Programiranje bez računara
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
_includes
_layouts
css
js
slike
.eslintrc
.gitignore
Gemfile
Gemfile.lock
README.md
_config.yml
binarna-poruka.html
binarne-karte.html
binarno-brojanje.html
bitmape.md
index.md
screen.png

README.md

Programiranje bez računara

Učimo osnovne programerske veštine, bez zurenja u ekran. Za uzrast od 7 do 107.

Ideje

Brojanje odeljenja

  • Svi ustanu, i svako je broj jedan
  • Podele se u parove, jedan preda svoj broj drugome i sedne
  • To se nastavi dok ne ostane samo jedan da stoji, sa ukupnim brojem đaka