Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
Instalace skautského WordPressu na Lebedě na jeden klik
PHP JavaScript ApacheConf
Branch: master
Clone or download
Pull request Compare This branch is 32 commits ahead of GeekPress:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
wp-quick-install
.gitignore
.htaccess
README.md
composer.json

README.md

Instalace skautské Wordpress šablony DSW v Lebedě na jeden klik

Status: v1.0

Manuál na instalaci

Jak zpřístupnit na Lebedě autoinstalaci Wordpressu:

 • Jako základ používáme https://github.com/GeekPress/WP-Quick-Install (fork)
 • Nastavení je v souboru data.ini (včetně instalovaných pluginů a všeho dalšího)
 • Zrušili jsme GUI a JS z původního skriptu a všechno nasypali do WordpressService.php
 • Requirement je v composer.json, stačí spustit composer install
 • Chtěné DSW téma se získá pomocí automatického stánutí z DWS githubu. Alternativně je možnost umístit soubor vedle skriptu a pojmenovat ho theme.zip
 • Potřebné parametry pro instalaci jsou jako paramtery metody, return zatím nemáme žádný (vzhledem k tomu, že se skript bude provádět jindy (cronem) než ho uživatel zadává)
 • Potřebné parametry pro service: $dbName, $dbUserName, $dbPassword, $dbHost, $websiteTitle, $userLogin, $adminPassword, $adminEmail
 • Pozor, skript běží dlouho (přeci jen stahuje, dekomprimuje a instaluje zaráz), takže je potřeba hlídat timeout chyb (na průměrném NB to běželo skoro minutu)

stahování češtiny napřímo

https://cs.wordpress.org/latest-cs_CZ.zip

TODO shortterm

automaticky přidat obrázky z theme

spočívá v poslání issue do DSW, aby byly obrázky includované dynamicky (teď si neporadí s subfolder v adresářové cestě) - https://github.com/skaut/dsw-oddil/issues/129

automaticky přidat menu z theme

řešíme s Kalichem

TODO longterm

Volitelný plugin pro bazar

na vyžádání includenout plugin pro bazar (https://wordpress.org/plugins/skaut-bazar/)

Umožnit instalaci i přes existující web

@kalich5 - nevhodné dělat automaticky, protože se tím naseká moc problémů - lepší kontrolovat, zda je složka prázdná a pokud ne, rovnou to nepovolit (jak to dělá např. git clone nebo velcí hostingové)

Inspired by literat v issue:

 • na začátku se automatika pouze zeptá na login a heslo pro administrátorský účet
 • musí proběhnout kontrola FTP a databáze, tj. pokud je zde nějaký obsah, bude smazán a uživatel na to musí být upozorněn a potvrdit to
 • veškerý obsah před instalací bude z FTP i DB smazán
 • jako základní šablona společně s Wordpressem bude instalována DSW Oddíl
You can’t perform that action at this time.