An application for teaching Continuous Integration, Continuous Delivery, and Continuous Deployment in WSB (Poland)
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
hello_world
test
.gitignore
Jenkinsfile
README.rst
main.py
requirements.txt
test_requirements.txt

README.rst

Simple Flask App

Aplikacja Dydaktyczna wyświetlająca imię i wiadomość w różnych formatach dla zajęć o Continuous Integration, Continuous Delivery i Continuous Deployment.

 • Rozpocząnając pracę z projektem (wykorzystując virtualenv). Hermetyczne środowisko dla pojedyńczej aplikacji w python-ie:

  source /usr/bin/virtualenvwrapper.sh
  mkvirtualenv wsb-simple-flask-app
  pip install -r requirements.txt
  pip install -r test_requirements.txt
  
 • Uruchamianie applikacji:

    # jako zwykły program
  python main.py
  
  # albo:
  PYTHONPATH=. FLASK_APP=hello_world flask run
  
 • Uruchamianie testów (see: http://doc.pytest.org/en/latest/capture.html):

  PYTHONPATH=. py.test
  PYTHONPATH=. py.test --verbose -s
  
 • Kontynuując pracę z projektem, aktywowanie hermetycznego środowiska dla aplikacji py:

  source /usr/bin/virtualenvwrapper.sh
  workon wsb-simple-flask-app
  
 • Integracja z TravisCI:

  ...
  

Pomocnicze

 • Instalacja python virtualenv i virtualenvwrapper:

  yum install python-pip
  pip install -U pip
  pip install virtualenv
  pip install virtualenvwrapper
  
 • Instalacja docker-a:

  yum remove docker \
    docker-common \
    container-selinux \
    docker-selinux \
    docker-engine
  
  yum install -y yum-utils
  
  yum-config-manager \
   --add-repo \
   https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
  
  yum makecache fast
  yum install docker-ce
  systemctl start docker
  

Materiały