No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
script
src
.gitignore
README.md
assembly.xml
pom.xml

README.md

hsa-cache

Syftet med HSA-cachen är att kunna automatisera inläsning av HSA-data i VP. Projektet består av två delar.

  1. En javakomponent för att läsa in och validare hsa-filer
  2. Ett groovy-skript med konfigurationsfiler för att kunna automatisera uppdatering av hsa-fil i vp.

Dessa finns också färdigpaketerade i form av en jar-fil och en zip-fil här

Följande skript kan användas för att köra applikationen:

source [path till environment filen]/environment

[path till groovy] -Dlogback.configurationFile=[path till logback config]/logback.xml -Dhsa.skript.config=[path till skript config]/application.properties -Dgrape.root=[path till groovy dir]/.groovy/ [path till skriptet]/uppdateraHSACache.groovy

Se här för mer information.