Skip to content
Dette scriptet konverterer norgeskart fra genorge i UTM-33 projeksjon til EPSG:3857 som Google og Leaflet bruker
Python
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
LICENSE
README.md
convert.py
requirements.txt

README.md

konverter-norgeskart-projeksjon

Dette scriptet konverterer norgeskart (kommunegrenser og fylkegrenser) fra genorge i UTM-33 projeksjon til EPSG:3857 som Google og Leaflet bruker. Scriptet bruker python biblioteket pyproj for å projeksjon konverteringen.

Norges offisielle kart database, geonorge, gir bare ut grensekoordinatene i UTM 33 projeksjon, som ikke fungerer med populære javascript kart verktøy som f.eks. Leaflet. Dette scriptet konverterer koordinatene til projeksjonen som Leaflet og Google bruker, kalt EPSG:3857.

De opprinnelige grensedata fra Geonorge består av veldig mange koordinater som medfører stor filstørrelse. Du kan redusere antall koordinater ved å bruke mapshaper.org til å glatte ut grensene. Grensene er blir dermed ikke helt riktige, men reduserer filstørrelsen betraktelig og ser riktig ut på høyt nivå.

Laste ned ferdig konverterte kart

Laste ned ferdig konverterte kart fra release siden.

Bruk

  1. Last ned offisielle gjeldende kart fra geonorge for kommuner og fylker. Husk å velge hele landet, UTM-33 projeksjon og GeoJSON format. Legg disse filene i samme mappe som convert.py scriptet.

  2. Installer pakkene som trengs, f.eks. i et virtual environment:

virtualenv -ppython3 venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
  1. Kjør så scriptet:
python convert.py <input-filename.geojson> <output-filename.json>
  1. Etter du har gjort dette kan du bruke mapshaper.org til å redusere antall koordinater og dermed filstørrelsen så det blir litt mer web-vennlig.

  2. Enjoy!

You can’t perform that action at this time.