Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

498 lines (497 sloc) 20.6 KB
sv:
AssetAdmin:
NEWFOLDER: 'Ny mapp'
AssetTableField:
CREATED: 'Först uppladdad'
DIM: Dimensioner
FILENAME: Filnamn
FOLDER: Mapp
LASTEDIT: 'Senast ändrad'
OWNER: Ägare
SIZE: Filstorlek
TITLE: Titel
TYPE: Filtyp
URL: URL
AssetUploadField:
ChooseFiles: 'Välj filer'
DRAGFILESHERE: 'Dra filer hit'
DROPAREA: 'Släpp här'
EDITALL: 'Redigera alla'
EDITANDORGANIZE: 'Redigera och organisera'
EDITINFO: 'Edit files'
FILES: Filer
FROMCOMPUTER: 'Välj filer från din dator'
FROMCOMPUTERINFO: 'Ladda upp från din dator'
TOTAL: Totalt
UPLOADINPROGRESS: 'Var god dröj... uppladdning pågår'
UPLOADOR: ELLER
BBCodeParser:
ALIGNEMENT: Justering
ALIGNEMENTEXAMPLE: högerjusterad
BOLD: 'Fet text'
BOLDEXAMPLE: Fet
CODE: Kodblock
CODEDESCRIPTION: 'Oformaterat kodblock'
CODEEXAMPLE: Kodblock
COLORED: 'Färgad text'
COLOREDEXAMPLE: 'blå text'
EMAILLINK: E-postlänk
EMAILLINKDESCRIPTION: 'Skapa länk till en e-postadress'
IMAGE: Bild
IMAGEDESCRIPTION: 'Visa en bild i ditt inlägg'
ITALIC: 'Kursiv text'
ITALICEXAMPLE: Kursiv
LINK: Hemsidelänk
LINKDESCRIPTION: 'Länk till en annan sajt eller URL'
STRUCK: 'Genomstruken text'
STRUCKEXAMPLE: Genomstruken
UNDERLINE: 'Understruken text'
UNDERLINEEXAMPLE: Understruken
UNORDERED: 'Oordnad lista'
UNORDEREDDESCRIPTION: 'Oordnad lista'
UNORDEREDEXAMPLE1: 'oordnad artikel 1'
BasicAuth:
ENTERINFO: 'Var god ange användarnamn och lösenord'
ERRORNOTADMIN: 'Den användaren är inte administratör'
ERRORNOTREC: 'Användarnamnet / lösenordet hittas inte'
Boolean:
0: Falskt
ANY: 'Vilken som helst'
Hello: Hej
LOGOUT: 'Logga ut'
1: Sant
CMSMain:
ACCESS: 'Tillgång till sektionen ''{title}'''
ACCESSALLINTERFACES: 'Tillgång till alla CMS-sektioner'
ACCESSALLINTERFACESHELP: 'Ersätter mer specifika behörighetsinställningar.'
SAVE: Spara
CMSProfileController:
MENUTITLE: CMSProfileController
CheckboxField:
- Falskt
- Sant
ComplexTableField:
CLOSEPOPUP: 'Stäng popup'
SUCCESSADD2: 'Lade till {name}'
SUCCESSEDIT: 'Sparade %s %s %s'
ConfirmedPasswordField:
ATLEAST: 'Lösenord måste vara minst {min} tecken långa.'
BETWEEN: 'Lösenord måste vara {min} till {max} tecken långa.'
MAXIMUM: 'Lösenord får som längst vara {max} tecken långa.'
SHOWONCLICKTITLE: 'Ändra lösenord'
CreditCardField:
FIRST: första
FOURTH: fjärde
SECOND: andra
THIRD: tredje
CurrencyField:
CURRENCYSYMBOL: $
DataObject:
PLURALNAME: Dataobjekt
SINGULARNAME: Dataobjekt
Date:
DAY: dag
DAYS: dagar
HOUR: timme
HOURS: timmar
MIN: min
MINS: min
MONTH: 'månad '
MONTHS: 'månader '
SEC: sek
SECS: sekunder
TIMEDIFFAGO: '{difference} sen'
TIMEDIFFIN: 'om {difference}'
YEAR: år
YEARS: år
DateField:
NOTSET: 'inte angivet'
TODAY: 'i dag'
VALIDDATEFORMAT2: 'Var god att ange datumet i ett giltigt format ({format})'
VALIDDATEMAXDATE: 'Angivet datum måste vara tidigare eller samma som det senaste godkända datumet ({date})'
VALIDDATEMINDATE: 'Angivet datum måste vara senare eller samma som det tidigaste godkända datumet ({date})'
Director:
ADD: 'Lägg till'
CSVEXPORT: 'Export to CSV'
INVALID_REQUEST: 'Ogiltig förfrågan'
NOTFOUND: 'No items found'
DropdownField:
CHOOSE: (Välj)
EmailField:
VALIDATION: 'Var snäll och ange en epostadress'
Email_BounceRecord:
PLURALNAME: 'Studsade e-brev'
SINGULARNAME: 'Studsade e-brev'
Enum:
ANY: 'Vilken som helst'
LOADING: Laddar...
REQUIREJS: 'The CMS requires that you have JavaScript enabled.'
File:
Content: Innehåll
Filename: Filnamn
INVALIDEXTENSION: 'Filändelsen tillåts inte (tillåtna: {extensions})'
INVALIDEXTENSIONSHORT: 'Filändelsen tillåts inte'
NOFILESIZE: 'Filstorleken är noll bytes'
NOVALIDUPLOAD: 'Filen är inte giltig för uppladdning'
Name: Namn
PLURALNAME: Filer
SINGULARNAME: Fil
TOOLARGE: 'Filen är för stor, max {size} tillåts'
TOOLARGESHORT: 'Filstorlek överskriden {size}'
Title: Titel
FileIFrameField:
ATTACH: 'Bifoga {type}'
ATTACHONCESAVED: '{type}s can be attached once you have saved the record for the first time.'
ATTACHONCESAVED2: 'Files can be attached once you have saved the record for the first time.'
DELETE: 'Radera {type}'
DISALLOWEDFILETYPE: 'Filtypen är inte tillåten för uppladdning'
FILE: Fil
FROMCOMPUTER: 'Från din dator'
FROMFILESTORE: 'Från filarkivet'
NOSOURCE: 'Välj filen du vill bifoga'
REPLACE: 'Ersätt {type}'
Filesystem:
IMPORT_TAB_HEADER: Importera
SEARCHLISTINGS: Sök
SYNCRESULTS: 'Synk genomförd: {createdcount} objekt skapades, {deletedcount} objekt raderades'
Form:
FIELDISREQUIRED: '%s är obligatorisk'
TITLE: 'Iframe för uppladdning av bild'
VALIDATIONCREDITNUMBER: 'Kontrollera att du angav kortnummret {number} rätt'
VALIDATIONNOTUNIQUE: 'Det angivna värdet är inte unikt'
VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: 'Lösenorden stämmer inte överrens '
VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: 'Lösenordfältet får inte vara tomt'
VALIDATIONSTRONGPASSWORD: 'Lösenord måste innehålla minst en siffra och en bokstav.'
VALIDATOR: Validator
VALIDCURRENCY: 'Var vänlig ange en korrekt valuta'
FormField:
NONE: ingen
GridAction:
DELETE_DESCRIPTION: Radera
Delete: Radera
UnlinkRelation: Avlänka
GridField:
Add: 'Lägg till {name}'
Filter: Filtrera
FilterBy: 'Filtrera på'
Find: Hitta
LEVELUP: 'Upp en nivå'
LinkExisting: 'Länk finns'
NewRecord: 'Ny %s'
NoItemsFound: 'Inget hittades'
PRINTEDAT: Utskrivet
PRINTEDBY: 'Utskrivet av'
PlaceHolder: 'Hitta {type}'
PlaceHolderWithLabels: 'Hitta {type} efter {name}'
RelationSearch: Relationssökning
ResetFilter: Rensa
GridFieldAction_Delete:
DeletePermissionsFailure: 'Rättighet för att radera saknas'
NEXT: Nästa
PREVIOUS: Föregående
GridFieldDetailForm:
Create: Skapa
Delete: Radera
DeletePermissionsFailure: 'Rättighet för att radera saknas'
Deleted: 'Raderade %s %s'
HELLO: Hej
Save: Spara
Saved: 'Sparade %s %s'
TEXT1: 'Här är din'
TEXT2: 'Återställningslänk för lösenord'
TEXT3: för
Group:
AddRole: 'Lägg till roll för den här gruppen'
CHANGEPASSWORDTEXT1: 'Du har ändrat ditt lösenord för'
CHANGEPASSWORDTEXT2: 'Du kan nu använda följande uppgifter för att logga in:'
Code: Gruppkod
DefaultGroupTitleAdministrators: Administratörer
DefaultGroupTitleContentAuthors: Författare
Description: Beskrivning
EMAIL: E-post
GroupReminder: 'Om du väljer en förälder till gruppen så kommer gruppen ärva alla förälderns roller'
HELLO: Hej
Locked: 'Låst?'
NoRoles: 'Inga roller funna'
PASSWORD: Lösenord
Parent: Föräldragrupp
RolesAddEditLink: 'Hantera roller'
Sort: Sorteringsordning
TITLE: 'Iframe för uppladdning av bild'
has_many_Permissions: Tillstånd
many_many_Members: Medlemmar
GroupImportForm:
Help1: '<p>Importera en eller flera grupper i <em>CSV</em>- format (komma-separerade värden). <small><a href="#" class ="toggle-advanced">Visa avancerade val</a></small></p>'
Help2: "<div class=\"advanced\">\\n<h4>Avancerat</h4>\\n<ul>\\n<li>Tillåtna kolumner<em>%s</em></li>\\n<li>Existerande grupper matchas deras unika <em>kod</em>-attribut och uppdateras med alla nya värden från den importerade filen</li>\\n<li>Grupphierarkier kan skapas genom att använda en <em>ParentCode</em>-kolumn.</li>\\n<li>Behörighetskoder kan anges genom en <em>PermissionCode</em>-kolumn. Existerande behörighetskoder raderas inte.</li>\\n</ul>\\n</div>"
ResultCreated: 'Skapade {count} grupper'
ResultDeleted: 'Raderade %d grupper'
ResultUpdated: 'Uppdaterade %d grupper'
Hierarchy:
InfiniteLoopNotAllowed: 'Oändlig loop hittades i hierarkin "{type}". Var vänlig ändra föräldern för att lösa detta'
HtmlEditorField:
ADDURL: 'Lägg till URL'
ADJUSTDETAILSDIMENSIONS: 'Detaljer &amp; dimensioner'
ANCHORVALUE: Ankare
BUTTONINSERT: Infoga
BUTTONINSERTLINK: 'Infoga länk'
BUTTONREMOVELINK: 'Ta bort länk'
BUTTONUpdate: Uppdatera
CAPTIONTEXT: Rubriktext
CSSCLASS: 'Placering / stil'
CSSCLASSCENTER: 'Centrerad, för sig själv'
CSSCLASSLEFT: 'Till vänster, med text runt omkring'
CSSCLASSLEFTALONE: 'Till vänster, för sig själv.'
CSSCLASSRIGHT: 'Till höger, med text runt omkring.'
DETAILS: Detaljer
EMAIL: E-postadress
FILE: Fil
FOLDER: Mapp
FROMCMS: 'Från CMSet'
FROMCOMPUTER: 'Från din dator'
FROMWEB: 'Från webben'
FindInFolder: 'Hitta i mapp'
IMAGEALT: 'Alternativ text (alt)'
IMAGEALTTEXT: 'Alternativ text (alt) - visas om bilden inte kan visas'
IMAGEALTTEXTDESC: 'Visas för skärmläsare eller om bilden inte kan visas'
IMAGEDIMENSIONS: Dimensioner
IMAGEHEIGHTPX: Höjd
IMAGETITLE: 'Titel text (tooltip) - för ytterligare information om bilden'
IMAGETITLETEXT: 'Titel text (tooltip)'
IMAGETITLETEXTDESC: 'För ytterligare information om bilden'
IMAGEWIDTHPX: Bredd
INSERTMEDIA: 'Infoga media'
LINK: 'Infoga länk'
LINKANCHOR: 'Ankare på den här sidan'
LINKDESCR: Länk-beskrivning
LINKEMAIL: E-postadress
LINKEXTERNAL: 'En annan sajt'
LINKFILE: 'Ladda ner en fil'
LINKINTERNAL: 'Sida på sajten'
LINKOPENNEWWIN: 'Öppna länk i nytt fönster?'
LINKTO: 'Länka till'
PAGE: Sida
URL: URL
URLNOTANOEMBEDRESOURCE: 'URLen ''{url}'' gick inte att omvandla till ett media.'
UpdateMEDIA: 'Uppdatera media'
ImageField:
IMAGE: Bild
Image_iframe.ss: 'ChangePasswordEmail.ss: BackLink_Button.ss: CMSLoadingScreen.ss: RelationComplexTableField.ss: ForgotPasswordEmail.ss: APPLY FILTER: "Använd filter" GridFieldItemEditView.ss: Go back: "Gå tillbaka" ModelSidebar.ss: TableListField_PageControls.ss: ModelAdmin_Tools.ss: ComplexTableField_popup.ss: TableField.ss: FileIFrameField_iframe.ss: ComplexTableField.ss: TableListField.ss: ModelAdmin_ImportSpec.ss: LeftAndMain_Menu.ss:'
LeftAndMain:
ADD: 'Lägg till ny rad'
ADDITEM: 'Lägg till %s'
CANT_REORGANISE: 'Du har inte tillstånd att ändra sidor på toppnivå. Dina ändringar har inte sparats.'
DELETED: Raderad
DropdownBatchActionsDefault: Åtgärder
HELP: Hjälp
PAGETYPE: Sidtyp
PERMAGAIN: 'Du har blivit utloggad. Om du vill logga in igen anger du dina uppgifter nedan.'
PERMALREADY: 'Tyvärr så har du inte tillträde till den delen av CMSet. Om du vill logga in med en annan användare kan du göra det nedan'
PERMDEFAULT: 'Var god välj en inloggningsmetod och fyll i dina uppgifter för att logga in i CMSet.'
PLEASESAVE: 'Var god spara sidan. Den kan inte uppdateras för att den har inte sparats ännu.'
PreviewButton: Förhandsgranska
REORGANISATIONSUCCESSFUL: 'Omorganisationen av sidträdet luyckades.'
SAVEDUP: Sparad.
VersionUnknown: okänd
LoginAttempt:
Email: E-postadress
IP: IP-adress
Status: Status
Member:
ADDGROUP: 'Lägg till grupp'
BUTTONCHANGEPASSWORD: 'Ändra lösenord'
BUTTONLOGIN: 'Logga in'
BUTTONLOGINOTHER: 'Logga in som annan användare'
BUTTONLOSTPASSWORD: 'Jag har glömt mitt lösenord'
CONFIRMNEWPASSWORD: 'Bekräfta nytt lösenord'
CONFIRMPASSWORD: 'Bekräfta lösenord'
DefaultAdminFirstname: standard
DefaultDateTime: standard
EMAIL: E-post
EMPTYNEWPASSWORD: 'Det nya lösenordet kan inte vara tomt, vänligen försök igen'
ENTEREMAIL: 'Ange en e-postadress för att få en återställningslänk för lösenordet.'
ERRORLOCKEDOUT: 'Ditt konto har stängts av tillfället på grund av för många misslyckade inloggningsförsök. Försök igen om 20 minuter.'
ERRORNEWPASSWORD: 'Du har angett ditt nya lösenord annorlunda, försök igen'
ERRORPASSWORDNOTMATCH: 'Ditt nuvarande lösenord matchar inte, var god försök igen'
ERRORWRONGCRED: 'Antingen e-postadressen eller lösenordet är fel. Försök igen.'
FIRSTNAME: Förnamn
INTERFACELANG: Gränssnittsspråk
INVALIDNEWPASSWORD: 'Vi kunde inte godkänna det lösenordet: {password}'
LOGGEDINAS: 'Du är inloggad som {name}.'
NEWPASSWORD: 'Nytt lösenord'
PASSWORD: Lösenord
PLURALNAME: Medlemmar
PROFILESAVESUCCESS: 'Lyckades spara.'
REMEMBERME: 'Kom ihåg mig nästa gång?'
SINGULARNAME: Medlem
SUBJECTPASSWORDCHANGED: 'Ditt lösenord har ändrats'
SUBJECTPASSWORDRESET: 'Din återställningslänk'
SURNAME: Efternamn
VALIDATIONMEMBEREXISTS: 'Det finns redan en medlem med samma %s'
ValidationIdentifierFailed: 'Kan inte skriva över medlem #{id} med samma identifierare ({name} = {value}))'
WELCOMEBACK: 'Välkommen tillbaka, {firstname}'
YOUROLDPASSWORD: 'Ditt gamla lösenord'
belongs_many_many_Groups: Grupper
db_LastVisited: 'Datum för senaste besöket'
db_Locale: Gränssnittsspråk
db_LockedOutUntil: 'Utelåst till'
db_NumVisit: 'Antal besök'
db_Password: Lösenord
db_PasswordExpiry: 'Lösenordet upphör att gälla'
MemberAuthenticator:
TITLE: 'E-post &amp; Lösenord'
MemberDatetimeOptionsetField:
AMORPM: 'AM (Ante meridiem) eller PM (Post meridiem)'
Custom: Anpassad
DATEFORMATBAD: 'Datumformatet är ogiltigt'
DAYNOLEADING: 'Dag i månad utan inledande nolla'
DIGITSDECFRACTIONSECOND: 'En eller fler delar som representerar en decimaldel av en sekund.'
FOURDIGITYEAR: 'Fyrsiffrigt år'
FULLNAMEMONTH: 'Helt namn för månad (t ex juni)'
HOURNOLEADING: 'Timme utan inledande nolla'
MINUTENOLEADING: 'Minut utan inledande nolla'
MONTHNOLEADING: 'Dag i månad utan inledande nolla'
Preview: Förhandsgranska
SHORTMONTH: 'Kortnamn för månad (t ex jun)'
TOGGLEHELP: 'Växla formatteringshjälp'
TWODIGITDAY: 'Två siffror för dag i månad'
TWODIGITHOUR: 'Två siffror för timme (00 till 23)'
TWODIGITMINUTE: 'Två siffror för minut (00 till 59)'
TWODIGITMONTH: 'Tvåsiffrig månad (01 = januari osv)'
TWODIGITSECOND: 'Två siffror för sekund (00 till 59)'
TWODIGITYEAR: 'Två siffror för år'
MemberImportForm:
Help1: '<p>Importera användare i <em>CSV-format</em> (kommaseparerade värden). <small>a href="#" class="toggle-advanced">Visa avancerat</a></small></p>'
Help2: "<div class=\"advanced\">\\n<h4>Avancerat </h4>\\n<ul>\\n<li>Tillåtna kolumner: <em>%s</em></li>\\n<li>Existerade medlemmar matchas av deras unika <em>kod</em>-attribut och uppdateras med alla nya värden från den importerade filen</li>\\n<li>Grupper kan anges i <em>Grupp</em>-kolumnen. Grupper identiferas av deras <em>Code</em>-attribut. Anges flera grupper separeras dessa med kommatecken. Existerande gruppmedlemskap tas inte bort.</li>\\n</ul>\\n</div>"
ResultCreated: 'Skapade {count} medlemmar'
ResultDeleted: 'Raderade %d medlemmar'
ResultNone: 'Inga ändringar'
ResultUpdated: 'Uppdaterade {count} medlemmar'
MemberTableField: null
ModelAdmin:
DELETE: Radera
DELETEDRECORDS: 'Deleted {count} records.'
IMPORT: 'Importera från CSV'
IMPORTEDRECORDS: 'Imported {count} records.'
NOCSVFILE: 'Var god och bläddra efter en CSV-fil för import'
NOIMPORT: 'Inget att importera'
RESET: Rensa
Title: Datamodeller
UPDATEDRECORDS: 'Updated {count} records.'
MoneyField:
FIELDLABELAMOUNT: Belopp
FIELDLABELCURRENCY: Valuta
NullableField:
IsNullLabel: 'Är NULL'
NumericField:
VALIDATION: '''{value}'' är inget nummer, bara nummer kan accepteras för det här fältet'
Permission:
AdminGroup: Administratör
CMS_ACCESS_CATEGORY: CMS-tillgång
FULLADMINRIGHTS: 'Fulla administrativa rättigheter'
FULLADMINRIGHTS_HELP: 'Implicerar och gäller över alla andra tillskrivna rättigheter.'
IMPORTSPECFIELDS: Databaskolumner
IMPORTSPECLINK: 'Show Specification for %s'
IMPORTSPECRELATIONS: Relationer
IMPORTSPECTITLE: 'Specification for %s'
PermissionCheckboxSetField:
AssignedTo: 'tilldelad till "{title}"'
FromGroup: 'ärvde från grupp "{title}"'
FromRole: 'ärvde från roll "{title}"'
FromRoleOnGroup: 'ärvt från roll "%s" i grupp "%s"'
Permissions:
PERMISSIONS_CATEGORY: 'Roller och tillgångsinställningar'
PhoneNumberField:
Back: Tillbaka
VALIDATION: 'Var god ange ett giltigt telefonnummer'
Security:
ALREADYLOGGEDIN: 'Du har inte tillträde till den här sidan. Om du har ett annat konto som har rätt behörighet kan du logga in igen nedan.'
BUTTONSEND: 'Skicka återställningslänk'
CHANGEPASSWORDBELOW: 'Du kan ändra ditt lösenord nedan'
CHANGEPASSWORDHEADER: 'Ändra ditt lösenord'
ENTERNEWPASSWORD: 'Var god ange ett nytt lösenord.'
ERRORPASSWORDPERMISSION: 'Du måste vara inloggad för att kunna ändra ditt lösenord!'
LOGGEDOUT: 'Du har blivit utloggad. Om du vill logga in igen anger du dina uppgifter nedan.'
LOGIN: 'Logga in'
NOTEPAGESECURED: 'Den här sidan är låst. Fyll i dina uppgifter nedan så skickar vi dig vidare.'
NOTERESETLINKINVALID: '<p>Återställningslänk för lösenord är felaktig eller för gammal.</p><p>Du kan begära en ny <a href="{link1}">här</a> eller ändra ditt lösenord när du <a href="{link2}">loggat in</a>.</p>'
NOTERESETPASSWORD: 'Ange din e-postadress så skickar vi en länk med vilken du kan återställa ditt lösenord'
PASSWORDSENTHEADER: 'Återställningslänk för lösenord har skickats till ''{email}'''
PASSWORDSENTTEXT: 'Tack en återställningslänk har skickats till ''{email}'', förutsatt att ett konto med den addressen finns.'
SecurityAdmin:
ACCESS_HELP: 'Tillåt visning, skapande och redigerande av användare, såväl som tilldelning av tillstånd och roller till dessa.'
APPLY_ROLES: 'Applicera roller till grupper'
APPLY_ROLES_HELP: 'Behörighet att redigera roller tillskrivna en grupp. Kräver behörighet till sektionen för användare.'
EDITPERMISSIONS: 'Hantera tillstånd för grupper'
EDITPERMISSIONS_HELP: 'Möjlighet att redigera "Tillstånd" samt "IP-adresser" för en grupp. Tillgång till säkerhetsavdelningen krävs.'
GROUPNAME: Gruppnamn
IMPORTGROUPS: 'Importera grupper'
IMPORTUSERS: 'Importera användare'
MEMBERS: Medlemmar
MENUTITLE: Säkerhet
MemberListCaution: 'Varning: Att radera medlemmar från den här listan kommer också att radera dem från alla grupper och från databasen helt och hållet'
NEWGROUP: 'Ny grupp'
PERMISSIONS: Tillstånd
ROLES: Roller
ROLESDESCRIPTION: 'Roller är fördefinierade uppsättningar av tillstånd, och kan tilldelas grupper. <br/> De ärvs från föräldragrupper om det krävs.'
TABROLES: Roller
Users: Användare
SecurityAdmin_MemberImportForm:
BtnImport: 'Importera från CSV'
FileFieldLabel: 'CSV-fil <small>(Tillåtna filtyper: *.csv)</small>'
SilverStripeNavigator:
DISPLAYING: Displaying
Edit: Ändra
FILTER: 'Filtrera på'
IMPORT: Importera
OF: av
TO: to
VIEWFIRST: 'Visa första'
VIEWLAST: 'Visa sista'
VIEWNEXT: 'Visa nästa'
VIEWPREVIOUS: 'Visa föregående'
SimpleImageField:
NOUPLOAD: 'Ingen bild uppladdad'
SiteTree:
TABMAIN: Huvudsaklig
TableField:
ADDITEM: 'Add %s'
ISREQUIRED: 'För %s är ''%s'' obligatoriskt'
NOITEMSFOUND: 'No items found'
SORTASC: 'Sortera i stigande ordning'
SORTDESC: 'Sortera i fallande ordning'
TableListField:
CSVEXPORT: 'Exportera till CSV'
PRINT: 'Skriv ut'
Print: Print
SELECT: 'Välj:'
TimeField:
VALIDATEFORMAT: 'Var god att ange tid i ett giltigt format ({format})'
ToggleField:
LESS: mindre
MORE: mer
UploadField:
ATTACHFILE: 'Bifoga en fil'
ATTACHFILES: 'Bifoga fil(er)'
AttachFile: 'Bifoga fil(er)'
DELETE: 'Delete from files'
DELETEINFO: 'Ta bort filen permanent från filarkivet'
DOEDIT: Spara
DROPFILE: 'Släpp en fil'
DROPFILES: 'släpp filer'
Dimensions: Dimensioner
EDIT: Edit
EDITINFO: 'Redigera filen'
FIELDNOTSET: 'Hittade ingen filinformation'
FROMCOMPUTER: 'Från din dator'
FROMCOMPUTERINFO: 'Select from files'
FROMFILES: 'Från filer'
MAXNUMBEROFFILES: 'Max antal ({count}) filer överstiget.'
MAXNUMBEROFFILESSHORT: 'Kan bara ladda upp {count} files'
REMOVE: 'Ta bort'
REMOVEERROR: 'Fel när filen skulle tas bort'
REMOVEINFO: 'Ta bort filen härifrån, men radera den inte från filarkivet'
STARTALL: 'Starta alla'
STARTALLINFO: 'Start all uploads'
Saved: Sparad
Versioned:
has_many_Versions: Versioner
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.