Permalink
Browse files

ENHANCEMENT: Added Swedish translations

  • Loading branch information...
1 parent c3c9f1f commit c7bbb86584dd3c441cb2cec395c94f2b00b8fb89 @forsdahl forsdahl committed Sep 3, 2012
Showing with 17 additions and 0 deletions.
  1. +17 −0 lang/sv.yml
View
@@ -0,0 +1,17 @@
+sv:
+ CMSMain:
+ LANGUAGEDROPDOWNLABEL: "Språk"
+ CMSMain_left.ss:
+ GO: "Ok"
+ Form:
+ LANGAVAIL: "Tillgängliga språk"
+ LANGAOTHER: "Andra språk"
+ Translatable:
+ TRANSLATIONS: "Översättningar"
+ CREATE: "Skapa ny översättning"
+ NEWLANGUAGE: "Nytt språk"
+ CREATEBUTTON: "Skapa"
+ EXISTING: "Existerande översättningar:"
+ NOTICENEWPAGE: "Vänligen spara sidan innan du översätter"
+ TRANSLATEPERMISSION: "Översätt %s"
+ TRANSLATEALLPERMISSION: "Översätt till alla språk"

0 comments on commit c7bbb86

Please sign in to comment.