Učimo Java programiranje
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Latest commit a8a2c59 Sep 28, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
10-zdravo pomalo Jun 27, 2018
20-petlje pomalo Oct 13, 2017
30-strune pomalo Jun 27, 2018
35-nizovi organizacija Sep 28, 2018
38-konverzija-tipa organizacija Sep 28, 2018
40-argumenti-komandne-linije organizacija Sep 28, 2018
50-klase-i-objekti organizacija Sep 28, 2018
52-nasledjivanje organizacija Sep 28, 2018
55-biblioteka-klasa organizacija Sep 28, 2018
60-hvatanje-izuzetaka organizacija Sep 28, 2018
70-ulazno-izlazni-tokovi organizacija Sep 28, 2018
80-visenitni-rad organizacija Sep 28, 2018
90-korisnicki-interfejs novi primeri Aug 16, 2018
.gitignore ignore Apr 11, 2016
README.md Update README.md Jul 31, 2018

README.md

Učimo Javu

Vidi još Učimo OOP Javu

Instalacija

Instalacija je najteži korak učenja Jave :) Kad to uspete, već ste na pola puta. Na linuxu može ovako:

sudo apt-get install default-jre
sudo apt-get install default-jdk

Kompajliranje i pokretanje

Izvorni Java fajlovi imaju ekstenziju .java. Izvorni kod kompajliramo komandom javac (skraćeno od Java compiler):

javac Zdravo.java

Kao rezultat dobijamo kompajlirani fajl Zdravo.class, koji pokrećemo komandom java (bez navođenja ekstenzije):

java Zdravo

Konvencija je da nazivi fajla budu isti kao nazivi klase u njemu.