Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
577 lines (576 sloc) 23.4 KB
cs:
AssetAdmin:
ALLOWEDEXTS: 'Povolené extenze'
NEWFOLDER: 'Nová složka'
AssetTableField:
CREATED: 'Poprvé nahráno'
DIM: Rozměry
FILENAME: 'Název souboru'
FOLDER: Složka
LASTEDIT: 'Naposledy změněno'
OWNER: Vlastník
SIZE: Velikost
TITLE: Titulek
TYPE: Typ
URL: URL
AssetUploadField:
ChooseFiles: 'Vyberte soubory'
DRAGFILESHERE: 'Táhni soubory sem'
DROPAREA: 'Oblast upustění'
EDITALL: 'Editovat vše'
EDITANDORGANIZE: 'Editovat & organizovat'
EDITINFO: 'Editovat soubory'
FILES: Soubory
FROMCOMPUTER: 'Vyberte soubory z vašeho počítače'
FROMCOMPUTERINFO: 'Nahrát z vašeho počítače'
TOTAL: Celkem
TOUPLOAD: 'Vyberte soubory k nahrání...'
UPLOADINPROGRESS: 'Prosím čekejte... probíhá nahrávání'
UPLOADOR: NEBO
BBCodeParser:
ALIGNEMENT: Zarovnání
ALIGNEMENTEXAMPLE: 'zarovnat vpravo'
BOLD: 'Tučný text'
BOLDEXAMPLE: Tučný
CODE: 'Blok kódu'
CODEDESCRIPTION: 'Neformátovaný blok kódu'
CODEEXAMPLE: 'Blok kódu'
COLORED: 'Barevný text'
COLOREDEXAMPLE: 'modrý text'
EMAILLINK: 'Odkaz na e-mail'
EMAILLINKDESCRIPTION: 'Vytvořit odkaz na emailovou adresu'
IMAGE: Obrázek
IMAGEDESCRIPTION: 'Zobrazit obrázek ve vašem příspěvku'
ITALIC: Kurzíva
ITALICEXAMPLE: Kurzíva
LINK: 'Webový odkaz'
LINKDESCRIPTION: 'Odkaz na jiný web'
STRUCK: 'Přeškrtnutý text'
STRUCKEXAMPLE: Přeškrtnutí
UNDERLINE: 'Podtržený text'
UNDERLINEEXAMPLE: Podtržení
UNORDERED: 'Neuspořádaný seznam'
UNORDEREDDESCRIPTION: 'Neuspořádaný seznam'
UNORDEREDEXAMPLE1: 'Neuspořádaná položka 1'
BackLink_Button.ss:
Back: Zpět
BasicAuth:
ENTERINFO: 'Prosím zadejte uživatelské jméno a heslo.'
ERRORNOTADMIN: 'Tento uživatel není administrátor.'
ERRORNOTREC: 'Toto uživatelské jméno / heslo nebylo rozpoznáno'
Boolean:
0: Ne
ANY: Jakkýkoliv
1: Ano
CMSLoadingScreen.ss:
LOADING: Nahrávání...
REQUIREJS: 'CMS vyžaduje, aby jste měli JavaScript zapnut.'
CMSMain:
ACCESS: 'Přístup k ''{title}'' sekci'
ACCESSALLINTERFACES: 'Přístup ke všem sekcím CMS'
ACCESSALLINTERFACESHELP: 'Prepíše více specifické nastavení přístupu.'
SAVE: Uložit
CMSProfileController:
MENUTITLE: 'Můj profil'
ChangePasswordEmail.ss:
CHANGEPASSWORDTEXT1: 'Vaše heslo bylo změněno pro'
CHANGEPASSWORDTEXT2: 'Nyní můžete použít následující přihlašovací údaje pro přihlášení:'
EMAIL: Email
HELLO: 'Dobrý den'
PASSWORD: Heslo
CheckboxField:
- Ne
- Ano
ComplexTableField:
CLOSEPOPUP: Zavřít
SUCCESSADD2: 'Přidáno {name}'
SUCCESSEDIT: 'Uloženo %s %s %s'
ComplexTableField.ss:
ADDITEM: 'Přidat %s'
NOITEMSFOUND: 'Žádné položky'
SORTASC: 'Řadit vzestupně'
SORTDESC: 'Řadit sestupně'
ComplexTableField_popup.ss:
NEXT: Další
PREVIOUS: Předchozí
ConfirmedPasswordField:
ATLEAST: 'Hesla musí být nejméně {min} znaků dlouhé.'
BETWEEN: 'Hesla musí být {min} až {max} znaků dlouhé.'
MAXIMUM: 'Hesla musí být nanejvýš {max} znaků dlouhé.'
SHOWONCLICKTITLE: 'Změnit heslo'
CreditCardField:
FIRST: první
FOURTH: čtvrté
SECOND: druhé
THIRD: třetí
CurrencyField:
CURRENCYSYMBOL:
DataObject:
PLURALNAME: 'Datové objekty'
SINGULARNAME: 'Datový objekt'
Date:
DAY: den
DAYS: dny
HOUR: hodina
HOURS: hodiny
MIN: minuta
MINS: minuty
MONTH: měsíc
MONTHS: měsíce
SEC: sekunda
SECS: sekundy
TIMEDIFFAGO: 'před {difference}'
TIMEDIFFIN: 'v {difference}'
YEAR: rok
YEARS: roky
DateField:
NOTSET: nenastaveno
TODAY: dnes
VALIDDATEFORMAT2: 'Prosím zadejte platný formát datumu ({format})'
VALIDDATEMAXDATE: 'Váš datum musí být starší nebo odpovídající maximu povoleného datumu ({date})'
VALIDDATEMINDATE: 'Váš datum musí být novější nebo odpovídající minimu povoleného datumu ({date})'
DatetimeField:
NOTSET: Nenastaveno
Director:
INVALID_REQUEST: 'Neplatný požadavek'
DropdownField:
CHOOSE: (Vyberte)
EmailField:
VALIDATION: 'Prosím zadejte e-mailovou adresu'
Email_BounceRecord:
PLURALNAME: 'Záznamy vrácené pošty'
SINGULARNAME: 'Záznam vrácené pošty'
Enum:
ANY: Jakkýkoli
File:
AviType: 'AVI video soubor'
Content: Obsah
CssType: 'CSS soubor'
DmgType: 'Apple obraz disku'
DocType: 'Word dokument'
Filename: 'Jméno souboru'
GifType: 'GIF obrázek - vhodné pro diagramy'
GzType: 'GZIP komprimační soubor'
HtlType: 'HTML soubor'
HtmlType: 'HTML soubor'
INVALIDEXTENSION: 'Extenze není povolena (platné: {extensions})'
INVALIDEXTENSIONSHORT: 'Extenze není povolena'
IcoType: 'Ikona obrázek'
JpgType: 'JPEG obrázek - vhodné pro fotografie'
JsType: 'Javascript soubor'
Mp3Type: 'MP3 audio soubor'
MpgType: 'MPEG video soubor'
NOFILESIZE: 'Velikost souboru je 0 bajtů.'
NOVALIDUPLOAD: 'Soubor není validní pro nahrání'
Name: Jméno
PLURALNAME: Soubory
PdfType: 'Adobe Acrobat PDF soubor'
PngType: 'PNG obrázek - vhodný jako univerzálmí formát'
SINGULARNAME: Soubor
TOOLARGE: 'Velikost souboru je příliš velká, povolené maximum {size}'
TOOLARGESHORT: 'Velikost souboru překračuje {size}'
TiffType: 'Tiff formát obrázku'
Title: Titulek
WavType: 'WAV audo soubor'
XlsType: 'Excel tabulka'
ZipType: 'ZIP komprimační soubor'
FileIFrameField:
ATTACH: 'Připojit {type}'
ATTACHONCESAVED: '{type} je možné připojit až budete mít nejdříve uložen záznam.'
ATTACHONCESAVED2: 'Soubory je možné připojit až budete mít nejdříve uložen záznam.'
DELETE: 'Smazat {type}'
DISALLOWEDFILETYPE: 'Tento typ souboru není povoleno náhrát'
FILE: Soubor
FROMCOMPUTER: 'Z tvého počítače'
FROMFILESTORE: 'Ze souborového úložiště'
NOSOURCE: 'Vyberte zdrojový soubor k připojení, prosím'
REPLACE: 'Nahradit {type}'
FileIFrameField_iframe.ss:
TITLE: 'Rámec pro nahrání obrázku'
Filesystem:
SYNCRESULTS: 'Synchronizace kompletní: {createdcount} položek vytvořeno, {deletedcount} položek smazanáno'
Folder:
PLURALNAME: Složky
SINGULARNAME: Složka
ForgotPasswordEmail.ss:
HELLO: 'Dobrý den'
TEXT1: 'Zde je Váš'
TEXT2: 'odkaz na reset hesla'
TEXT3: pro
Form:
FIELDISREQUIRED: '%s je požadováno.'
SubmitBtnLabel: Jdi
VALIDATIONCREDITNUMBER: 'Prosím ujistěte se, že jste zadal/a {number} číslo kreditní karty správně'
VALIDATIONNOTUNIQUE: 'Zadaná hodnota není unikátní'
VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: 'Hesla se neshodují'
VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: 'Hesla nemohou být prázdná'
VALIDATIONSTRONGPASSWORD: 'Hesla musí obsahovat alespoň jednu číslici a jedno písmeno.'
VALIDATOR: Validátor
VALIDCURRENCY: 'Prosím zadejte platnou měnu'
FormField:
NONE: žádný
GridAction:
DELETE_DESCRIPTION: Smazat
Delete: Smazat
UnlinkRelation: Odpojit
GridField:
Add: 'Přidat {name}'
Filter: Filtr
FilterBy: 'Filtrovat podle'
Find: Hledat
LEVELUP: 'O úroveň výše'
LinkExisting: 'Odkaz existující'
NewRecord: 'Nový %s'
NoItemsFound: 'Žádné položky'
PRINTEDAT: 'Vytištěno v'
PRINTEDBY: Vytištěno
PlaceHolder: 'Hledat {type}'
PlaceHolderWithLabels: 'Hledat {type} podle {name}'
RelationSearch: 'Vztah hledání'
ResetFilter: Resetovat
GridFieldAction_Delete:
DeletePermissionsFailure: 'Žádná oprávnění mazat'
GridFieldDetailForm:
CancelBtn: Storno
Create: Vytvořit
Delete: Smazat
DeletePermissionsFailure: 'Žádná oprávnění mazat'
Deleted: 'Smazáno %s %s'
Save: Uložit
Saved: 'Uloženo %s %s'
GridFieldItemEditView.ss: null
Group:
AddRole: 'Přidat roli pro tuto skupinu'
Code: 'Kód skupiny'
DefaultGroupTitleAdministrators: Administrátoři
DefaultGroupTitleContentAuthors: 'Autoři obsahu'
Description: Popis
GroupReminder: 'Když vyberete nadřizenou skupinu, tato skupina bude mít všechny její role'
Locked: 'Zamčený?'
NoRoles: 'Žádné role'
PLURALNAME: Skupiny
Parent: 'Rodičovská skupina'
RolesAddEditLink: 'Spravovat role'
SINGULARNAME: Skupina
Sort: Řazení
has_many_Permissions: Oprávnění
many_many_Members: Členové
GroupImportForm:
Help1: '<p>Import jedné nebo více skupin v <em>CSV</em> formátu (čárkou-oddělené hodnoty). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Zobrazit rozšířené použití</a></small></p>'
Help2: "<div class=\"advanced\">\\n<h4>Pokročilé použití</h4>\\n<ul>\\n<li>Povolené sloupce: <em>%s</em></li>\\n<li>Existující skupiny jsou porovnány jejich unikátní vlastností <em>Code</em>, a aktualizovány s novými hodnotami z\\nimportovaného souboru.</li>\\n<li>Hierarchie skupin může být tvořena použitím sloupce <em>ParentCode</em>.</li>\\n<li>Kódy oprávnění mohou být přiřazeny sloupcem <em>PermissionCode</em>. Existující oprávnění nejsou smazána.</li>\\n</ul>\\n</div>"
ResultCreated: 'Vytvořeno {count} skupin'
ResultDeleted: 'Smazáno %d skupin'
ResultUpdated: 'Aktualizováno %d skupin'
Hierarchy:
InfiniteLoopNotAllowed: 'Nekonečná smyčka se nachází v "{type}" hierarchii. Prosím změňte rodiče pro vyřešení tohoto problému'
HtmlEditorField:
ADDURL: 'Přidat URL'
ADJUSTDETAILSDIMENSIONS: 'Detaily &amp; rozměry'
ANCHORVALUE: 'Záložka (kotva)'
BUTTONINSERT: Vložit
BUTTONINSERTLINK: 'Vložit odkaz'
BUTTONREMOVELINK: 'Odstranit odkaz'
BUTTONUpdate: Aktualizovat
CAPTIONTEXT: 'Text popisku'
CSSCLASS: 'Zarovnání / styl'
CSSCLASSCENTER: 'Na střed, samotné.'
CSSCLASSLEFT: 'Vlevo, s obtékajícím textem.'
CSSCLASSLEFTALONE: 'Na levo, samostatně.'
CSSCLASSRIGHT: 'Vpravo, s obtékajícím textem.'
DETAILS: Detaily
EMAIL: 'Emailovou adresu'
FILE: Soubor
FOLDER: Složka
FROMCMS: 'Z CMS'
FROMCOMPUTER: 'Z tvého počítače'
FROMWEB: 'Z webu'
FindInFolder: 'Hledat ve složce'
IMAGEALT: 'Alternativní text (alt)'
IMAGEALTTEXT: 'Alternativní text (alt) - bude ukázán, když obrázek nemúže být zobrazen'
IMAGEALTTEXTDESC: 'Zobrazeno na obrazovce, když obrázek nemůže být zobrazen'
IMAGEDIMENSIONS: Rozměry
IMAGEHEIGHTPX: Výška
IMAGETITLE: 'Titul text (tooltip) - další informace o obrázku'
IMAGETITLETEXT: 'Titulek textu (tooltip)'
IMAGETITLETEXTDESC: 'Pro další informace o obrázku'
IMAGEWIDTHPX: 'Šířka'
INSERTMEDIA: 'Vložit média'
LINK: 'Vložit nebo upravit odkaz'
LINKANCHOR: 'Záložka (kotva) na stránce'
LINKDESCR: 'Popis odkazu'
LINKEMAIL: 'Emailovou adresu'
LINKEXTERNAL: 'Jiné stránky'
LINKFILE: 'Stáhnutí souboru'
LINKINTERNAL: 'Místní stránku'
LINKOPENNEWWIN: 'Otevřít odkaz v novém okně?'
LINKTO: 'Odkázat na'
PAGE: Stránku
URL: URL
URLNOTANOEMBEDRESOURCE: 'URL ''{url}'' nemůže být vloženo do zdroje médií.'
UpdateMEDIA: 'Aktualizovat média'
Image:
PLURALNAME: Soubory
SINGULARNAME: Soubor
ImageField:
IMAGE: Obrázek
Image_Cached:
PLURALNAME: Soubory
SINGULARNAME: Soubor
Image_iframe.ss:
TITLE: 'Rámec pro nahrání obrázku'
LeftAndMain:
CANT_REORGANISE: 'Nemáte oprávnění měnit stránky nejvyšší úrovně. Vaše změna nebyla uložena.'
DELETED: Smazáno.
DropdownBatchActionsDefault: Akcie
HELP: Nápověda
PAGETYPE: 'Typ stránky:'
PERMAGAIN: 'Byli jste odhlášeni z CMS. Pokud se chcete znovu přihlásit, zadejte níže své uživatelské jméno a heslo.'
PERMALREADY: 'Je nám líto, ale nemůžete vstoupit do této části CMS. Pokud se chcete přihlásit jako někdo jiný, udělejte tak níže'
PERMDEFAULT: 'Pro přístup do CMS zadejte Vaši e-mailovou adresu a heslo.'
PLEASESAVE: 'Prosím uložte stránku: Tato stránka nemohla být aktualizována, protože ještě nebyla uložena.'
PreviewButton: Náhled
REORGANISATIONSUCCESSFUL: 'Strom webu reorganizován úspěšně.'
SAVEDUP: Uloženo.
VersionUnknown: neznáme
LeftAndMain_Menu.ss:
Hello: Ahoj
LOGOUT: 'Odhlásit se'
LoginAttempt:
Email: 'Emailové adresy'
IP: 'IP adresy'
PLURALNAME: 'Pokusy přihlášení'
SINGULARNAME: 'Pokus přihlášení'
Status: Status
Member:
ADDGROUP: 'Přidat skupinu'
BUTTONCHANGEPASSWORD: 'Změnit heslo'
BUTTONLOGIN: 'Přihlásit se'
BUTTONLOGINOTHER: 'Přihlásit se jako někdo jiný'
BUTTONLOSTPASSWORD: 'Zapomněl jsem heslo'
CANTEDIT: 'Nemáte oprávnění toto vykonat'
CONFIRMNEWPASSWORD: 'Potvrďte nové heslo'
CONFIRMPASSWORD: 'Potvrďte heslo'
DATEFORMAT: 'Formát datumu'
DefaultAdminFirstname: 'Implicitní Admin'
DefaultDateTime: výchozí
EMAIL: Email
EMPTYNEWPASSWORD: 'Nové heslo nesmí být prázdné, zkuste to znovu'
ENTEREMAIL: 'Zadejte e-mailovou adresu pro získání odkazu na restart hesla.'
ERRORLOCKEDOUT: 'Váš účet byl dočasně zablokován, kvůli příliš velkému množství nezdařených pokusů o přihlášení. Zkuste se prosím přihlásit za 20 minut.'
ERRORNEWPASSWORD: 'Zadali jste nové heslo rozdílně, zkuste to znovu'
ERRORPASSWORDNOTMATCH: 'Váše současné heslo není správně, prosím zkuste to znovu'
ERRORWRONGCRED: 'Toto nevypadá jako správná emailová adresa nebo heslo. Prosím zkuste to znovu.'
FIRSTNAME: 'Křestní jméno'
INTERFACELANG: 'Jazyk rozhraní'
INVALIDNEWPASSWORD: 'Nemohli jsme připustit, že heslo: {password}'
LOGGEDINAS: 'Jste přihlášen/a jako {name}.'
NEWPASSWORD: 'Nové heslo'
PASSWORD: Heslo
PLURALNAME: Členové
REMEMBERME: 'Zapamatovat si mě pro příště?'
SINGULARNAME: Člen
SUBJECTPASSWORDCHANGED: 'Vaše heslo bylo změněno'
SUBJECTPASSWORDRESET: 'Nulovací odkaz pro Vaše heslo'
SURNAME: Příjmení
TIMEFORMAT: 'Formát času'
VALIDATIONMEMBEREXISTS: 'Již existuje člen se stejnou %s'
ValidationIdentifierFailed: 'Nemůžete přepsat existujícího člena #{id} s identickým identifikátorem ({name} = {value}))'
WELCOMEBACK: 'Vítejte zpět, {firstname}'
YOUROLDPASSWORD: 'Vaše staré heslo'
belongs_many_many_Groups: Skupiny
db_LastVisited: 'Datum poslední návštěvy'
db_Locale: 'Místní rozhraní'
db_LockedOutUntil: 'Zamčeno dokud'
db_NumVisit: 'Počet návštěvníků'
db_Password: Heslo
db_PasswordExpiry: 'Datum vypršení hesla'
MemberAuthenticator:
TITLE: 'E-mail a Heslo'
MemberDatetimeOptionsetField:
AMORPM: 'AM (před polednem) nebo PM (odpoledne)'
'APPLY FILTER': 'Použít filtr'
Custom: Uživatelské
DATEFORMATBAD: 'Formát datumu je neplatný'
DAYNOLEADING: 'Den měsíce bez úvodní nuly'
DIGITSDECFRACTIONSECOND: 'Jedna nebo více číslic zastupující desetinný zlomek vteřiny'
FOURDIGITYEAR: 'Čtyřčíslí roku'
FULLNAMEMONTH: 'Celý název měsíce (např. Červen)'
HOURNOLEADING: 'Hodina bez úvodní nuly'
MINUTENOLEADING: 'Minuta bez úvodní nuly'
MONTHNOLEADING: 'Číslo měsíce bez úvodní nuly'
Preview: Náhled
SHORTMONTH: 'Krátký název měsíce (např. Čer)'
TOGGLEHELP: 'Přepni nápovědu formátování'
TWODIGITDAY: 'Dvojčíslí dne měsíce'
TWODIGITHOUR: 'Dvojčíslí hodiny (00 až 23)'
TWODIGITMINUTE: 'Dvojčíslí minuty (00 až 59)'
TWODIGITMONTH: 'Dvojčíslí měsíce (01=Leden, atď.)'
TWODIGITSECOND: 'Dvojčíslí vteřiny (00 až 59)'
TWODIGITYEAR: 'Dvojčíslí roku'
MemberImportForm:
Help1: '<p>Import členů v <em>CSV formátu</em> (čárkou-oddělené hodnoty). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Zobrazit rozšířené použití</a></small></p>'
Help2: "<div class=\"advanced\">\\n<h4>Pokročilé použití</h4>\\n<ul>\\n<li>Povolené sloupce: <em>%s</em></li>\\n<li>Existující uživatelé jsou porovnáni jejich unikátní vlastností <em>Code</em>, a aktualizováni s novými hodnotami z importovaného souboru.</li>\\n<li>Skupiny mohou být přiřazeny sloupcem <em>Groups</em>. Skupiny jsou identifikovány svojí vlastností <em>Code</em>, více skupin může být odděleno čárkou. Existující členství ve skupině nejsou smazána.</li>\\n</ul>\\n</div>"
ResultCreated: 'Vytvořeno {count} členů'
ResultDeleted: 'Smazáno %d členů'
ResultNone: 'Žádné změny'
ResultUpdated: 'Aktualizováno {count} členů'
MemberPassword:
PLURALNAME: 'Členská hesla'
SINGULARNAME: 'Členské heslo'
MemberTableField: null
ModelAdmin:
DELETE: Smazat
DELETEDRECORDS: 'Smazáno {count} záznamů.'
EMPTYBEFOREIMPORT: 'Vyčistit databázi před importováním'
IMPORT: 'Importovat ze souboru CSV'
IMPORTEDRECORDS: 'Importováno {count} záznamů.'
NOCSVFILE: 'Prosím, vyhledejte soubor CSV pro import'
NOIMPORT: 'Nic k importu'
RESET: Resetovat
Title: 'Datové modely'
UPDATEDRECORDS: 'Aktualizováno {count} záznamů.'
ModelAdmin_ImportSpec.ss:
IMPORTSPECFIELDS: 'Sloupce databáze'
IMPORTSPECLINK: 'Ukázat specifikaci pro %s'
IMPORTSPECRELATIONS: Relace
IMPORTSPECTITLE: 'Specifikace pro %s'
ModelAdmin_Tools.ss:
FILTER: Filtrovat
IMPORT: Importovat
ModelSidebar.ss:
IMPORT_TAB_HEADER: Importovat
SEARCHLISTINGS: Hledat
MoneyField:
FIELDLABELAMOUNT: Částka
FIELDLABELCURRENCY: Měna
NullableField:
IsNullLabel: 'Je nulové'
NumericField:
VALIDATION: '''{value}'' není číslo, pouze čísla mohou být akceptována pro toto pole'
Pagination:
Page: Stránka
View: Zobrazit
Permission:
AdminGroup: Administrátor
CMS_ACCESS_CATEGORY: 'Přístup CMS'
FULLADMINRIGHTS: 'Plná administrátorská práva'
FULLADMINRIGHTS_HELP: 'Znamená, a přepíše všechna ostatní přidělená oprávnění.'
PLURALNAME: Oprávnění
SINGULARNAME: Oprávnění
PermissionCheckboxSetField:
AssignedTo: 'přiděleno k "{title}"'
FromGroup: 'zdědeno ze skupiny "{title}"'
FromRole: 'zdědeno z role "{title}"'
FromRoleOnGroup: 'děděno z role "%s" ve skupině "%s"'
PermissionRole:
OnlyAdminCanApply: 'Pouze administrátor může použít'
PLURALNAME: Role
SINGULARNAME: Role
Title: Název
PermissionRoleCode:
PLURALNAME: 'Kódy role oprávnění'
SINGULARNAME: 'Kód role oprávnění'
Permissions:
PERMISSIONS_CATEGORY: 'Role a přístupová práva'
UserPermissionsIntro: 'Přiřazení skupin tomuto uživatelovi upraví oprávnění, které má. Podívejte se sekcie skupiny pro podrobnosti o oprávněních k jednotlivým skupinám.'
PhoneNumberField:
VALIDATION: 'Prosím zadejte platné telefonní číslo'
RelationComplexTableField.ss:
ADD: Přidat
CSVEXPORT: 'Exportovat do CSV'
NOTFOUND: 'Žádné položky'
Security:
ALREADYLOGGEDIN: 'K této stránce nemáte přístup. Pokud máte jiný účet, který k ní může přistupovat, můžete se přihlásit níže'
BUTTONSEND: 'Pošlete mi nulovací odkaz pro heslo'
CHANGEPASSWORDBELOW: 'Svoje heslo si můžete změnit níže.'
CHANGEPASSWORDHEADER: 'Změnit heslo'
ENTERNEWPASSWORD: 'Prosím zadejte nové heslo.'
ERRORPASSWORDPERMISSION: 'Pro změnu hesla musíte být přihlášení!'
LOGGEDOUT: 'Byli jste odhlášeni. Pokud se chcete znovu přihlásit, vložte své přihlašovací údaje.'
LOGIN: Přihlásit
NOTEPAGESECURED: 'Tato stránka je zabezpečená. Vložte své přihlašovací údaje a my Vám zároveň pošleme práva.'
NOTERESETLINKINVALID: '<p>Odkaz na resetování hesla není platný nebo je prošlý.</p><p>Můžete požádat o nový <a href="{link1}">zde</a> nebo změňte své heslo až <a href="{link2}">se přihlásíte</a>.</p>'
NOTERESETPASSWORD: 'Zadejte svou e-mailovou adresu a bude vám zaslán nulovací odkaz pro Vaše heslo'
PASSWORDSENTHEADER: 'Odkaz na resetování hesla byl odeslán na ''{email}'''
PASSWORDSENTTEXT: 'Děkujeme! Resetovací odkaz byl odeslán na ''{email}'', pokud účet existuje pro tuto emailovou adresu.'
SecurityAdmin:
ACCESS_HELP: 'Povolit prohlížení, přidávání a editování uživatelů, jako i jejich přidělování oprávnění.'
APPLY_ROLES: 'Použít role na skupiny'
APPLY_ROLES_HELP: 'Možnost editovat role přiřazené ke skupině. Vyžaduje "Přístup do sekce ''Uživatelé''" oprávnění.'
EDITPERMISSIONS: 'Upravit oprávnění pro skupiny'
EDITPERMISSIONS_HELP: 'Možnost editovat oprávnění a IP adresy pro skupinu. Vyžaduje oprávnění pro "Přístup do sekce ''Bezpečnost''".'
GROUPNAME: 'Jméno skupiny'
IMPORTGROUPS: 'Importovat skupiny'
IMPORTUSERS: 'Importovat uživaté'
MEMBERS: Členové
MENUTITLE: Bezpečnost
MemberListCaution: 'Varování: Odstranění členů z tohoto seznamu způsobí, že členové budou odtraněni ze všech skupin a databáze'
NEWGROUP: 'Nová skupina'
PERMISSIONS: Práva
ROLES: Role
ROLESDESCRIPTION: 'Role jsou předdefinované seskupení oprávnění, které mohou být přidělené k skupinám. Jsou dědené z nadřazených skupin, když je požadováno.'
TABROLES: Role
Users: Uživatelé
SecurityAdmin_MemberImportForm:
BtnImport: Import
FileFieldLabel: 'Soubor CSV <small>(Povoleny přípony: *.csv)</small>'
SilverStripeNavigator:
Edit: Editovat
SimpleImageField:
NOUPLOAD: 'Nebyl nahrán žádný obrázek'
SiteTree:
TABMAIN: Hlavní
TableField:
ISREQUIRED: 'V %s ''%s je požadováno'
TableField.ss:
ADD: 'Přidat nový řádek'
ADDITEM: 'Přidat %s'
TableListField:
CSVEXPORT: 'Exportovat do souboru CSV'
PRINT: Vytisknout
Print: Tisk
SELECT: 'Vybrat:'
TableListField.ss:
NOITEMSFOUND: 'Žádné položky'
SORTASC: 'Třídit v vzestupném pořadí'
SORTDESC: 'Třídit v sestupném pořadí'
TableListField_PageControls.ss:
DISPLAYING: Zobrazuji
OF: z
TO: do
VIEWFIRST: 'Zobraz první'
VIEWLAST: 'Zobraz poslední'
VIEWNEXT: 'Zobrazit další'
VIEWPREVIOUS: 'Zobrazit předchozí'
TimeField:
VALIDATEFORMAT: 'Prosím zadejte platný formát času ({format})'
ToggleField:
LESS: méně
MORE: více
UploadField:
ATTACHFILE: 'Připojit soubor'
ATTACHFILES: 'Připojit soubory'
AttachFile: 'Připojit soubor(y)'
DELETE: 'Smazat ze souborů'
DELETEINFO: 'Trvale odstranit tento soubor z úložiště souborů'
DOEDIT: Uložit
DROPFILE: 'pusť soubor'
DROPFILES: 'pusť soubory'
Dimensions: Rozměry
EDIT: Editovat
EDITINFO: 'Editovat tento soubor'
FIELDNOTSET: 'Žádná informace o souboru'
FROMCOMPUTER: 'Z vašeho počítače'
FROMCOMPUTERINFO: 'Vyberte ze souborů'
FROMFILES: 'Ze souborů'
HOTLINKINFO: 'Info: Tento obrázek bude "hotlinkován". Ujistěte se prosím, že máte oprávnění od původního tvůrce webu, aby se tak stalo.'
MAXNUMBEROFFILES: 'Maximální počet {count} soubor(ů) překročen.'
MAXNUMBEROFFILESSHORT: 'Můžete nahrát pouze {count} souborů'
REMOVE: Odstranit
REMOVEERROR: 'Chyba odstranění souboru'
REMOVEINFO: 'Odtranit tento soubor odsud, ale nesmazat ho z úložiště souborů'
STARTALL: 'Začni vše'
STARTALLINFO: 'Začni vše nahrávat'
Saved: Uloženo
Versioned:
has_many_Versions: Verze
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.