Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.rst

Simple Flask App

Aplikacja Dydaktyczna wyświetlająca imię i wiadomość w różnych formatach dla zajęć o Continuous Integration, Continuous Delivery i Continuous Deployment.

 • Rozpocząnając pracę z projektem (wykorzystując virtualenv). Hermetyczne środowisko dla pojedyńczej aplikacji w python-ie:

  source /usr/bin/virtualenvwrapper.sh
  mkvirtualenv wsb-simple-flask-app
  pip install -r requirements.txt
  pip install -r test_requirements.txt
  
 • Uruchamianie applikacji:

    # jako zwykły program
  python main.py
  
  # albo:
  PYTHONPATH=. FLASK_APP=hello_world flask run
  
 • Uruchamianie testów (see: http://doc.pytest.org/en/latest/capture.html):

  PYTHONPATH=. py.test
  PYTHONPATH=. py.test --verbose -s
  
 • Kontynuując pracę z projektem, aktywowanie hermetycznego środowiska dla aplikacji py:

  source /usr/bin/virtualenvwrapper.sh
  workon wsb-simple-flask-app
  
 • Integracja z TravisCI:

  ...
  

Pomocnicze

 • Instalacja python virtualenv i virtualenvwrapper:

  yum install python-pip
  pip install -U pip
  pip install virtualenv
  pip install virtualenvwrapper
  
 • Instalacja docker-a:

  yum remove docker \
    docker-common \
    container-selinux \
    docker-selinux \
    docker-engine
  
  yum install -y yum-utils
  
  yum-config-manager \
   --add-repo \
   https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
  
  yum makecache fast
  yum install docker-ce
  systemctl start docker
  

Materiały

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages