kalkulator za pridonesi za neto/bruto plati
HTML JavaScript CSS
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

README.rst

plata.m.ie.mk

Фронтенд апликација за пресметка на нето или бруто плата, придонеси и персонален данок на доход.

  • angular.js (v1 - 2013)
  • нема сервер

Апликацијата е достапна овде. Да го поставите овој код извршете ја командава:

git push origin +angular:gh-pages

Со ова ќе се препише gh-pages. Немојте да работите директно таму, кодот менувајте го во angular, git push origin angular, па после аплицирајте ги промените на gh-pages.