Permalink
Browse files

Mention the style guide in the task guide

  • Loading branch information...
1 parent 581ea93 commit cbf659c9f95bfad8d6a8f6cfefed0abbc50f4f47 @nb nb committed Apr 7, 2013
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 app/views/tasks/guides/clojure.html.haml
@@ -12,6 +12,8 @@
* Ако имате желание, напишете още тестове.
* Не споделяйте решението си с никого.
* Не гледайте чужди решения.
+ * Проверете дали кодът ви спазва [The Clojure Style Guide](https://github.com/bbatsov/clojure-style-guide).
+ * Прочетете си условието.
## Преписване и споделяне на решения

0 comments on commit cbf659c

Please sign in to comment.