Permalink
Commits on Jul 31, 2012
 1. README: work in progress

  drichert committed Jul 31, 2012
 2. wip

  drichert committed Jul 31, 2012
Commits on Jul 26, 2012
 1. wip: Spec'ing client

  drichert committed Jul 26, 2012
 2. Update jasmine setup

  drichert committed Jul 25, 2012
Commits on Jul 25, 2012
 1. README tweak

  drichert committed Jul 25, 2012
Commits on Jul 24, 2012
 1. Update client naming

  - mv microbat.coffee -> client.coffee
  - Microbat -> MicrobatClient
  - Update bin/microbat
  drichert committed Jul 24, 2012
Commits on Jul 11, 2012
 1. Add specs (wip)

  drichert committed Jul 11, 2012
 2. Add Rakefile

  drichert committed Jul 11, 2012
 3. Remove Cakefile

  drichert committed Jul 11, 2012
 4. Add webmock

  drichert committed Jul 11, 2012
 5. Add vcr

  drichert committed Jul 11, 2012
 6. Add rspec

  drichert committed Jul 11, 2012
 7. Fix bin/microbat --client

  drichert committed Jul 11, 2012
 8. Add Microbat.root

  drichert committed Jul 11, 2012
 9. rm old server dir

  drichert committed Jul 11, 2012
 10. wip: server via bin/microbat

  drichert committed Jul 11, 2012
 11. Rename client -> microbat

  drichert committed Jul 11, 2012
 12. Move client to lib/coffee

  drichert committed Jul 11, 2012
Commits on Jul 10, 2012
 1. Add coffee-script

  drichert committed Jul 10, 2012
 2. Add trollop

  drichert committed Jul 10, 2012
 3. Add Microbat::Server

  drichert committed Jul 10, 2012
 4. Add bin/microbat

  drichert committed Jul 10, 2012
 5. More rough README edits

  drichert committed Jul 10, 2012
 6. Add underscore.js

  drichert committed Jul 10, 2012
 7. wip: Microbat client

  drichert committed Jul 10, 2012
 8. Update README

  drichert committed Jul 10, 2012
 9. config.ru -> microbat.ru

  drichert committed Jul 10, 2012
 10. Ignore Gemfile.lock

  drichert committed Jul 10, 2012
 11. src -> coffee

  drichert committed Jul 10, 2012