Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
569 lines (567 sloc) 23.5 KB
nl:
AssetAdmin:
ALLOWEDEXTS: 'Toegestane extensies'
NEWFOLDER: Nieuwe Map
SHOWALLOWEDEXTS: 'Toon toegestane extensies'
AssetTableField:
CREATED: 'Eerste upload'
DIM: Dimensies
FILENAME: Bestandsnaam
FOLDER: Map
LASTEDIT: 'Laatste wijziging'
OWNER: Eigenaar
SIZE: 'Grootte'
TITLE: Titel
TYPE: 'Type'
AssetUploadField:
ChooseFiles: 'Selecteer bestanden'
DRAGFILESHERE: 'Sleep bestanden hiernaar toe'
DROPAREA: 'Sleep hier'
EDITALL: 'Alle bewerken'
EDITANDORGANIZE: 'Bewerk en beheer'
EDITINFO: 'Bewerk alle bestanden'
FILES: Bestanden
FROMCOMPUTER: 'Selecteer bestand op computer'
FROMCOMPUTERINFO: 'Uploaden vanaf uw computer'
TOUPLOAD: 'Selecteer bestanden'
UPLOADOR: OF
BBCodeParser:
ALIGNEMENT: Uitlijning
ALIGNEMENTEXAMPLE: 'rechts uitgelijnd'
BOLD: 'Vetgedrukte tekst'
BOLDEXAMPLE: Vetgedrukt
CODE: 'Code Blok'
CODEDESCRIPTION: 'niet opgemaakt code blok'
CODEEXAMPLE: 'Code Blok'
COLORED: 'Gekleurde tekst'
COLOREDEXAMPLE: 'blauwe tekst'
EMAILLINKDESCRIPTION: 'Maak een koppeling naar een e-mailadres'
IMAGE: Afbeelding
IMAGEDESCRIPTION: 'Toon een afbeelding in uw bericht'
ITALIC: 'Cursieve tekst'
ITALICEXAMPLE: Cursief
LINKDESCRIPTION: 'Link naar een andere website of URL'
STRUCK: 'Doorgehaalde tekst'
STRUCKEXAMPLE: Doorgehaald
UNDERLINE: 'Onderstreepte tekst'
UNDERLINEEXAMPLE: Onderstreept
UNORDERED: 'Ongesorteerde lijst'
UNORDEREDDESCRIPTION: 'Ongesorteerde lijst'
UNORDEREDEXAMPLE1: 'ongesorteerd item 1'
BackLink_Button_ss:
Back: Terug
BasicAuth:
ENTERINFO: 'Voer een gebruikers naam en wachtwoord in.'
ERRORNOTADMIN: 'Die gebruiker is geen beheerder.'
ERRORNOTREC: 'De gebruikersnaam en/of wachtwoord wordt niet herkend'
Boolean:
ANY: Elke
CMSLoadingScreen_ss:
REQUIREJS: 'Het CMS heeft JavaScript nodig om te werken.'
CMSMain:
ACCESS: 'Toegang tot het ''{title}'' gedeelte'
ACCESSALLINTERFACES: 'Toegang tot alle CMS onderdelen'
ACCESSALLINTERFACESHELP: 'Overstemt meer specifieke toegangsinstellingen'
SAVE: Bewaar
CMSProfileController:
MENUTITLE: 'Mijn Profiel'
ChangePasswordEmail_ss:
CHANGEPASSWORDTEXT1: 'U heeft het wachtwoord veranderd voor'
CHANGEPASSWORDTEXT2: 'U kunt nu onderstaande gegevens gebruiken om in te loggen:'
EMAIL: E-mail
HELLO: Hallo
PASSWORD: Wachtwoord
ComplexTableField:
CLOSEPOPUP: 'Sluit Popup'
SUCCESSEDIT: '%s %s %s opgeslagen'
ComplexTableField_ss:
ADDITEM: 'Voeg %s toe'
NOITEMSFOUND: 'Geen items gevonden.'
SORTASC: 'Sorteer oplopend'
SORTDESC: 'Sorteer aflopend'
ComplexTableField_popup_ss:
NEXT: Volgende
PREVIOUS: Vorige
ConfirmedPasswordField:
ATLEAST: 'Een wachtwoord moet tenminste {min} karakters hebben.'
BETWEEN: 'Een wachtwoord moet tussen de {min} en {max} karakters hebben'
MAXIMUM: 'Een wachtwoord mag maximaal {max} karakters hebben.'
SHOWONCLICKTITLE: 'Verander wachtwoord'
CreditCardField:
FIRST: eerste
FOURTH: vierde
SECOND: tweede
THIRD: derde
DataObject:
PLURALNAME: 'Gegeven Objecten'
SINGULARNAME: 'Gegeven Object'
Date:
DAY: dag
DAYS: dagen
HOUR: uur
HOURS: uren
MIN: minuut
MINS: minuten
MONTH: maand
MONTHS: maanden
SEC: second
SECS: seconden
TIMEDIFFAGO: '{difference} geleden'
TIMEDIFFIN: '{difference} geleden'
YEAR: jaar
YEARS: jaren
LessThanMinuteAgo: 'minder dan één minuut'
DateField:
NOTSET: 'niet ingesteld'
TODAY: vandaag
VALIDDATEFORMAT2: 'Vul een geldige datumformaat in ({format})'
VALIDDATEMAXDATE: 'De datum moet nieuwer of gelijk zijn aan de minimale datum ({date})'
VALIDDATEMINDATE: 'De datum moet nieuwer of gelijk zijn aan de minimale datum ({date})'
DatetimeField:
NOTSET: 'Niet ingesteld'
Director:
INVALID_REQUEST: 'Fout bij verwerken'
DropdownField:
CHOOSE: (Kies)
EmailField:
VALIDATION: 'Gelieve een email adres in te voeren.'
Email_BounceRecord:
PLURALNAME: 'Onbezorgbare emails'
SINGULARNAME: 'Onbezorgbare email'
Enum:
ANY: Elke
File:
AviType: 'AVI video bestand'
Content: Inhoud
CssType: 'CSS bestand'
Filename: 'Bestandsnaam '
GifType: 'GIF afbeelding - voor diagrammen'
GzType: 'GZIP gecomprimeerd bestand'
HtlType: 'HTML bestand'
HtmlType: 'HTML bestand'
INVALIDEXTENSION: 'Extensie is niet toegestaan (Toegestaan: {extensions})'
INVALIDEXTENSIONSHORT: 'Extensie is niet toegestaan'
IcoType: 'Icoon bestand'
JpgType: 'JPG afbeelding - voor foto'
JsType: 'Javascript bestand'
Mp3Type: 'MP3 audio bestand'
MpgType: 'MPEG video bestand'
NOFILESIZE: 'Bestandsgrootte is nul bytes.'
NOVALIDUPLOAD: 'Geen geldig bestand'
Name: Naam
PLURALNAME: Bestanden
PdfType: 'Adobe Acrobat PDF bestand'
PngType: 'PNG adbeelding - voor allerlei afbeeldingen'
SINGULARNAME: Bestand
TOOLARGE: 'Bestandsgrootte is te groot, maximaal {size} toegestaan'
TOOLARGESHORT: 'Bestandsgrootte is hoger dan {size}'
TiffType: 'Tagged beeldformaat'
Title: 'Titel '
WavType: 'WAV audio bestand'
XlsType: 'Excel document'
ZipType: 'ZIP bestand'
FileIFrameField:
ATTACH: 'Toevoegen {type}'
ATTACHONCESAVED: '{type}en kunnen worden toegevoegd na het voor het eerst opslaan.'
ATTACHONCESAVED2: 'Bestanden kunnen worden toegevoegd na het voor het eerst opslaan.'
DELETE: 'Verwijderen {type}'
DISALLOWEDFILETYPE: 'Dit type bestand mag niet worden opgeslagen'
FILE: Bestand
FROMCOMPUTER: 'Vanaf computer'
FROMFILESTORE: 'Vanaf de website''s bestandsopslag'
NOSOURCE: 'Selecteer een bron bestand om toe te voegen'
REPLACE: 'Vervang {type}'
FileIFrameField_iframe_ss:
TITLE: 'Afbeelding uploaden'
Folder:
PLURALNAME: Mappen
SINGULARNAME: Map
ForgotPasswordEmail_ss:
HELLO: Hallo
TEXT1: 'Hier is uw'
TEXT2: 'wachtwoord reset link'
TEXT3: voor
Form:
FIELDISREQUIRED: '{name} is verplicht'
SubmitBtnLabel: Gaan
VALIDATIONCREDITNUMBER: 'Gelieve uw credit card number {number} juist in te vullen'
VALIDATIONNOTUNIQUE: 'De ingevoerde waarde is niet uniek'
VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: 'Wachtwoorden komen niet overeen'
VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: 'Wachtwoorden mogen niet leeg zijn'
VALIDATIONSTRONGPASSWORD: 'Wachtwoorden moeten bestaan uit minstens één cijfer en één alfanumeriek karakter.'
VALIDATOR: Controleur
VALIDCURRENCY: 'Vul een geldige valuta in'
CSRF_FAILED_MESSAGE: 'Er lijkt een technisch probleem te zijn. Klikt u op de knop terug, vernieuw uw browser, en probeer het opnieuw.'
FormField:
NONE: geen
GridAction:
DELETE_DESCRIPTION: Verwijderen
Delete: Verwijder
UnlinkRelation: Ontkoppelen
GridField:
Add: '{name} toevoegen'
FilterBy: 'Filteren'
Find: Zoek
LEVELUP: 'Niveau omhoog'
LinkExisting: 'Bestaande link'
NewRecord: 'Nieuw %s'
NoItemsFound: 'Geen items gevonden.'
PRINTEDAT: 'Geprint op'
PRINTEDBY: 'Geprint door'
PlaceHolder: 'Zoek {type}'
PlaceHolderWithLabels: 'Zoek {type} op {name}'
RelationSearch: 'Zoek relatie'
ResetFilter: Herstellen
GridFieldAction_Delete:
DeletePermissionsFailure: 'Onvoldoende rechten om te verwijderen'
EditPermissionsFailure: 'Geen permissie'
GridFieldDetailForm:
CancelBtn: Annuleren
Create: Creëren
DeletePermissionsFailure: 'Onvoldoende rechten om te verwijderen'
Deleted: '%s %s verwijderd'
Saved: '{name} {link} opgeslagen'
GridFieldItemEditView_ss:
Go_back: 'Ga terug'
Group:
AddRole: 'Voeg een rol toe aan deze groep'
Code: 'Groep code'
DefaultGroupTitleAdministrators: Beheerders
DefaultGroupTitleContentAuthors: 'Inhoud Auteurs'
Description: 'Omschrijving '
GroupReminder: 'Als je de bovenliggende groep selecteert, neemt deze groep alle rollen over'
Locked: 'Gesloten?'
NoRoles: 'Geen rollen gevonden'
PLURALNAME: Groepen
Parent: 'Bovenliggende groep'
RolesAddEditLink: 'Toevoegen/wijzigingen rollen'
SINGULARNAME: Groep
Sort: 'Sorteer-richting'
has_many_Permissions: Rechten
many_many_Members: Leden
GroupImportForm:
Help1: '<p>Importeer en of meerdere groepen in <em>CSV</em> formaat (Kommagescheiden bestandsformaat). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Toon geavanceerd gebruik</a></small></p>'
Help2: "<div class=\"advanced\">\n<h4>Geavanceerd gebruik</h4>\n<ul>\n<li>Toegestane kolommen: <em>%s</em></li>\n<li>Bestaande leden worden geïdentificeerd door middel van hun unieke <em>Code</em> waarde en aangepast met de nieuwe waarden van het geïmporteerde bestand</li>\n<li>Groepen kunnen toegewezen worden met de <em>Groups</em> kolom. Groepen worden geïdentificeerd met hun <em>Code</em> waarde en meerdere groepen kunnen worden gescheiden met een komma. Bestaande groep lidmaatschappen worden niet gewist.</li>\n</ul>\n</div>\n</ul>\n</div>\\\
n"
ResultCreated: '{count} groepen aangemaakt'
ResultDeleted: '%d groepen verwijderd'
ResultUpdated: '%d groepen aangepast'
Hierarchy:
InfiniteLoopNotAllowed: 'Oneindige lus gevonden in "{type}" hiërarchie. Wijzig de niveau hoger om dit op te lossen'
HtmlEditorField:
ADDURL: 'Voeg URL toe'
ADJUSTDETAILSDIMENSIONS: 'Details $amp; afmeting'
ANCHORVALUE: Anker
BUTTONINSERT: Invoegen
BUTTONINSERTLINK: 'Link invoegen'
BUTTONREMOVELINK: 'Link verwijderen'
BUTTONUpdate: Bijwerken
CAPTIONTEXT: 'Onderschrift'
CSSCLASS: 'Uitlijning / stijl'
CSSCLASSCENTER: 'Gecentreerd, op zichzelf staand.'
CSSCLASSLEFT: 'Aan de linkerkant, met tekst eromheen.'
CSSCLASSLEFTALONE: 'Links, losstaand.
'
CSSCLASSRIGHT: 'Aan de rechterkant, met tekst eromheen.'
EMAIL: 'Emailadres'
FILE: Bestand
FOLDER: Map
FROMCMS: 'Vanaf CMS'
FROMCOMPUTER: 'Vanaf computer'
FROMWEB: 'Vanaf een website'
FindInFolder: 'Zoek in map'
IMAGEALT: 'Alternatieve tekst (alt tekst) - wordt getoond als de afbeelding niet kan worden geladen'
IMAGEALTTEXT: 'Alternatieve tekst (alt tekst) - wordt getoond als de afbeelding niet kan worden geladen'
IMAGEALTTEXTDESC: 'Getoond voor schermlezers of als afbeelding niet kan worden weergegeven'
IMAGEDIMENSIONS: Dimensies
IMAGEHEIGHTPX: Hoogte
IMAGETITLE: 'Titel tekst (tooltip) - Toon extra informatie over de afbeelding'
IMAGETITLETEXT: 'Titel tekst (tooltip) - Toon extra informatie over de afbeelding'
IMAGETITLETEXTDESC: 'Titel tekst (tooltip) - Toon extra informatie over de afbeelding'
IMAGEWIDTHPX: Breedte
INSERTMEDIA: 'Invoegen'
LINK: 'Link'
LINKANCHOR: 'Anker op deze pagina'
LINKDESCR: 'Link omschrijving'
LINKEMAIL: 'Emailadres'
LINKEXTERNAL: 'Een andere website'
LINKFILE: 'Een bestand downloaden'
LINKINTERNAL: 'Pagina op deze site'
LINKOPENNEWWIN: 'Link in een nieuw venster openen?'
LINKTO: 'Verwijs naar'
PAGE: Pagina
URLNOTANOEMBEDRESOURCE: '{url} kon niet worden omgezet in een media-bron.'
BUTTONADDURL: 'Voeg URL toe'
Image:
PLURALNAME: Bestanden
SINGULARNAME: Bestand
ImageField:
IMAGE: Afbeelding
Image_Cached:
PLURALNAME: Bestanden
SINGULARNAME: Bestand
Image_iframe_ss:
TITLE: 'Afbeelding uploaden'
LeftAndMain:
CANT_REORGANISE: 'Je hebt geen rechten hiervoor'
DELETED: Verwijderd.
DropdownBatchActionsDefault: Acties
PAGETYPE: 'Pagina type: '
PERMAGAIN: 'U bent uitgelogd uit het CMS. Als U weer wilt inloggen vul dan uw gebruikersnaam en wachtwoord hier beneden in.'
PERMALREADY: 'Helaas, dat deel van het CMS is niet toegankelijk voor U. Hieronder kunt U als iemand anders inloggen.'
PERMDEFAULT: 'Geef uw e-mailadres en wachtwoord voor toegang tot het CMS.'
PLEASESAVE: 'Deze pagina kon niet bijgewerkt worden, omdat deze nog niet is bewaard.'
REORGANISATIONSUCCESSFUL: 'Menu-indeling is aangepast'
SAVEDUP: Succesvol opgeslagen
VersionUnknown: onbekend
ShowAsList: 'Laat als lijst zien'
TooManyPages: 'Te veel pagina''s'
ValidationError: 'Validatiefout'
LeftAndMain_Menu_ss:
Hello: Hallo
LOGOUT: 'Uitloggen'
LoginAttempt:
Email: 'Email adres '
IP: 'IP Adres'
PLURALNAME: 'Pogingen om in te loggen'
Member:
ADDGROUP: 'Groep toevoegen'
BUTTONCHANGEPASSWORD: 'Wachtwoord veranderen'
BUTTONLOGIN: 'Inloggen'
BUTTONLOGINOTHER: 'Als iemand anders inloggen'
BUTTONLOSTPASSWORD: 'Ik ben mijn wachtwoord vergeten...'
CANTEDIT: 'Je hebt geen rechten hiervoor'
CONFIRMNEWPASSWORD: 'Bevestig het nieuwe wachtwoord'
CONFIRMPASSWORD: 'Bevestig wachtwoord'
DATEFORMAT: 'Datum formaat'
DefaultAdminFirstname: 'Standaard Beheerder'
DefaultDateTime: Standaard
EMPTYNEWPASSWORD: 'Het nieuwe wachtwoord mag niet leeg zijn, probeer opnieuw'
ENTEREMAIL: 'Typ uw e-mailadres om een link te ontvangen waarmee u uw wachtwoord kunt resetten.'
ERRORLOCKEDOUT: 'Je account is tijdelijk geblokkeerd wegens te veel mislukte pogingen tot aanmelding. Gelieve het over 20 minuten opnieuw te proberen.'
ERRORNEWPASSWORD: 'Het nieuwe wachtwoord komt niet overeen met de bevestiging, probeer het nogmaals'
ERRORPASSWORDNOTMATCH: 'Huidige wachtwoord kom niet overeen, probeer het nogmaals'
ERRORWRONGCRED: 'Dat is niet het juiste email adres of wachtwoord. Probeert U het a.u.b. opnieuw.'
FIRSTNAME: 'Voornaam'
INTERFACELANG: 'Interface Taal'
INVALIDNEWPASSWORD: 'Dit is geen goed wachtwoord: {password}'
LOGGEDINAS: 'Je bent ingelogd als {name}.'
NEWPASSWORD: 'Nieuw Wachtwoord'
PASSWORD: Wachtwoord
PLURALNAME: Leden
REMEMBERME: 'Wachtwoord onthouden voor de volgende keer?'
SINGULARNAME: Lid
SUBJECTPASSWORDCHANGED: 'Uw wachtwoord is veranderd'
SUBJECTPASSWORDRESET: 'Link om Uw wachtwoord opnieuw aan te maken'
SURNAME: Achternaam
TIMEFORMAT: 'Tijd formaat'
VALIDATIONMEMBEREXISTS: 'Er bestaat al een lid met dit emailadres, %s'
ValidationIdentifierFailed: 'Een bestaande gebruiker #{id} kan niet dezelfde unieke velden hebben ({name} = {value}))'
WELCOMEBACK: 'Welkom terug {firstname}'
YOUROLDPASSWORD: 'Uw oude wachtwoord'
belongs_many_many_Groups: Groepen
db_LastVisited: 'Datum van het laatste bezoek'
db_Locale: 'Interface taal'
db_LockedOutUntil: 'Gesloten tot'
db_NumVisit: 'Aantal bezoeken'
db_Password: Wachtwoord
db_PasswordExpiry: 'Wachtwoord Vervaldatum'
MemberAuthenticator:
TITLE: 'Email &amp; Wachtwoord'
MemberDatetimeOptionsetField:
AMORPM: 'AM (Ante meridiem) of PM (Post meridiem)'
Custom: Aangepast
DATEFORMATBAD: 'Datum is niet correct opgegeven'
DAYNOLEADING: 'Dag van de maand zonder voorloop-nul'
DIGITSDECFRACTIONSECOND: 'Een of meer cijfers die een decimale fractie van een seconde'
FOURDIGITYEAR: 'jaar (yyyy)'
FULLNAMEMONTH: 'Volledige naam van de maand (Bijv. Juni)'
HOURNOLEADING: 'Uur zonder voorloopnul'
MINUTENOLEADING: 'Minuut zonder voorloopnul'
MONTHNOLEADING: 'Dag van de maand zonder voorloop-nul'
SHORTMONTH: 'Korte naam van de maand (Bijv. Jun)'
TOGGLEHELP: 'Hulp weergeven / verbergen'
TWODIGITDAY: 'Dag van de maand (met voorloop-nul)'
TWODIGITHOUR: 'Twee cijfer van het uur (00 tot 23)'
TWODIGITMINUTE: 'Minuten met voorloop-nul (00 tot 59)'
TWODIGITMONTH: 'Maand in twee cijfers (01 = januari, enz.)'
TWODIGITSECOND: 'Twee cijfer van het uur (00 tot 23)'
TWODIGITYEAR: 'Twee-cijferig jaar'
Toggle: 'Toon opmaak hulp'
MemberImportForm:
Help1: '<p>Importeer leden in <em>CSV</em> formaat (Kommagescheiden bestandsformaat). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Toon geavanceerd gebruik</a></small></p>'
Help2: "<div class=\"advanced\">\n<h4>Geavanceerd gebruik</h4>\n<ul>\n<li>Toegestane kolommen: <em>%s</em></li>\n<li>Bestaande leden worden geïdentificeerd door middel van hun unieke <em>Code</em> waarde en aangepast met de nieuwe waarden van het geïmporteerde bestand</li>\n<li>Groepen kunnen toegewezen worden met de <em>Groups</em> kolom. Groepen worden geïdentificeerd met hun <em>Code</em> waarde en meerdere groepen kunnen worden gescheiden met een komma. Bestaande groep lidmaatschappen worden niet gewist.</li>\n</ul>\n</div>\n</ul>\n</div>\\\
n"
ResultCreated: '{count} leden aangemaakt'
ResultDeleted: '%d leden verwijderd'
ResultNone: 'Geen wijzingen'
ResultUpdated: '{count} leden bijgewerkt'
MemberPassword:
PLURALNAME: 'Gebruikerswachtwoorden'
SINGULARNAME: 'Gebruikerswachtwoord'
MemberTableField:
APPLY_FILTER: 'Filter toepassen'
ModelAdmin:
DELETE: Verwijderen
DELETEDRECORDS: '{count} records verwijderd'
EMPTYBEFOREIMPORT: 'Vervang gegevens'
IMPORT: 'Importeren vanuit CSV'
IMPORTEDRECORDS: '{count} records geïmporteerd'
NOCSVFILE: 'Selecteer een CSV bestand op uw computer om te importeren'
NOIMPORT: 'Niks om te importeren'
RESET: Herstel
Title: 'Gegevens modellen'
UPDATEDRECORDS: '{count} records bijgewerkt'
ModelAdmin_ImportSpec_ss:
IMPORTSPECFIELDS: 'Database kolommen'
IMPORTSPECLINK: 'Toon specificaties van %s'
IMPORTSPECRELATIONS: Relaties
IMPORTSPECTITLE: 'Specificaties van %s'
MoneyField:
FIELDLABELAMOUNT: Aantal
FIELDLABELCURRENCY: Valuta
NullableField:
IsNullLabel: 'is nul'
Pagination:
Page: Pagina
View: Bekijk
Permission:
AdminGroup: Beheerder
CMS_ACCESS_CATEGORY: 'CMS Toegang'
FULLADMINRIGHTS: 'Volledige admin rechten'
FULLADMINRIGHTS_HELP: 'Impliceert en overstemt alle andere toegewezen rechten.'
PLURALNAME: Machtigingen
SINGULARNAME: Machtiging
PermissionCheckboxSetField:
FromGroup: 'geërfd van de groep "{title}"'
FromRole: 'geërfd van de rol "{title}"'
FromRoleOnGroup: 'geërfd van rol "%s" in groep "%s"'
PermissionRole:
OnlyAdminCanApply: 'Alleen admin kan doorvoeren'
PLURALNAME: Rollen
SINGULARNAME: Rol
Title: Titel
PermissionRoleCode:
PLURALNAME: 'Machtigingen rol codes'
SINGULARNAME: 'Machtigingen rol code'
Permissions:
PERMISSIONS_CATEGORY: 'Rollen en toegangsrechten'
UserPermissionsIntro: 'Groepen aan deze gebruiker toewijzen zullen de permissies aanpassen. Zie de sectie groepen voor meer informatie over machtigingen voor afzonderlijke groepen.'
PhoneNumberField:
VALIDATION: 'Voer een geldig telefoonnummer in'
RelationComplexTableField_ss:
ADD: Toevoegen
CSVEXPORT: 'Exporteren naar CSV'
NOTFOUND: 'Geen items gevonden.'
Security:
ALREADYLOGGEDIN: 'Je hebt niet de juiste rechten, om deze pagina te kunnen bekijken. Als je een ander account met de juiste rechten hebt, kun je hier <a href="%s">opnieuw inloggen</a>.'
BUTTONSEND: 'Zend mij de link om mijn wachtwoord opnieuw aan te maken'
CHANGEPASSWORDBELOW: 'U kunt Uw wachtwoord hier beneden veranderen.'
CHANGEPASSWORDHEADER: 'Verander Uw wachtwoord'
ENTERNEWPASSWORD: 'Voer een nieuw wachtwoord in.'
ERRORPASSWORDPERMISSION: 'U moet ingelogd zijn om Uw wachtwoord te kunnen veranderen!'
LOGGEDOUT: 'U bent uitgelogd. Als U weer wilt inloggen kunt U Uw gegevens hier beneden invoeren.'
LOGIN: 'Meld aan'
NOTEPAGESECURED: 'Deze pagina is beveiligd. Voer Uw gegevens in en U wordt automatisch doorgestuurd.'
NOTERESETLINKINVALID: '<p>De link om uw wachtwoord te kunnen wijzigen is niet meer geldig.</p><p>U kunt het <a href="{link1}">opnieuw proberen</a> of uw wachtwoord aanpassen door <a href="{link2}">in te loggen</a>.</p>'
NOTERESETPASSWORD: 'Voer Uw emailadres in en we zenden U een link waarmee U Uw wachtwoord opnieuw kunt aanmaken'
PASSWORDSENTHEADER: 'Wachtwoord herstel link verzonden naar {email}'
PASSWORDSENTTEXT: 'Bedankt! Er is een link verstuurt naar {email} om uw wachtwoord te herstellen.'
SecurityAdmin:
ACCESS_HELP: 'Bevoegdheid voor bekijken, toevoegen en bewerken van leden, en toewijzen van rechten en rollen aan hen.'
APPLY_ROLES: 'Pas rollen toe aan groepen'
APPLY_ROLES_HELP: 'Bewerkingsmogelijkheid van rollen voor groepen. Heeft rechten voor "Beveiligingsectie" nodig.'
EDITPERMISSIONS: 'Bewerk rechten en IP-adressen bij elke groep'
EDITPERMISSIONS_HELP: 'Bewerkingsmogelijkheid van Rechten en IP adressen voor groepen. Heeft rechten voor "Beveiligingsectie" nodig.'
GROUPNAME: 'Groep naam'
IMPORTGROUPS: 'Importeer groepen'
IMPORTUSERS: 'Importeer gebruikers'
MEMBERS: Leden
MENUTITLE: Beveiliging
MemberListCaution: 'Let op: Verwijderen van leden van deze lijst heeft als gevolg dat deze uit alle groepen en de database worden verwijderd'
NEWGROUP: 'Nieuwe Groep'
PERMISSIONS: Rechten
ROLES: Rollen
ROLESDESCRIPTION: 'In deze sectie kan je rollen toevoegen aan deze groep. Rollen zijn logische groeperingen van rechten die in het Rollen tapblad gewijzigd kunnen worden.'
TABROLES: Rollen
Users: Gebruikers
SecurityAdmin_MemberImportForm:
BtnImport: 'Importeer'
FileFieldLabel: 'CSV Bestand <small>(Toegestane extensies: *.csv)</small>'
SilverStripeNavigator:
Auto: Automatisch
ChangeViewMode: 'Wijzig weergavemodus'
DualWindowView: 'Dubbelvenster'
EditView: 'Bewerkmodus'
Mobile: Mobiel
PreviewState: 'Voorbeeldstatus'
PreviewView: 'Voorbeeldmodus'
SplitView: 'Split-modus'
ViewDeviceWidth: 'Selecteer een voorbeeldbreedte'
Width: breedte
SimpleImageField:
NOUPLOAD: 'Geen afbeeldingen ontvangen'
SiteTree:
TABMAIN: Hoofdgedeelte
TableField:
ISREQUIRED: 'In %s ''%s'' is verplicht'
TableField_ss:
ADD: 'Nieuwe rij toevoegen'
ADDITEM: '%s toevoegen'
TableListField:
CSVEXPORT: 'Exporteer naar CSV'
PRINT: Afdrukken
SELECT: 'Selecteer:'
TableListField_ss:
NOITEMSFOUND: 'Geen items gevonden.'
SORTASC: 'Sorteer in oplopende volgorde'
SORTDESC: 'Sorteer in aflopende volgorde'
TableListField_PageControls_ss:
DISPLAYING: Tonen
OF: van
TO: naar
VIEWFIRST: 'Bekijk eerste'
VIEWLAST: 'Bekijk laatste'
VIEWNEXT: 'Bekijk volgende'
VIEWPREVIOUS: 'Bekijk vorige'
TimeField:
VALIDATEFORMAT: 'Vul een geldige datumformaat in ({format})'
ToggleField:
LESS: minder
MORE: meer
UploadField:
ATTACHFILE: 'Voeg een bestand toe'
ATTACHFILES: 'Voeg bestanden toe'
AttachFile: 'Voeg bestand(en) toe'
DELETE: 'Volledig verwijderen'
DELETEINFO: 'Verwijder dit bestand uit bestandsopslag van de website.'
DOEDIT: Opslaan
DROPFILE: 'Bestand hiernaar toe slepen'
DROPFILES: 'Sleep hier je bestanden'
Dimensions: Afmeting
EDIT: Bewerken
EDITINFO: 'Bewerk dit bestand'
FIELDNOTSET: 'Bestandsinformatie niet gevonden'
FROMCOMPUTER: 'Vanaf computer'
FROMCOMPUTERINFO: 'Kies uit bestanden'
FROMFILES: 'Bestaande bestanden'
HOTLINKINFO: 'Info: Deze afbeelding wordt hotlinked. Zorg ervoor dat u de machtigingen van de oorspronkelijke site maker om dit te doen.'
MAXNUMBEROFFILES: 'Maximale aantal van {count} bestand(en) overschreden.'
MAXNUMBEROFFILESSHORT: 'Kan alleen {count} bestanden uploaden'
MAXNUMBEROFFILESONE: 'Kan slechts één bestand uploaden'
REMOVE: Verwijder
REMOVEERROR: 'Fout bij verwijderen'
REMOVEINFO: 'Verwijder (ontkoppel) dit bestand, maar behoud het in bestandsopslag van de website.'
STARTALL: 'Start alle'
STARTALLINFO: 'Start alle'
Saved: Opgeslagen
CHOOSEANOTHERFILE: 'Kies een ander bestand'
CHOOSEANOTHERINFO: 'Vervang dit bestand met een ander uit de bestandsopslag'
OVERWRITEWARNING: 'Bestand met dezelfde naam bestaat al'
UPLOADSINTO: 'Word opgeslagen in /{path}'
Versioned:
has_many_Versions: Versies
CMSPageHistoryController_versions_ss:
PREVIEW: 'Website voorbeeld'
GridFieldEditButton_ss:
EDIT: Bewerken
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.