Permalink
Browse files

Copied leesmij.txt to README

  • Loading branch information...
1 parent 9dcf701 commit 7cc92c050456a3dba58e227ffc305a46a4f9b762 @milovanderlinden milovanderlinden committed Jun 7, 2011
Showing with 100 additions and 0 deletions.
  1. +100 −0 README
View
100 README
@@ -0,0 +1,100 @@
+
+ ____ _ ____ _____ _ _ Versie: 1.4
+| __ ) / \ / ___| | ____|_ _| |_ _ __ __ _ ___| |_ _ januari 2010
+| _ \ / _ \| | _ | _| \ \/ / __| '__/ _` |/ __| __| _|+|_
+| |_) / ___ \ |_| | | |___ > <| |_| | | (_| | (__| || |+++++|
+|____/_/ \_\VROM| |_____/_/\_\ __|_| \__,_|\___|\__| |+|
+
+
+BAG Extract+ is een tool voor opslag van een BAG-extract in een lokale
+Postgres/Postgis database en ontsluiting van de BAg-gegevens vanuit deze
+database.
+
+BAG Extract+ biedt de volgende functionaliteit:
+ - Laden van een BAG Extract
+ - Laden van een BAG Mutatiebestand
+ - Raadplegen van de gegevens in de lokale database
+ - Vergelijken van de BAG gegevens met eigen data
+ - Onderhoud van de lokale database
+
+
+De Python broncodebestanden, herkenbaar aan de extensie .py, kunnen worden
+geopend en bewerkt met de Python-editor IDLE. Na wijzigen van de broncode
+kan een nieuwe executable worden gemaakt met het batchbestand
+makeBAGextract+.bat.
+Ook kan een pythonprogramma worden uitgevoerd door in de commandline het
+broncodebestand, inclusief de extensie .py, uit te voeren. In dat geval
+worden .pyc bestanden met gecompileerde Pythoncode aangemaakt. Deze bestanden
+kunnen worden verwijderd.
+
+
+Deze map bevat de broncode van de BAG Extract+ tool. Deze map heeft de
+volgende inhoud:
+ - exe Map met de executable van de tool, de configuratiefile en de bijbehorende
+ libraries. In deze map kunnen de programmma's worden uitgevoerd.
+
+ - BAG.conf
+ Configuratiebestand dat nodig is bij het uitvoeren van de programma's.
+ Dit bestand bevat de volgende instellingen:
+ - database naam van de Postgres database
+ - host host waar de Postgres database draait
+ - user user voor toegang tot de Postgres database
+ - password password van de user voor toegang tot de Postgres database
+ - download directory waar gedownloade extract en mutatiebestanden worden
+ gelezen
+ - extract directory waarin gedownloade extract en mutatiebestanden worden
+ uitgepakt (unzip)
+ - logging directory waar logfiles worden opgeslagen.
+
+ - BAGextract+.py
+ Python broncode van het hoofdprogramma BAGextract+. Dit programma bestaat uit
+ 1 sourcefile waarin de algemene libraries worden included.
+
+ - BAGraadpleeg.py
+ Python broncode van het zoek- en raadpleegscherm.
+
+ - libBAGextractPlusVersie.py
+ Versienummer en -datum van het programma BAGextract+. Bij elke nieuwe versie
+ van de tooling, moet deze worden aangepast.
+
+ - libBAG.py
+ Bibliotheek met classes voor de 7 BAG-objecttypes. Deze classes omvatten
+ functionaliteit voor het lezen uit XML en het lezen en schrijven van de
+ objecten in de database.
+
+ - libDatabase.py
+ Bibliotheek met algemene functionaliteit voor toegang tot de BAG-database.
+
+ - libLog.py
+ Bibliotheek met algemene functionaliteit voor loggingfunctionaliteit. Deze
+ functionaliteit schrijft tijdens het uitvoeren van een programma voortgangs-
+ informatie op het scherm en in een logfile BAGX+Logfile.log zodat deze
+ informatie na afloop nog kan worden geraadpleegd.
+
+ - ligBAGconfiguratie.py
+ Bibliotheek met algemene functionaliteit voor het lezen van de BAG.conf
+ configuratiefile.
+
+ - libUnzip.py
+ Bibliotheek met functionaliteit voor het uitpakken (unzippen) van de
+ gecomprimeerde extractbestanden die worden geleverd door de BAGLV.
+
+ - makeBAGextract+.bat
+ Batchbestand voor het maken van een executable van BAGextract+. Dit script
+ start de Pythoncompiler voor het compileren van de broncode tot een
+ executable. De executable en bijbehorende bestanden worden gekopieerd naar
+ de map 'exe'.
+
+ - setupBAGextract+.py
+ Pythoncode voor het compileren van een executable van BAGextract+
+
+
+ - Rijksmonumenten.txt
+ Voorbeeldbestand voor het vergelijken van BAG-gegevens met eigen data. Dit
+ bestand bevat een uittreksel van het Rijksmonumentenregister.
+ Met dank aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
+
+ - RijksmonumentenView.txt
+ Voorbeeldbestand voor het vergelijken van BAG-gegevens met eigen data. Dit
+ bestand bevat de definitie van een standaardview op de eigen data, horend bij
+ het voorbeeldbestand Rijksmonumenten.txt

0 comments on commit 7cc92c0

Please sign in to comment.