Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Tak data handler

Syftet med takdatahandler är att underlätta för komponenter som behöver göra en behörighetskontroll eller hämta vägval från TAK datat inklusive trädklättring i HSA trädet och standardvägval/-behörighet.

Projektet består av tre delar.

  1. Vagvalhandler - exponerar en metod för att hämta vägval från TAK datat med trädklättring och standardvägval.
  2. Behorighethandler - exponerar en metod för att kontrollera behörighet i TAK datat med trädklättring och standardbehörighet.
  3. Common - Gemensamma metoder som används av VagvalHandler och BehorighetHandler

About

No description, website, or topics provided.

Resources

License

Packages

No packages published

Languages