Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
34 lines (30 sloc) 1.5 KB
#------------------------------------------------------------------------------
# Naam: libBAGextractPlusVersie.py
# Omschrijving: Definitie van de versie van BAGextract+
# Auteur: Matthijs van der Deijl
#
# Versie: 1.7
# Datum: 11 maart 2011
#
# Historie: versie 1 oktober 2009
# versie 1.1 18 november 2009
# Modules samengevoegd in 1 menugestuurde applicatie
# versie 1.2 23 november 2009
# Grafische User-interface toegevoegd
# versie 1.3 8 december 2009
# Bugs gefixed
# Raadpleging via kaart toegevoegd
# Foutafhandeling verbeterd
# versie 1.4 21 januari 2010
# Unzip extractbestand met woonplaatsen verbeterd
# versie 1.5 9 september 2010
# Bug (objectType not defined) gefixt in verwerking mutatiebestanden
# versie 1.6 8 oktober 2010
# Veldlengte voor tekstwaarde van geometrie verhoogt naar 1000000
# versie 1.7 11 maart 2011
# Objecttype LPL en SPL vervangen door LIG en STA
#
# Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
#------------------------------------------------------------------------------
BAGextractPlusVersie = "1.7"
BAGextractPlusDatum = "maart 2011"