOURCE: 'Välj filen du vill bifoga'
REPLACE: 'Replace {type}'
Filesystem:
IMPORT_TAB_HEADER: Import
SEARCHLISTINGS: Search
SYNCRESULTS: 'Sync complete: {createdcount} items created, {deletedcount} items deleted'
Form:
FIELDISREQUIRED: '%s är obligatorisk'
TITLE: 'Iframe för uppladdning av bild'
VALIDATIONCREDITNUMBER: 'Please ensure you have entered the {number} credit card number correctly'
VALIDATIONNOTUNIQUE: 'Det angivna värdet är inte unikt'
VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: 'Lösenorden stämmer inte överrens '
VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: 'Lösenordfältet får inte vara tomt'
VALIDATIONSTRONGPASSWORD: 'Passwords must have at least one digit and one alphanumeric character'
VALIDATOR: Validator
VALIDCURRENCY: 'Please enter a valid currency'
FormField:
NONE: ingen
GridAction:
DELETE_DESCRIPTION: Delete
Delete: Radera
UnlinkRelation: Avlänka
GridField:
Add: 'Add {name}'
Filter: Filtrera
FilterBy: 'Filter by '
Find: Hitta
LEVELUP: 'Level up'
LinkExisting: 'Länk finns'
NewRecord: 'Ny %s'
NoItemsFound: 'Inget hittades'
PRINTEDAT: Utskrivet
PRINTEDBY: 'Utskrivet av'
PlaceHolder: 'Find {type}'
PlaceHolderWithLabels: 'Find {type} by {name}'
RelationSearch: Relationssökning
ResetFilter: Rensa
GridFieldAction_Delete:
DeletePermissionsFailure: 'Rättighet för att radera saknas'
NEXT: Nästa
PREVIOUS: Föregående
GridFieldDetailForm:
Create: Create
Delete: Delete
DeletePermissionsFailure: 'No delete permissions'
Deleted: 'Deleted %s %s'
HELLO: Hej
Save: Save
Saved: 'Saved %s %s'
TEXT1: 'Här är din'
TEXT2: 'Återställningslänk för lösenord'
TEXT3: för
Group:
AddRole: 'Lägg till roll för den här gruppen'
CHANGEPASSWORDTEXT1: 'Du har ändrat ditt lösenord för'
CHANGEPASSWORDTEXT2: 'Du kan nu använda följande uppgifter för att logga in:'
Code: Gruppkod
DefaultGroupTitleAdministrators: Administratörer
DefaultGroupTitleContentAuthors: Författare
Description: Beskrivning
EMAIL: E-post
GroupReminder: 'Om du väljer en förälder till gruppen så kommer gruppen ärva alla förälderns roller'
HELLO: Hej
Locked: 'Låst?'
NoRoles: 'Inga roller funna'
PASSWORD: Lösenord
Parent: Föräldragrupp
RolesAddEditLink: 'Hantera roller'
Sort: Sorteringsordning
TITLE: 'Iframe för uppladdning av bild'
has_many_Permissions: Tillstånd
many_many_Members: Medlemmar
GroupImportForm:
Help1: '<p>Importera en eller flera grupper i <em>CSV</em>- format (komma-separerade värden). <small><a href="#" class ="toggle-advanced">Visa avancerade val</a></small></p>'
Help2: "<div class=\"advanced\">\\n<h4>Avancerat</h4>\\n<ul>\\n<li>Tillåtna kolumner<em>%s</em></li>\\n<li>Existerande grupper matchas deras unika <em>kod</em>-attribut och uppdateras med alla nya värden från den importerade filen</li>\\n<li>Grupphierarkier kan skapas genom att använda en <em>ParentCode</em>-kolumn.</li>\\n<li>Behörighetskoder kan anges genom en <em>PermissionCode</em>-kolumn. Existerande behörighetskoder raderas inte.</li>\\n</ul>\\n</div>"
ResultCreated: 'Created {count} groups'
ResultDeleted: 'Raderade %d grupper'
ResultUpdated: 'Uppdaterade %d grupper'
Hierarchy:
InfiniteLoopNotAllowed: 'Infinite loop found within the "{type}" hierarchy. Please change the parent to resolve this'
HtmlEditorField:
ADDURL: 'Add URL'
ADJUSTDETAILSDIMENSIONS: 'Details &amp; dimensions'
ANCHORVALUE: Ankare
BUTTONINSERT: Infoga
BUTTONINSERTLINK: 'Infoga länk'
BUTTONREMOVELINK: 'Ta bort länk'
BUTTONUpdate: Update
CAPTIONTEXT: Rubriktext
CSSCLASS: 'Placering / stil'
CSSCLASSCENTER: 'Centrerad, för sig själv'
CSSCLASSLEFT: 'Till vänster, med text runt omkring'
CSSCLASSLEFTALONE: 'Till vänster, för sig själv.'
CSSCLASSRIGHT: 'Till höger, med text runt omkring.'
DETAILS: Detaljer
EMAIL: E-postadress
FILE: Fil
FOLDER: Mapp
FROMCMS: 'Från CMSet'
FROMCOMPUTER: 'Från din dator'
FROMWEB: 'From the web'
FindInFolder: 'Find in Folder'
IMAGEALT: 'Alternative text (alt)'
IMAGEALTTEXT: 'Alternativ text (alt) - visas om bilden inte kan visas'
IMAGEALTTEXTDESC: 'Shown to screen readers or if image can not be displayed'
IMAGEDIMENSIONS: Dimensioner
IMAGEHEIGHTPX: Höjd
IMAGETITLE: 'Titel text (tooltip) - för ytterligare information om bilden'
IMAGETITLETEXT: 'Title text (tooltip)'
IMAGETITLETEXTDESC: 'For additional information about the image'
IMAGEWIDTHPX: Bredd
INSERTMEDIA: 'Insert Media'
LINK: 'Infoga länk'
LINKANCHOR: 'Ankare på den här sidan'
LINKDESCR: Länk-beskrivning
LINKEMAIL: E-postadress
LINKEXTERNAL: 'En annan sajt'
LINKFILE: 'Ladda ner en fil'
LINKINTERNAL: 'Sida på sajten'
LINKOPENNEWWIN: 'Öppna länk i nytt fönster?'
LINKTO: 'Länka till'
PAGE: Sida
URL: URL
URLNOTANOEMBEDRESOURCE: 'The URL ''{url}'' could not be turned into a media resource.'
UpdateMEDIA: 'Update Media'
ImageField:
IMAGE: Bild
Image_iframe.ss: 'ChangePasswordEmail.ss: BackLink_Button.ss: CMSLoadingScreen.ss: RelationComplexTableField.ss: ForgotPasswordEmail.ss: APPLY FILTER: "Använd filter" GridFieldItemEditView.ss: Go back: "Gå tillbaka" ModelSidebar.ss: TableListField_PageControls.ss: ModelAdmin_Tools.ss: ComplexTableField_popup.ss: TableField.ss: FileIFrameField_iframe.ss: ComplexTableField.ss: TableListField.ss: ModelAdmin_ImportSpec.ss: LeftAndMain_Menu.ss:'
LeftAndMain:
ADD: 'Lägg till ny rad'
CANT_REORGANISE: 'You do not have permission to alter Top level pages. Your change was not saved.'
DELETED: Deleted.
DropdownBatchActionsDefault: 'Åtgärder'
HELP: Hjälp
PAGETYPE: Sidtyp
PERMAGAIN: 'Du har blivit utloggad. Om du vill logga in igen anger du dina uppgifter nedan.'
PERMALREADY: 'Tyvärr så har du inte tillträde till den delen av CMSet. Om du vill logga in med en annan användare kan du göra det nedan'
PERMDEFAULT: 'Var god välj en inloggningsmetod och fyll i dina uppgifter för att logga in i CMSet.'
PLEASESAVE: 'Var god spara sidan. Den kan inte uppdateras för att den har inte sparats ännu.'
PreviewButton: Preview
REORGANISATIONSUCCESSFUL: 'Reorganised the site tree successfully.'
SAVEDUP: Saved.
VersionUnknown: okänd
LoginAttempt:
Email: E-postadress
IP: IP-adress
Status: Status
Member:
ADDGROUP: 'Add group'
BUTTONCHANGEPASSWORD: 'Ändra lösenord'
BUTTONLOGIN: 'Logga in'
BUTTONLOGINOTHER: 'Logga in som annan användare'
BUTTONLOSTPASSWORD: 'Jag har glömt mitt lösenord'
CONFIRMNEWPASSWORD: 'Bekräfta nytt lösenord'
CONFIRMPASSWORD: 'Bekräfta lösenord'
DefaultAdminFirstname: standard
DefaultDateTime: standard
EMAIL: E-post
EMPTYNEWPASSWORD: 'Det nya lösenordet kan inte vara tomt, vänligen försök igen'
ENTEREMAIL: 'Ange en e-postadress för att få en återställningslänk för lösenordet.'
ERRORLOCKEDOUT: 'Ditt konto har stängts av tillfället på grund av för många misslyckade inloggningsförsök. Försök igen om 20 minuter.'
ERRORNEWPASSWORD: 'Du har angett ditt nya lösenord annorlunda, försök igen'
ERRORPASSWORDNOTMATCH: 'Ditt nuvarande lösenord matchar inte, var god försök igen'
ERRORWRONGCRED: 'Antingen e-postadressen eller lösenordet är fel. Försök igen.'
FIRSTNAME: Förnamn
INTERFACELANG: Gränssnittsspråk
INVALIDNEWPASSWORD: 'We couldn''t accept that password: {password}'
LOGGEDINAS: 'You''re logged in as {name}.'
NEWPASSWORD: 'Nytt lösenord'
PASSWORD: Lösenord
PLURALNAME: Medlemmar
PROFILESAVESUCCESS: 'Lyckades spara.'
REMEMBERME: 'Kom ihåg mig nästa gång?'
SINGULARNAME: Medlem
SUBJECTPASSWORDCHANGED: 'Ditt lösenord har ändrats'
SUBJECTPASSWORDRESET: 'Din återställningslänk'
SURNAME: Efternamn
VALIDATIONMEMBEREXISTS: 'Det finns redan en medlem med samma %s'
ValidationIdentifierFailed: 'Can''t overwrite existing member #{id} with identical identifier ({name} = {value}))'
WELCOMEBACK: 'Welcome Back, {firstname}'
YOUROLDPASSWORD: 'Ditt gamla lösenord'
belongs_many_many_Groups: Grupper
db_LastVisited: 'Datum för senaste besöket'
db_Locale: Gränssnittsspråk
db_LockedOutUntil: 'Utelåst till'
db_NumVisit: 'Antal besök'
db_Password: Lösenord
db_PasswordExpiry: 'Lösenordet upphör att gälla'
MemberAuthenticator:
TITLE: 'E-post &amp; Lösenord'
MemberDatetimeOptionsetField:
AMORPM: 'AM (Ante meridiem) eller PM (Post meridiem)'
Custom: Anpassad
DATEFORMATBAD: 'Datumformatet är ogiltigt'
DAYNOLEADING: 'Dag i månad utan inledande nolla'
DIGITSDECFRACTIONSECOND: 'En eller fler delar som representerar en decimaldel av en sekund.'
FOURDIGITYEAR: 'Fyrsiffrigt år'
FULLNAMEMONTH: 'Helt namn för månad (t ex juni)'
HOURNOLEADING: 'Timme utan inledande nolla'
MINUTENOLEADING: 'Minut utan inledande nolla'
MONTHNOLEADING: 'Dag i månad utan inledande nolla'
Preview: Förhandsgranska
SHORTMONTH: 'Kortnamn för månad (t ex jun)'
TOGGLEHELP: 'Växla formatteringshjälp'
TWODIGITDAY: 'Två siffror för dag i månad'
TWODIGITHOUR: 'Två siffror för timme (00 till 23)'
TWODIGITMINUTE: 'Två siffror för minut (00 till 59)'
TWODIGITMONTH: 'Tvåsiffrig månad (01 = januari osv)'
TWODIGITSECOND: 'Två siffror för sekund (00 till 59)'
TWODIGITYEAR: 'Två siffror för år'
MemberImportForm:
Help1: '<p>Importera användare i <em>CSV-format</em> (kommaseparerade värden). <small>a href="#" class="toggle-advanced">Visa avancerat</a></small></p>'
Help2: "<div class=\"advanced\">\\n<h4>Avancerat </h4>\\n<ul>\\n<li>Tillåtna kolumner: <em>%s</em></li>\\n<li>Existerade medlemmar matchas av deras unika <em>kod</em>-attribut och uppdateras med alla nya värden från den importerade filen</li>\\n<li>Grupper kan anges i <em>Grupp</em>-kolumnen. Grupper identiferas av deras <em>Code</em>-attribut. Anges flera grupper separeras dessa med kommatecken. Existerande gruppmedlemskap tas inte bort.</li>\\n</ul>\\n</div>"
ResultCreated: 'Created {count} members'
ResultDeleted: 'Raderade %d medlemmar'
ResultNone: 'Inga ändringar'
ResultUpdated: 'Updated {count} members'
MemberTableField: null
ModelAdmin:
DELETE: Radera
DELETEDRECORDS: 'Deleted {count} records.'
IMPORT: 'Importera från CSV'
IMPORTEDRECORDS: 'Imported {count} records.'
NOCSVFILE: 'Var god och bläddra efter en CSV-fil för import'
NOIMPORT: 'Inget att importera'
RESET: Rensa
Title: 'Data Models'
UPDATEDRECORDS: 'Updated {count} records.'
MoneyField:
FIELDLABELAMOUNT: Belopp
FIELDLABELCURRENCY: Valuta
NullableField:
IsNullLabel: 'Är NULL'
NumericField:
VALIDATION: '''{value}'' is not a number, only numbers can be accepted for this field'
Permission:
AdminGroup: Administratör
CMS_ACCESS_CATEGORY: CMS-tillgång
FULLADMINRIGHTS: 'Fulla administrativa rättigheter'
FULLADMINRIGHTS_HELP: 'Implicerar och gäller över alla andra tillskrivna rättigheter.'
IMPORTSPECFIELDS: 'Database columns'
IMPORTSPECRELATIONS: Relations
PermissionCheckboxSetField:
AssignedTo: 'assigned to "{title}"'
FromGroup: 'inherited from group "{title}"'
FromRole: 'inherited from role "{title}"'
FromRoleOnGroup: 'ärvt från roll "%s" i grupp "%s"'
Permissions:
PERMISSIONS_CATEGORY: 'Roller och tillgångsinställningar'
PhoneNumberField:
Back: Back
VALIDATION: 'Var god ange ett giltigt telefonnummer'
Security:
ALREADYLOGGEDIN: 'Du har inte tillträde till den här sidan. Om du har ett annat konto som har rätt behörighet kan du logga in igen nedan.'
BUTTONSEND: 'Skicka återställningslänk'
CHANGEPASSWORDBELOW: 'Du kan ändra ditt lösenord nedan'
CHANGEPASSWORDHEADER: 'Ändra ditt lösenord'
ENTERNEWPASSWORD: 'Var god ange ett nytt lösenord.'
ERRORPASSWORDPERMISSION: 'Du måste vara inloggad för att kunna ändra ditt lösenord!'
LOGGEDOUT: 'Du har blivit utloggad. Om du vill logga in igen anger du dina uppgifter nedan.'
LOGIN: 'Logga in'
NOTEPAGESECURED: 'Den här sidan är låst. Fyll i dina uppgifter nedan så skickar vi dig vidare.'
NOTERESETLINKINVALID: '<p>The password reset link is invalid or expired.</p><p>You can request a new one <a href="{link1}">here</a> or change your password after you <a href="{link2}">logged in</a>.</p>'
NOTERESETPASSWORD: 'Ange din e-postadress så skickar vi en länk med vilken du kan återställa ditt lösenord'
PASSWORDSENTHEADER: 'Password reset link sent to ''{email}'''
PASSWORDSENTTEXT: 'Thank you! A reset link has been sent to ''{email}'', provided an account exists for this email address.'
SecurityAdmin:
ACCESS_HELP: 'Tillåt visning, skapande och redigerande av användare, såväl som tilldelning av tillstånd och roller till dessa.'
APPLY_ROLES: 'Applicera roller till grupper'
APPLY_ROLES_HELP: 'Behörighet att redigera roller tillskrivna en grupp. Kräver behörighet till sektionen för användare.'
EDITPERMISSIONS: 'Hantera tillstånd för grupper'
EDITPERMISSIONS_HELP: 'Möjlighet att redigera "Tillstånd" samt "IP-adresser" för en grupp. Tillgång till säkerhetsavdelningen krävs.'
GROUPNAME: Gruppnamn
IMPORTGROUPS: 'Importera grupper'
IMPORTUSERS: 'Importera användare'
MEMBERS: Medlemmar
MENUTITLE: Security
MemberListCaution: 'Varning: Att radera medlemmar från den här listan kommer också att radera dem från alla grupper och från databasen helt och hållet'
NEWGROUP: 'Ny grupp'
PERMISSIONS: Tillstånd
ROLES: Roller
ROLESDESCRIPTION: 'Roller är fördefinierade uppsättningar av tillstånd, och kan tilldelas grupper. <br/> De ärvs från föräldragrupper om det krävs.'
TABROLES: Roller
Users: Användare
SecurityAdmin_MemberImportForm:
BtnImport: 'Importera från CSV'
FileFieldLabel: 'CSV-fil <small>(Tillåtna filtyper: *.csv)</small>'
SilverStripeNavigator:
Edit: Edit
FILTER: Filter
IMPORT: Import
VIEWFIRST: 'Visa första'
VIEWLAST: 'Visa sista'
VIEWNEXT: 'Visa nästa'
VIEWPREVIOUS: 'Visa föregående'
SimpleImageField:
NOUPLOAD: 'Ingen bild uppladdad'
SiteTree:
TABMAIN: Main
TableField:
ADDITEM: 'Lägg till'
ISREQUIRED: 'In %s ''%s'' is required'
SORTASC: 'Sortera i stigande ordning'
SORTDESC: 'Sortera i fallande ordning'
TableListField:
CSVEXPORT: 'Exportera till CSV'
PRINT: 'Skriv ut'
Print: 'Skriv ut'
SELECT: 'Välj:'
TimeField:
VALIDATEFORMAT: 'Please enter a valid time format ({format})'
ToggleField:
LESS: mindre
MORE: mer
UploadField:
ATTACHFILE: 'Bifoga en fil'
ATTACHFILES: 'Bifoga fil(er)'
AttachFile: 'Bifoga en fil'
DELETEINFO: 'Ta bort filen permanent från filarkivet'
DOEDIT: Spara
DROPFILE: 'Släpp en fil'
DROPFILES: 'släpp filer'
Dimensions: Dimensions
EDITINFO: 'Redigera filen'
FIELDNOTSET: 'Hittade ingen filinformation'
FROMCOMPUTER: 'Från din dator'
FROMFILES: 'Från filer'
MAXNUMBEROFFILES: 'Max number of {count} file(s) exceeded.'
MAXNUMBEROFFILESSHORT: 'Can only upload {count} files'
REMOVE: Remove
REMOVEERROR: 'Fel när filen skulle tas bort'
REMOVEINFO: 'Ta bort filen härifrån, men radera den inte från filarkivet'
STARTALL: 'Starta alla'
Saved: Sparad
Versioned:
has_many_Versions: Versioner
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.