Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

518 lines (517 sloc) 20.86 kb
sl:
AssetAdmin:
NEWFOLDER: 'Nova mapa'
AssetTableField:
CREATED: 'Naloženo na začetku'
DIM: Dimenzije
FILENAME: 'Ime datoteke'
FOLDER: Folder
LASTEDIT: 'Zadnje naloženo'
OWNER: Lastnik
SIZE: Velikost
TITLE: Naslov
TYPE: Tip
URL: URL
AssetUploadField:
ChooseFiles: 'Choose files'
DRAGFILESHERE: 'Drag files here'
DROPAREA: 'Drop Area'
EDITALL: 'Edit all'
EDITANDORGANIZE: 'Edit & organize'
EDITINFO: 'Edit files'
FILES: Datoteke
FROMCOMPUTER: 'Choose files from your computer'
FROMCOMPUTERINFO: 'Upload from your computer'
TOTAL: Total
UPLOADINPROGRESS: 'Please wait… upload in progress'
UPLOADOR: OR
BBCodeParser:
ALIGNEMENT: Poravnava
ALIGNEMENTEXAMPLE: 'desno poravnano'
BOLD: 'Zapisano krepko'
BOLDEXAMPLE: Krepko
CODE: 'Sklop kode'
CODEDESCRIPTION: 'Neurejen sklop kode'
CODEEXAMPLE: 'Sklop kode'
COLORED: 'Pobarvano besedilo'
COLOREDEXAMPLE: 'modro besedilo'
EMAILLINK: 'Povezava z e-naslovom'
EMAILLINKDESCRIPTION: 'Ustvarite povezavo z e-naslovom'
IMAGE: Slika
IMAGEDESCRIPTION: 'Prikažite sliko v objavljenem zapisu'
ITALIC: 'Zapisano ležeče'
ITALICEXAMPLE: Ležeče
LINK: 'Spletna povezava (URL)'
LINKDESCRIPTION: 'Povezava do spletnega mesta (URL)'
STRUCK: 'Prečrtano besedilo'
STRUCKEXAMPLE: Prečrtano
UNDERLINE: 'Podčrtano besedilo'
UNDERLINEEXAMPLE: Podčrtano
UNORDERED: 'Neurejen seznam'
UNORDEREDDESCRIPTION: 'Neurejen seznam'
UNORDEREDEXAMPLE1: 'alineja na neurejenem seznamu'
BackLink_Button.ss:
Back: Back
BasicAuth:
ENTERINFO: 'Vpišite uporabniško ime in geslo.'
ERRORNOTADMIN: 'Uporabnik ni administrator tega spletnega mesta.'
ERRORNOTREC: 'Ne prepoznam uporabniškega imena ali gesla'
Boolean:
0: 'False'
ANY: Katerikoli
1: 'True'
CMSLoadingScreen.ss:
LOADING: Loading...
REQUIREJS: 'The CMS requires that you have JavaScript enabled.'
CMSMain:
ACCESS: 'Access to ''{title}'' section'
ACCESSALLINTERFACES: 'Dostop do vseh sklopov CMS'
ACCESSALLINTERFACESHELP: 'Omogoča bolj specifične nastavitve za možnosti dostop.'
SAVE: Shrani
CMSProfileController:
MENUTITLE: CMSProfileController
ChangePasswordEmail.ss:
CHANGEPASSWORDTEXT1: 'Geslo ste spremenili v'
CHANGEPASSWORDTEXT2: 'Za prijavo lahko odslej uporabite naslednje podatke:'
EMAIL: E-naslov
HELLO: 'Pozdravljeni,'
PASSWORD: Geslo
CheckboxField:
- 'False'
- 'True'
ComplexTableField:
CLOSEPOPUP: 'Zapri okno'
SUCCESSADD2: 'Added {name}'
SUCCESSEDIT: 'Shranjeno: %s %s %s'
ComplexTableField.ss:
ADDITEM: 'Add %s'
NOITEMSFOUND: 'No items found'
SORTASC: 'Razvrsti naraščajoče'
SORTDESC: 'Razvrsti padajoče'
ComplexTableField_popup.ss:
NEXT: Naprej
PREVIOUS: Nazaj
ConfirmedPasswordField:
ATLEAST: 'Passwords must be at least {min} characters long.'
BETWEEN: 'Passwords must be {min} to {max} characters long.'
MAXIMUM: 'Passwords must be at most {max} characters long.'
SHOWONCLICKTITLE: 'Spremeni geslo'
CreditCardField:
FIRST: prvič
FOURTH: četrtič
SECOND: drugič
THIRD: tretjič
CurrencyField:
CURRENCYSYMBOL: $
DataObject:
PLURALNAME: 'Podatkovni objekti'
SINGULARNAME: 'Podatkovni objekt'
Date:
DAY: dan
DAYS: dni
HOUR: ura
HOURS: ure
MIN: min
MINS: minute
MONTH: mesec
MONTHS: meseci
SEC: s
SECS: s
TIMEDIFFAGO: '{difference} ago'
TIMEDIFFIN: 'in {difference}'
YEAR: leto
YEARS: let
DateField:
NOTSET: 'ni nastavljeno'
TODAY: danes
VALIDDATEFORMAT2: 'Please enter a valid date format ({format})'
VALIDDATEMAXDATE: 'Your date has to be older or matching the maximum allowed date ({date})'
VALIDDATEMINDATE: 'Your date has to be newer or matching the minimum allowed date ({date})'
Director:
INVALID_REQUEST: 'Invalid request'
DropdownField:
CHOOSE: (Izberi)
EmailField:
VALIDATION: 'Please enter an email address'
Email_BounceRecord:
PLURALNAME: 'Seznam zavrnjenih e-sporočil'
SINGULARNAME: 'Zavrnjeno e-sporočilo'
Enum:
ANY: Katerikoli
File:
Content: Vsebina
Filename: 'Ime datoteke'
INVALIDEXTENSION: 'Extension is not allowed (valid: {extensions})'
INVALIDEXTENSIONSHORT: 'Extension is not allowed'
NOFILESIZE: 'Velikost datoteke je 0 bajtov.'
NOVALIDUPLOAD: 'Datoteke ni možno naložiti.'
Name: Ime
PLURALNAME: Datoteke
SINGULARNAME: Datoteka
TOOLARGE: 'Filesize is too large, maximum {size} allowed'
TOOLARGESHORT: 'Filesize exceeds {size}'
Title: Naslov
FileIFrameField:
ATTACH: 'Attach {type}'
ATTACHONCESAVED: '{type}s can be attached once you have saved the record for the first time.'
ATTACHONCESAVED2: 'Files can be attached once you have saved the record for the first time.'
DELETE: 'Delete {type}'
DISALLOWEDFILETYPE: 'This filetype is not allowed to be uploaded'
FILE: Datoteka
FROMCOMPUTER: 'Z vašega računalnika'
FROMFILESTORE: 'Iz knjižnice datotek'
NOSOURCE: 'Izberite datoteko, ki jo boste pripeli.'
REPLACE: 'Replace {type}'
FileIFrameField_iframe.ss:
TITLE: 'Image Uploading Iframe'
Filesystem:
SYNCRESULTS: 'Sync complete: {createdcount} items created, {deletedcount} items deleted'
ForgotPasswordEmail.ss:
HELLO: 'Pozdravljeni,'
TEXT1: 'Tukaj je vaša'
TEXT2: 'povezava za ponastavitev gesla'
TEXT3: za
Form:
FIELDISREQUIRED: 'Vpišite %s (obvezen podatek).'
VALIDATIONCREDITNUMBER: 'Please ensure you have entered the {number} credit card number correctly'
VALIDATIONNOTUNIQUE: 'Vpisana vrednost ni unikatna'
VALIDATIONPASSWORDSDONTMATCH: 'Vpisani gesli se ne ujemata'
VALIDATIONPASSWORDSNOTEMPTY: 'Vpišite geslo (dvakrat) v za to predvideni polji'
VALIDATIONSTRONGPASSWORD: 'Passwords must have at least one digit and one alphanumeric character'
VALIDATOR: Preverjanje
VALIDCURRENCY: 'Please enter a valid currency'
FormField:
NONE: brez
GridAction:
DELETE_DESCRIPTION: Delete
Delete: Delete
UnlinkRelation: Unlink
GridField:
Add: 'Add {name}'
Filter: Filter
FilterBy: 'Filter by '
Find: Find
LEVELUP: 'Level up'
LinkExisting: 'Link Existing'
NewRecord: 'New %s'
NoItemsFound: 'No items found'
PRINTEDAT: 'Printed at'
PRINTEDBY: 'Printed by'
PlaceHolder: 'Find {type}'
PlaceHolderWithLabels: 'Find {type} by {name}'
RelationSearch: 'Relation search'
ResetFilter: Reset
GridFieldAction_Delete:
DeletePermissionsFailure: 'No delete permissions'
GridFieldDetailForm:
Create: Create
Delete: Izbriši
DeletePermissionsFailure: 'No delete permissions'
Deleted: 'Deleted %s %s'
Save: Save
Saved: 'Saved %s %s'
GridFieldItemEditView.ss: null
Group:
AddRole: 'Add a role for this group'
Code: 'Koda skupine'
DefaultGroupTitleAdministrators: Administratorji
DefaultGroupTitleContentAuthors: 'Avtorji vsebine'
Description: Opis
GroupReminder: 'If you choose a parent group, this group will take all it''s roles'
Locked: 'Zaklenjeno za urejanje?'
NoRoles: 'No roles found'
Parent: 'Nadrejena skupina'
RolesAddEditLink: 'Dodaj in uredi vloge'
Sort: 'Način razvrščanja'
has_many_Permissions: Dovoljenja
many_many_Members: Uporabniki
GroupImportForm:
Help1: '<p>Uvozi eno ali več skupin v formatu <em>CSV</ em> (comma-separated values). <small> <a href="#" class="toggle-advanced">Prikaži možnosti za napredno urejanje</ a> </ small> </ p>'
Help2: '<div class="advanced"> <h4>Napredno urejanje</ h4> <ul> <li>Dovoljeni stolpci: <em>%s</ em>.</ li><li>Skupine so definirane z vrednostjo< em>Code</ em> in so posodobljene z novimi vrednostmi iz uvožene datoteke.</ li><li>Hierarhijo skupin ureja stolpec <em>ParentCode </ em>.</ li> <li>Dovoljenja so dodeljena v stolpcu <em>PermissionCode</ em>. Obstoječa dovoljenja se ne izbrišejo.</li></ul></div>'
ResultCreated: 'Created {count} groups'
ResultDeleted: 'Število izbrisanih skupin %d'
ResultUpdated: 'Število ponastavljenih skupin %d'
Hierarchy:
InfiniteLoopNotAllowed: 'Infinite loop found within the "{type}" hierarchy. Please change the parent to resolve this'
HtmlEditorField:
ADDURL: 'Add URL'
ADJUSTDETAILSDIMENSIONS: 'Details &amp; dimensions'
ANCHORVALUE: Sidro
BUTTONINSERT: Insert
BUTTONINSERTLINK: 'Vstavi povezavo'
BUTTONREMOVELINK: 'Odstrani povezavo'
BUTTONUpdate: Update
CAPTIONTEXT: Pripis
CSSCLASS: 'Poravnava in slog'
CSSCLASSCENTER: 'Na sredini, samostojno'
CSSCLASSLEFT: 'Levo, z oblivajočim besedilom'
CSSCLASSLEFTALONE: 'Na levi, samostojno.'
CSSCLASSRIGHT: 'Desno, z oblivajočim besedilom'
DETAILS: Details
EMAIL: E-naslov
FILE: Datoteka
FOLDER: Mapa
FROMCMS: 'From the CMS'
FROMCOMPUTER: 'From your computer'
FROMWEB: 'From the web'
FindInFolder: 'Find in Folder'
IMAGEALT: 'Alternative text (alt)'
IMAGEALTTEXT: 'Nadomestno besedilo (alt) bo izpisano, kadar slike ne bo možno prikazati'
IMAGEALTTEXTDESC: 'Shown to screen readers or if image can not be displayed'
IMAGEDIMENSIONS: Velikosti
IMAGEHEIGHTPX: Višina
IMAGETITLE: 'Naslov (tooltip) bo izpisan kot dopolnitev k vsebini slike'
IMAGETITLETEXT: 'Title text (tooltip)'
IMAGETITLETEXTDESC: 'For additional information about the image'
IMAGEWIDTHPX: 'Širina'
INSERTMEDIA: 'Insert Media'
LINK: Povezava
LINKANCHOR: 'Sidro na tej strani'
LINKDESCR: 'Opis povezave'
LINKEMAIL: E-naslov
LINKEXTERNAL: 'Drugo spletno mesto'
LINKFILE: 'Naloženo datoteko'
LINKINTERNAL: 'Stran znotraj tega spletnega mesta'
LINKOPENNEWWIN: 'Naj se povezava odpira v novem oknu?'
LINKTO: 'Poveži na'
PAGE: Stran
URL: URL
URLNOTANOEMBEDRESOURCE: 'The URL ''{url}'' could not be turned into a media resource.'
UpdateMEDIA: 'Update Media'
ImageField:
IMAGE: Slika
Image_iframe.ss:
TITLE: 'Slika "uploading iframe"'
LeftAndMain:
CANT_REORGANISE: 'You do not have permission to alter Top level pages. Your change was not saved.'
DELETED: Deleted.
DropdownBatchActionsDefault: Actions
HELP: Pomoč
PAGETYPE: 'Tip strani:'
PERMAGAIN: 'Odjavili ste se iz CMS-vmesnika. Če se želite ponovno prijaviti, vpišite uporabniško ime in geslo.'
PERMALREADY: 'Do tega dela CMS-vmesnika nimate dostopa. Če se želite vpisati z drugim uporabniškim imenom, lahko to storite spodaj'
PERMDEFAULT: 'Izberite način avtentikacije in vpišite svoje podatke za dostop do CMS-vmesnika.'
PLEASESAVE: 'Shranite stran: te strani ne morete posodobiti, ker še ni bila shranjena.'
PreviewButton: Preview
REORGANISATIONSUCCESSFUL: 'Reorganised the site tree successfully.'
SAVEDUP: Saved.
VersionUnknown: unknown
LeftAndMain_Menu.ss:
Hello: Hi
LOGOUT: 'Log out'
LoginAttempt:
Email: E-naslov
IP: IP-naslov
Status: Stanje
Member:
ADDGROUP: 'Add group'
BUTTONCHANGEPASSWORD: 'Spremeni geslo'
BUTTONLOGIN: Prijava
BUTTONLOGINOTHER: 'Prijavite se z drugim uporabniškim imenom'
BUTTONLOSTPASSWORD: 'Pozabil-a sem geslo'
CONFIRMNEWPASSWORD: 'Potrdi novo geslo'
CONFIRMPASSWORD: 'Potrdi geslo'
DefaultAdminFirstname: 'Privzeti administrator'
DefaultDateTime: default
EMAIL: E-naslov
EMPTYNEWPASSWORD: 'Polje za vpis novega gesla ne sme ostati prazno. Poskusite ponovno.'
ENTEREMAIL: 'Vpišite e-naslov, na katerega vam bomo nato poslali povezavo za ponastavitev gesla.'
ERRORLOCKEDOUT: 'Zaradi številnih neuspelih poskusov prijave, smo vaš račun začasno zaklenili. S pravo kombinacijo uporabniškega imena in gesla se boste vanj lahko ponovno prijavili čez 20 minut.'
ERRORNEWPASSWORD: 'Novo geslo ste drugače zapisali - poskusite ponovno.'
ERRORPASSWORDNOTMATCH: 'Vpisani novi gesli se ne ujemata. Poskusite ponovno.'
ERRORWRONGCRED: 'Izgleda, kakor da se uporabniško ime in geslo ne ujemata. Poskusite se ponovno prijaviti.'
FIRSTNAME: Ime
INTERFACELANG: Jezik
INVALIDNEWPASSWORD: 'We couldn''t accept that password: {password}'
LOGGEDINAS: 'You''re logged in as {name}.'
NEWPASSWORD: 'Novo geslo'
PASSWORD: Geslo
PLURALNAME: Uporabniki
PROFILESAVESUCCESS: Shranjeno!
REMEMBERME: 'Zapomni si me do prihodnjič'
SINGULARNAME: Uporabnik
SUBJECTPASSWORDCHANGED: 'Geslo je bilo spremenjeno'
SUBJECTPASSWORDRESET: 'Povezava za resetiranje vašega gesla'
SURNAME: Priimek
VALIDATIONMEMBEREXISTS: 'Uporabnik s tem %s že obstaja'
ValidationIdentifierFailed: 'Can''t overwrite existing member #{id} with identical identifier ({name} = {value}))'
WELCOMEBACK: 'Welcome Back, {firstname}'
YOUROLDPASSWORD: 'Staro geslo'
belongs_many_many_Groups: Skupine
db_LastVisited: 'Datum zadnjega obiska'
db_Locale: 'Lokalizacija vmesnika'
db_LockedOutUntil: 'Zaklenjeno do'
db_NumVisit: 'Število obiskov'
db_Password: Geslo
db_PasswordExpiry: 'Datum poteka veljavnosti gesla'
MemberAuthenticator:
TITLE: 'Uporabniški račun'
MemberDatetimeOptionsetField:
AMORPM: 'AM (Ante meridiem) or PM (Post meridiem)'
Custom: Custom
DATEFORMATBAD: 'Date format is invalid'
DAYNOLEADING: 'Day of month without leading zero'
DIGITSDECFRACTIONSECOND: 'One or more digits representing a decimal fraction of a second'
FOURDIGITYEAR: 'Four-digit year'
FULLNAMEMONTH: 'Full name of month (e.g. June)'
HOURNOLEADING: 'Hour without leading zero'
MINUTENOLEADING: 'Minute without leading zero'
MONTHNOLEADING: 'Month digit without leading zero'
Preview: Preview
SHORTMONTH: 'Short name of month (e.g. Jun)'
TOGGLEHELP: 'Toggle formatting help'
TWODIGITDAY: 'Two-digit day of month'
TWODIGITHOUR: 'Two digits of hour (00 through 23)'
TWODIGITMINUTE: 'Two digits of minute (00 through 59)'
TWODIGITMONTH: 'Two-digit month (01=January, etc.)'
TWODIGITSECOND: 'Two digits of second (00 through 59)'
TWODIGITYEAR: 'Two-digit year'
MemberImportForm:
Help1: '<p>Uvoz uporabnikov v <em>formatu CSV</em> (comma-separated values). <small><a href="#" class="toggle-advanced">Prikaži možnosti za napredno urejanje.</a></small></p>'
Help2: '<div class="advanced"> <h4>Napredno urejanje</ h4><ul><li>Dovoljeni stolpci: <em>%s</ em>.</ li><li>Člani imajo unikatne vrednosti < em>Code</ em>; posodobljeni so z vrednostmi iz uvožene datoteke.</ li><li>Skupine so članom pripisane v stolpcu <em>Groups</ em>. Skupine so definirane z vrednostjo< em>Code</ em>; kadar je navedenih več skupin, so te ločene z vejico. Že dodeljena članstva v skupinah se ne izbrišejo.</ li> </ul></div>'
ResultCreated: 'Created {count} members'
ResultDeleted: 'Število izbrisanih uporabnikov: %d'
ResultNone: 'Ni sprememb'
ResultUpdated: 'Updated {count} members'
MemberTableField: null
ModelAdmin:
'APPLY FILTER': 'Apply Filter'
DELETE: Izbriši
DELETEDRECORDS: 'Deleted {count} records.'
IMPORT: 'Uvozi CSV-datoteko'
IMPORTEDRECORDS: 'Imported {count} records.'
NOCSVFILE: 'Poiščite CSV-datoteko za uvoz'
NOIMPORT: 'Ne najdem ničesar za uvoz'
RESET: Reset
Title: 'Data Models'
UPDATEDRECORDS: 'Updated {count} records.'
ModelAdmin_ImportSpec.ss:
IMPORTSPECFIELDS: 'Database columns'
IMPORTSPECLINK: 'Show Specification for %s'
IMPORTSPECRELATIONS: Relations
IMPORTSPECTITLE: 'Specification for %s'
ModelAdmin_Tools.ss:
FILTER: Filter
IMPORT: Import
ModelSidebar.ss:
IMPORT_TAB_HEADER: Import
SEARCHLISTINGS: Search
MoneyField:
FIELDLABELAMOUNT: Znesek
FIELDLABELCURRENCY: Valuta
NullableField:
IsNullLabel: 'Prazno polje'
NumericField:
VALIDATION: '''{value}'' is not a number, only numbers can be accepted for this field'
Permission:
AdminGroup: Administrator
CMS_ACCESS_CATEGORY: 'Dostop do CMS-vmesnika'
FULLADMINRIGHTS: 'Popolne administratorske pravice'
FULLADMINRIGHTS_HELP: 'Lahko izniči oziroma upravlja z vsemi drugimi dovoljenji.'
PermissionCheckboxSetField:
AssignedTo: 'assigned to "{title}"'
FromGroup: 'inherited from group "{title}"'
FromRole: 'inherited from role "{title}"'
FromRoleOnGroup: 'podedovano iz vloge "%s" na skupino "%s"'
Permissions:
PERMISSIONS_CATEGORY: 'Vloge in dovoljenja za dostop'
PhoneNumberField:
VALIDATION: 'Vpišite veljavno telefonsko številko'
RelationComplexTableField.ss:
ADD: Dodaj
CSVEXPORT: 'Export to CSV'
NOTFOUND: 'No items found'
Security:
ALREADYLOGGEDIN: 'Nimate dovoljenja za dostop do te strani. Če imate uporabniško ime z večimi pravicami, se lahko <a href="%s">ponovno prijavite</a>.'
BUTTONSEND: 'Pošlji povezavo za ponastavitev gesla'
CHANGEPASSWORDBELOW: 'Spodaj lahko spremenite svoje geslo.'
CHANGEPASSWORDHEADER: 'Spremenite geslo'
ENTERNEWPASSWORD: 'Vpišite novo geslo.'
ERRORPASSWORDPERMISSION: 'Da bi lahko zamenjali geslo, se morate prijaviti.'
LOGGEDOUT: 'Vaša prijava je bila prekinjena. Če se želite ponovno prijaviti, vpišite svoje podatke.'
LOGIN: Prijava
NOTEPAGESECURED: 'Stran je zaščitena. Da bi lahko nadaljevali, vpišite svoje podatke.'
NOTERESETLINKINVALID: '<p>The password reset link is invalid or expired.</p><p>You can request a new one <a href="{link1}">here</a> or change your password after you <a href="{link2}">logged in</a>.</p>'
NOTERESETPASSWORD: 'Vpišite e-naslov, na katerega vam bomo poslali povezavo za ponastavitev gesla'
PASSWORDSENTHEADER: 'Password reset link sent to ''{email}'''
PASSWORDSENTTEXT: 'Thank you! A reset link has been sent to ''{email}'', provided an account exists for this email address.'
SecurityAdmin:
ACCESS_HELP: 'Dovoli ogled, dodajanje in urejanje uporabnikov ter dodeljevanje dovoljenj in vlog zanje.'
APPLY_ROLES: 'Skupinam pripiši vloge'
APPLY_ROLES_HELP: 'Možnost upravljanja z vlogami skupin. Potrebujete dovoljenje za dostop do sklopa "Varnost".'
EDITPERMISSIONS: 'Upravljanje dovoljenj za skupine'
EDITPERMISSIONS_HELP: 'Možnost upravljanja z dovoljenji in IP-naslovi skupin. Potrebujete dovoljenje za dostop do sklopa "Varnost".'
GROUPNAME: 'Ime skupine'
IMPORTGROUPS: 'Import groups'
IMPORTUSERS: 'Import users'
MEMBERS: Člani
MENUTITLE: Security
MemberListCaution: 'Pozor! Če boste odstranili uporabnike s tega seznama, jih boste hkrati odstranili iz vseh drugih skupin in izbrisali iz podatkovne zbirke.'
NEWGROUP: 'Nova Skupina'
PERMISSIONS: Dovoljenja
ROLES: Vloge
ROLESDESCRIPTION: 'Tukaj lahko skupini dodajate vloge. Vloge so logični sklopi dovoljenj, ki jih urejate v zavihku "Vloge".'
TABROLES: Vloge
Users: Users
SecurityAdmin_MemberImportForm:
BtnImport: Uvozi
FileFieldLabel: 'CSV-datoteka <small>(Samo končnica: *.csv)</small>'
SilverStripeNavigator:
Edit: Edit
SimpleImageField:
NOUPLOAD: 'Slika ni naložena'
SiteTree:
TABMAIN: Domov
TableField:
ISREQUIRED: 'In %s ''%s'' is required'
TableField.ss:
ADD: 'Dodaj vrstico'
ADDITEM: 'Add %s'
TableListField:
CSVEXPORT: 'Izvozi kot CSV-datoteko'
PRINT: Natisni
Print: Print
SELECT: 'Izberi:'
TableListField.ss:
NOITEMSFOUND: 'No items found'
SORTASC: 'Razvrsti naraščajoče'
SORTDESC: 'Razvrsti padajoče'
TableListField_PageControls.ss:
DISPLAYING: Displaying
OF: of
TO: to
VIEWFIRST: 'Na začetek'
VIEWLAST: 'Na konec'
VIEWNEXT: Naslednja
VIEWPREVIOUS: Prejšnja
TimeField:
VALIDATEFORMAT: 'Please enter a valid time format ({format})'
ToggleField:
LESS: manj
MORE: več
UploadField:
ATTACHFILE: 'Attach a file'
ATTACHFILES: 'Attach files'
AttachFile: 'Attach file(s)'
DELETE: 'Delete from files'
DELETEINFO: 'Permanently delete this file from the file store'
DOEDIT: Save
DROPFILE: 'drop a file'
DROPFILES: 'drop files'
Dimensions: Dimensions
EDIT: Edit
EDITINFO: 'Edit this file'
FIELDNOTSET: 'File information not found'
FROMCOMPUTER: 'From your computer'
FROMCOMPUTERINFO: 'Select from files'
FROMFILES: 'From files'
MAXNUMBEROFFILES: 'Max number of {count} file(s) exceeded.'
MAXNUMBEROFFILESSHORT: 'Can only upload {count} files'
REMOVE: Remove
REMOVEERROR: 'Error removing file'
REMOVEINFO: 'Remove this file from here, but do not delete it from the file store'
STARTALL: 'Start all'
STARTALLINFO: 'Start all uploads'
Saved: Saved
Versioned:
has_many_Versions: Verzije
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.