Skip to content

Návod pre editorov

Kristián Kosorín edited this page Oct 11, 2019 · 7 revisions
  1. Po nastavení pluginu v nastaveniach (viď. Návod na nastavenie) sa v editore zobrazí možnosť pridať Google Drive Documents - Block

Editor 1

  1. Po pridaní blocku do editoru sa zobrazí list súborov ktoré sú k dispozícii (Východzia zložka sa nastavuje v nastaveniach pluginu, editor sa smie pohybovať len v tejto zložke a podzložkách)

Editor 2

  1. Po vybratí príslušného súboru sa riadok označí zelenou farbou, ktorá značí že sa zobrazí daný súbor

Editor 3

  1. Ak chceme zobraziť obsah zložky, jednoducho nevyberieme žiaden súbor, poznáme tak že žiaden súbor nemá zelené pozadie a teda sa zobrazuje obsah zložky

Editor 4

4.1. V prípade ak povolíme možnosť List folder as: bude sa zobrazovať obsah zložky aj v prípade zvolenia súboru

Editor 5

  1. Východzie nastavenia blocku vieme upraviť v pravom paneli, kde najskôr povolíme úpravu a následne nastavíme hodnotu ( Hodnoty veľkosti zobrazenia sa zadávajú v pixeloch (px) )

Editor 6

  1. Nastavíme práva pre zobrazenie súboru / zobrazenie obsahu zložky kliknutím na tlačítko Set permissions v pravom paneli

Editor 7

Ak nastavenie práv prebehlo úspešne, tlačítko zmení farbu na zelenú a ohlási úspech (Success)

Editor 8

You can’t perform that action at this time.