Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

220 lines (219 sloc) 8.375 kb
ca:
AssetAdmin:
NEWFOLDER: NovaCarpeta
AssetTableField:
CREATED: 'Carregat per primer cop'
FILENAME: Nom del fitxer
LASTEDIT: 'Darrer canvi'
OWNER: Propietari
SIZE: 'Mida'
TITLE: Títol
TYPE: 'Tipus'
BBCodeParser:
ALIGNEMENT: Alineació
ALIGNEMENTEXAMPLE: 'alineat a la dreta'
BOLD: 'Text en negreta'
BOLDEXAMPLE: Negreta
CODE: 'Bloc de codi'
CODEDESCRIPTION: 'Bloc de codi sense format'
CODEEXAMPLE: 'Bloc de codi'
COLORED: 'Text colorejat'
COLOREDEXAMPLE: 'text blau'
EMAILLINK: 'Enllaç a correu electrònic'
EMAILLINKDESCRIPTION: 'Crea un enllaç a una adreça de correu electrònic'
IMAGE: Imatge
IMAGEDESCRIPTION: 'Mostra una imatge al vostre escrit'
ITALIC: 'Text en cursiva'
ITALICEXAMPLE: Cursiva
LINK: 'Enllaç web '
LINKDESCRIPTION: 'Enllaça a un altre web o URL'
STRUCK: 'Text tatxat'
STRUCKEXAMPLE: Tatxat
UNDERLINE: 'Text subratllat'
UNDERLINEEXAMPLE: Subratllat
UNORDERED: 'Llista no ordenada'
UNORDEREDDESCRIPTION: 'Llista no ordenada'
UNORDEREDEXAMPLE1: 'element no ordenat 1'
BasicAuth:
ENTERINFO: 'Si us plau, introduïu un nom d''usuari i contrasenya'
ERRORNOTADMIN: 'Aquest usuari no és un administrador.'
ERRORNOTREC: 'Aquest nom d''usuari / contrasenya no es reconeix'
CMSMain:
SAVE: Desa
ChangePasswordEmail_ss:
CHANGEPASSWORDTEXT1: 'Heu canviat la vostra contrasenya per'
CHANGEPASSWORDTEXT2: 'Podeu usar ara les següents credencials per a entrar:'
EMAIL: Correu electrònic
HELLO: Hola
PASSWORD: Contrasenya
ComplexTableField:
CLOSEPOPUP: 'Tanca la finestra'
SUCCESSEDIT: 'S''ha desat %s %s %s'
ComplexTableField_ss:
ADDITEM: 'Afegir %s'
SORTASC: 'Ordena ascendentment'
SORTDESC: 'Ordena descendentment'
ComplexTableField_popup_ss:
NEXT: Següent
PREVIOUS: Anterior
ConfirmedPasswordField:
SHOWONCLICKTITLE: 'Canvia la contrasenya'
CreditCardField:
FIRST: primer
FOURTH: quart
SECOND: segon
THIRD: tercer
CurrencyField:
CURRENCYSYMBOL: €E
DataObject:
PLURALNAME: 'Objectes de dades'
SINGULARNAME: 'Objecte de dades'
DateField:
NOTSET: 'no definit'
TODAY: avui
DropdownField:
CHOOSE: (Trieu)
File:
Content: Contingut
Filename: Nom del fitxer
NOFILESIZE: 'La mida del fitxer és de zero bytes.'
Name: Nom
PLURALNAME: Fitxers
SINGULARNAME: Fitxer
Title: Títol
ForgotPasswordEmail_ss:
HELLO: Hola
TEXT1: 'Aquí teniu el vostre'
TEXT2: 'enllaç de reinici de la contrasenya'
TEXT3: per
Form:
VALIDATIONNOTUNIQUE: 'El valor que heu introduït no és únic'
VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: 'Les contrasenyes no concorden'
VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: 'Les contrasenyes no poden deixar-se en blanc'
VALIDATOR: Validador
FormField:
NONE: cap
Group:
Code: 'Codi de grup'
Description: Descripció
Locked: 'Bloquejat?'
Parent: 'Grup precedent'
Sort: 'Ordre'
has_many_Permissions: Permisos
many_many_Members: Membres
HtmlEditorField:
ANCHORVALUE: Ancla
BUTTONINSERTLINK: 'Insereix un enllaç'
BUTTONREMOVELINK: 'Suprimeix un enllaç'
CSSCLASS: 'Alineació / estil'
CSSCLASSCENTER: 'Centrat, ell sol.'
CSSCLASSLEFT: 'A l''esquerra, amb text envoltant.'
CSSCLASSLEFTALONE: 'A l''esquerra, per si sol.'
CSSCLASSRIGHT: 'A la dreta, amb text envoltant.'
EMAIL: 'Adreça de correu electrònic'
FILE: Fitxer
FOLDER: Carpeta
IMAGEHEIGHTPX: Alçada
IMAGEWIDTHPX: Amplada
LINK: 'Enllaç'
LINKANCHOR: 'Ancla a aquesta pàgina'
LINKDESCR: 'Descripció de l''enllaç'
LINKEMAIL: 'Una adreça de correu electrònic'
LINKEXTERNAL: 'Un altre lloc web'
LINKFILE: 'Descàrrega d''un fitxer'
LINKINTERNAL: 'Pàgina del lloc web'
LINKOPENNEWWIN: 'Obrir l''enllaç a una nova finestra?'
LINKTO: 'Enllaça a'
PAGE: Pàgina
Image_iframe_ss:
TITLE: 'Iframe Carregador d''imatge'
LeftAndMain:
HELP: Ajuda
PAGETYPE: 'Tipus de pàgina:'
PERMAGAIN: 'Heu estat desconnectat del SGC. Si voleu entrar de nou, introduïu un nom d''usuari i contrasenya a sota'
PERMALREADY: 'Lamentant-ho molt, no podeu accedir a aquesta part del SGC. Si voleu entrar com a algú altre, feu-ho a sota'
PERMDEFAULT: 'Introduïu la vostra adreça de correu electrònic i la contrasenya per a entrar al SGC.'
PLEASESAVE: 'Si us plau, deseu la pàgina: aquesta pàgina no s''ha pogut actualitzar perquè encara no s''ha desat.'
LoginAttempt:
Email: 'Adreça de correu'
IP: 'Adreça IP'
Status: Estat
Member:
BUTTONCHANGEPASSWORD: 'Canvia la contrasenya'
BUTTONLOGIN: 'Entrar'
BUTTONLOGINOTHER: 'Entreu com a algú diferent'
BUTTONLOSTPASSWORD: 'He perdut la meva contrasenya'
CONFIRMNEWPASSWORD: 'Confirmeu la nova contrasenya'
CONFIRMPASSWORD: 'Confirmeu la contrasenya'
EMAIL: Correu electrònic
ENTEREMAIL: 'Si us plau, introduïu una adreça de correu per a obtenir un enllaç de reinici de contrasenya.'
ERRORLOCKEDOUT: 'El vostre compte ha estat temporalment deshabilitat degut a massa intents fallats d''entrar. Si us plau, torneu-ho a provar en 20 minuts.'
ERRORNEWPASSWORD: 'Heu introduït la vostra nova contrasenya de forma diferent, proveu-ho de nou'
ERRORPASSWORDNOTMATCH: 'La vostra contrasenya actual no concorda, si us plau intenteu-ho de nou'
ERRORWRONGCRED: 'Aquests no semblen un correu electrònic o contrasenya correctes. Si us plau, torneu-ho a provar.'
FIRSTNAME: 'Nom'
INTERFACELANG: 'Interfície de llengua'
NEWPASSWORD: 'Nova contrasenya'
PASSWORD: Contrasenya
PLURALNAME: Membres
REMEMBERME: 'Recorda''m el proper cop'
SINGULARNAME: Membre
SUBJECTPASSWORDCHANGED: 'La vostra contrasenya s''ha canviat'
SUBJECTPASSWORDRESET: 'Enllaç per canviar la contrasenya'
SURNAME: Cognom
VALIDATIONMEMBEREXISTS: 'Ja existeix un membre amb aquesta adreça de correu electrònic'
YOUROLDPASSWORD: 'La vostra contrasenya anterior'
belongs_many_many_Groups: Grups
db_LastVisited: 'Data de la darrera visita'
db_Locale: 'Idioma d''interfície'
db_LockedOutUntil: 'Bloquejat fins a'
db_NumVisit: 'Nombre de visites'
db_Password: Contrasenya
db_PasswordExpiry: 'Data d''expiració de la contrasenya'
MemberAuthenticator:
TITLE: 'Correu electrònic i contrasenya'
ModelAdmin:
DELETE: Suprimeix
IMPORT: 'Importa de CSV'
NOCSVFILE: 'Si us plau, cerqueu el fitxer CSV per a importar'
NOIMPORT: 'No hi ha res a importar'
Permission:
FULLADMINRIGHTS: 'Drets administratius totals'
PhoneNumberField:
VALIDATION: 'Si us plau, introduïu un número de telèfon vàlid'
RelationComplexTableField_ss:
ADD: Afegeix
Security:
ALREADYLOGGEDIN: 'No teniu accés a aquesta pàgina. Si teniu un altre compte que pot accedir a aquesta pàgina, podeu entrar-hi a sota.'
BUTTONSEND: 'Envia''m l''enllaç per reiniciar la contrasenya'
CHANGEPASSWORDBELOW: 'Podeu canviar la vostra contrasenya a sota.'
CHANGEPASSWORDHEADER: 'Canviar la vostra contrasenya'
ENTERNEWPASSWORD: 'Si us plau, introduïu una nova contrasenya.'
ERRORPASSWORDPERMISSION: 'Heu d''estar connectat per a canviar la vostra contrasenya!'
LOGGEDOUT: 'Heu estat desconnectat. Si voleu entrar de nou, introduïu les vostres credencials a sota.'
LOGIN: 'Entrar'
NOTEPAGESECURED: 'Aquesta pàgina està protegida. Introduïu les vostres credencials a sota i us hi enviarem.'
NOTERESETPASSWORD: 'Introduïu la vostra adreça de correu electrònic i us enviarem un enllaç amb el qual reiniciar la vostra contrasenya'
SecurityAdmin:
EDITPERMISSIONS: 'Edita els permisos i les adreces IP de cada grup'
GROUPNAME: 'Nom de grup'
MEMBERS: Membres
NEWGROUP: 'Nou grup'
PERMISSIONS: Permisos
SimpleImageField:
NOUPLOAD: 'No heu carregat cap imatge'
SiteTree:
TABMAIN: Principal
TableField_ss:
ADD: 'Afegeix una nova fila'
TableListField:
CSVEXPORT: 'Exporta a CSV'
PRINT: Imprimeix
TableListField_PageControls_ss:
VIEWFIRST: 'Veure el primer'
VIEWLAST: 'Veure el darrer'
VIEWNEXT: 'Veure el següent'
VIEWPREVIOUS: 'Veure l''anterior'
ToggleField:
LESS: menys
MORE: més
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.