Skip to content
Učimo Sass, CSS na steroidima.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
10-varijable
14-uvoz-varijabli
16-gnjezdenje-selektora
20-sistem-boja
25-niz-boja
30-grid-skelet
35-grid-sistem
.gitignore
README.md
package.json

README.md

sass

Učimo Sass

Sass je skriptni programski jezik, koji se prevodi u CSS. Koristi .scss ekstenziju. U potpunosti podržava CSS sintaksu, tako da je svaki validan css fajl istovremeno validan scss fajl (samo zameniš ekstenziju).

Sass pretvara CSS u ozbiljan programski jezik, dodajući mu varijable, petlje i funkcije. U Sasu možete lako napraviti sopstveni CSS frejmvork ili neku alatku koje vam treba, kao na primer grid sistem.

Instalacija

Moraš prvo instalirati Ruby, a potom Sass. Na Linuxu ovako:

sudo apt install ruby
gem install sass

Kompajliranje

Komanda sass prima dva argumenta, ulazni (.scss) i izlazni (.css) fajl, na primer:

sass style.scss style.css

Da ne bismo nakon svake izmene ručno prevodili fajl, koristimo opciju --watch:

sass --watch style.scss:style.css

U praksi redovno držimo izvorne i prevedene fajlove u zasebnim folderima. Sledećom komandom prevodimo sve fajlove iz ulaznog (sass) u izlazni (css) folder:

sass --watch sass:css

Pokretanje lekcija

Pošto kloniraš repo, uđeš u folder neke lekcije i pokreneš komandu:

sass --watch sass:css

Za svaku lekciju Sass prevodilac se pokreće na isti način.

Node i npm

node-sass je prilagođen za rad sa npm-om, za automatizaciju build procesa. Koristi se u node projektima na sledeći način:

node-sass -w src/sass -o dist/css

Takođe, možeš odmah izvesti minifikovan css:

node-sass -w src/sass -o dist/css --output-style compressed

Sve opcije možeš pronaći ovde.


Škola koda, učimo narod programiranju!

You can’t perform that action at this time.