Učimo C++
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
10-zdravo-svete
20-tipovi
30-uslovi
40-nizovi
45-pokazivaci
50-klase
60-dogadjaji
80-igre
90-projekti
.gitignore
README.md

README.md

Učimo C++

Vežbe i primeri za programski jezik C++. Napomena: Neki primeri su platformski specifični, samo za Win ili Linux.

Vidi još: Učimo C i Učimo OpenGL.

Kompajliranje

Kompajliranje C++ fajla na Linuxu:

g++ zdravo.cpp

To će napraviti izlazni fajl a.out koji pokrećemo na sledeći način:

./a.out

Komanda za imenovani izlazni fajl je:

g++ zdravo.cpp -o zdravo

Ukoliko program koristi neku biblioteku, npr. OpenGL, potrebno je instalirati biblioteku, te dodati opcije prevodioca:

gcc ime-fajla.cpp -o ime-fajla -lGL -lGLU -lglut

Projekti

Unutar repozitorija se nalazi nekoliko projekata, za čije pokretanje je potrebno odgovarajuće razvojno okruženje (IDE): Code Blocks ili Visual Studio.

Vidi uputstvo za pravljenje C++ projekta u Code Blocks editoru: http://wiki.codeblocks.org/index.php/Creating_a_new_project

Linkovi

http://jeanpetric.github.io/2016/03/30/simple-game-development-using-c-and-sdl.html

https://github.com/caioteixeira/Asteroids

ima animacija pri dnu strane:

https://biljanaivanovic.wordpress.com/category/dev-c/zadaci-za-vezbanje/page/1/