Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

498 lines (497 sloc) 20.967 kb
cs:
AssetAdmin:
NEWFOLDER: 'Nová složka'
AssetTableField:
CREATED: 'Poprvé nahráno'
DIM: Rozměry
FILENAME: 'Název souboru'
FOLDER: Folder
LASTEDIT: 'Naposledy změněno'
OWNER: Vlastník
SIZE: Velikost
TITLE: Titulek
TYPE: Typ
URL: URL
AssetUploadField:
ChooseFiles: 'Choose files'
DRAGFILESHERE: 'Drag files here'
DROPAREA: 'Drop Area'
EDITALL: 'Edit all'
EDITANDORGANIZE: 'Edit & organize'
EDITINFO: 'Edit files'
FILES: Files
FROMCOMPUTER: 'Choose files from your computer'
FROMCOMPUTERINFO: 'Upload from your computer'
TOTAL: Total
UPLOADINPROGRESS: 'Please wait… upload in progress'
UPLOADOR: OR
BBCodeParser:
ALIGNEMENT: Zarovnání
ALIGNEMENTEXAMPLE: 'zarovnat vpravo'
BOLD: 'Tučný text'
BOLDEXAMPLE: Tučný
CODE: 'Blok kódu'
CODEDESCRIPTION: 'Neformátovaný blok kódu'
CODEEXAMPLE: 'Blok kódu'
COLORED: 'Barevný text'
COLOREDEXAMPLE: 'modrý text'
EMAILLINK: 'Odkaz na e-mail'
EMAILLINKDESCRIPTION: 'Vytvořit odkaz na emailovou adresu'
IMAGE: Obrázek
IMAGEDESCRIPTION: 'Zobrazit obrázek ve vašem příspěvku'
ITALIC: Kurzíva
ITALICEXAMPLE: Kurzíva
LINK: 'Webový odkaz'
LINKDESCRIPTION: 'Odkaz na jiný web'
STRUCK: 'Přeškrtnutý text'
STRUCKEXAMPLE: Přeškrtnutí
UNDERLINE: 'Podtržený text'
UNDERLINEEXAMPLE: Podtržení
UNORDERED: 'Neuspořádaný seznam'
UNORDEREDDESCRIPTION: 'Neuspořádaný seznam'
UNORDEREDEXAMPLE1: 'Neuspořádaná položka 1'
BasicAuth:
ENTERINFO: 'Prosím zadejte uživatelské jméno a heslo.'
ERRORNOTADMIN: 'Tento uživatel není administrátor.'
ERRORNOTREC: 'Toto uživatelské jméno / heslo nebylo rozpoznáno'
Boolean:
0: Ne
ANY: Jakkýkoliv
Hello: Hi
LOGOUT: 'Log out'
1: Ano
CMSMain:
ACCESS: 'Access to ''{title}'' section'
ACCESSALLINTERFACES: 'Přístup ke všem sekcím CMS'
ACCESSALLINTERFACESHELP: 'Prepíše více specifické nastavení přístupu.'
SAVE: Uložit
CMSProfileController:
MENUTITLE: CMSProfileController
CheckboxField:
- Ne
- Ano
ComplexTableField:
CLOSEPOPUP: Zavřít
SUCCESSADD2: 'Added {name}'
SUCCESSEDIT: 'Uloženo %s %s %s'
ConfirmedPasswordField:
ATLEAST: 'Passwords must be at least {min} characters long.'
BETWEEN: 'Passwords must be {min} to {max} characters long.'
MAXIMUM: 'Passwords must be at most {max} characters long.'
SHOWONCLICKTITLE: 'Změnit heslo'
CreditCardField:
FIRST: první
FOURTH: čtvrté
SECOND: druhé
THIRD: třetí
CurrencyField:
CURRENCYSYMBOL:
DataObject:
PLURALNAME: 'Datové objekty'
SINGULARNAME: 'Datový objekt'
Date:
DAY: den
DAYS: dny
HOUR: hodina
HOURS: hodiny
MIN: minuta
MINS: minuty
MONTH: měsíc
MONTHS: měsíce
SEC: sekunda
SECS: sekundy
TIMEDIFFAGO: '{difference} ago'
TIMEDIFFIN: 'in {difference}'
YEAR: rok
YEARS: roky
DateField:
NOTSET: nenastaveno
TODAY: dnes
VALIDDATEFORMAT2: 'Please enter a valid date format ({format})'
VALIDDATEMAXDATE: 'Your date has to be older or matching the maximum allowed date ({date})'
VALIDDATEMINDATE: 'Your date has to be newer or matching the minimum allowed date ({date})'
Director:
ADD: Přidat
CSVEXPORT: 'Export to CSV'
INVALID_REQUEST: 'Invalid request'
NOTFOUND: 'No items found'
DropdownField:
CHOOSE: (Vyberte)
EmailField:
VALIDATION: 'Please enter an email address'
Email_BounceRecord:
PLURALNAME: 'Záznamy vrácené pošty'
SINGULARNAME: 'Záznam vrácené pošty'
Enum:
ANY: Jakkýkoli
LOADING: Loading...
REQUIREJS: 'The CMS requires that you have JavaScript enabled.'
File:
Content: Obsah
Filename: 'Jméno souboru'
INVALIDEXTENSION: 'Extension is not allowed (valid: {extensions})'
INVALIDEXTENSIONSHORT: 'Extension is not allowed'
NOFILESIZE: 'Velikost souboru je 0 bajtů.'
NOVALIDUPLOAD: 'Soubor není validní pro nahrání'
Name: Jméno
PLURALNAME: Soubory
SINGULARNAME: Soubor
TOOLARGE: 'Filesize is too large, maximum {size} allowed'
TOOLARGESHORT: 'Filesize exceeds {size}'
Title: Titulek
FileIFrameField:
ATTACH: 'Attach {type}'
ATTACHONCESAVED: '{type}s can be attached once you have saved the record for the first time.'
ATTACHONCESAVED2: 'Files can be attached once you have saved the record for the first time.'
DELETE: 'Delete {type}'
DISALLOWEDFILETYPE: 'This filetype is not allowed to be uploaded'
FILE: Soubor
FROMCOMPUTER: 'Z tvého počítače'
FROMFILESTORE: 'Ze souborového úložiště'
NOSOURCE: 'Vyberte zdrojový soubor k připojení, prosím'
REPLACE: 'Replace {type}'
Filesystem:
IMPORT_TAB_HEADER: Import
SEARCHLISTINGS: Search
SYNCRESULTS: 'Sync complete: {createdcount} items created, {deletedcount} items deleted'
Form:
FIELDISREQUIRED: '%s je požadováno.'
TITLE: 'Image Uploading Iframe'
VALIDATIONCREDITNUMBER: 'Please ensure you have entered the {number} credit card number correctly'
VALIDATIONNOTUNIQUE: 'Zadaná hodnota není unikátní'
VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: 'Hesla se neshodují'
VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: 'Hesla nemohou být prázdná'
VALIDATIONSTRONGPASSWORD: 'Passwords must have at least one digit and one alphanumeric character'
VALIDATOR: Validátor
VALIDCURRENCY: 'Please enter a valid currency'
FormField:
NONE: žádný
GridAction:
DELETE_DESCRIPTION: Delete
Delete: Delete
UnlinkRelation: Unlink
GridField:
Add: 'Add {name}'
Filter: Filter
FilterBy: 'Filter by '
Find: Find
LEVELUP: 'Level up'
LinkExisting: 'Link Existing'
NewRecord: 'New %s'
NoItemsFound: 'No items found'
PRINTEDAT: 'Printed at'
PRINTEDBY: 'Printed by'
PlaceHolder: 'Find {type}'
PlaceHolderWithLabels: 'Find {type} by {name}'
RelationSearch: 'Relation search'
ResetFilter: Reset
GridFieldAction_Delete:
DeletePermissionsFailure: 'No delete permissions'
NEXT: Další
PREVIOUS: Předchozí
GridFieldDetailForm:
Create: Create
Delete: Delete
DeletePermissionsFailure: 'No delete permissions'
Deleted: 'Deleted %s %s'
HELLO: 'Dobrý den'
Save: Save
Saved: 'Saved %s %s'
TEXT1: 'Zde je Váš'
TEXT2: 'odkaz na reset hesla'
TEXT3: pro
Group:
AddRole: 'Add a role for this group'
CHANGEPASSWORDTEXT1: 'Vaše heslo bylo změněno pro'
CHANGEPASSWORDTEXT2: 'Nyní můžete použít následující přihlašovací údaje pro přihlášení:'
Code: 'Kód skupiny'
DefaultGroupTitleAdministrators: Administrátoři
DefaultGroupTitleContentAuthors: 'Autoři obsahu'
Description: Popis
EMAIL: Email
GroupReminder: 'If you choose a parent group, this group will take all it''s roles'
HELLO: 'Dobrý den'
Locked: 'Zamčený?'
NoRoles: 'No roles found'
PASSWORD: Heslo
Parent: 'Rodičovská skupina'
RolesAddEditLink: 'Přidat/editovat role'
Sort: Řazení
TITLE: 'Rámec pro nahrání obrázku'
has_many_Permissions: Oprávnění
many_many_Members: Členové
GroupImportForm:
Help1: '<p>Import jedné nebo více skupin v <em>CSV</em> formátu (čárkou-oddělené hodnoty). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Zobrazit rozšířené použití</a></small></p>'
Help2: '<div class="advanced"> <h4>Advanced usage</h4> <ul> <li>Allowed columns: <em>%s</em></li> <li>Existing groups are matched by their unique <em>Code</em> value, and updated with any new values from the imported file</li> <li>Group hierarchies can be created by using a <em>ParentCode</em> column.</li> <li>Permission codes can be assigned by the <em>PermissionCode</em> column. Existing permission codes are not cleared.</li> </ul></div>'
ResultCreated: 'Created {count} groups'
ResultDeleted: 'Smazáno %d skupin'
ResultUpdated: 'Aktualizováno %d skupin'
Hierarchy:
InfiniteLoopNotAllowed: 'Infinite loop found within the "{type}" hierarchy. Please change the parent to resolve this'
HtmlEditorField:
ADDURL: 'Add URL'
ADJUSTDETAILSDIMENSIONS: 'Details &amp; dimensions'
ANCHORVALUE: 'Záložka (kotva)'
BUTTONINSERT: Insert
BUTTONINSERTLINK: 'Vložit odkaz'
BUTTONREMOVELINK: 'Odstranit odkaz'
BUTTONUpdate: Update
CAPTIONTEXT: 'Text popisku'
CSSCLASS: 'Zarovnání / styl'
CSSCLASSCENTER: 'Na střed, samotné.'
CSSCLASSLEFT: 'Vlevo, s obtékajícím textem.'
CSSCLASSLEFTALONE: 'Na levo, samostatně.'
CSSCLASSRIGHT: 'Vpravo, s obtékajícím textem.'
DETAILS: Details
EMAIL: 'Emailovou adresu'
FILE: Soubor
FOLDER: Složka
FROMCMS: 'From the CMS'
FROMCOMPUTER: 'From your computer'
FROMWEB: 'From the web'
FindInFolder: 'Find in Folder'
IMAGEALT: 'Alternative text (alt)'
IMAGEALTTEXT: 'Alternativní text (alt) - bude ukázán, když obrázek nemúže být zobrazen'
IMAGEALTTEXTDESC: 'Shown to screen readers or if image can not be displayed'
IMAGEDIMENSIONS: Rozměry
IMAGEHEIGHTPX: Výška
IMAGETITLE: 'Titul text (tooltip) - další informace o obrázku'
IMAGETITLETEXT: 'Title text (tooltip)'
IMAGETITLETEXTDESC: 'For additional information about the image'
IMAGEWIDTHPX: Šířka
INSERTMEDIA: 'Insert Media'
LINK: 'Vložit nebo upravit odkaz'
LINKANCHOR: 'Záložka (kotva) na stránce'
LINKDESCR: 'Popis odkazu'
LINKEMAIL: 'Emailovou adresu'
LINKEXTERNAL: 'Jiné stránky'
LINKFILE: 'Stáhnutí souboru'
LINKINTERNAL: 'Místní stránku'
LINKOPENNEWWIN: 'Otevřít odkaz v novém okně?'
LINKTO: 'Odkázat na'
PAGE: Stránku
URL: URL
URLNOTANOEMBEDRESOURCE: 'The URL ''{url}'' could not be turned into a media resource.'
UpdateMEDIA: 'Update Media'
ImageField:
IMAGE: Obrázek
Image_iframe.ss: 'ChangePasswordEmail.ss: BackLink_Button.ss: CMSLoadingScreen.ss: RelationComplexTableField.ss: ForgotPasswordEmail.ss: APPLY FILTER: "Apply Filter" GridFieldItemEditView.ss: Go back: "Go back" ModelSidebar.ss: TableListField_PageControls.ss: ModelAdmin_Tools.ss: ComplexTableField_popup.ss: TableField.ss: FileIFrameField_iframe.ss: ComplexTableField.ss: TableListField.ss: ModelAdmin_ImportSpec.ss: LeftAndMain_Menu.ss:'
LeftAndMain:
ADD: 'Přidat nový řádek'
ADDITEM: 'Add %s'
CANT_REORGANISE: 'You do not have permission to alter Top level pages. Your change was not saved.'
DELETED: Deleted.
DropdownBatchActionsDefault: Actions
HELP: Nápověda
PAGETYPE: 'Typ stránky:'
PERMAGAIN: 'Byli jste odhlášeni z CMS. Pokud se chcete znovu přihlásit, zadejte níže své uživatelské jméno a heslo.'
PERMALREADY: 'Je nám líto, ale nemůžete vstoupit do této části CMS. Pokud se chcete přihlásit jako někdo jiný, udělejte tak níže'
PERMDEFAULT: 'Pro přístup do CMS zadejte Vaši e-mailovou adresu a heslo.'
PLEASESAVE: 'Prosím uložte stránku: Tato stránka nemohla být aktualizována, protože ještě nebyla uložena.'
PreviewButton: Preview
REORGANISATIONSUCCESSFUL: 'Reorganised the site tree successfully.'
SAVEDUP: Saved.
VersionUnknown: unknown
LoginAttempt:
Email: 'Emailové adresy'
IP: 'IP adresy'
Status: Status
Member:
ADDGROUP: 'Add group'
BUTTONCHANGEPASSWORD: 'Změnit heslo'
BUTTONLOGIN: 'Přihlásit se'
BUTTONLOGINOTHER: 'Přihlásit se jako někdo jiný'
BUTTONLOSTPASSWORD: 'Zapomněl jsem heslo'
CONFIRMNEWPASSWORD: 'Potvrďte nové heslo'
CONFIRMPASSWORD: 'Potvrďte heslo'
DefaultAdminFirstname: 'Implicitní Admin'
DefaultDateTime: default
EMAIL: Email
EMPTYNEWPASSWORD: 'Nové heslo nesmí být prázdné, zkuste to znovu'
ENTEREMAIL: 'Zadejte e-mailovou adresu pro získání odkazu na restart hesla.'
ERRORLOCKEDOUT: 'Váš účet byl dočasně zablokován, kvůli příliš velkému množství nezdařených pokusů o přihlášení. Zkuste se prosím přihlásit za 20 minut.'
ERRORNEWPASSWORD: 'Zadali jste nové heslo rozdílně, zkuste to znovu'
ERRORPASSWORDNOTMATCH: 'Váše současné heslo není správně, prosím zkuste to znovu'
ERRORWRONGCRED: 'Toto nevypadá jako správná emailová adresa nebo heslo. Prosím zkuste to znovu.'
FIRSTNAME: 'Křestní jméno'
INTERFACELANG: 'Jazyk rozhraní'
INVALIDNEWPASSWORD: 'We couldn''t accept that password: {password}'
LOGGEDINAS: 'You''re logged in as {name}.'
NEWPASSWORD: 'Nové heslo'
PASSWORD: Heslo
PLURALNAME: Členové
PROFILESAVESUCCESS: 'Úspěšně uloženo'
REMEMBERME: 'Zapamatovat si mě pro příště?'
SINGULARNAME: Člen
SUBJECTPASSWORDCHANGED: 'Vaše heslo bylo změněno'
SUBJECTPASSWORDRESET: 'Nulovací odkaz pro Vaše heslo'
SURNAME: Příjmení
VALIDATIONMEMBEREXISTS: 'Již existuje člen se stejnou %s'
ValidationIdentifierFailed: 'Can''t overwrite existing member #{id} with identical identifier ({name} = {value}))'
WELCOMEBACK: 'Welcome Back, {firstname}'
YOUROLDPASSWORD: 'Vaše staré heslo'
belongs_many_many_Groups: Skupiny
db_LastVisited: 'Datum poslední návštěvy'
db_Locale: 'Místní rozhraní'
db_LockedOutUntil: 'Zamčeno dokud'
db_NumVisit: 'Počet návštěvníků'
db_Password: Heslo
db_PasswordExpiry: 'Datum vypršení hesla'
MemberAuthenticator:
TITLE: 'E-mail a Heslo'
MemberDatetimeOptionsetField:
AMORPM: 'AM (Ante meridiem) or PM (Post meridiem)'
Custom: Custom
DATEFORMATBAD: 'Date format is invalid'
DAYNOLEADING: 'Day of month without leading zero'
DIGITSDECFRACTIONSECOND: 'One or more digits representing a decimal fraction of a second'
FOURDIGITYEAR: 'Four-digit year'
FULLNAMEMONTH: 'Full name of month (e.g. June)'
HOURNOLEADING: 'Hour without leading zero'
MINUTENOLEADING: 'Minute without leading zero'
MONTHNOLEADING: 'Month digit without leading zero'
Preview: Preview
SHORTMONTH: 'Short name of month (e.g. Jun)'
TOGGLEHELP: 'Toggle formatting help'
TWODIGITDAY: 'Two-digit day of month'
TWODIGITHOUR: 'Two digits of hour (00 through 23)'
TWODIGITMINUTE: 'Two digits of minute (00 through 59)'
TWODIGITMONTH: 'Two-digit month (01=January, etc.)'
TWODIGITSECOND: 'Two digits of second (00 through 59)'
TWODIGITYEAR: 'Two-digit year'
MemberImportForm:
Help1: '<p>Import členů v <em>CSV formátu</em> (čárkou-oddělené hodnoty). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Zobrazit rozšířené použití</a></small></p>'
Help2: '<div class="advanced"> <h4>Advanced usage</h4> <ul> <li>Allowed columns: <em>%s</em></li> <li>Existing users are matched by their unique <em>Code</em> property, and updated with any new values from the imported file.</li> <li>Groups can be assigned by the <em>Groups</em> column. Groups are identified by their <em>Code</em> property, multiple groups can be separated by comma. Existing group memberships are not cleared.</li> </ul></div>'
ResultCreated: 'Created {count} members'
ResultDeleted: 'Smazáno %d členů'
ResultNone: 'Žádné změny'
ResultUpdated: 'Updated {count} members'
MemberTableField: null
ModelAdmin:
DELETE: Smazat
DELETEDRECORDS: 'Deleted {count} records.'
IMPORT: 'Importovat ze souboru CSV'
IMPORTEDRECORDS: 'Imported {count} records.'
NOCSVFILE: 'Prosím, vyhledejte soubor CSV pro import'
NOIMPORT: 'Nic k importu'
RESET: Reset
Title: 'Data Models'
UPDATEDRECORDS: 'Updated {count} records.'
MoneyField:
FIELDLABELAMOUNT: Částka
FIELDLABELCURRENCY: Měna
NullableField:
IsNullLabel: 'Je nulové'
NumericField:
VALIDATION: '''{value}'' is not a number, only numbers can be accepted for this field'
Permission:
AdminGroup: Administrátor
CMS_ACCESS_CATEGORY: 'Přístup CMS'
FULLADMINRIGHTS: 'Plná administrátorská práva'
FULLADMINRIGHTS_HELP: 'Implies and overrules all other assigned permissions.'
IMPORTSPECFIELDS: 'Database columns'
IMPORTSPECLINK: 'Show Specification for %s'
IMPORTSPECRELATIONS: Relations
IMPORTSPECTITLE: 'Specification for %s'
PermissionCheckboxSetField:
AssignedTo: 'assigned to "{title}"'
FromGroup: 'inherited from group "{title}"'
FromRole: 'inherited from role "{title}"'
FromRoleOnGroup: 'děděno z role "%s" ve skupině "%s"'
Permissions:
PERMISSIONS_CATEGORY: 'Role a přístupová práva'
PhoneNumberField:
Back: Back
VALIDATION: 'Prosím zadejte platné telefonní číslo'
Security:
ALREADYLOGGEDIN: 'K této stránce nemáte přístup. Pokud máte jiný účet, který k ní může přistupovat, můžete se přihlásit níže'
BUTTONSEND: 'Pošlete mi nulovací odkaz pro heslo'
CHANGEPASSWORDBELOW: 'Svoje heslo si můžete změnit níže.'
CHANGEPASSWORDHEADER: 'Změnit heslo'
ENTERNEWPASSWORD: 'Prosím zadejte nové heslo.'
ERRORPASSWORDPERMISSION: 'Pro změnu hesla musíte být přihlášení!'
LOGGEDOUT: 'Byli jste odhlášeni. Pokud se chcete znovu přihlásit, vložte své přihlašovací údaje.'
LOGIN: Přihlásit
NOTEPAGESECURED: 'Tato stránka je zabezpečená. Vložte své přihlašovací údaje a my Vám zároveň pošleme práva.'
NOTERESETLINKINVALID: '<p>The password reset link is invalid or expired.</p><p>You can request a new one <a href="{link1}">here</a> or change your password after you <a href="{link2}">logged in</a>.</p>'
NOTERESETPASSWORD: 'Zadejte svou e-mailovou adresu a bude vám zaslán nulovací odkaz pro Vaše heslo'
PASSWORDSENTHEADER: 'Password reset link sent to ''{email}'''
PASSWORDSENTTEXT: 'Thank you! A reset link has been sent to ''{email}'', provided an account exists for this email address.'
SecurityAdmin:
ACCESS_HELP: 'Povolit prohlížení, přidávání a úpravu uživatelů, jako i přidělování oprávnění pro ně.'
APPLY_ROLES: 'Použít role na skupiny'
APPLY_ROLES_HELP: 'Možnost editovat role přiřazené ke skupině. Vyžaduje oprávnění pro "Přístup do sekce ''Bezpečnost''".'
EDITPERMISSIONS: 'Upravit oprávnění pro skupiny'
EDITPERMISSIONS_HELP: 'Možnost editovat oprávnění a IP adresy pro skupinu. Vyžaduje oprávnění pro "Přístup do sekce ''Bezpečnost''".'
GROUPNAME: 'Jméno skupiny'
IMPORTGROUPS: 'Import groups'
IMPORTUSERS: 'Import users'
MEMBERS: Členové
MENUTITLE: Security
MemberListCaution: 'Varování: Odstranění členů z tohoto seznamu způsobí, že členové budou odtraněni ze všech skupin a databáze'
NEWGROUP: 'Nová skupina'
PERMISSIONS: Práva
ROLES: Role
ROLESDESCRIPTION: 'Tato sekce umožňuje přidat role této skupině. Role jsou logické seskupení oprávnění, které mohou být změněné v záložce Role'
TABROLES: Role
Users: Users
SecurityAdmin_MemberImportForm:
BtnImport: Import
FileFieldLabel: 'Soubor CSV <small>(Povoleny přípony: *.csv)</small>'
SilverStripeNavigator:
DISPLAYING: Displaying
Edit: Edit
FILTER: Filter
IMPORT: Import
OF: of
TO: to
VIEWFIRST: 'Zobraz první'
VIEWLAST: 'Zobraz poslední'
VIEWNEXT: 'Zobrazit další'
VIEWPREVIOUS: 'Zobrazit předchozí'
SimpleImageField:
NOUPLOAD: 'Nebyl nahrán žádný obrázek'
SiteTree:
TABMAIN: Hlavní
TableField:
ADDITEM: 'Add %s'
ISREQUIRED: 'In %s ''%s'' is required'
NOITEMSFOUND: 'No items found'
SORTASC: 'Třídit v vzestupném pořadí'
SORTDESC: 'Třídit v sestupném pořadí'
TableListField:
CSVEXPORT: 'Exportovat do souboru CSV'
PRINT: Vytisknout
Print: Print
SELECT: 'Vybrat:'
TimeField:
VALIDATEFORMAT: 'Please enter a valid time format ({format})'
ToggleField:
LESS: méně
MORE: více
UploadField:
ATTACHFILE: 'Attach a file'
ATTACHFILES: 'Attach files'
AttachFile: 'Attach file(s)'
DELETE: 'Delete from files'
DELETEINFO: 'Permanently delete this file from the file store'
DOEDIT: Save
DROPFILE: 'drop a file'
DROPFILES: 'drop files'
Dimensions: Dimensions
EDIT: Edit
EDITINFO: 'Edit this file'
FIELDNOTSET: 'File information not found'
FROMCOMPUTER: 'From your computer'
FROMCOMPUTERINFO: 'Select from files'
FROMFILES: 'From files'
MAXNUMBEROFFILES: 'Max number of {count} file(s) exceeded.'
MAXNUMBEROFFILESSHORT: 'Can only upload {count} files'
REMOVE: Remove
REMOVEERROR: 'Error removing file'
REMOVEINFO: 'Remove this file from here, but do not delete it from the file store'
STARTALL: 'Start all'
STARTALLINFO: 'Start all uploads'
Saved: Saved
Versioned:
has_many_Versions: Verze
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.