Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
50 lines (38 sloc) 792 Bytes
source 'http://rubygems.org'
gem 'json'
gem 'sqlite3'
# Gems used only for assets and not required
# in production environments by default.
group :assets do
gem 'sass-rails', "~> 3.1.4"
gem 'coffee-rails', "~> 3.1.1"
gem 'uglifier'
end
group :test do
gem 'guard'
gem 'guard-rspec', '~> 0.5.0'
gem 'rspec-rails', '~> 2.8.0'
gem 'factory_girl_rails', '~> 1.5.0'
platform :ruby_18 do
gem 'rcov'
end
platform :ruby_19 do
gem 'simplecov'
end
gem 'ffaker'
gem 'shoulda-matchers', '~> 1.0.0'
gem 'capybara'
gem 'selenium-webdriver', '2.16.0'
gem 'database_cleaner', '0.7.1'
gem 'launchy'
end
group :ci do
gem 'mysql2', '~> 0.3.6'
end
# platform :ruby_18 do
# gem "ruby-debug"
# end
# platform :ruby_19 do
# gem "ruby-debug19"
# end
gemspec