Skip to content
андроид апликација + веб сервис во couchdb за ослободување на велосипедските патеки во Скопје
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
images
mobile/phonegap
webapp/velocouch
README

README

#велоскопје треба да претставува апликација која што ќе ти овозможи со помош на твојот Android телефон да ги пријавиш паркираните коли на велосипедските патеки. Името е инспирација од иницијативата за critical mass во Скопје. Идејата се појави благодарение на сите оние што ги паркираат своите коли на велосипедската патека на партизанска во Карпош 4.

mobile/android/ - андроид апликација
mobile/iphone/  - iPhone апликација ???

webapp/         - web апликација

Баг тракинг:
http://bugs.spodeli.org/projects/veloskopje/
You can’t perform that action at this time.