Browse files

removed ignored files

  • Loading branch information...
1 parent a4f9e58 commit 70b038ab462e1374935c8831891419bd50d92231 @sirrobert committed Aug 21, 2012
Showing with 0 additions and 412 deletions.
  1. +0 −40 Makefile
  2. +0 −360 blib/lib/Class/Utils.pir
  3. +0 −12 blib/lib/Class/Utils.pm6
View
40 Makefile
@@ -1,40 +0,0 @@
-.PHONY: all build test install clean distclean purge
-
-PERL6 = perl6
-PREFIX = $(HOME)/.perl6
-BLIB = blib
-P6LIB = $(PWD)/$(BLIB)/lib:$(PWD)/lib:$(PERL6LIB)
-CP = cp -p
-MKDIR = mkdir -p
-
-
-BLIB_PIRS = $(BLIB)/lib/Class/Utils.pir
-
-all build: $(BLIB_PIRS)
-
-$(BLIB)/lib/Class/Utils.pir : lib/Class/Utils.pm6
- $(MKDIR) $(BLIB)/lib/Class/
- $(CP) lib/Class/Utils.pm6 $(BLIB)/lib/Class/Utils.pm6
- PERL6LIB=$(P6LIB) $(PERL6) --target=pir --output=$(BLIB)/lib/Class/Utils.pir lib/Class/Utils.pm6
-
-
-test: build
- env PERL6LIB=$(P6LIB) prove -e '$(PERL6)' -r t/
-
-loudtest: build
- env PERL6LIB=$(P6LIB) prove -ve '$(PERL6)' -r t/
-
-timetest: build
- env PERL6LIB=$(P6LIB) PERL6_TEST_TIMES=1 prove -ve '$(PERL6)' -r t/
-
-install: $(BLIB_PIRS)
- $(MKDIR) $(PREFIX)/lib/Class/
- $(CP) $(BLIB)/lib/Class/Utils.pm6 $(PREFIX)/lib/Class/Utils.pm6
- $(CP) $(BLIB)/lib/Class/Utils.pir $(PREFIX)/lib/Class/Utils.pir
-
-
-clean:
- rm -fr $(BLIB)
-
-distclean purge: clean
- rm -r Makefile
View
360 blib/lib/Class/Utils.pir
@@ -1,360 +0,0 @@
-.include 'cclass.pasm'
-.include 'except_severity.pasm'
-.include 'except_types.pasm'
-.include 'iglobals.pasm'
-.include 'interpinfo.pasm'
-.include 'iterator.pasm'
-.include 'sysinfo.pasm'
-.include 'stat.pasm'
-.include 'datatypes.pasm'
-
-.HLL "perl6"
-
-.namespace []
-.sub "_block1455" :anon :subid("18_1345560669.68581")
-.annotate 'file', "lib/Class/Utils.pm6"
-.annotate 'line', 0
- .const 'Sub' $P1458 = "10_1345560669.68581"
- capture_lex $P1458
-.annotate 'line', 1
- .const 'Sub' $P1458 = "10_1345560669.68581"
- capture_lex $P1458
- $P112 = $P1458()
- .return ($P112)
- .const 'Sub' $P1509 = "20_1345560669.68581"
- .return ($P1509)
-.end
-
-
-.HLL "perl6"
-
-.loadlib "nqp_group"
-
-.loadlib "nqp_ops"
-
-.loadlib "perl6_group"
-
-.loadlib "perl6_ops"
-
-.loadlib "bit_ops"
-
-.loadlib "math_ops"
-
-.loadlib "trans_ops"
-
-.loadlib "io_ops"
-
-.loadlib "obscure_ops"
-
-.loadlib "os"
-
-.loadlib "file"
-
-.loadlib "sys_ops"
-
-.loadlib "nqp_bigint_ops"
-
-.loadlib "nqp_dyncall_ops"
-
-.namespace []
-.sub "_block1457" :anon :subid("10_1345560669.68581") :outer("18_1345560669.68581")
-.annotate 'file', "lib/Class/Utils.pm6"
-.annotate 'line', 1
- .const 'Sub' $P1496 = "19_1345560669.68581"
- capture_lex $P1496
- .const 'Sub' $P1470 = "11_1345560669.68581"
- capture_lex $P1470
- .lex "GLOBALish", $P1459
- .lex "EXPORT", $P1460
- .lex "$?PACKAGE", $P1461
- .lex "::?PACKAGE", $P1462
- .lex "$_", $P1463
- .lex "$/", $P1464
- .lex "$!", $P1465
- .lex "Has", $P1466
- nqp_get_sc_object $P100, "4C872A6EE8F07016F65C77339F092CB45DC8FAFE", 23
- nqp_get_sc_object $P101, "389DCAED7BFDA1D3CEB8787BCA7B7D7251277930-1344286008.5461", 60
- repr_get_attr_obj $P102, $P100, $P101, "$!list", 0
- capture_all_outers $P102
- .lex "$=pod", $P1467
- .lex "!UNIT_MARKER", $P1468
- $P0 = find_dynamic_lex "$*CTXSAVE"
- if null $P0 goto ctxsave_done
- $I0 = can $P0, "ctxsave"
- unless $I0 goto ctxsave_done
- $P0."ctxsave"()
- ctxsave_done:
- nqp_get_sc_object $P103, "4C872A6EE8F07016F65C77339F092CB45DC8FAFE", 25
-.annotate 'line', 5
- nqp_get_sc_object $P117, "4C872A6EE8F07016F65C77339F092CB45DC8FAFE", 5
-.annotate 'line', 1
- .return ($P117)
-.end
-
-
-.HLL "perl6"
-
-.namespace []
-.sub "" :load :init :subid("post21") :outer("10_1345560669.68581")
-.annotate 'file', "lib/Class/Utils.pm6"
-.annotate 'line', 1
- .const 'Sub' $P1458 = "10_1345560669.68581"
- .local pmc block
- set block, $P1458
- nqp_dynop_setup
- nqp_bigint_setup
- nqp_native_call_setup
- rakudo_dynop_setup
- getinterp $P104
- get_class $P105, "LexPad"
- get_class $P106, "Perl6LexPad"
- $P104."hll_map"($P105, $P106)
- nqp_create_sc $P107, "4C872A6EE8F07016F65C77339F092CB45DC8FAFE"
- .local pmc cur_sc
- set cur_sc, $P107
- cur_sc."set_description"("lib/Class/Utils.pm6")
- load_bytecode "ModuleLoader.pbc"
- get_root_namespace $P108
- set $P109, $P108["nqp"]
- set $P110, $P109["ModuleLoader"]
- set $P111, $P110[1]
- $P111."load_module"("Perl6::ModuleLoader")
- .const '' $P1494 = "18_1345560669.68581"
- get_hll_global $P108, "ModuleLoader"
- $P109 = $P108."load_setting"("CORE")
- $P1494."set_outer_ctx"($P109)
- set $S100, "AQAAAEAAAAAEAAAAYAAAAAcAAACYAAAAbgIAACsAAAAeBQAACAsAAAEAAAAgCwAAAAAAACALAAAgCwAAAAAAAAgAAAAJAAAAGAAAABkAAAAoAAAAKQAAADYAAAA3AAAAAQAAAAAAAAACAAAARAAAAAMAAACIAAAABAAAANYAAAAFAAAAGgEAAAYAAABWAQAABwAAAJIBAAAAAAAAHAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAHQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeAAAAAAAAAAEAAAACAAAAAAAfAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAABAAAAAIAAAAAACEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAABQAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAACIAAAAAAAAABQAAAAIAAAAAACMAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAAAAAAAAAAHAAAAAwABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAAAAAAIAAAAAwABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJgAAAAAAAAAaAAAAAgAAAAAAJwAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAQAAACoAAAAAAAAAAQAAAAIAAABfAAAA4AAAAAEAAAAAAAAAAgAAAPgAAAAAAAAAAAAAAAMAAAD4AAAAAAAAAAEAAAAqAAAA+AAAAAEAAAAAAAAABAAAALwBAAAAAAAAAAAAAAUAAAC8AQAAAAAAAAIAAABrAAAAvAEAAAEAAAABAAAAKQAAAPoBAAABAAAAAQAAACkAAAAQAgAAAQAAAAEAAAApAAAAJgIAAAEAAAABAAAAKgAAADwCAAABAAAAAgAAAJYAAACsAgAAAQAAAAIAAAC6AAAAsAIAAAEAAAACAAAAugAAANoCAAABAAAAAgAAALoAAAAMAwAAAQAAAAIAAAC7AAAAPgMAAAEAAAACAAAAugAAAGgDAAABAAAAAgAAALsAAACiAwAAAQAAAAIAAAC7AAAAuAMAAAEAAAACAAAAXwAAAMQDAAABAAAABAAAAAIAAADcAwAAAQAAAAIAAABpAAAA4gMAAAEAAAACAAAApQAAACAEAAABAAAAAAAAAAYAAAA4BAAAAAAAAAIAAAC7AAAAOAQAAAEAAAACAAAAmwEAAEQEAAABAAAAAgAAALcAAABWBAAAAQAAAAIAAACbAQAAbAQAAAEAAAACAAAAtwAAAH4EAAABAAAAAgAAAJwBAACGBAAAAQAAAAIAAAC3AAAA1AQAAAEAAAACAAAAnQEAANwEAAABAAAAAgAAALcAAABoBQAAAQAAAAIAAACYAQAAcAUAAAEAAAACAAAAmAEAAHYFAAABAAAAAgAAAJsBAAB8BQAAAQAAAAIAAAC3AAAAhgUAAAEAAAACAAAAXAAAAI4FAAABAAAAAgAAAJsAAACkBQAAAQAAAAIAAABpAAAAuAUAAAEAAAAKAAcAAAAKAAAAAgAAAAAAAAAAAAsAAAACAAAAAAABAAAADAAAAAIAAAAAAAAAAAANAAAAAgAAAAAAAAAAAA4AAAACAAAAAAAEAAAADwAAAAIAAAAAABkAAAAQAAAAAgAAAAAAGgAAAAoABwAAABEAAAAEAAAAAAAAAAAAEgAAAAQAAAAAAAAAAAATAAAABAAAAAAAAAAAABQAAAAEAAAAAAAAAAAAFQAAAAQAAAAAAAAAAAAWAAAABAAAAAAAAAAAABcAAAAEAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsAAAAAAAMAAAACAAAAAAAbAAAAAQABAAoABgAAABoAAAACAAAAAAAFAAAAGwAAAAIAAAAAAAUAAAAcAAAAAgAAAAAABQAAAB0AAAACAAAAAAAFAAAAHgAAAAIAAAAAAAcAAAAfAAAAAgAAAAAACAAAAAoABgAAACAAAAAEAAAAAAAAAAAAIQAAAAQAAAAAAAAAAAAiAAAABAAAAAAAAAAAACMAAAAEAAAAAAAAAAAAJAAAAAQAAAAAAAAAAAAlAAAABAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAQAAAAAAAAALAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAEgAAAAEAAQABAAEAAQABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAABQAAAAIAAgAAAAMAAAAAAAAAAAAAACYAAAACAAIAAAAJAAAAAAAAAAAAAAAnAAAAAgADAAAADAAAAAEAAAAAAAAAKgAAAAoAAwAAACsAAAACAAAAAAAoAAAALAAAAAIAAQAAABgBAAAtAAAAAgAAAAAACQAAAAoAAwAAAC4AAAAEAAEAAAAAAAAALwAAAAQAAAAAAAAAAAAwAAAABAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAxAAAAAAAAAAEAAQDAAAAAAAAAAAIAAAAAAAcAAAABAAEAAAAAAAEAAQABAAEAMgAAAAEAAQCIEAAAAAAAAAIAAgAAAAMAAAABAAEAAAAAAAEAAQACAAAAAAAKAAAAAQAzAAAAAQABAJAgAAAAAAAAAgACAAAACQAAAAEAAQAAAAAAAQABAAIAAAAAAAsAAAABAAcAAwAAAAIAAAAAAA8AAAACAAAAAAAQAAAAAgAAAAAAEQAAAAEAAQABAAAAAAABAAcAAgAAAAYANAAAAAYANQAAAIAAAAAAAAAAAgADAAAADAAAAAEAAQAAAAAAAQABAAEAAQAHAAEAAAACAAAAAAATAAAAAQABAAEABwAAAAAAAQABAAEACwAAAAAAAQAAAAIAAAAAABUAAAABAAEABwAAAAAACwAAAAAAAgAAAAIAAAAAABQAAAABAAEAAQABAAEAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAUAAAABAAIAAwAAALUAAAACAAAAAAApAAAAAQAHAAAAAAABAAEAAQAEAAEAAAAAAAAABgA4AAAAAQAKAAEAAAA5AAAAAgAAAAAABAAAAAEABAABAAAAAAAAAAYAOgAAAAEACgAAAAAAAQAHAAEAAAACAAAAAAAFAAAABwABAAAAAgAAAAAABQAAAAIAAAAAACoAAAAHAAEAAAACAAAAAAAEAAAABgA7AAAAAQABAAQABQAAAAAAAAAKAAAAAAABAAQAAQAAAAAAAAACAAAAAAAYAAAABAABAAAAAAAAAAIAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAAAABwABAAAAAgAAAAAABAAAAAYAPAAAAAEAAQABAAoAAQAAAD0AAAACAAAAAAAJAAAAAQAHAAEAAAACAAAAAAAJAAAACgAAAAAAAQABAAEAAQABAAEAAQABAAEACgAAAAAAAQAGAD4AAAAGAD8AAAABAAYAQAAAAAEACgAAAAAAAQACAAAAAAAMAAAAAgADAAAADQAAAAEAAQABAAcAAAAAAAIAAAAAABkAAAAMAAAAAAAEAAAAAQABAAEABwAAAAAAAQABAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAMAAAA/AAAAAAAAAAEAAAAAAAAAKgAAAA=="
- new $P108, "ResizableStringArray"
- .local pmc string_heap
- set string_heap, $P108
- null $S101
- push string_heap, $S101
- push string_heap, "Uninstantiable"
- push string_heap, "Uninstantiable"
- push string_heap, "Uninstantiable"
- push string_heap, "Uninstantiable"
- push string_heap, "Uninstantiable"
- push string_heap, "Uninstantiable"
- push string_heap, "Uninstantiable"
- push string_heap, "679314D474A5C2872728F32491E9615033D0BA64-1344286076.09874"
- push string_heap, "src/gen/Metamodel.pm"
- push string_heap, "GLOBALish"
- push string_heap, "EXPORT"
- push string_heap, "$?PACKAGE"
- push string_heap, "::?PACKAGE"
- push string_heap, "Has"
- push string_heap, "$=pod"
- push string_heap, "!UNIT_MARKER"
- push string_heap, "GLOBALish"
- push string_heap, "EXPORT"
- push string_heap, "$?PACKAGE"
- push string_heap, "::?PACKAGE"
- push string_heap, "Has"
- push string_heap, "$=pod"
- push string_heap, "!UNIT_MARKER"
- push string_heap, "A081614713240043FDCDCC317013116A125B754B"
- push string_heap, "src/gen/CORE.setting"
- push string_heap, "$?PACKAGE"
- push string_heap, "::?PACKAGE"
- push string_heap, "$?ROLE"
- push string_heap, "::?ROLE"
- push string_heap, "$?CLASS"
- push string_heap, "::?CLASS"
- push string_heap, "$?PACKAGE"
- push string_heap, "::?PACKAGE"
- push string_heap, "$?ROLE"
- push string_heap, "::?ROLE"
- push string_heap, "$?CLASS"
- push string_heap, "::?CLASS"
- push string_heap, "@elems"
- push string_heap, "%attrs"
- push string_heap, "D7018C97AA81CFC14F9C59953A435AC71E120165-1344286087.49706"
- push string_heap, "src/gen/BOOTSTRAP.pm"
- push string_heap, "$cand"
- push string_heap, "$cand"
- push string_heap, "$*DISPATCHER"
- push string_heap, "&?ROUTINE"
- push string_heap, "$cand"
- push string_heap, "$*DISPATCHER"
- push string_heap, "&?ROUTINE"
- push string_heap, "new"
- push string_heap, "@elems"
- push string_heap, "%attrs"
- push string_heap, "$?CLASS"
- push string_heap, "::?CLASS"
- push string_heap, "389DCAED7BFDA1D3CEB8787BCA7B7D7251277930-1344286008.5461"
- push string_heap, "src/Perl6/World.pm"
- push string_heap, "GLOBAL"
- push string_heap, "Has"
- push string_heap, "EXPORT"
- push string_heap, "Has"
- push string_heap, "Has"
- push string_heap, "new"
- push string_heap, "$?CLASS"
- push string_heap, "::?CLASS"
- push string_heap, "!UNIT_MARKER"
- .const 'Sub' $P1496 = "19_1345560669.68581"
- capture_lex $P1496
- $P110 = $P1496()
- nqp_deserialize_sc $S100, cur_sc, string_heap, $P110
- .const 'LexInfo' $P1501 = "10_1345560669.68581"
- nqp_get_sc_object $P111, "4C872A6EE8F07016F65C77339F092CB45DC8FAFE", 2
- $P1501."set_static_lexpad"($P111)
- .const 'LexInfo' $P1502 = "11_1345560669.68581"
- nqp_get_sc_object $P111, "4C872A6EE8F07016F65C77339F092CB45DC8FAFE", 6
- $P1502."set_static_lexpad"($P111)
- .const 'LexInfo' $P1503 = "12_1345560669.68581"
- nqp_get_sc_object $P111, "4C872A6EE8F07016F65C77339F092CB45DC8FAFE", 13
- $P1503."set_static_lexpad"($P111)
- .const '' $P1504 = "12_1345560669.68581"
- nqp_get_sc_object $P111, "4C872A6EE8F07016F65C77339F092CB45DC8FAFE", 9
- perl6_associate_sub_code_object $P1504, $P111
- .const '' $P1505 = "14_1345560669.68581"
- nqp_get_sc_object $P111, "4C872A6EE8F07016F65C77339F092CB45DC8FAFE", 22
- perl6_associate_sub_code_object $P1505, $P111
- .const '' $P1506 = "11_1345560669.68581"
- nqp_get_sc_object $P111, "4C872A6EE8F07016F65C77339F092CB45DC8FAFE", 24
- perl6_associate_sub_code_object $P1506, $P111
- .const '' $P1507 = "10_1345560669.68581"
- nqp_get_sc_object $P111, "4C872A6EE8F07016F65C77339F092CB45DC8FAFE", 3
- perl6_associate_sub_code_object $P1507, $P111
- nqp_get_sc_object $P111, "4C872A6EE8F07016F65C77339F092CB45DC8FAFE", 0
- set_hll_global "GLOBAL", $P111
-.end
-
-
-.HLL "perl6"
-
-.namespace []
-.sub "_block1495" :anon :subid("19_1345560669.68581") :outer("10_1345560669.68581")
-.annotate 'file', "lib/Class/Utils.pm6"
-.annotate 'line', 1
- .const 'Sub' $P1497 = "12_1345560669.68581"
- .const 'Sub' $P1498 = "14_1345560669.68581"
- .const 'Sub' $P1499 = "11_1345560669.68581"
- .const 'Sub' $P1500 = "10_1345560669.68581"
- new $P109, "ResizablePMCArray"
- push $P109, $P1497
- push $P109, $P1498
- push $P109, $P1499
- push $P109, $P1500
- .return ($P109)
-.end
-
-
-.HLL "perl6"
-
-.namespace []
-.sub "_block1469" :anon :subid("11_1345560669.68581") :outer("10_1345560669.68581")
- .param pmc param_1490 :call_sig
-.annotate 'file', "lib/Class/Utils.pm6"
-.annotate 'line', 5
- .const 'Sub' $P1492 = "14_1345560669.68581"
- capture_lex $P1492
- .const 'Sub' $P1478 = "12_1345560669.68581"
- capture_lex $P1478
- .lex "$?PACKAGE", $P1471
- .lex "::?PACKAGE", $P1472
- .lex "$?ROLE", $P1473
- .lex "::?ROLE", $P1474
- .lex "$?CLASS", $P1475
- .lex "::?CLASS", $P1476
- .lex "$_", $P1477
-.annotate 'line', 7
- .lex "call_sig", param_1490
- bind_signature
- nqp_get_sc_object $P106, "4C872A6EE8F07016F65C77339F092CB45DC8FAFE", 23
- nqp_get_sc_object $P107, "389DCAED7BFDA1D3CEB8787BCA7B7D7251277930-1344286008.5461", 60
- repr_get_attr_obj $P108, $P106, $P107, "$!list", 0
- nqp_get_sc_object $P109, "4C872A6EE8F07016F65C77339F092CB45DC8FAFE", 22
- $P111 = $P109."clone"()
- push $P108, $P111
- nqp_get_sc_object $P112, "4C872A6EE8F07016F65C77339F092CB45DC8FAFE", 5
- new $P114, 'String'
- set $P114, "lexpad"
- getinterp $P113
- set $P115, $P113[$P114]
- new $P116, "ResizablePMCArray"
- push $P116, $P112
- push $P116, $P115
-.annotate 'line', 5
- .return ($P116)
-.end
-
-
-.HLL "perl6"
-
-.namespace []
-.sub "new" :anon :subid("12_1345560669.68581") :outer("11_1345560669.68581")
- .param pmc param_1486 :call_sig
-.annotate 'file', "lib/Class/Utils.pm6"
-.annotate 'line', 7
- perl6_take_dispatcher
- .lex "self", $P1479
- .lex "@elems", $P1480
- .lex "%attrs", $P1481
- .lex "$_", $P1482
- .lex "$/", $P1483
- .lex "$!", $P1484
- .lex "$cand", $P1485
- .lex "call_sig", param_1486
- bind_signature
- .lex "$*DISPATCHER", $P1487
- .lex "&?ROUTINE", $P1488
- root_new $P1489, ['parrot';'Continuation']
- set_label $P1489, lexotic_22
- .lex "RETURN", $P1489
-.annotate 'line', 8
- find_lex $P104, "$cand"
- find_lex $P105, "self"
- nqp_get_sc_object $P106, "4C872A6EE8F07016F65C77339F092CB45DC8FAFE", 14
- find_lex $P107, "Array"
- find_lex $P108, "@elems"
- $P109 = $P105."dispatch:<::>"($P106, $P107, $P108)
- perl6ize_type $P110, $P109
- perl6_container_store $P104, $P110
-.annotate 'line', 9
- find_lex $P104, "self"
- find_lex $P105, "$cand"
- find_lex $P106, "%attrs"
- .local pmc flattening_13
- set flattening_13, $P106
- $P107 = flattening_13."FLATTENABLE_LIST"()
- $P108 = flattening_13."FLATTENABLE_HASH"()
- $P109 = $P104."bless"($P105, $P107 :flat, $P108 :named :flat)
- perl6ize_type $P110, $P109
-.annotate 'line', 7
- perl6_decontainerize_return_value $P104, $P110
- goto lexotic_23
- lexotic_22:
- .get_results ($P104)
- lexotic_23:
- find_lex $P105, "&EXHAUST"
- store_lex "RETURN", $P105
- perl6_type_check_return_value $P104
- .return ($P104)
-.end
-
-
-.HLL "perl6"
-
-.namespace []
-.sub "_block1491" :anon :subid("14_1345560669.68581") :outer("11_1345560669.68581")
-.annotate 'file', "lib/Class/Utils.pm6"
-.annotate 'line', 7
- .lex "$_", $P1493
- .return ($P1493)
-.end
-
-
-.HLL "perl6"
-
-.namespace []
-.sub "_block1508" :load :anon :subid("20_1345560669.68581")
-.annotate 'file', "lib/Class/Utils.pm6"
-.annotate 'line', 1
- .const '' $P1510 = "18_1345560669.68581"
- $P113 = $P1510()
- .return ($P113)
-.end
-
View
12 blib/lib/Class/Utils.pm6
@@ -1,12 +0,0 @@
-# Apparently some of the core classes don't run through bless, so you can't
-# extend them and access properties the same way. This just lets you apply
-# the role Has to have your objects blessed, rather than having to do it in
-# each class manually.
-role Has;
-
-method new (*@elems, *%attrs) {
- my $cand = self.Array::new(@elems);
- self.bless($cand, |%attrs);
-}
-
-

0 comments on commit 70b038a

Please sign in to comment.