Skip to content
navody.digital frontend je knižnica komponentov, ktorá výchadza z open source knižnice GOV.UK Frontend a pridáva k nej nové komponenty.
Branch: master
Clone or download
Pull request Compare This branch is 197 commits ahead, 379 commits behind alphagov:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github
app
bin
config
dist
docs
lib
package
src
tasks/gulp
.editorconfig
.gitignore
.nvmrc
.travis.yml
CHANGELOG.md
CODE_OF_CONDUCT.md
CONTRIBUTING.md
LICENSE.txt
Procfile
README.md
app.json
gulpfile.js
package-lock.json
package.json
package.json.test.js

README.md

navody.digital frontend

navody.digital frontend je knižnica komponentov, ktorá výchadza z open source knižnice gov.uk Frontend a pridáva k nej nové komponenty.

Pozrite si funkčné príklady použitia komponentov v prehľade komponentov navody.digital frontend.

Kontakt na tím

navody.digital frontend vytvára a spravuje komunita okolo slovensko.digital Kontaktovať nás môžete na Slacku v #navody-frontend.

Ako pracovať s týmto repozitárom

S týmto repozitárom je možné pracovať viacerými spôsobmi:

1. Použitie statického js/css vo vašom projekte

Najnovší build js/css sa nachádza v adresári /dist. Na použitie na vašom projekte stačí skopírovať obsah adresára /dist do public adresára vášho projektu a linknúť js a css súbor. Zobraziť viac podrobnosti.

2. Použitie sass build vo vašom projekte

Najnovší sass build spolu s js sa nachádza v adresári /package. Na použitie na vašom webe stačí skopírovať obsah adresára /package do ľubovolného adresára a zaradiť to do buildovania assetov podľa vášho výberu. Zobraziť viac podrobností

Časom bude k dispozícii aj npm package. Ak ju chcete skôr, tak si ju spravte a spravte PR. ;) Tu je príslušná issue.

3. Podieľanie sa na vývoji

Skvelé! Vyberte si issue, na ktorej chcete pracovať a ozvite sa nám na Slacku, kde sa dohodneme na postupe.

Licencia

Ak nie je uvedené inakšie, kódy sú publikované s MIT License. Toto zahŕňa kódy aj ukážky kódov v dokumentácii. Pôvodná gov.uk dokumentácia je licencovaná pod © Crown copyright a dostupná podľa podmienok definovaných v Open Government 3.0 licence.

You can’t perform that action at this time.