Skip to content
PHP knihovna pro připojení do skautISu
PHP Shell
Branch: 2.x
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
docs
src
tests
.gitattributes
.gitignore
.scrutinizer.yml
.travis.yml
CHANGELOG.md
CONTRIBUTING.md
LICENSE
README.md
composer.json
fix_syle.sh
phpunit.xml.dist

README.md

Build Status Scrutinizer Code Quality Code Coverage Latest Stable Version Latest Unstable Version License

SkautIS

PHP knihovna pro připojení do Skautisu

Ukázka

//získání podřízených jednotek k té kde jsem přihlášen rolí
$myUnitId = $skautis->getUser()->getUnitId();
$skautis->org->unitAll(array("ID_UnitParent"=>$myUnitId))

Návod na použití

Podrobný návod v dokumentaci.

Požadavky

PHP 5.6 a novější. Detaily v composer.json

You can’t perform that action at this time.