Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
498 lines (497 sloc) 20.5 KB
cs:
AssetAdmin:
NEWFOLDER: 'Nová složka'
AssetTableField:
CREATED: 'Poprvé nahráno'
DIM: Rozměry
FILENAME: 'Název souboru'
FOLDER: Folder
LASTEDIT: 'Naposledy změněno'
OWNER: Vlastník
SIZE: Velikost
TITLE: Titulek
TYPE: Typ
URL: URL
AssetUploadField:
ChooseFiles: 'Choose files'
DRAGFILESHERE: 'Drag files here'
DROPAREA: 'Drop Area'
EDITALL: 'Edit all'
EDITANDORGANIZE: 'Edit & organize'
EDITINFO: 'Edit files'
FILES: Files
FROMCOMPUTER: 'Choose files from your computer'
FROMCOMPUTERINFO: 'Upload from your computer'
TOTAL: Total
UPLOADINPROGRESS: 'Please wait… upload in progress'
UPLOADOR: OR
BBCodeParser:
ALIGNEMENT: Zarovnání
ALIGNEMENTEXAMPLE: 'zarovnat vpravo'
BOLD: 'Tučný text'
BOLDEXAMPLE: Tučný
CODE: 'Blok kódu'
CODEDESCRIPTION: 'Neformátovaný blok kódu'
CODEEXAMPLE: 'Blok kódu'
COLORED: 'Barevný text'
COLOREDEXAMPLE: 'modrý text'
EMAILLINK: 'Odkaz na e-mail'
EMAILLINKDESCRIPTION: 'Vytvořit odkaz na emailovou adresu'
IMAGE: Obrázek
IMAGEDESCRIPTION: 'Zobrazit obrázek ve vašem příspěvku'
ITALIC: Kurzíva
ITALICEXAMPLE: Kurzíva
LINK: 'Webový odkaz'
LINKDESCRIPTION: 'Odkaz na jiný web'
STRUCK: 'Přeškrtnutý text'
STRUCKEXAMPLE: Přeškrtnutí
UNDERLINE: 'Podtržený text'
UNDERLINEEXAMPLE: Podtržení
UNORDERED: 'Neuspořádaný seznam'
UNORDEREDDESCRIPTION: 'Neuspořádaný seznam'
UNORDEREDEXAMPLE1: 'Neuspořádaná položka 1'
BasicAuth:
ENTERINFO: 'Prosím zadejte uživatelské jméno a heslo.'
ERRORNOTADMIN: 'Tento uživatel není administrátor.'
ERRORNOTREC: 'Toto uživatelské jméno / heslo nebylo rozpoznáno'
Boolean:
0: Ne
ANY: Jakkýkoliv
Hello: Hi
LOGOUT: 'Log out'
1: Ano
CMSMain:
ACCESS: 'Access to ''{title}'' section'
ACCESSALLINTERFACES: 'Přístup ke všem sekcím CMS'
ACCESSALLINTERFACESHELP: 'Prepíše více specifické nastavení přístupu.'
SAVE: Uložit
CMSProfileController:
MENUTITLE: CMSProfileController
CheckboxField:
- Ne
- Ano
ComplexTableField:
CLOSEPOPUP: Zavřít
SUCCESSADD2: 'Added {name}'
SUCCESSEDIT: 'Uloženo %s %s %s'
ConfirmedPasswordField:
ATLEAST: 'Passwords must be at least {min} characters long.'
BETWEEN: 'Passwords must be {min} to {max} characters long.'
MAXIMUM: 'Passwords must be at most {max} characters long.'
SHOWONCLICKTITLE: 'Změnit heslo'
CreditCardField:
FIRST: první
FOURTH: čtvrté
SECOND: druhé
THIRD: třetí
CurrencyField:
CURRENCYSYMBOL:
DataObject:
PLURALNAME: 'Datové objekty'
SINGULARNAME: 'Datový objekt'
Date:
DAY: den
DAYS: dny
HOUR: hodina
HOURS: hodiny
MIN: minuta
MINS: minuty
MONTH: měsíc
MONTHS: měsíce
SEC: sekunda
SECS: sekundy
TIMEDIFFAGO: '{difference} ago'
TIMEDIFFIN: 'in {difference}'
YEAR: rok
YEARS: roky
DateField:
NOTSET: nenastaveno
TODAY: dnes
VALIDDATEFORMAT2: 'Please enter a valid date format ({format})'
VALIDDATEMAXDATE: 'Your date has to be older or matching the maximum allowed date ({date})'
VALIDDATEMINDATE: 'Your date has to be newer or matching the minimum allowed date ({date})'
Director:
ADD: Přidat
CSVEXPORT: 'Export to CSV'
INVALID_REQUEST: 'Invalid request'
NOTFOUND: 'No items found'
DropdownField:
CHOOSE: (Vyberte)
EmailField:
VALIDATION: 'Please enter an email address'
Email_BounceRecord:
PLURALNAME: 'Záznamy vrácené pošty'
SINGULARNAME: 'Záznam vrácené pošty'
Enum:
ANY: Jakkýkoli
LOADING: Loading...
REQUIREJS: 'The CMS requires that you have JavaScript enabled.'
File:
Content: Obsah
Filename: 'Jméno souboru'
INVALIDEXTENSION: 'Extension is not allowed (valid: {extensions})'
INVALIDEXTENSIONSHORT: 'Extension is not allowed'
NOFILESIZE: 'Velikost souboru je 0 bajtů.'
NOVALIDUPLOAD: 'Soubor není validní pro nahrání'
Name: Jméno
PLURALNAME: Soubory
SINGULARNAME: Soubor
TOOLARGE: 'Filesize is too large, maximum {size} allowed'
TOOLARGESHORT: 'Filesize exceeds {size}'
Title: Titulek
FileIFrameField:
ATTACH: 'Attach {type}'
ATTACHONCESAVED: '{type}s can be attached once you have saved the record for the first time.'
ATTACHONCESAVED2: 'Files can be attached once you have saved the record for the first time.'
DELETE: 'Delete {type}'
DISALLOWEDFILETYPE: 'This filetype is not allowed to be uploaded'
FILE: Soubor
FROMCOMPUTER: 'Z tvého počítače'
FROMFILESTORE: 'Ze souborového úložiště'
NOSOURCE: 'Vyberte zdrojový soubor k připojení, prosím'
REPLACE: 'Replace {type}'
Filesystem:
IMPORT_TAB_HEADER: Import
SEARCHLISTINGS: Search
SYNCRESULTS: 'Sync complete: {createdcount} items created, {deletedcount} items deleted'
Form:
FIELDISREQUIRED: '%s je požadováno.'
TITLE: 'Image Uploading Iframe'
VALIDATIONCREDITNUMBER: 'Please ensure you have entered the {number} credit card number correctly'
VALIDATIONNOTUNIQUE: 'Zadaná hodnota není unikátní'
VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: 'Hesla se neshodují'
VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: 'Hesla nemohou být prázdná'
VALIDATIONSTRONGPASSWORD: 'Passwords must have at least one digit and one alphanumeric character'
VALIDATOR: Validátor
VALIDCURRENCY: 'Please enter a valid currency'
FormField:
NONE: žádný
GridAction:
DELETE_DESCRIPTION: Delete
Delete: Delete
UnlinkRelation: Unlink
GridField:
Add: 'Add {name}'
Filter: Filter
FilterBy: 'Filter by '
Find: Find
LEVELUP: 'Level up'
LinkExisting: 'Link Existing'
NewRecord: 'New %s'
NoItemsFound: 'No items found'
PRINTEDAT: 'Printed at'
PRINTEDBY: 'Printed by'
PlaceHolder: 'Find {type}'
PlaceHolderWithLabels: 'Find {type} by {name}'
RelationSearch: 'Relation search'
ResetFilter: Reset
GridFieldAction_Delete:
DeletePermissionsFailure: 'No delete permissions'
NEXT: Další
PREVIOUS: Předchozí
GridFieldDetailForm:
Create: Create
Delete: Delete
DeletePermissionsFailure: 'No delete permissions'
Deleted: 'Deleted %s %s'
HELLO: 'Dobrý den'
Save: Save
Saved: 'Saved %s %s'
TEXT1: 'Zde je Váš'
TEXT2: 'odkaz na reset hesla'
TEXT3: pro
Group:
AddRole: 'Add a role for this group'
CHANGEPASSWORDTEXT1: 'Vaše heslo bylo změněno pro'
CHANGEPASSWORDTEXT2: 'Nyní můžete použít následující přihlašovací údaje pro přihlášení:'
Code: 'Kód skupiny'
DefaultGroupTitleAdministrators: Administrátoři
DefaultGroupTitleContentAuthors: 'Autoři obsahu'
Description: Popis
EMAIL: Email
GroupReminder: 'If you choose a parent group, this group will take all it''s roles'
HELLO: 'Dobrý den'
Locked: 'Zamčený?'
NoRoles: 'No roles found'
PASSWORD: Heslo
Parent: 'Rodičovská skupina'
RolesAddEditLink: 'Přidat/editovat role'
Sort: Řazení
TITLE: 'Rámec pro nahrání obrázku'
has_many_Permissions: Oprávnění
many_many_Members: Členové
GroupImportForm:
Help1: '<p>Import jedné nebo více skupin v <em>CSV</em> formátu (čárkou-oddělené hodnoty). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Zobrazit rozšířené použití</a></small></p>'
Help2: '<div class="advanced"> <h4>Advanced usage</h4> <ul> <li>Allowed columns: <em>%s</em></li> <li>Existing groups are matched by their unique <em>Code</em> value, and updated with any new values from the imported file</li> <li>Group hierarchies can be created by using a <em>ParentCode</em> column.</li> <li>Permission codes can be assigned by the <em>PermissionCode</em> column. Existing permission codes are not cleared.</li> </ul></div>'
ResultCreated: 'Created {count} groups'
ResultDeleted: 'Smazáno %d skupin'
ResultUpdated: 'Aktualizováno %d skupin'
Hierarchy:
InfiniteLoopNotAllowed: 'Infinite loop found within the "{type}" hierarchy. Please change the parent to resolve this'
HtmlEditorField:
ADDURL: 'Add URL'
ADJUSTDETAILSDIMENSIONS: 'Details &amp; dimensions'
ANCHORVALUE: 'Záložka (kotva)'
BUTTONINSERT: Insert
BUTTONINSERTLINK: 'Vložit odkaz'
BUTTONREMOVELINK: 'Odstranit odkaz'
BUTTONUpdate: Update
CAPTIONTEXT: 'Text popisku'
CSSCLASS: 'Zarovnání / styl'
CSSCLASSCENTER: 'Na střed, samotné.'
CSSCLASSLEFT: 'Vlevo, s obtékajícím textem.'
CSSCLASSLEFTALONE: 'Na levo, samostatně.'
CSSCLASSRIGHT: 'Vpravo, s obtékajícím textem.'
DETAILS: Details
EMAIL: 'Emailovou adresu'
FILE: Soubor
FOLDER: Složka
FROMCMS: 'From the CMS'
FROMCOMPUTER: 'From your computer'
FROMWEB: 'From the web'
FindInFolder: 'Find in Folder'
IMAGEALT: 'Alternative text (alt)'
IMAGEALTTEXT: 'Alternativní text (alt) - bude ukázán, když obrázek nemúže být zobrazen'
IMAGEALTTEXTDESC: 'Shown to screen readers or if image can not be displayed'
IMAGEDIMENSIONS: Rozměry
IMAGEHEIGHTPX: Výška
IMAGETITLE: 'Titul text (tooltip) - další informace o obrázku'
IMAGETITLETEXT: 'Title text (tooltip)'
IMAGETITLETEXTDESC: 'For additional information about the image'
IMAGEWIDTHPX: 'Šířka'
INSERTMEDIA: 'Insert Media'
LINK: 'Vložit nebo upravit odkaz'
LINKANCHOR: 'Záložka (kotva) na stránce'
LINKDESCR: 'Popis odkazu'
LINKEMAIL: 'Emailovou adresu'
LINKEXTERNAL: 'Jiné stránky'
LINKFILE: 'Stáhnutí souboru'
LINKINTERNAL: 'Místní stránku'
LINKOPENNEWWIN: 'Otevřít odkaz v novém okně?'
LINKTO: 'Odkázat na'
PAGE: Stránku
URL: URL
URLNOTANOEMBEDRESOURCE: 'The URL ''{url}'' could not be turned into a media resource.'
UpdateMEDIA: 'Update Media'
ImageField:
IMAGE: Obrázek
Image_iframe.ss: 'ChangePasswordEmail.ss: BackLink_Button.ss: CMSLoadingScreen.ss: RelationComplexTableField.ss: ForgotPasswordEmail.ss: APPLY FILTER: "Apply Filter" GridFieldItemEditView.ss: Go back: "Go back" ModelSidebar.ss: TableListField_PageControls.ss: ModelAdmin_Tools.ss: ComplexTableField_popup.ss: TableField.ss: FileIFrameField_iframe.ss: ComplexTableField.ss: TableListField.ss: ModelAdmin_ImportSpec.ss: LeftAndMain_Menu.ss:'
LeftAndMain:
ADD: 'Přidat nový řádek'
ADDITEM: 'Add %s'
CANT_REORGANISE: 'You do not have permission to alter Top level pages. Your change was not saved.'
DELETED: Deleted.
DropdownBatchActionsDefault: Actions
HELP: Nápověda
PAGETYPE: 'Typ stránky:'
PERMAGAIN: 'Byli jste odhlášeni z CMS. Pokud se chcete znovu přihlásit, zadejte níže své uživatelské jméno a heslo.'
PERMALREADY: 'Je nám líto, ale nemůžete vstoupit do této části CMS. Pokud se chcete přihlásit jako někdo jiný, udělejte tak níže'
PERMDEFAULT: 'Pro přístup do CMS zadejte Vaši e-mailovou adresu a heslo.'
PLEASESAVE: 'Prosím uložte stránku: Tato stránka nemohla být aktualizována, protože ještě nebyla uložena.'
PreviewButton: Preview
REORGANISATIONSUCCESSFUL: 'Reorganised the site tree successfully.'
SAVEDUP: Saved.
VersionUnknown: unknown
LoginAttempt:
Email: 'Emailové adresy'
IP: 'IP adresy'
Status: Status
Member:
ADDGROUP: 'Add group'
BUTTONCHANGEPASSWORD: 'Změnit heslo'
BUTTONLOGIN: 'Přihlásit se'
BUTTONLOGINOTHER: 'Přihlásit se jako někdo jiný'
BUTTONLOSTPASSWORD: 'Zapomněl jsem heslo'
CONFIRMNEWPASSWORD: 'Potvrďte nové heslo'
CONFIRMPASSWORD: 'Potvrďte heslo'
DefaultAdminFirstname: 'Implicitní Admin'
DefaultDateTime: default
EMAIL: Email
EMPTYNEWPASSWORD: 'Nové heslo nesmí být prázdné, zkuste to znovu'
ENTEREMAIL: 'Zadejte e-mailovou adresu pro získání odkazu na restart hesla.'
ERRORLOCKEDOUT: 'Váš účet byl dočasně zablokován, kvůli příliš velkému množství nezdařených pokusů o přihlášení. Zkuste se prosím přihlásit za 20 minut.'
ERRORNEWPASSWORD: 'Zadali jste nové heslo rozdílně, zkuste to znovu'
ERRORPASSWORDNOTMATCH: 'Váše současné heslo není správně, prosím zkuste to znovu'
ERRORWRONGCRED: 'Toto nevypadá jako správná emailová adresa nebo heslo. Prosím zkuste to znovu.'
FIRSTNAME: 'Křestní jméno'
INTERFACELANG: 'Jazyk rozhraní'
INVALIDNEWPASSWORD: 'We couldn''t accept that password: {password}'
LOGGEDINAS: 'You''re logged in as {name}.'
NEWPASSWORD: 'Nové heslo'
PASSWORD: Heslo
PLURALNAME: Členové
PROFILESAVESUCCESS: 'Úspěšně uloženo'
REMEMBERME: 'Zapamatovat si mě pro příště?'
SINGULARNAME: Člen
SUBJECTPASSWORDCHANGED: 'Vaše heslo bylo změněno'
SUBJECTPASSWORDRESET: 'Nulovací odkaz pro Vaše heslo'
SURNAME: Příjmení
VALIDATIONMEMBEREXISTS: 'Již existuje člen se stejnou %s'
ValidationIdentifierFailed: 'Can''t overwrite existing member #{id} with identical identifier ({name} = {value}))'
WELCOMEBACK: 'Welcome Back, {firstname}'
YOUROLDPASSWORD: 'Vaše staré heslo'
belongs_many_many_Groups: Skupiny
db_LastVisited: 'Datum poslední návštěvy'
db_Locale: 'Místní rozhraní'
db_LockedOutUntil: 'Zamčeno dokud'
db_NumVisit: 'Počet návštěvníků'
db_Password: Heslo
db_PasswordExpiry: 'Datum vypršení hesla'
MemberAuthenticator:
TITLE: 'E-mail a Heslo'
MemberDatetimeOptionsetField:
AMORPM: 'AM (Ante meridiem) or PM (Post meridiem)'
Custom: Custom
DATEFORMATBAD: 'Date format is invalid'
DAYNOLEADING: 'Day of month without leading zero'
DIGITSDECFRACTIONSECOND: 'One or more digits representing a decimal fraction of a second'
FOURDIGITYEAR: 'Four-digit year'
FULLNAMEMONTH: 'Full name of month (e.g. June)'
HOURNOLEADING: 'Hour without leading zero'
MINUTENOLEADING: 'Minute without leading zero'
MONTHNOLEADING: 'Month digit without leading zero'
Preview: Preview
SHORTMONTH: 'Short name of month (e.g. Jun)'
TOGGLEHELP: 'Toggle formatting help'
TWODIGITDAY: 'Two-digit day of month'
TWODIGITHOUR: 'Two digits of hour (00 through 23)'
TWODIGITMINUTE: 'Two digits of minute (00 through 59)'
TWODIGITMONTH: 'Two-digit month (01=January, etc.)'
TWODIGITSECOND: 'Two digits of second (00 through 59)'
TWODIGITYEAR: 'Two-digit year'
MemberImportForm:
Help1: '<p>Import členů v <em>CSV formátu</em> (čárkou-oddělené hodnoty). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Zobrazit rozšířené použití</a></small></p>'
Help2: '<div class="advanced"> <h4>Advanced usage</h4> <ul> <li>Allowed columns: <em>%s</em></li> <li>Existing users are matched by their unique <em>Code</em> property, and updated with any new values from the imported file.</li> <li>Groups can be assigned by the <em>Groups</em> column. Groups are identified by their <em>Code</em> property, multiple groups can be separated by comma. Existing group memberships are not cleared.</li> </ul></div>'
ResultCreated: 'Created {count} members'
ResultDeleted: 'Smazáno %d členů'
ResultNone: 'Žádné změny'
ResultUpdated: 'Updated {count} members'
MemberTableField: null
ModelAdmin:
DELETE: Smazat
DELETEDRECORDS: 'Deleted {count} records.'
IMPORT: 'Importovat ze souboru CSV'
IMPORTEDRECORDS: 'Imported {count} records.'
NOCSVFILE: 'Prosím, vyhledejte soubor CSV pro import'
NOIMPORT: 'Nic k importu'
RESET: Reset
Title: 'Data Models'
UPDATEDRECORDS: 'Updated {count} records.'
MoneyField:
FIELDLABELAMOUNT: Částka
FIELDLABELCURRENCY: Měna
NullableField:
IsNullLabel: 'Je nulové'
NumericField:
VALIDATION: '''{value}'' is not a number, only numbers can be accepted for this field'
Permission:
AdminGroup: Administrátor
CMS_ACCESS_CATEGORY: 'Přístup CMS'
FULLADMINRIGHTS: 'Plná administrátorská práva'
FULLADMINRIGHTS_HELP: 'Implies and overrules all other assigned permissions.'
IMPORTSPECFIELDS: 'Database columns'
IMPORTSPECLINK: 'Show Specification for %s'
IMPORTSPECRELATIONS: Relations
IMPORTSPECTITLE: 'Specification for %s'
PermissionCheckboxSetField:
AssignedTo: 'assigned to "{title}"'
FromGroup: 'inherited from group "{title}"'
FromRole: 'inherited from role "{title}"'
FromRoleOnGroup: 'děděno z role "%s" ve skupině "%s"'
Permissions:
PERMISSIONS_CATEGORY: 'Role a přístupová práva'
PhoneNumberField:
Back: Back
VALIDATION: 'Prosím zadejte platné telefonní číslo'
Security:
ALREADYLOGGEDIN: 'K této stránce nemáte přístup. Pokud máte jiný účet, který k ní může přistupovat, můžete se přihlásit níže'
BUTTONSEND: 'Pošlete mi nulovací odkaz pro heslo'
CHANGEPASSWORDBELOW: 'Svoje heslo si můžete změnit níže.'
CHANGEPASSWORDHEADER: 'Změnit heslo'
ENTERNEWPASSWORD: 'Prosím zadejte nové heslo.'
ERRORPASSWORDPERMISSION: 'Pro změnu hesla musíte být přihlášení!'
LOGGEDOUT: 'Byli jste odhlášeni. Pokud se chcete znovu přihlásit, vložte své přihlašovací údaje.'
LOGIN: Přihlásit
NOTEPAGESECURED: 'Tato stránka je zabezpečená. Vložte své přihlašovací údaje a my Vám zároveň pošleme práva.'
NOTERESETLINKINVALID: '<p>The password reset link is invalid or expired.</p><p>You can request a new one <a href="{link1}">here</a> or change your password after you <a href="{link2}">logged in</a>.</p>'
NOTERESETPASSWORD: 'Zadejte svou e-mailovou adresu a bude vám zaslán nulovací odkaz pro Vaše heslo'
PASSWORDSENTHEADER: 'Password reset link sent to ''{email}'''
PASSWORDSENTTEXT: 'Thank you! A reset link has been sent to ''{email}'', provided an account exists for this email address.'
SecurityAdmin:
ACCESS_HELP: 'Povolit prohlížení, přidávání a úpravu uživatelů, jako i přidělování oprávnění pro ně.'
APPLY_ROLES: 'Použít role na skupiny'
APPLY_ROLES_HELP: 'Možnost editovat role přiřazené ke skupině. Vyžaduje oprávnění pro "Přístup do sekce ''Bezpečnost''".'
EDITPERMISSIONS: 'Upravit oprávnění pro skupiny'
EDITPERMISSIONS_HELP: 'Možnost editovat oprávnění a IP adresy pro skupinu. Vyžaduje oprávnění pro "Přístup do sekce ''Bezpečnost''".'
GROUPNAME: 'Jméno skupiny'
IMPORTGROUPS: 'Import groups'
IMPORTUSERS: 'Import users'
MEMBERS: Členové
MENUTITLE: Security
MemberListCaution: 'Varování: Odstranění členů z tohoto seznamu způsobí, že členové budou odtraněni ze všech skupin a databáze'
NEWGROUP: 'Nová skupina'
PERMISSIONS: Práva
ROLES: Role
ROLESDESCRIPTION: 'Tato sekce umožňuje přidat role této skupině. Role jsou logické seskupení oprávnění, které mohou být změněné v záložce Role'
TABROLES: Role
Users: Users
SecurityAdmin_MemberImportForm:
BtnImport: Import
FileFieldLabel: 'Soubor CSV <small>(Povoleny přípony: *.csv)</small>'
SilverStripeNavigator:
DISPLAYING: Displaying
Edit: Edit
FILTER: Filter
IMPORT: Import
OF: of
TO: to
VIEWFIRST: 'Zobraz první'
VIEWLAST: 'Zobraz poslední'
VIEWNEXT: 'Zobrazit další'
VIEWPREVIOUS: 'Zobrazit předchozí'
SimpleImageField:
NOUPLOAD: 'Nebyl nahrán žádný obrázek'
SiteTree:
TABMAIN: Hlavní
TableField:
ADDITEM: 'Add %s'
ISREQUIRED: 'In %s ''%s'' is required'
NOITEMSFOUND: 'No items found'
SORTASC: 'Třídit v vzestupném pořadí'
SORTDESC: 'Třídit v sestupném pořadí'
TableListField:
CSVEXPORT: 'Exportovat do souboru CSV'
PRINT: Vytisknout
Print: Print
SELECT: 'Vybrat:'
TimeField:
VALIDATEFORMAT: 'Please enter a valid time format ({format})'
ToggleField:
LESS: méně
MORE: více
UploadField:
ATTACHFILE: 'Attach a file'
ATTACHFILES: 'Attach files'
AttachFile: 'Attach file(s)'
DELETE: 'Delete from files'
DELETEINFO: 'Permanently delete this file from the file store'
DOEDIT: Save
DROPFILE: 'drop a file'
DROPFILES: 'drop files'
Dimensions: Dimensions
EDIT: Edit
EDITINFO: 'Edit this file'
FIELDNOTSET: 'File information not found'
FROMCOMPUTER: 'From your computer'
FROMCOMPUTERINFO: 'Select from files'
FROMFILES: 'From files'
MAXNUMBEROFFILES: 'Max number of {count} file(s) exceeded.'
MAXNUMBEROFFILESSHORT: 'Can only upload {count} files'
REMOVE: Remove
REMOVEERROR: 'Error removing file'
REMOVEINFO: 'Remove this file from here, but do not delete it from the file store'
STARTALL: 'Start all'
STARTALLINFO: 'Start all uploads'
Saved: Saved
Versioned:
has_many_Versions: Verze
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.