Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Blackout script
JavaScript Shell
Branch: gh-pages

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
al
mk
stats
tmpl
Makefile
README.md
blackout-al.js
blackout-mk.js
build.js
index-al.html
index.html
more-al.html
more.html
package.json

README.md

Скрипта за затемнување. Види http://skopjehacklab.github.io/blackout-mk/

Дополнителни опции за тестирање на скриптата може да се подесат со глобални променливи, како во следниот пример:

<script type="text/javascript">
   blackout_on = [2013, 5, 3] // само еден ден [година, месец, ден], или
   blackout_on = undefined; // без датум (секој ден)
   blackout_once = true; // само еднаш за секоја сесија.
   blackout_serious = true; // стави го на false да се тргнува со клик
</script>
<script type="text/javascript"
    src="http://skopjehacklab.github.io/blackout-mk/blackout-mk.js">
</script>

Ако сакаш да го менуваш кодот на сајтов, инсталирај node.js па пиши

npm install

Кога едитираш фајл, едитирај ја .tmpl.html варијантата доколку постои. После тоа пушти

make

за да ги избилдаш .hml варијантите

Something went wrong with that request. Please try again.