Permalink
Browse files

Some explicit fixes that should be on master.

  • Loading branch information...
skinkie committed Nov 6, 2011
1 parent 9a27339 commit 73a09371d74ad53faa83a4ae0199237d9dcedd12
Showing with 18 additions and 17 deletions.
  1. +18 −17 src/libBAG.py
View
@@ -145,8 +145,8 @@ def leesUitXML(self, xml):
# Door een bug in BAG Extract bevat de einddatum een fictieve waarde 31-12-2299 in het geval dat
# deze leeg hoort te zijn. Om dit te omzeilen, controleren we hier de waarde en maken deze zo nodig
# zelf leeg.
- # if self._naam == "einddatumTijdvakGeldigheid" and self._waarde == "2299123100000000":
- # self._waarde = None
+ if self._naam == "einddatumTijdvakGeldigheid" and self._waarde == "2299123100000000":
+ self._waarde = None
# Print informatie over het attribuut op het scherm
def schrijf(self):
@@ -250,7 +250,10 @@ def sqltype(self):
def leesUitXML(self, xml):
self._waarde = getValue(xml, self._tag)
if self._waarde == '':
- self._waarde = None
+ jaar = self._waarde[0:4]
+
+ if jaar == '2299':
+ self._waarde = None
#--------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Class BAGdatetimeAttribuut
@@ -283,7 +286,7 @@ def leesUitXML(self, xml):
if jaar != '2299':
self._waarde = '%s%s%s %s%s%s'%(jaar, maand, dag, uur, minuut, seconden)
else:
- print 'Onverwacht: %s'%(self._waarde)
+ self._waarde = None
#--------------------------------------------------------------------------------------------------------
@@ -617,8 +620,7 @@ def maakViewActueel(self):
if self.heeftGeometrie():
sql += self.naam() + ".oid::bigint as oid,"
sql += " * FROM " + self.naam()
- sql += " WHERE begindatum <= current_date"
- sql += " AND einddatum >= current_date"
+ sql += " WHERE (einddatum IS NULL OR einddatum >= current_date)"
sql += " AND aanduidingrecordinactief = FALSE"
database.maakView(self.naam() + "actueel", sql)
@@ -630,8 +632,7 @@ def maakViewActueelBestaand(self, statusveld, status1, status2):
if self.heeftGeometrie():
sql += self.naam() + ".oid::bigint as oid,"
sql += " * FROM " + self.naam()
- sql += " WHERE begindatum <= current_date"
- sql += " AND einddatum >= current_date"
+ sql += " WHERE (einddatum IS NULL OR einddatum >= current_date)"
sql += " AND aanduidingrecordinactief = FALSE"
sql += " AND " + statusveld + " <> '" + status1 + "'"
if status2 <> "":
@@ -1074,17 +1075,17 @@ def maakViews(self):
sql += " , openbareruimte OPR"
sql += " , nummeraanduiding NUM"
sql += " WHERE NUM.begindatum <= current_date"
- sql += " AND NUM.einddatum >= current_date"
+ sql += " AND (NUM.einddatum IS NULL OR NUM.einddatum >= current_date)"
sql += " AND NUM.aanduidingrecordinactief = FALSE"
sql += " AND OPR.identificatie = NUM.gerelateerdeopenbareruimte"
sql += " AND OPR.begindatum <= current_date"
- sql += " AND OPR.einddatum >= current_date"
+ sql += " AND (OPR.einddatum IS NULL OR OPR.einddatum >= current_date)"
sql += " AND OPR.aanduidingrecordinactief = FALSE"
sql += " AND ( ( WPL.identificatie = OPR.gerelateerdewoonplaats"
sql += " AND NUM.gerelateerdewoonplaats = NULL)"
sql += " OR (WPL.identificatie = NUM.gerelateerdewoonplaats))"
sql += " AND WPL.begindatum <= current_date"
- sql += " AND WPL.einddatum >= current_date"
+ sql += " AND (WPL.einddatum IS NULL OR WPL.einddatum >= current_date)"
sql += " AND WPL.aanduidingrecordinactief = FALSE"
database.maakView("adresActueel", sql %("adresActueel"))
@@ -1104,9 +1105,9 @@ class BAGadresseerbaarObject(BAGobject):
def __init__(self):
BAGobject.__init__(self)
- self.hoofdadres = BAGattribuut( 16, "hoofdadres", "bag_LVC:gerelateerdeAdressen/bag_LVC:hoofdadres/bag_LVC:identificatie")
- self.nevenadres = BAGrelatieAttribuut("adresseerbaarobjectnevenadres",
- 16, "nevenadres", "bag_LVC:gerelateerdeAdressen/bag_LVC:nevenadres/bag_LVC:identificatie")
+ self.hoofdadres = BAGnumeriekAttribuut(16, "hoofdadres", "bag_LVC:gerelateerdeAdressen/bag_LVC:hoofdadres/bag_LVC:identificatie")
+ self.nevenadres = BAGrelatieNumeriekAttribuut("adresseerbaarobjectnevenadres",
+ 16, "nevenadres", "bag_LVC:gerelateerdeAdressen/bag_LVC:nevenadres/bag_LVC:identificatie")
self.attributen.append(self.hoofdadres)
self.attributen.append(self.nevenadres)
@@ -1143,9 +1144,9 @@ def __init__(self):
BAGadresseerbaarObject.__init__(self)
self.ligplaatsStatus = BAGenumAttribuut(['Plaats aangewezen', 'Plaats ingetrokken'],
"plaatsStatus", "bag_LVC:ligplaatsStatus")
- self.ligplaatsGeometrie = BAGpolygoon(3, 1000000, "ligplaatsGeometrie", "bag_LVC:ligplaatsGeometrie")
+ self.ligplaatsGeometrie = BAGpolygoon(3, 1000000, "_ligplaatsGeometrie", "bag_LVC:ligplaatsGeometrie")
self.attributen.append(self.ligplaatsStatus)
- # self.attributen.append(self.ligplaatsGeometrie)
+ self.attributen.append(self.ligplaatsGeometrie)
def tag(self):
return "bag_LVC:Ligplaats"
@@ -1174,7 +1175,7 @@ def maakViews(self):
class Standplaats(BAGadresseerbaarObject):
def __init__(self):
BAGadresseerbaarObject.__init__(self)
- self.standplaatsStatus = BAGenumAttribuut(['Plaats uitgegeven', 'Plaats ingetrokken'],
+ self.standplaatsStatus = BAGenumAttribuut(['Plaats aangewezen', 'Plaats ingetrokken'],
"plaatsStatus", "bag_LVC:standplaatsStatus")
self.standplaatsGeometrie = BAGpolygoon(3, 1000000, "_standplaatsGeometrie", "bag_LVC:standplaatsGeometrie")
self.attributen.append(self.standplaatsStatus)

0 comments on commit 73a0937

Please sign in to comment.