Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

576 lines (575 sloc) 23.686 kb
cs:
AssetAdmin:
ADDFILES: 'Přidat soubory'
EditOrgMenu: 'Editovat & organizovat'
NEWFOLDER: 'Nová složka'
AssetTableField:
CREATED: 'Poprvé nahráno'
DIM: Rozměry
FILENAME: 'Název souboru'
FOLDER: Složka
LASTEDIT: 'Naposledy změněno'
OWNER: Vlastník
SIZE: Velikost
TITLE: Titulek
TYPE: Typ
URL: URL
AssetUploadField:
ChooseFiles: 'Vyberte soubory'
DRAGFILESHERE: 'Táhni soubory sem'
DROPAREA: 'Oblast táhni (Drop)'
EDITALL: 'Editovat vše'
EDITANDORGANIZE: 'Editovat & organizovat'
EDITINFO: 'Editovat soubory'
FILES: Soubory
FROMCOMPUTER: 'Vyberte soubory z vašeho počítače'
FROMCOMPUTERINFO: 'Nahrát z vašeho počítače'
TOTAL: Celkem
TOUPLOAD: 'Vyberte soubory k nahrání...'
UPLOADINPROGRESS: 'Please wait… upload in progress'
UPLOADOR: NEBO
BBCodeParser:
ALIGNEMENT: Zarovnání
ALIGNEMENTEXAMPLE: 'zarovnat vpravo'
BOLD: 'Tučný text'
BOLDEXAMPLE: Tučný
CODE: 'Blok kódu'
CODEDESCRIPTION: 'Neformátovaný blok kódu'
CODEEXAMPLE: 'Blok kódu'
COLORED: 'Barevný text'
COLOREDEXAMPLE: 'modrý text'
EMAILLINK: 'Odkaz na e-mail'
EMAILLINKDESCRIPTION: 'Vytvořit odkaz na emailovou adresu'
IMAGE: Obrázek
IMAGEDESCRIPTION: 'Zobrazit obrázek ve vašem příspěvku'
ITALIC: Kurzíva
ITALICEXAMPLE: Kurzíva
LINK: 'Webový odkaz'
LINKDESCRIPTION: 'Odkaz na jiný web'
STRUCK: 'Přeškrtnutý text'
STRUCKEXAMPLE: Přeškrtnutí
UNDERLINE: 'Podtržený text'
UNDERLINEEXAMPLE: Podtržení
UNORDERED: 'Neuspořádaný seznam'
UNORDEREDDESCRIPTION: 'Neuspořádaný seznam'
UNORDEREDEXAMPLE1: 'Neuspořádaná položka 1'
BackLink_Button.ss:
Back: Zpět
BasicAuth:
ENTERINFO: 'Prosím zadejte uživatelské jméno a heslo.'
ERRORNOTADMIN: 'Tento uživatel není administrátor.'
ERRORNOTREC: 'Toto uživatelské jméno / heslo nebylo rozpoznáno'
Boolean:
0: Nepravda
ANY: Jakkýkoliv
1: Pravda
CMSLoadingScreen.ss:
LOADING: 'Nahrávání ...'
REQUIREJS: 'CMS vyžaduje, aby jste měli JavaScript povolen.'
CMSMain:
ACCESS: 'Přístup k ''{title}'' sekci'
ACCESSALLINTERFACES: 'Přístup ke všem sekcím CMS'
ACCESSALLINTERFACESHELP: 'Prepíše více specifické nastavení přístupu.'
SAVE: Uložit
CMSProfileController:
MENUTITLE: CMSProfileController
ChangePasswordEmail.ss:
CHANGEPASSWORDTEXT1: 'Změnil/a jste své heslo na'
CHANGEPASSWORDTEXT2: 'Nyní můžete použít následující přihlašovací údaje pro přihlášení:'
EMAIL: Email
HELLO: Ahoj
PASSWORD: Heslo
CheckboxField:
- Nepravda
- Pravda
ComplexTableField:
CLOSEPOPUP: Zavřít
SUCCESSADD2: 'Přidáno {name}'
SUCCESSEDIT: 'Uloženo %s %s %s'
ComplexTableField.ss:
ADDITEM: 'Přidat %s'
NOITEMSFOUND: 'Žádné položky'
SORTASC: 'Třídit vzestupně'
SORTDESC: 'Třídit sestupně'
ComplexTableField_popup.ss:
NEXT: Další
PREVIOUS: Předchozí
ConfirmedPasswordField:
ATLEAST: 'Hesla musí být nejméně {min} znaků dlouhé.'
BETWEEN: 'Hesla musí být {min} až {max} znaků dlouhé.'
MAXIMUM: 'Hesla musí být nanejvýš {max} znaků dlouhé.'
SHOWONCLICKTITLE: 'Změnit heslo'
CreditCardField:
FIRST: první
FOURTH: čtvrté
SECOND: druhé
THIRD: třetí
CurrencyField:
CURRENCYSYMBOL:
DataObject:
PLURALNAME: 'Datové objekty'
SINGULARNAME: 'Datový objekt'
Date:
DAY: den
DAYS: dny
HOUR: hodina
HOURS: hodiny
MIN: minuta
MINS: minuty
MONTH: měsíc
MONTHS: měsíce
SEC: sekunda
SECS: sekundy
TIMEDIFFAGO: '{difference} před'
TIMEDIFFIN: 'v {difference}'
YEAR: rok
YEARS: roky
DateField:
NOTSET: nenastaveno
TODAY: dnes
VALIDDATEFORMAT2: 'Prosím zadejte platný formát datumu ({format})'
VALIDDATEMAXDATE: 'Váš datum musí být starší nebo odpovídající miximu povoleného datumu ({date})'
VALIDDATEMINDATE: 'Váš datum musí být novější nebo odpovídající minimu povoleného datumu ({date})'
DatetimeField:
NOTSET: Nenastaveno
Director:
INVALID_REQUEST: 'Neplatný požadavek'
DropdownField:
CHOOSE: (Vyberte)
EmailField:
VALIDATION: 'Prosím zadejte email adresu'
Email_BounceRecord:
PLURALNAME: 'Záznamy vrácené pošty'
SINGULARNAME: 'Záznam vrácené pošty'
Enum:
ANY: Jakkýkoli
File:
AviType: 'AVI video soubor'
Content: Obsah
CssType: 'CSS soubor'
DmgType: 'Apple obraz disku'
DocType: 'Word dokument'
Filename: 'Jméno souboru'
GifType: 'GIF obrázke - vhodné pro diagramy'
GzType: 'GZIP komprimační soubor'
HtlType: 'HTML soubor'
HtmlType: 'HTML soubor'
INVALIDEXTENSION: 'Extenze není povolena (platné: {extensions})'
INVALIDEXTENSIONSHORT: 'Extenze není povolena'
IcoType: 'Icon obrázkek'
JpgType: 'JPEG obrázke - vhodné pro fotografie'
JsType: 'Javascript soubor'
Mp3Type: 'MP3 audio soubor'
MpgType: 'MPEG video soubor'
NOFILESIZE: 'Velikost souboru je 0 bajtů.'
NOVALIDUPLOAD: 'Soubor není validní pro nahrání'
Name: Jméno
PLURALNAME: Soubory
PdfType: 'Adobe Acrobat PDF soubor'
PngType: 'PNG obrázek - vhodný jako univerzálmí formát'
SINGULARNAME: Soubor
TOOLARGE: 'Velikost souboru je příliš velká, povolené maximum {size}'
TOOLARGESHORT: 'Velikost souboru překračuje {size}'
TiffType: 'Tiff formát obrázku'
Title: Titulek
WavType: 'WAV audo soubor'
XlsType: 'Excel tabulka'
ZipType: 'ZIP komprimační soubor'
FileIFrameField:
ATTACH: 'Připojit {type}'
ATTACHONCESAVED: '{type} je možné připojit až budete mít nejdříve uložen záznam.'
ATTACHONCESAVED2: 'Soubor je možné připojit až budete mít nejdříve uložen záznam.'
DELETE: 'Smazat {type}'
DISALLOWEDFILETYPE: 'Tento typ souboru není povoleno náhrát'
FILE: Soubor
FROMCOMPUTER: 'Z tvého počítače'
FROMFILESTORE: 'Ze souborového úložiště'
NOSOURCE: 'Vyberte zdrojový soubor k připojení, prosím'
REPLACE: 'Nahradit {type}'
FileIFrameField_iframe.ss:
TITLE: 'Rámec pro nahrání obrázku'
Filesystem:
SYNCRESULTS: 'Synchronizace kompletní: {createdcount} položek vytvořeno, {deletedcount} položek smazanáno'
Folder:
PLURALNAME: Složky
SINGULARNAME: Složka
ForgotPasswordEmail.ss:
HELLO: Ahoj
TEXT1: 'Zde je váš'
TEXT2: 'Odkaz pro resetování hesla'
TEXT3: pro
Form:
FIELDISREQUIRED: '%s je požadováno.'
SubmitBtnLabel: Jdi
VALIDATIONCREDITNUMBER: 'Prosím ujistěte se, že jste zadal/a {number} číslo kreditní karty správně'
VALIDATIONNOTUNIQUE: 'Zadaná hodnota není unikátní'
VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: 'Hesla se neshodují'
VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: 'Hesla nemohou být prázdná'
VALIDATIONSTRONGPASSWORD: 'Hesla musí obsahovat nejméně jednu číslici a jeden alfanumerický znak.'
VALIDATOR: Validátor
VALIDCURRENCY: 'Prosím zadejte platnou měnu'
FormField:
NONE: žádný
GridAction:
DELETE_DESCRIPTION: Smazat
Delete: Smazat
UnlinkRelation: Rozpojit
GridField:
Add: 'Přidat {name}'
Filter: Filtr
FilterBy: 'Filtrovat podle'
Find: Hledat
LEVELUP: 'O úroveň výše'
LinkExisting: 'Odkaz existující'
NewRecord: 'Nový %s'
NoItemsFound: 'Žádné položky'
PRINTEDAT: 'Vytištěno v'
PRINTEDBY: Vytištěno
PlaceHolder: 'Hledat {type}'
PlaceHolderWithLabels: 'Hledat {type} podle {name}'
RelationSearch: 'Vztah hledání'
ResetFilter: Resetovat
GridFieldAction_Delete:
DeletePermissionsFailure: 'Žádná oprávnění mazat'
GridFieldDetailForm:
CancelBtn: Storno
Create: Vytvořit
Delete: Smazat
DeletePermissionsFailure: 'Žádná oprávnění mazat'
Deleted: 'Smazáno %s %s'
Save: Uložit
Saved: 'Uloženo %s %s'
GridFieldItemEditView.ss: null
Group:
AddRole: 'Přidat roli pro tuto skupinu'
Code: 'Kód skupiny'
DefaultGroupTitleAdministrators: Administrátoři
DefaultGroupTitleContentAuthors: 'Autoři obsahu'
Description: Popis
GroupReminder: 'Když vyberete nadřizenou skupinu, tato skupina bude mít všechny její role'
Locked: 'Zamčený?'
NoRoles: 'Žádné role'
PLURALNAME: Skupiny
Parent: 'Rodičovská skupina'
RolesAddEditLink: 'Přidat/editovat role'
SINGULARNAME: Skupina
Sort: Řazení
has_many_Permissions: Oprávnění
many_many_Members: Členové
GroupImportForm:
Help1: '<p>Import jedné nebo více skupin v <em>CSV</em> formátu (čárkou-oddělené hodnoty). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Zobrazit rozšířené použití</a></small></p>'
Help2: "<div class=\"advanced\">\\n<h4>Pokročilé použití</h4>\\n<ul>\\n<li>Povolené sloupce: <em>%s</em></li>\\n<li>Existující skupiny jsou porovnávány jejich unikátní hodnotou <em>Code</em>, a aktualizovány novými hodnotami z importovaného souboru.</li>\\n<li>Hierarchie skupin mohou být vytvořeny použitím sloupce <em>ParentCode</em>.</li>\\n<li>Kódy práv mohou být připojeny sloupcem <em>PermissionCode</em>. Existující kódy práv nejsou vymazány.</li>\\n</ul>\\n</div>"
ResultCreated: 'Vytvořeno {count} skupin'
ResultDeleted: 'Smazáno %d skupin'
ResultUpdated: 'Aktualizováno %d skupin'
Hierarchy:
InfiniteLoopNotAllowed: 'Nekonečná smyčka se nachází v "{type}" hierarchii. Prosím změňte rodiče pro vyřešení tohoto problému'
HtmlEditorField:
ADDURL: 'Přidat URL'
ADJUSTDETAILSDIMENSIONS: 'Detaily &amp; rozměry'
ANCHORVALUE: 'Záložka (kotva)'
BUTTONINSERT: Vložit
BUTTONINSERTLINK: 'Vložit odkaz'
BUTTONREMOVELINK: 'Odstranit odkaz'
BUTTONUpdate: Aktualizovat
CAPTIONTEXT: 'Text popisku'
CSSCLASS: 'Zarovnání / styl'
CSSCLASSCENTER: 'Na střed, samotné.'
CSSCLASSLEFT: 'Vlevo, s obtékajícím textem.'
CSSCLASSLEFTALONE: 'Na levo, samostatně.'
CSSCLASSRIGHT: 'Vpravo, s obtékajícím textem.'
DETAILS: Detaily
EMAIL: 'Emailovou adresu'
FILE: Soubor
FOLDER: Složka
FROMCMS: 'Z CMS'
FROMCOMPUTER: 'Z vašeho počítače'
FROMWEB: 'Z webu'
FindInFolder: 'Hledat ve složce'
IMAGEALT: 'Alternativní text (alt)'
IMAGEALTTEXT: 'Alternativní text (alt) - bude ukázán, když obrázek nemúže být zobrazen'
IMAGEALTTEXTDESC: 'Zobrazeno na obrazovce, když obrázek nemůže být zobrazen'
IMAGEDIMENSIONS: Rozměry
IMAGEHEIGHTPX: Výška
IMAGETITLE: 'Titul text (tooltip) - další informace o obrázku'
IMAGETITLETEXT: 'Text titulku (tooltip)'
IMAGETITLETEXTDESC: 'Pro další informace o obrázku'
IMAGEWIDTHPX: Šířka
INSERTMEDIA: 'Vložit média'
LINK: 'Vložit nebo upravit odkaz'
LINKANCHOR: 'Záložka (kotva) na stránce'
LINKDESCR: 'Popis odkazu'
LINKEMAIL: 'Emailovou adresu'
LINKEXTERNAL: 'Jiné stránky'
LINKFILE: 'Stáhnutí souboru'
LINKINTERNAL: 'Místní stránku'
LINKOPENNEWWIN: 'Otevřít odkaz v novém okně?'
LINKTO: 'Odkázat na'
PAGE: Stránku
URL: URL
URLNOTANOEMBEDRESOURCE: 'URL ''{url}'' nemůže být vloženo do zdroje médií.'
UpdateMEDIA: 'Aktualizovat média'
Image:
PLURALNAME: Soubory
SINGULARNAME: Soubor
ImageField:
IMAGE: Obrázek
Image_Cached:
PLURALNAME: Soubory
SINGULARNAME: Soubor
Image_iframe.ss:
TITLE: 'Rámec pro nahrání obrázku'
LeftAndMain:
CANT_REORGANISE: 'Nemáte oprávnění měnit stránky nejvyšší úrovně. Vaše změna nebyla uložena.'
DELETED: Smazáno.
DropdownBatchActionsDefault: Akce
HELP: Nápověda
PAGETYPE: 'Typ stránky:'
PERMAGAIN: 'Byli jste odhlášeni z CMS. Pokud se chcete znovu přihlásit, zadejte níže své uživatelské jméno a heslo.'
PERMALREADY: 'Je nám líto, ale nemůžete vstoupit do této části CMS. Pokud se chcete přihlásit jako někdo jiný, udělejte tak níže'
PERMDEFAULT: 'Pro přístup do CMS zadejte Vaši e-mailovou adresu a heslo.'
PLEASESAVE: 'Prosím uložte stránku: Tato stránka nemohla být aktualizována, protože ještě nebyla uložena.'
PreviewButton: Náhled
REORGANISATIONSUCCESSFUL: 'Strom webu reorganizován úspěšně.'
SAVEDUP: Uloženo.
VersionUnknown: neznámé
LeftAndMain_Menu.ss:
Hello: Ahoj
LOGOUT: Odhlášení
LoginAttempt:
Email: 'Emailové adresy'
IP: 'IP adresy'
PLURALNAME: 'Pokusy přihlášení'
SINGULARNAME: 'Pokus přihlášení'
Status: Stav
Member:
ADDGROUP: 'Přidat skupinu'
BUTTONCHANGEPASSWORD: 'Změnit heslo'
BUTTONLOGIN: 'Přihlásit se'
BUTTONLOGINOTHER: 'Přihlásit se jako někdo jiný'
BUTTONLOSTPASSWORD: 'Zapomněl jsem heslo'
CONFIRMNEWPASSWORD: 'Potvrďte nové heslo'
CONFIRMPASSWORD: 'Potvrďte heslo'
DATEFORMAT: 'Formát datumu'
DefaultAdminFirstname: 'Implicitní Admin'
DefaultDateTime: implicitní
EMAIL: Email
EMPTYNEWPASSWORD: 'Nové heslo nesmí být prázdné, zkuste to znovu'
ENTEREMAIL: 'Zadejte e-mailovou adresu pro získání odkazu na restart hesla.'
ERRORLOCKEDOUT: 'Váš účet byl dočasně zablokován, kvůli příliš velkému množství nezdařených pokusů o přihlášení. Zkuste se prosím přihlásit za 20 minut.'
ERRORNEWPASSWORD: 'Zadali jste nové heslo rozdílně, zkuste to znovu'
ERRORPASSWORDNOTMATCH: 'Váše současné heslo není správně, prosím zkuste to znovu'
ERRORWRONGCRED: 'Toto nevypadá jako správná emailová adresa nebo heslo. Prosím zkuste to znovu.'
FIRSTNAME: 'Křestní jméno'
INTERFACELANG: 'Jazyk rozhraní'
INVALIDNEWPASSWORD: 'Nemohli jsme připustit, že heslo: {password}'
LOGGEDINAS: 'Jste přihlášen/a jako {name}.'
NEWPASSWORD: 'Nové heslo'
PASSWORD: Heslo
PLURALNAME: Členové
PROFILESAVESUCCESS: 'Úspěšně uloženo'
REMEMBERME: 'Zapamatovat si mě pro příště?'
SINGULARNAME: Člen
SUBJECTPASSWORDCHANGED: 'Vaše heslo bylo změněno'
SUBJECTPASSWORDRESET: 'Nulovací odkaz pro Vaše heslo'
SURNAME: Příjmení
TIMEFORMAT: 'Formát času'
VALIDATIONMEMBEREXISTS: 'Již existuje člen se stejnou %s'
ValidationIdentifierFailed: 'Nemůžete přepsat existujícího člena #{id} s identickým identifikátorem ({name} = {value}))'
WELCOMEBACK: 'Vítejte zpět, {firstname}'
YOUROLDPASSWORD: 'Vaše staré heslo'
belongs_many_many_Groups: Skupiny
db_LastVisited: 'Datum poslední návštěvy'
db_Locale: 'Místní rozhraní'
db_LockedOutUntil: 'Zamčeno dokud'
db_NumVisit: 'Počet návštěvníků'
db_Password: Heslo
db_PasswordExpiry: 'Datum vypršení hesla'
MemberAuthenticator:
TITLE: 'E-mail a Heslo'
MemberDatetimeOptionsetField:
AMORPM: 'AM (před polednem) nebo PM (odpoledne)'
'APPLY FILTER': 'Použít filtr'
Custom: Vlastní
DATEFORMATBAD: 'Formát datumu není platný'
DAYNOLEADING: 'Den měsíce bez úvodní nuly'
DIGITSDECFRACTIONSECOND: 'Jedna nebo více číslic zastupující desetinný zlomek vteřiny'
FOURDIGITYEAR: 'Čtyřčíslí roku'
FULLNAMEMONTH: 'Celý název měsíce (např. Červen)'
HOURNOLEADING: 'Hodina bez úvodní nuly'
MINUTENOLEADING: 'Minuta bez úvodní nuly'
MONTHNOLEADING: 'Číslo měsíce bez úvodní nuly'
Preview: Náhled
SHORTMONTH: 'Krátký název měsíce (např. Čer)'
TOGGLEHELP: 'Přepni nápovědu formátování'
TWODIGITDAY: 'Dvojčíslí dne měsíce'
TWODIGITHOUR: 'Dvojčíslí hodiny (00 až 23)'
TWODIGITMINUTE: 'Dvojčíslí minuty (00 až 59)'
TWODIGITMONTH: 'Dvojčíslí měséce (01=Leden, atď.)'
TWODIGITSECOND: 'Dvojčíslí vteřiny (00 až 59)'
TWODIGITYEAR: 'Dvojčíslí roku'
MemberImportForm:
Help1: '<p>Import členů v <em>CSV formátu</em> (čárkou-oddělené hodnoty). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Zobrazit rozšířené použití</a></small></p>'
Help2: "<div class=\"advanced\">\\n<h4>Pokročilé použití</h4>\\n<ul>\\n<li>Povolené sloupce: <em>%s</em></li>\\n<li>Existující uživatelé jsou porovnáváni podle jejich unikátní hodnoty <em>Code</em>y, a aktualizováni novými hodnotami z importovaného souboru.</li>\\n<li>Skupiny mohou být připojeny ze sloupce <em>Groups</em>. Skupiny jsou identifikovány jejich honotou <em>Code</em>, vícero skupin může být odděleno čárkou. Existující skupinové členství nejsou vymazány.</li>\\n</ul>\\n</div>"
ResultCreated: 'Vytvořeno {count} členů'
ResultDeleted: 'Smazáno %d členů'
ResultNone: 'Žádné změny'
ResultUpdated: 'Aktualizováno {count} členů'
MemberPassword:
PLURALNAME: 'Členské hesla'
SINGULARNAME: 'Členské heslo'
MemberTableField: null
ModelAdmin:
DELETE: Smazat
DELETEDRECORDS: 'Smazáno {count} záznamů.'
IMPORT: 'Importovat ze souboru CSV'
IMPORTEDRECORDS: 'Importováno {count} záznamů.'
NOCSVFILE: 'Prosím, vyhledejte soubor CSV pro import'
NOIMPORT: 'Nic k importu'
RESET: Resetovat
Title: 'Modely dat'
UPDATEDRECORDS: 'Aktualizováno {count} záznamů.'
ModelAdmin_ImportSpec.ss:
IMPORTSPECFIELDS: 'Sloupce databáze'
IMPORTSPECLINK: 'Ukázat specifikaci pro %s'
IMPORTSPECRELATIONS: Relace
IMPORTSPECTITLE: 'Specifikace pro %s'
ModelAdmin_Tools.ss:
FILTER: Filtr
IMPORT: Importovat
ModelSidebar.ss:
IMPORT_TAB_HEADER: Importovat
SEARCHLISTINGS: Vyhledat
MoneyField:
FIELDLABELAMOUNT: Částka
FIELDLABELCURRENCY: Měna
NullableField:
IsNullLabel: 'Je nulové'
NumericField:
VALIDATION: '''{value}'' není číslo, pouze čísla mohou být akceptována pro toto pole'
Pagination:
Page: Stránka
View: Zobrazit
Permission:
AdminGroup: Administrátor
CMS_ACCESS_CATEGORY: 'Přístup CMS'
FULLADMINRIGHTS: 'Plná administrátorská práva'
FULLADMINRIGHTS_HELP: 'Znamená, a přepíše všechny ostatní přidělená oprávnění.'
PLURALNAME: Oprávnění
SINGULARNAME: Oprávnění
PermissionCheckboxSetField:
AssignedTo: 'přiděleno "{title}"'
FromGroup: 'zděděno ze skupiny "{title}"'
FromRole: 'zdědeno z role "{title}"'
FromRoleOnGroup: 'děděno z role "%s" ve skupině "%s"'
PermissionRole:
OnlyAdminCanApply: 'Pouze administrátor může použít'
PLURALNAME: Role
SINGULARNAME: Role
Title: Název
PermissionRoleCode:
PLURALNAME: 'Kódy oprávnění role'
SINGULARNAME: 'Kód oprávnění role'
Permissions:
PERMISSIONS_CATEGORY: 'Role a přístupová práva'
PhoneNumberField:
VALIDATION: 'Prosím zadejte platné telefonní číslo'
RelationComplexTableField.ss:
ADD: Přidat
CSVEXPORT: 'Exportovat do CSV'
NOTFOUND: 'Žádné položky'
Security:
ALREADYLOGGEDIN: 'K této stránce nemáte přístup. Pokud máte jiný účet, který k ní může přistupovat, můžete se přihlásit níže'
BUTTONSEND: 'Pošlete mi nulovací odkaz pro heslo'
CHANGEPASSWORDBELOW: 'Svoje heslo si můžete změnit níže.'
CHANGEPASSWORDHEADER: 'Změnit heslo'
ENTERNEWPASSWORD: 'Prosím zadejte nové heslo.'
ERRORPASSWORDPERMISSION: 'Pro změnu hesla musíte být přihlášení!'
LOGGEDOUT: 'Byli jste odhlášeni. Pokud se chcete znovu přihlásit, vložte své přihlašovací údaje.'
LOGIN: Přihlásit
NOTEPAGESECURED: 'Tato stránka je zabezpečená. Vložte své přihlašovací údaje a my Vám zároveň pošleme práva.'
NOTERESETLINKINVALID: '<p>Odkaz na resetování hesla není platný nebo je prošlý.</p><p>Můžete požádat o nový <a href="{link1}">zde</a> nebo změňte své heslo až <a href="{link2}">se přihlásíte</a>.</p>'
NOTERESETPASSWORD: 'Zadejte svou e-mailovou adresu a bude vám zaslán nulovací odkaz pro Vaše heslo'
PASSWORDSENTHEADER: 'Odkaz na resetování hesla byl odeslán na ''{email}'''
PASSWORDSENTTEXT: 'Děkujeme! Resetovací odkaz byl odeslán na ''{email}'', pokud účet existuje pro tuto emailovou adresu.'
SecurityAdmin:
ACCESS_HELP: 'Povolit prohlížení, přidávání a úpravu uživatelů, jako i přidělování oprávnění pro ně.'
APPLY_ROLES: 'Použít role na skupiny'
APPLY_ROLES_HELP: 'Možnost editovat role přiřazené ke skupině. Vyžaduje oprávnění pro "Přístup do sekce ''Bezpečnost''".'
EDITPERMISSIONS: 'Upravit oprávnění pro skupiny'
EDITPERMISSIONS_HELP: 'Možnost editovat oprávnění a IP adresy pro skupinu. Vyžaduje oprávnění pro "Přístup do sekce ''Bezpečnost''".'
GROUPNAME: 'Jméno skupiny'
IMPORTGROUPS: 'Import skupin'
IMPORTUSERS: 'Import uživatelů'
MEMBERS: Členové
MENUTITLE: Zabezpečení
MemberListCaution: 'Varování: Odstranění členů z tohoto seznamu způsobí, že členové budou odtraněni ze všech skupin a databáze'
NEWGROUP: 'Nová skupina'
PERMISSIONS: Práva
ROLES: Role
ROLESDESCRIPTION: 'Tato sekce umožňuje přidat role této skupině. Role jsou logické seskupení oprávnění, které mohou být změněné v záložce Role'
TABROLES: Role
Users: Uživatelé
SecurityAdmin_MemberImportForm:
BtnImport: Import
FileFieldLabel: 'Soubor CSV <small>(Povoleny přípony: *.csv)</small>'
SilverStripeNavigator:
Edit: Editovat
SimpleImageField:
NOUPLOAD: 'Nebyl nahrán žádný obrázek'
SiteTree:
TABMAIN: Hlavní
TableField:
ISREQUIRED: 'V %s ''%s'' je požadováno'
TableField.ss:
ADD: 'Přidat nový řádek'
ADDITEM: 'Přidat %s'
TableListField:
CSVEXPORT: 'Exportovat do souboru CSV'
PRINT: Vytisknout
Print: Vytisknout
SELECT: 'Vybrat:'
TableListField.ss:
NOITEMSFOUND: 'Žádné položky'
SORTASC: 'Třídit v vzestupném pořadí'
SORTDESC: 'Třídit v sestupném pořadí'
TableListField_PageControls.ss:
DISPLAYING: Zobrazuji
OF: z
TO: do
VIEWFIRST: 'Zobraz první'
VIEWLAST: 'Zobraz poslední'
VIEWNEXT: 'Zobrazit další'
VIEWPREVIOUS: 'Zobrazit předchozí'
TimeField:
VALIDATEFORMAT: 'Prosím zadejte platný formát času ({format})'
ToggleField:
LESS: méně
MORE: více
UploadField:
ATTACHFILE: 'Připojit soubor'
ATTACHFILES: 'Připojit soubory'
AttachFile: 'Attach a file'
DELETE: 'Smazat ze souborů'
DELETEINFO: 'Trvale odstranit tento soubor z úložiště souborů'
DOEDIT: Uložit
DROPFILE: 'pusť soubor'
DROPFILES: 'pusť soubory'
Dimensions: Rozměry
EDIT: Editovat
EDITINFO: 'Editovat tento soubor'
FIELDNOTSET: 'Žádná informace o souboru'
FROMCOMPUTER: 'Z vašeho počítače'
FROMCOMPUTERINFO: 'Vyberte ze souborů'
FROMFILES: 'Ze souborů'
HOTLINKINFO: 'Info: Tento obrázek bude "hotlinkován". Ujistěte se prosím, že máte oprávnění od původního tvůrce webu, aby se tak stalo.'
MAXNUMBEROFFILES: 'Maximální počet {count} soubor(ů) překročen.'
MAXNUMBEROFFILESSHORT: 'Můžete nahrát pouze {count} souborů'
REMOVE: Odstranit
REMOVEERROR: 'Chyba odstranění souboru'
REMOVEINFO: 'Odtranit tento soubor odsud, ale nesmazat ho z ůložiště souborů'
STARTALL: 'Začni vše'
STARTALLINFO: 'Začni vše nahrávat'
Saved: Uloženo
Versioned:
has_many_Versions: Verze
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.