No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
behorighethandler
common
vagvalhandler
.gitignore
LICENSE.txt
README.md
pom.xml

README.md

Tak data handler

Syftet med takdatahandler är att underlätta för komponenter som behöver göra en behörighetskontroll eller hämta vägval från TAK datat inklusive trädklättring i HSA trädet och standardvägval/-behörighet.

Projektet består av tre delar.

  1. Vagvalhandler - exponerar en metod för att hämta vägval från TAK datat med trädklättring och standardvägval.
  2. Behorighethandler - exponerar en metod för att kontrollera behörighet i TAK datat med trädklättring och standardbehörighet.
  3. Common - Gemensamma metoder som används av VagvalHandler och BehorighetHandler