Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
1 contributor

Users who have contributed to this file

48 lines (35 sloc) 2.67 KB

Installatie

Stap 1: Voeg chocolatechip.js toe

Voeg het volgende script toe voor het sluiten van met van <body> tag. Dit kan in de pagina zelf of met behulp van Google TagManager.

<script src="https://gitcdn.link/repo/sjorssnoeren/chocolatechip.js/master/dist/js/chocolatechip.js"></script>
<script>
 ChocolateChip.eat({
  includes: ['userPreferences', 'analytics', 'advertisements'],
  privacyPolicyURL: 'http://example.com/privacy-policy',
 });
</script>

Stap 2: Voeg de triggers toe in Google Tag Manager

Maak een nieuwe aangepaste trigger aan in Google Tag Manager. In onderstaande tabel vind je de verschillende waarden die je kunt gebruiken. Bij het laden van het script en bij het aanpassen van een voorkeur worden de juiste events in het Tag Manager dataLayer geschoten.

Waarde Titel Beschrijving
ChocolateChip_functional Functionele Cookies Vereist voor juiste werking van de website.
ChocolateChip_userPreferences Voorkeurs Cookies Wordt gebruikt voor het aanpassen van voorkeur van de gebruiker.
ChocolateChip_analytics Analytische Cookies Voor analyse doeleinden om de website te verbeteren.
ChocolateChip_advertisements Advertentie Cookies Om bij te houden welke advertenties een gebruik heeft gezien, en hoe vaak.

Stap 3: Koppel jouw CSV met cookies

Vanaf heden is het ook mogelijk een CSV te gebruiken om de verschillende cookies uit te lichten. Een voorbeeld van deze CSV vind je hier. Je koppelt eenvoudig de cookie lijst door de URL van een CSV in te voegen met de optie cookiesSheetURL. Dit kun je bij een google docs document doen door de URL te kopieëren, het woord /edit aan het einde van de URL te vervangen met /export?format=csv.

Bekijk onderstaand voorbeeld hoe dit er in zijn totaliteit uit ziet:

<script src="https://gitcdn.link/repo/sjorssnoeren/chocolatechip.js/master/dist/js/chocolatechip.js"></script>
<script>
 ChocolateChip.eat({
  includes: ['userPreferences', 'analytics', 'advertisements'],
  privacyPolicyURL: 'http://example.com/privacy-policy',
  cookiesSheetURL: 'https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U5ZqnbEnjFA1wj1d_ScN6NHMcUgy4QooAjDLQl2cIRA/export?format=csv'
 });
</script>

De CSV wordt ingeladen en deze wordt netjes in een opgemaakte tabel getoond. In de kolom category gebruik je de een van de volgende waarden: functional, userPreferences, analytics of advertisements. Om de tabel te kunnen zien, moet de categorie natuurlijk zijn benoemd in het script onder de key: includes.

Meer uitleg volgt binnenkort..

You can’t perform that action at this time.