knihovna pro připojení do SkautISu
Switch branches/tags
Clone or download
Pull request Compare This branch is 1 commit ahead of skaut:1.x.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src/SkautIS
tests
.gitattributes
.travis.yml
README.md
composer.json
phpunit.xml.dist
skautis-panel.png

README.md

SkautIS

PHP knihovna pro připojení do Skautisu

Jak připojit knihovnu?

Instalace

Před používáním knihovny je potřeba knihovnu nainstalovat do webové aplikace. K dispozici jsou dva způsoby

Klasický způsob

Stáhnout zdrojové kódy a pomocí include/require vložit do webové aplikace.

S použitím balíčkovacího systému composer

Composer je balíčkovací systém usnadňující práci s knihovnami, Detailnější informace najdete na http://getcomposer.org/doc

 • stáhněte composer z http://getcomposer.com
 • pomocí konzole spusťte příkaz composer require skautis/skautis:1.2.*
 • pomocí konzole nainstalujte závislosti composer install

Základní nastavení

Před prvním dotazem na SkautIS musíme nastavit Application_ID jedinečné pro naši aplikaci. Jako druhý argument můžeme uvést jestli aplikace běží v testovacím režimu. Výchozí nastavení je TRUE.

<?php
$skautis = SkautIS::getInstance("moje-application-id", $isTestMode = TRUE);

nebo

<?php
$skautis = SkautIS::getInstance();
$skautis->setAppId("moje-application-id");
$skautis->setTestMode(FALSE);

nebo

<?php
define("SkautIS_ID_Application", "moje-application-id");
$skautis = SkautIS::getInstance();

nebo

Nette

Pro připojení do Nette, stačí zaregistrovat rozšíření(extension) v konfiguračním souboru a nastavit ho.

extensions:
  skautis: SkautIS\Nette\SkautisExtension22 # yourNameOfExtension : SkautIS\Nette\SkautisExtension22

skautis:
  applicationId : abcd-...-abcd #ID_Aplication assigned by skautis administrator
  testMode : true #using http://test-is.skaut.cz/
  profiler: true

Ukázkový konfigurační soubor najdete v adresáři repozitáže src/SkautIS/Nette/config.sample.neon.

Po registraci rozšíření se v testovacím modu Nette automaticky aktivuje skautis panel, který sleduje všechny dotazy na skautis.

Skautis panel pro ladění aplikace

Přihlášení

<?php
echo '<a href="'.$skautis->getLoginUrl();.'"> Prihlasit se</a>'; //Vypise odkaz pro prihlaseni do skautisu

Po úspěšném přihlášení jsme přesměrováni na předem nastavenou adresu (viz. nápověda) a pošle nám údaje přes $_POST (ID_Login, ID_Role, ID_Unit). Ty nastavíme knihovně, která si je zapamatuje.

<?php
$skautis->setToken($_POST['skautIS_Token']); 
$skautis->setRoleId($_POST['skautIS_IDRole']); 
$skautis->setUnitId($_POST['skautIS_IDUnit']);

nebo

<?php
$skautis->setLoginData($_POST['skautIS_Token'], $_POST['skautIS_IDRole'], $_POST['skautIS_IDUnit']);

Získání dat ze skautisu

<?php
$data = $skautis->webova_sluzba->funkce(array("nazev_atributu"=>"hodnota_atributu", ...));

nebo při použití extension pro Nette

$this->context->skautis->webova_sluzba->funkce(array("nazev_atributu"=>"hodnota_atributu", ...));

Pro přístup k webové službě skautisu můžeme použít její plný název nebo alias.

Již předdefinované aliasy:

 • usr => user => UserManagement
 • org => OrganizationUnit
 • app => ApplicationManagement
 • event => events => Events
 • tel => Telephony

Argumenty zadáváme v asociativním poli "nazev_atributu"=>"hodnota_atributu". Pokud je atribut ID_Login nastaven, je automaticky přidán ke všem požadavkům.

<?php
$data = $skautis->user->UserDetail(array("ID"=>1940)); //1940 je ID uzivatele okres blansko