Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

18 lines (17 sloc) 0.518 kB
sv:
CMSMain:
LANGUAGEDROPDOWNLABEL: "Språk"
CMSMain_left.ss:
GO: "Ok"
Form:
LANGAVAIL: "Tillgängliga språk"
LANGAOTHER: "Andra språk"
Translatable:
TRANSLATIONS: "Översättningar"
CREATE: "Skapa ny översättning"
NEWLANGUAGE: "Nytt språk"
CREATEBUTTON: "Skapa"
EXISTING: "Existerande översättningar:"
NOTICENEWPAGE: "Vänligen spara sidan innan du översätter"
TRANSLATEPERMISSION: "Översätt %s"
TRANSLATEALLPERMISSION: "Översätt till alla språk"
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.