Blackout script
JavaScript Shell
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
al
mk
stats
tmpl
Makefile
README.md
blackout-al.js
blackout-mk.js
build.js
index-al.html
index.html
more-al.html
more.html
package.json

README.md

Скрипта за затемнување. Види http://skopjehacklab.github.io/blackout-mk/

Дополнителни опции за тестирање на скриптата може да се подесат со глобални променливи, како во следниот пример:

<script type="text/javascript">
   blackout_on = [2013, 5, 3] // само еден ден [година, месец, ден], или
   blackout_on = undefined; // без датум (секој ден)
   blackout_once = true; // само еднаш за секоја сесија.
   blackout_serious = true; // стави го на false да се тргнува со клик
</script>
<script type="text/javascript"
    src="http://skopjehacklab.github.io/blackout-mk/blackout-mk.js">
</script>

Ако сакаш да го менуваш кодот на сајтов, инсталирај node.js па пиши

npm install

Кога едитираш фајл, едитирај ја .tmpl.html варијантата доколку постои. После тоа пушти

make

за да ги избилдаш .hml варијантите