Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

ENHANCEMENT Added cs_CZ javascript translations (#5540, thanks Pike) …

…(from r104162)

git-svn-id: svn://svn.silverstripe.com/silverstripe/open/modules/sapphire/trunk@112339 467b73ca-7a2a-4603-9d3b-597d59a354a9
  • Loading branch information...
commit 1757ac1f78b94c2b9ee5c56ec5fd9ce433fc0825 1 parent 82b5b17
@chillu chillu authored
Showing with 19 additions and 0 deletions.
  1. +19 −0 javascript/lang/cs_CZ.js
View
19 javascript/lang/cs_CZ.js
@@ -0,0 +1,19 @@
+if(typeof(ss) == 'undefined' || typeof(ss.i18n) == 'undefined') {
+ if(typeof(console) != 'undefined') console.error('Class ss.i18n not defined');
+} else {
+ ss.i18n.addDictionary('cs_CZ', {
+ 'VALIDATOR.FIELDREQUIRED': 'Vyplňte "%s", prosím, je vyžadováno.',
+ 'HASMANYFILEFIELD.UPLOADING': 'Nahrávání... %s',
+ 'TABLEFIELD.DELETECONFIRMMESSAGE': 'Určitě chceš smazat tento záznam?',
+ 'LOADING': 'natahování...',
+ 'UNIQUEFIELD.SUGGESTED': "Hodnota změněna na '%s' : %s",
+ 'UNIQUEFIELD.ENTERNEWVALUE': 'Pro toto pole musíš zadat novou hodnotu',
+ 'UNIQUEFIELD.CANNOTLEAVEEMPTY': 'Toto pole nesmí být prázdné',
+ 'RESTRICTEDTEXTFIELD.CHARCANTBEUSED': "V tomto poli znak '%s' nesmí být použit",
+ 'UPDATEURL.CONFIRM': 'Dovoliš mi změnit URL na:\n\n%s\n\nKlikni OK pro změnu URL, klikni Cancel pro ponechání původního:\n\n%s',
+ 'FILEIFRAMEFIELD.DELETEFILE': 'Smazat soubor',
+ 'FILEIFRAMEFIELD.UNATTACHFILE': 'Odpojit soubor',
+ 'FILEIFRAMEFIELD.DELETEIMAGE': 'Smazat obrázek',
+ 'FILEIFRAMEFIELD.CONFIRMDELETE': 'Určitě chceš smazat tento soubor?'
+ });
+}
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.