Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

569 lines (567 sloc) 24.016 kb
nl:
AssetAdmin:
ALLOWEDEXTS: 'Toegestane extensies'
NEWFOLDER: Nieuwe Map
SHOWALLOWEDEXTS: 'Toon toegestane extensies'
AssetTableField:
CREATED: 'Eerste upload'
DIM: Dimensies
FILENAME: Bestandsnaam
FOLDER: Map
LASTEDIT: 'Laatste wijziging'
OWNER: Eigenaar
SIZE: 'Grootte'
TITLE: Titel
TYPE: 'Type'
AssetUploadField:
ChooseFiles: 'Selecteer bestanden'
DRAGFILESHERE: 'Sleep bestanden hiernaar toe'
DROPAREA: 'Sleep hier'
EDITALL: 'Alle bewerken'
EDITANDORGANIZE: 'Bewerk en beheer'
EDITINFO: 'Bewerk alle bestanden'
FILES: Bestanden
FROMCOMPUTER: 'Selecteer bestand op computer'
FROMCOMPUTERINFO: 'Uploaden vanaf uw computer'
TOUPLOAD: 'Selecteer bestanden'
UPLOADOR: OF
BBCodeParser:
ALIGNEMENT: Uitlijning
ALIGNEMENTEXAMPLE: 'rechts uitgelijnd'
BOLD: 'Vetgedrukte tekst'
BOLDEXAMPLE: Vetgedrukt
CODE: 'Code Blok'
CODEDESCRIPTION: 'niet opgemaakt code blok'
CODEEXAMPLE: 'Code Blok'
COLORED: 'Gekleurde tekst'
COLOREDEXAMPLE: 'blauwe tekst'
EMAILLINKDESCRIPTION: 'Maak een koppeling naar een e-mailadres'
IMAGE: Afbeelding
IMAGEDESCRIPTION: 'Toon een afbeelding in uw bericht'
ITALIC: 'Cursieve tekst'
ITALICEXAMPLE: Cursief
LINKDESCRIPTION: 'Link naar een andere website of URL'
STRUCK: 'Doorgehaalde tekst'
STRUCKEXAMPLE: Doorgehaald
UNDERLINE: 'Onderstreepte tekst'
UNDERLINEEXAMPLE: Onderstreept
UNORDERED: 'Ongesorteerde lijst'
UNORDEREDDESCRIPTION: 'Ongesorteerde lijst'
UNORDEREDEXAMPLE1: 'ongesorteerd item 1'
BackLink_Button_ss:
Back: Terug
BasicAuth:
ENTERINFO: 'Voer een gebruikers naam en wachtwoord in.'
ERRORNOTADMIN: 'Die gebruiker is geen beheerder.'
ERRORNOTREC: 'De gebruikersnaam en/of wachtwoord wordt niet herkend'
Boolean:
ANY: Elke
CMSLoadingScreen_ss:
REQUIREJS: 'Het CMS heeft JavaScript nodig om te werken.'
CMSMain:
ACCESS: 'Toegang tot het ''{title}'' gedeelte'
ACCESSALLINTERFACES: 'Toegang tot alle CMS onderdelen'
ACCESSALLINTERFACESHELP: 'Overstemt meer specifieke toegangsinstellingen'
SAVE: Bewaar
CMSProfileController:
MENUTITLE: 'Mijn Profiel'
ChangePasswordEmail_ss:
CHANGEPASSWORDTEXT1: 'U heeft het wachtwoord veranderd voor'
CHANGEPASSWORDTEXT2: 'U kunt nu onderstaande gegevens gebruiken om in te loggen:'
EMAIL: E-mail
HELLO: Hallo
PASSWORD: Wachtwoord
ComplexTableField:
CLOSEPOPUP: 'Sluit Popup'
SUCCESSEDIT: '%s %s %s opgeslagen'
ComplexTableField_ss:
ADDITEM: 'Voeg %s toe'
NOITEMSFOUND: 'Geen items gevonden.'
SORTASC: 'Sorteer oplopend'
SORTDESC: 'Sorteer aflopend'
ComplexTableField_popup_ss:
NEXT: Volgende
PREVIOUS: Vorige
ConfirmedPasswordField:
ATLEAST: 'Een wachtwoord moet tenminste {min} karakters hebben.'
BETWEEN: 'Een wachtwoord moet tussen de {min} en {max} karakters hebben'
MAXIMUM: 'Een wachtwoord mag maximaal {max} karakters hebben.'
SHOWONCLICKTITLE: 'Verander wachtwoord'
CreditCardField:
FIRST: eerste
FOURTH: vierde
SECOND: tweede
THIRD: derde
DataObject:
PLURALNAME: 'Gegeven Objecten'
SINGULARNAME: 'Gegeven Object'
Date:
DAY: dag
DAYS: dagen
HOUR: uur
HOURS: uren
MIN: minuut
MINS: minuten
MONTH: maand
MONTHS: maanden
SEC: second
SECS: seconden
TIMEDIFFAGO: '{difference} geleden'
TIMEDIFFIN: '{difference} geleden'
YEAR: jaar
YEARS: jaren
LessThanMinuteAgo: 'minder dan één minuut'
DateField:
NOTSET: 'niet ingesteld'
TODAY: vandaag
VALIDDATEFORMAT2: 'Vul een geldige datumformaat in ({format})'
VALIDDATEMAXDATE: 'De datum moet nieuwer of gelijk zijn aan de minimale datum ({date})'
VALIDDATEMINDATE: 'De datum moet nieuwer of gelijk zijn aan de minimale datum ({date})'
DatetimeField:
NOTSET: 'Niet ingesteld'
Director:
INVALID_REQUEST: 'Fout bij verwerken'
DropdownField:
CHOOSE: (Kies)
EmailField:
VALIDATION: 'Gelieve een email adres in te voeren.'
Email_BounceRecord:
PLURALNAME: 'Onbezorgbare emails'
SINGULARNAME: 'Onbezorgbare email'
Enum:
ANY: Elke
File:
AviType: 'AVI video bestand'
Content: Inhoud
CssType: 'CSS bestand'
Filename: 'Bestandsnaam '
GifType: 'GIF afbeelding - voor diagrammen'
GzType: 'GZIP gecomprimeerd bestand'
HtlType: 'HTML bestand'
HtmlType: 'HTML bestand'
INVALIDEXTENSION: 'Extensie is niet toegestaan (Toegestaan: {extensions})'
INVALIDEXTENSIONSHORT: 'Extensie is niet toegestaan'
IcoType: 'Icoon bestand'
JpgType: 'JPG afbeelding - voor foto'
JsType: 'Javascript bestand'
Mp3Type: 'MP3 audio bestand'
MpgType: 'MPEG video bestand'
NOFILESIZE: 'Bestandsgrootte is nul bytes.'
NOVALIDUPLOAD: 'Geen geldig bestand'
Name: Naam
PLURALNAME: Bestanden
PdfType: 'Adobe Acrobat PDF bestand'
PngType: 'PNG adbeelding - voor allerlei afbeeldingen'
SINGULARNAME: Bestand
TOOLARGE: 'Bestandsgrootte is te groot, maximaal {size} toegestaan'
TOOLARGESHORT: 'Bestandsgrootte is hoger dan {size}'
TiffType: 'Tagged beeldformaat'
Title: 'Titel '
WavType: 'WAV audio bestand'
XlsType: 'Excel document'
ZipType: 'ZIP bestand'
FileIFrameField:
ATTACH: 'Toevoegen {type}'
ATTACHONCESAVED: '{type}en kunnen worden toegevoegd na het voor het eerst opslaan.'
ATTACHONCESAVED2: 'Bestanden kunnen worden toegevoegd na het voor het eerst opslaan.'
DELETE: 'Verwijderen {type}'
DISALLOWEDFILETYPE: 'Dit type bestand mag niet worden opgeslagen'
FILE: Bestand
FROMCOMPUTER: 'Vanaf computer'
FROMFILESTORE: 'Vanaf de website''s bestandsopslag'
NOSOURCE: 'Selecteer een bron bestand om toe te voegen'
REPLACE: 'Vervang {type}'
FileIFrameField_iframe_ss:
TITLE: 'Afbeelding uploaden'
Folder:
PLURALNAME: Mappen
SINGULARNAME: Map
ForgotPasswordEmail_ss:
HELLO: Hallo
TEXT1: 'Hier is uw'
TEXT2: 'wachtwoord reset link'
TEXT3: voor
Form:
FIELDISREQUIRED: '{name} is verplicht'
SubmitBtnLabel: Gaan
VALIDATIONCREDITNUMBER: 'Gelieve uw credit card number {number} juist in te vullen'
VALIDATIONNOTUNIQUE: 'De ingevoerde waarde is niet uniek'
VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: 'Wachtwoorden komen niet overeen'
VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: 'Wachtwoorden mogen niet leeg zijn'
VALIDATIONSTRONGPASSWORD: 'Wachtwoorden moeten bestaan uit minstens één cijfer en één alfanumeriek karakter.'
VALIDATOR: Controleur
VALIDCURRENCY: 'Vul een geldige valuta in'
CSRF_FAILED_MESSAGE: 'Er lijkt een technisch probleem te zijn. Klikt u op de knop terug, vernieuw uw browser, en probeer het opnieuw.'
FormField:
NONE: geen
GridAction:
DELETE_DESCRIPTION: Verwijderen
Delete: Verwijder
UnlinkRelation: Ontkoppelen
GridField:
Add: '{name} toevoegen'
FilterBy: 'Filteren'
Find: Zoek
LEVELUP: 'Niveau omhoog'
LinkExisting: 'Bestaande link'
NewRecord: 'Nieuw %s'
NoItemsFound: 'Geen items gevonden.'
PRINTEDAT: 'Geprint op'
PRINTEDBY: 'Geprint door'
PlaceHolder: 'Zoek {type}'
PlaceHolderWithLabels: 'Zoek {type} op {name}'
RelationSearch: 'Zoek relatie'
ResetFilter: Herstellen
GridFieldAction_Delete:
DeletePermissionsFailure: 'Onvoldoende rechten om te verwijderen'
EditPermissionsFailure: 'Geen permissie'
GridFieldDetailForm:
CancelBtn: Annuleren
Create: Creëren
DeletePermissionsFailure: 'Onvoldoende rechten om te verwijderen'
Deleted: '%s %s verwijderd'
Saved: '{name} {link} opgeslagen'
GridFieldItemEditView_ss:
Go_back: 'Ga terug'
Group:
AddRole: 'Voeg een rol toe aan deze groep'
Code: 'Groep code'
DefaultGroupTitleAdministrators: Beheerders
DefaultGroupTitleContentAuthors: 'Inhoud Auteurs'
Description: 'Omschrijving '
GroupReminder: 'Als je de bovenliggende groep selecteert, neemt deze groep alle rollen over'
Locked: 'Gesloten?'
NoRoles: 'Geen rollen gevonden'
PLURALNAME: Groepen
Parent: 'Bovenliggende groep'
RolesAddEditLink: 'Toevoegen/wijzigingen rollen'
SINGULARNAME: Groep
Sort: 'Sorteer-richting'
has_many_Permissions: Rechten
many_many_Members: Leden
GroupImportForm:
Help1: '<p>Importeer en of meerdere groepen in <em>CSV</em> formaat (Kommagescheiden bestandsformaat). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Toon geavanceerd gebruik</a></small></p>'
Help2: "<div class=\"advanced\">\n<h4>Geavanceerd gebruik</h4>\n<ul>\n<li>Toegestane kolommen: <em>%s</em></li>\n<li>Bestaande leden worden geïdentificeerd door middel van hun unieke <em>Code</em> waarde en aangepast met de nieuwe waarden van het geïmporteerde bestand</li>\n<li>Groepen kunnen toegewezen worden met de <em>Groups</em> kolom. Groepen worden geïdentificeerd met hun <em>Code</em> waarde en meerdere groepen kunnen worden gescheiden met een komma. Bestaande groep lidmaatschappen worden niet gewist.</li>\n</ul>\n</div>\n</ul>\n</div>\\\
n"
ResultCreated: '{count} groepen aangemaakt'
ResultDeleted: '%d groepen verwijderd'
ResultUpdated: '%d groepen aangepast'
Hierarchy:
InfiniteLoopNotAllowed: 'Oneindige lus gevonden in "{type}" hiërarchie. Wijzig de niveau hoger om dit op te lossen'
HtmlEditorField:
ADDURL: 'Voeg URL toe'
ADJUSTDETAILSDIMENSIONS: 'Details $amp; afmeting'
ANCHORVALUE: Anker
BUTTONINSERT: Invoegen
BUTTONINSERTLINK: 'Link invoegen'
BUTTONREMOVELINK: 'Link verwijderen'
BUTTONUpdate: Bijwerken
CAPTIONTEXT: 'Onderschrift'
CSSCLASS: 'Uitlijning / stijl'
CSSCLASSCENTER: 'Gecentreerd, op zichzelf staand.'
CSSCLASSLEFT: 'Aan de linkerkant, met tekst eromheen.'
CSSCLASSLEFTALONE: 'Links, losstaand.
'
CSSCLASSRIGHT: 'Aan de rechterkant, met tekst eromheen.'
EMAIL: 'Emailadres'
FILE: Bestand
FOLDER: Map
FROMCMS: 'Vanaf CMS'
FROMCOMPUTER: 'Vanaf computer'
FROMWEB: 'Vanaf een website'
FindInFolder: 'Zoek in map'
IMAGEALT: 'Alternatieve tekst (alt tekst) - wordt getoond als de afbeelding niet kan worden geladen'
IMAGEALTTEXT: 'Alternatieve tekst (alt tekst) - wordt getoond als de afbeelding niet kan worden geladen'
IMAGEALTTEXTDESC: 'Getoond voor schermlezers of als afbeelding niet kan worden weergegeven'
IMAGEDIMENSIONS: Dimensies
IMAGEHEIGHTPX: Hoogte
IMAGETITLE: 'Titel tekst (tooltip) - Toon extra informatie over de afbeelding'
IMAGETITLETEXT: 'Titel tekst (tooltip) - Toon extra informatie over de afbeelding'
IMAGETITLETEXTDESC: 'Titel tekst (tooltip) - Toon extra informatie over de afbeelding'
IMAGEWIDTHPX: Breedte
INSERTMEDIA: 'Invoegen'
LINK: 'Link'
LINKANCHOR: 'Anker op deze pagina'
LINKDESCR: 'Link omschrijving'
LINKEMAIL: 'Emailadres'
LINKEXTERNAL: 'Een andere website'
LINKFILE: 'Een bestand downloaden'
LINKINTERNAL: 'Pagina op deze site'
LINKOPENNEWWIN: 'Link in een nieuw venster openen?'
LINKTO: 'Verwijs naar'
PAGE: Pagina
URLNOTANOEMBEDRESOURCE: '{url} kon niet worden omgezet in een media-bron.'
BUTTONADDURL: 'Voeg URL toe'
Image:
PLURALNAME: Bestanden
SINGULARNAME: Bestand
ImageField:
IMAGE: Afbeelding
Image_Cached:
PLURALNAME: Bestanden
SINGULARNAME: Bestand
Image_iframe_ss:
TITLE: 'Afbeelding uploaden'
LeftAndMain:
CANT_REORGANISE: 'Je hebt geen rechten hiervoor'
DELETED: Verwijderd.
DropdownBatchActionsDefault: Acties
PAGETYPE: 'Pagina type: '
PERMAGAIN: 'U bent uitgelogd uit het CMS. Als U weer wilt inloggen vul dan uw gebruikersnaam en wachtwoord hier beneden in.'
PERMALREADY: 'Helaas, dat deel van het CMS is niet toegankelijk voor U. Hieronder kunt U als iemand anders inloggen.'
PERMDEFAULT: 'Geef uw e-mailadres en wachtwoord voor toegang tot het CMS.'
PLEASESAVE: 'Deze pagina kon niet bijgewerkt worden, omdat deze nog niet is bewaard.'
REORGANISATIONSUCCESSFUL: 'Menu-indeling is aangepast'
SAVEDUP: Succesvol opgeslagen
VersionUnknown: onbekend
ShowAsList: 'Laat als lijst zien'
TooManyPages: 'Te veel pagina''s'
ValidationError: 'Validatiefout'
LeftAndMain_Menu_ss:
Hello: Hallo
LOGOUT: 'Uitloggen'
LoginAttempt:
Email: 'Email adres '
IP: 'IP Adres'
PLURALNAME: 'Pogingen om in te loggen'
Member:
ADDGROUP: 'Groep toevoegen'
BUTTONCHANGEPASSWORD: 'Wachtwoord veranderen'
BUTTONLOGIN: 'Inloggen'
BUTTONLOGINOTHER: 'Als iemand anders inloggen'
BUTTONLOSTPASSWORD: 'Ik ben mijn wachtwoord vergeten...'
CANTEDIT: 'Je hebt geen rechten hiervoor'
CONFIRMNEWPASSWORD: 'Bevestig het nieuwe wachtwoord'
CONFIRMPASSWORD: 'Bevestig wachtwoord'
DATEFORMAT: 'Datum formaat'
DefaultAdminFirstname: 'Standaard Beheerder'
DefaultDateTime: Standaard
EMPTYNEWPASSWORD: 'Het nieuwe wachtwoord mag niet leeg zijn, probeer opnieuw'
ENTEREMAIL: 'Typ uw e-mailadres om een link te ontvangen waarmee u uw wachtwoord kunt resetten.'
ERRORLOCKEDOUT: 'Je account is tijdelijk geblokkeerd wegens te veel mislukte pogingen tot aanmelding. Gelieve het over 20 minuten opnieuw te proberen.'
ERRORNEWPASSWORD: 'Het nieuwe wachtwoord komt niet overeen met de bevestiging, probeer het nogmaals'
ERRORPASSWORDNOTMATCH: 'Huidige wachtwoord kom niet overeen, probeer het nogmaals'
ERRORWRONGCRED: 'Dat is niet het juiste email adres of wachtwoord. Probeert U het a.u.b. opnieuw.'
FIRSTNAME: 'Voornaam'
INTERFACELANG: 'Interface Taal'
INVALIDNEWPASSWORD: 'Dit is geen goed wachtwoord: {password}'
LOGGEDINAS: 'Je bent ingelogd als {name}.'
NEWPASSWORD: 'Nieuw Wachtwoord'
PASSWORD: Wachtwoord
PLURALNAME: Leden
REMEMBERME: 'Wachtwoord onthouden voor de volgende keer?'
SINGULARNAME: Lid
SUBJECTPASSWORDCHANGED: 'Uw wachtwoord is veranderd'
SUBJECTPASSWORDRESET: 'Link om Uw wachtwoord opnieuw aan te maken'
SURNAME: Achternaam
TIMEFORMAT: 'Tijd formaat'
VALIDATIONMEMBEREXISTS: 'Er bestaat al een lid met dit emailadres, %s'
ValidationIdentifierFailed: 'Een bestaande gebruiker #{id} kan niet dezelfde unieke velden hebben ({name} = {value}))'
WELCOMEBACK: 'Welkom terug {firstname}'
YOUROLDPASSWORD: 'Uw oude wachtwoord'
belongs_many_many_Groups: Groepen
db_LastVisited: 'Datum van het laatste bezoek'
db_Locale: 'Interface taal'
db_LockedOutUntil: 'Gesloten tot'
db_NumVisit: 'Aantal bezoeken'
db_Password: Wachtwoord
db_PasswordExpiry: 'Wachtwoord Vervaldatum'
MemberAuthenticator:
TITLE: 'Email &amp; Wachtwoord'
MemberDatetimeOptionsetField:
AMORPM: 'AM (Ante meridiem) of PM (Post meridiem)'
Custom: Aangepast
DATEFORMATBAD: 'Datum is niet correct opgegeven'
DAYNOLEADING: 'Dag van de maand zonder voorloop-nul'
DIGITSDECFRACTIONSECOND: 'Een of meer cijfers die een decimale fractie van een seconde'
FOURDIGITYEAR: 'jaar (yyyy)'
FULLNAMEMONTH: 'Volledige naam van de maand (Bijv. Juni)'
HOURNOLEADING: 'Uur zonder voorloopnul'
MINUTENOLEADING: 'Minuut zonder voorloopnul'
MONTHNOLEADING: 'Dag van de maand zonder voorloop-nul'
SHORTMONTH: 'Korte naam van de maand (Bijv. Jun)'
TOGGLEHELP: 'Hulp weergeven / verbergen'
TWODIGITDAY: 'Dag van de maand (met voorloop-nul)'
TWODIGITHOUR: 'Twee cijfer van het uur (00 tot 23)'
TWODIGITMINUTE: 'Minuten met voorloop-nul (00 tot 59)'
TWODIGITMONTH: 'Maand in twee cijfers (01 = januari, enz.)'
TWODIGITSECOND: 'Twee cijfer van het uur (00 tot 23)'
TWODIGITYEAR: 'Twee-cijferig jaar'
Toggle: 'Toon opmaak hulp'
MemberImportForm:
Help1: '<p>Importeer leden in <em>CSV</em> formaat (Kommagescheiden bestandsformaat). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Toon geavanceerd gebruik</a></small></p>'
Help2: "<div class=\"advanced\">\n<h4>Geavanceerd gebruik</h4>\n<ul>\n<li>Toegestane kolommen: <em>%s</em></li>\n<li>Bestaande leden worden geïdentificeerd door middel van hun unieke <em>Code</em> waarde en aangepast met de nieuwe waarden van het geïmporteerde bestand</li>\n<li>Groepen kunnen toegewezen worden met de <em>Groups</em> kolom. Groepen worden geïdentificeerd met hun <em>Code</em> waarde en meerdere groepen kunnen worden gescheiden met een komma. Bestaande groep lidmaatschappen worden niet gewist.</li>\n</ul>\n</div>\n</ul>\n</div>\\\
n"
ResultCreated: '{count} leden aangemaakt'
ResultDeleted: '%d leden verwijderd'
ResultNone: 'Geen wijzingen'
ResultUpdated: '{count} leden bijgewerkt'
MemberPassword:
PLURALNAME: 'Gebruikerswachtwoorden'
SINGULARNAME: 'Gebruikerswachtwoord'
MemberTableField:
APPLY_FILTER: 'Filter toepassen'
ModelAdmin:
DELETE: Verwijderen
DELETEDRECORDS: '{count} records verwijderd'
EMPTYBEFOREIMPORT: 'Vervang gegevens'
IMPORT: 'Importeren vanuit CSV'
IMPORTEDRECORDS: '{count} records geïmporteerd'
NOCSVFILE: 'Selecteer een CSV bestand op uw computer om te importeren'
NOIMPORT: 'Niks om te importeren'
RESET: Herstel
Title: 'Gegevens modellen'
UPDATEDRECORDS: '{count} records bijgewerkt'
ModelAdmin_ImportSpec_ss:
IMPORTSPECFIELDS: 'Database kolommen'
IMPORTSPECLINK: 'Toon specificaties van %s'
IMPORTSPECRELATIONS: Relaties
IMPORTSPECTITLE: 'Specificaties van %s'
MoneyField:
FIELDLABELAMOUNT: Aantal
FIELDLABELCURRENCY: Valuta
NullableField:
IsNullLabel: 'is nul'
Pagination:
Page: Pagina
View: Bekijk
Permission:
AdminGroup: Beheerder
CMS_ACCESS_CATEGORY: 'CMS Toegang'
FULLADMINRIGHTS: 'Volledige admin rechten'
FULLADMINRIGHTS_HELP: 'Impliceert en overstemt alle andere toegewezen rechten.'
PLURALNAME: Machtigingen
SINGULARNAME: Machtiging
PermissionCheckboxSetField:
FromGroup: 'geërfd van de groep "{title}"'
FromRole: 'geërfd van de rol "{title}"'
FromRoleOnGroup: 'geërfd van rol "%s" in groep "%s"'
PermissionRole:
OnlyAdminCanApply: 'Alleen admin kan doorvoeren'
PLURALNAME: Rollen
SINGULARNAME: Rol
Title: Titel
PermissionRoleCode:
PLURALNAME: 'Machtigingen rol codes'
SINGULARNAME: 'Machtigingen rol code'
Permissions:
PERMISSIONS_CATEGORY: 'Rollen en toegangsrechten'
UserPermissionsIntro: 'Groepen aan deze gebruiker toewijzen zullen de permissies aanpassen. Zie de sectie groepen voor meer informatie over machtigingen voor afzonderlijke groepen.'
PhoneNumberField:
VALIDATION: 'Voer een geldig telefoonnummer in'
RelationComplexTableField_ss:
ADD: Toevoegen
CSVEXPORT: 'Exporteren naar CSV'
NOTFOUND: 'Geen items gevonden.'
Security:
ALREADYLOGGEDIN: 'Je hebt niet de juiste rechten, om deze pagina te kunnen bekijken. Als je een ander account met de juiste rechten hebt, kun je hier <a href="%s">opnieuw inloggen</a>.'
BUTTONSEND: 'Zend mij de link om mijn wachtwoord opnieuw aan te maken'
CHANGEPASSWORDBELOW: 'U kunt Uw wachtwoord hier beneden veranderen.'
CHANGEPASSWORDHEADER: 'Verander Uw wachtwoord'
ENTERNEWPASSWORD: 'Voer een nieuw wachtwoord in.'
ERRORPASSWORDPERMISSION: 'U moet ingelogd zijn om Uw wachtwoord te kunnen veranderen!'
LOGGEDOUT: 'U bent uitgelogd. Als U weer wilt inloggen kunt U Uw gegevens hier beneden invoeren.'
LOGIN: 'Meld aan'
NOTEPAGESECURED: 'Deze pagina is beveiligd. Voer Uw gegevens in en U wordt automatisch doorgestuurd.'
NOTERESETLINKINVALID: '<p>De link om uw wachtwoord te kunnen wijzigen is niet meer geldig.</p><p>U kunt het <a href="{link1}">opnieuw proberen</a> of uw wachtwoord aanpassen door <a href="{link2}">in te loggen</a>.</p>'
NOTERESETPASSWORD: 'Voer Uw emailadres in en we zenden U een link waarmee U Uw wachtwoord opnieuw kunt aanmaken'
PASSWORDSENTHEADER: 'Wachtwoord herstel link verzonden naar {email}'
PASSWORDSENTTEXT: 'Bedankt! Er is een link verstuurt naar {email} om uw wachtwoord te herstellen.'
SecurityAdmin:
ACCESS_HELP: 'Bevoegdheid voor bekijken, toevoegen en bewerken van leden, en toewijzen van rechten en rollen aan hen.'
APPLY_ROLES: 'Pas rollen toe aan groepen'
APPLY_ROLES_HELP: 'Bewerkingsmogelijkheid van rollen voor groepen. Heeft rechten voor "Beveiligingsectie" nodig.'
EDITPERMISSIONS: 'Bewerk rechten en IP-adressen bij elke groep'
EDITPERMISSIONS_HELP: 'Bewerkingsmogelijkheid van Rechten en IP adressen voor groepen. Heeft rechten voor "Beveiligingsectie" nodig.'
GROUPNAME: 'Groep naam'
IMPORTGROUPS: 'Importeer groepen'
IMPORTUSERS: 'Importeer gebruikers'
MEMBERS: Leden
MENUTITLE: Beveiliging
MemberListCaution: 'Let op: Verwijderen van leden van deze lijst heeft als gevolg dat deze uit alle groepen en de database worden verwijderd'
NEWGROUP: 'Nieuwe Groep'
PERMISSIONS: Rechten
ROLES: Rollen
ROLESDESCRIPTION: 'In deze sectie kan je rollen toevoegen aan deze groep. Rollen zijn logische groeperingen van rechten die in het Rollen tapblad gewijzigd kunnen worden.'
TABROLES: Rollen
Users: Gebruikers
SecurityAdmin_MemberImportForm:
BtnImport: 'Importeer'
FileFieldLabel: 'CSV Bestand <small>(Toegestane extensies: *.csv)</small>'
SilverStripeNavigator:
Auto: Automatisch
ChangeViewMode: 'Wijzig weergavemodus'
DualWindowView: 'Dubbelvenster'
EditView: 'Bewerkmodus'
Mobile: Mobiel
PreviewState: 'Voorbeeldstatus'
PreviewView: 'Voorbeeldmodus'
SplitView: 'Split-modus'
ViewDeviceWidth: 'Selecteer een voorbeeldbreedte'
Width: breedte
SimpleImageField:
NOUPLOAD: 'Geen afbeeldingen ontvangen'
SiteTree:
TABMAIN: Hoofdgedeelte
TableField:
ISREQUIRED: 'In %s ''%s'' is verplicht'
TableField_ss:
ADD: 'Nieuwe rij toevoegen'
ADDITEM: '%s toevoegen'
TableListField:
CSVEXPORT: 'Exporteer naar CSV'
PRINT: Afdrukken
SELECT: 'Selecteer:'
TableListField_ss:
NOITEMSFOUND: 'Geen items gevonden.'
SORTASC: 'Sorteer in oplopende volgorde'
SORTDESC: 'Sorteer in aflopende volgorde'
TableListField_PageControls_ss:
DISPLAYING: Tonen
OF: van
TO: naar
VIEWFIRST: 'Bekijk eerste'
VIEWLAST: 'Bekijk laatste'
VIEWNEXT: 'Bekijk volgende'
VIEWPREVIOUS: 'Bekijk vorige'
TimeField:
VALIDATEFORMAT: 'Vul een geldige datumformaat in ({format})'
ToggleField:
LESS: minder
MORE: meer
UploadField:
ATTACHFILE: 'Voeg een bestand toe'
ATTACHFILES: 'Voeg bestanden toe'
AttachFile: 'Voeg bestand(en) toe'
DELETE: 'Volledig verwijderen'
DELETEINFO: 'Verwijder dit bestand uit bestandsopslag van de website.'
DOEDIT: Opslaan
DROPFILE: 'Bestand hiernaar toe slepen'
DROPFILES: 'Sleep hier je bestanden'
Dimensions: Afmeting
EDIT: Bewerken
EDITINFO: 'Bewerk dit bestand'
FIELDNOTSET: 'Bestandsinformatie niet gevonden'
FROMCOMPUTER: 'Vanaf computer'
FROMCOMPUTERINFO: 'Kies uit bestanden'
FROMFILES: 'Bestaande bestanden'
HOTLINKINFO: 'Info: Deze afbeelding wordt hotlinked. Zorg ervoor dat u de machtigingen van de oorspronkelijke site maker om dit te doen.'
MAXNUMBEROFFILES: 'Maximale aantal van {count} bestand(en) overschreden.'
MAXNUMBEROFFILESSHORT: 'Kan alleen {count} bestanden uploaden'
MAXNUMBEROFFILESONE: 'Kan slechts één bestand uploaden'
REMOVE: Verwijder
REMOVEERROR: 'Fout bij verwijderen'
REMOVEINFO: 'Verwijder (ontkoppel) dit bestand, maar behoud het in bestandsopslag van de website.'
STARTALL: 'Start alle'
STARTALLINFO: 'Start alle'
Saved: Opgeslagen
CHOOSEANOTHERFILE: 'Kies een ander bestand'
CHOOSEANOTHERINFO: 'Vervang dit bestand met een ander uit de bestandsopslag'
OVERWRITEWARNING: 'Bestand met dezelfde naam bestaat al'
UPLOADSINTO: 'Word opgeslagen in /{path}'
Versioned:
has_many_Versions: Versies
CMSPageHistoryController_versions_ss:
PREVIEW: 'Website voorbeeld'
GridFieldEditButton_ss:
EDIT: Bewerken
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.