Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
79 lines (68 sloc) 2.43 KB
#------------------------------------------------------------------------------
# Naam: BAG.py
# Omschrijving: Universe starter voor de applicatie, console als grafisch
# Auteur: Stefan de Konink
#------------------------------------------------------------------------------
import getopt, sys
from libLog import *
from libDatabase import *
from libBAG import *
from libUnzip import *
from libLijm import *
try:
import wx
except:
nogui = True
def gebruik():
print "%s --dbinit - wist oude tabellen en maakt nieuw tabellen\n" \
" --dbindex - herindexeert de database\n" \
" --extract=<pad> - neemt een pad naar een extract en laadt deze\n" \
" --mutatie=<pad> - neemt een pad naar een mutatie en laadt deze\n" \
"\n" \
"De connectie naar de database wordt geconfigureerd in: BAG.conf" % sys.argv[0]
def main():
try:
opts, args = getopt.getopt(sys.argv[1:], "ho:v", ["help", "dbinit", "dbindex", "extract=", "mutatie="])
except getopt.GetoptError, err:
print str(err) # will print something like "option -a not recognized"
gebruik()
sys.exit(2)
bagObjecten = []
bagObjecten.append(Woonplaats())
bagObjecten.append(OpenbareRuimte())
bagObjecten.append(Nummeraanduiding())
bagObjecten.append(Ligplaats())
bagObjecten.append(Standplaats())
bagObjecten.append(Verblijfsobject())
bagObjecten.append(Pand())
verbose = False
for o, a in opts:
if o == "-v":
verbose = True
elif o in ("-h", "--help"):
gebruik()
sys.exit()
elif o in ("--dbinit"):
dbInit(bagObjecten)
sys.exit()
elif o in ("--dbindex"):
dbMaakIndex(bagObjecten)
sys.exit()
elif o in ("--extract="):
bestandVerwerkExtractPad(log, a, bagObjecten)
sys.exit()
elif o in ("--mutatie="):
bestandVerwerkMutatiePad(log, a)
sys.exit()
else:
assert False, "unhandled option"
if nogui:
print "\nLet op: De wx bibliotheek is niet geinstalleerd, alleen de commandline versie is beschikbaar.\n"
gebruik()
sys.exit()
else:
app = wx.App(0)
BAGExtractPlus(app, bagObjecten)
app.MainLoop()
if __name__ == "__main__":
main()