Permalink
Browse files

Create fi.yml

Finnish translation
  • Loading branch information...
1 parent 445f000 commit 1f213b6cc68148b6c8f78d46293993dd902f2bf2 @JarkkoLinnanvirta JarkkoLinnanvirta committed Feb 15, 2014
Showing with 25 additions and 0 deletions.
  1. +25 −0 lang/fi.yml
View
@@ -0,0 +1,25 @@
+fi:
+ MathSpamProtection:
+ EIGHT: kahdeksan
+ EIGHTEEN: kahdeksantoista
+ ELEVEN: yksitoista
+ FIFTEEN: viisitoista
+ FIVE: viisi
+ FOUR: neljä
+ FOURTEEN: neljätoista
+ NINE: yhdeksän
+ ONE: yksi
+ SEVEN: seitsemän
+ SEVENTEEN: seitsemäntoista
+ SIX: kuusi
+ SIXTEEN: kuusitoista
+ TEN: kymmenen
+ THIRTEEN: kolmetoista
+ THREE: kolme
+ TWELVE: kaksitoista
+ TWO: kaksi
+ WHATIS: 'paljonko on %s ynnä %s?'
+ ZERO: nolla
+ MathSpamProtectionField:
+ INCORRECTSOLUTION: 'Roskapostisuojakysymyksen vastaus on väärin, yritä uudelleen.'
+ SPAMQUESTION: 'Roskapostisuojakysymys: %s'

0 comments on commit 1f213b6

Please sign in to comment.