Klient napisany w bashu, pozwalający na wysyłanie wiadomości SMS w serwisie SMSAPI.pl
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md add from in example Dec 9, 2015
example.smsapi.rc Init Dec 10, 2013
smsapi Change API URL May 13, 2015

README.md

Wysyłanie smsów z poziomu linuxowego terminala

Klient napisany w bashu, pozwalający na wysyłanie wiadomości SMS w serwisie SMSAPI.pl

$ ./smsapi sms send --username LOGIN --password PASS --from Info 48xxxyyyzzz,48zzzyyyxxx "Hello world"
$ ./smsapi 
Usage: smsapi sms send [OPTIONS] <to> <message>
Options:
 --username <string>
 --password <password> md5 api password

 --from <string>    Sender name
 --encoding <string>  Message encoding (default:utf8)

 -f, --fast <0|1>    Fast

 -n, --normalize <0|1> Normalize message
 -v           Verbose

plik konfiguracyjny ".smsapi.rc" może się znajdowac w katalogu roboczym lub w katalogo domowym użytkownika

=======