Klient napisany w języku C#, pozwalający na wysyłanie wiadomości SMS, MMS, VMS oraz zarządzanie kontem w serwisie SMSAPI.pl
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
smsapi
smsapiTests
.gitignore
README.md
csharp-smsapi.sln

README.md

csharp-client

Klient SMSAPI napisany w języku C#, pozwalający na wysyłanie wiadomości SMS, MMS, VMS oraz zarządzanie kontem w serwisie SMSAPI.pl

Przykład wysyłki:

try
{
	SMSApi.Api.Client client = new SMSApi.Api.Client("login");
	client.SetPasswordHash("md5password");

	var smsApi = new SMSApi.Api.SMSFactory(client);

	var result =
		smsApi.ActionSend()
			.SetText("test message")
			.SetTo("694562829")
			.SetSender("Test") //Pole nadawcy lub typ wiadomość 'ECO', '2Way'
			.Execute();

	System.Console.WriteLine("Send: " + result.Count);

	string[] ids = new string[result.Count];

	for (int i = 0, l = 0; i < result.List.Count; i++)
	{
		if (!result.List[i].isError())
		{
			//Nie wystąpił błąd podczas wysyłki (numer|treść|parametry... prawidłowe)
			if (!result.List[i].isFinal())
			{
				//Status nie jest koncowy, może ulec zmianie
				ids[l] = result.List[i].ID;
				l++;
			}
		}
	}

	System.Console.WriteLine("Get:");
	result =
		smsApi.ActionGet()
			.Ids(ids)
			.Execute();

	foreach (var status in result.List)
	{
		System.Console.WriteLine("ID: " + status.ID + " NUmber: " + status.Number + " Points:" + status.Points + " Status:" + status.Status + " IDx: " + status.IDx);
	}

	for (int i = 0, l = 0; i < result.List.Count; i++)
  {
    if (!result.List[i].isError())
    {
			var deleted = 
				smsApi.ActionDelete()
					.Id(result.List[i].ID)
					.Execute();
			System.Console.WriteLine("Deleted: " + deleted.Count);
		}
	}
}
catch (SMSApi.Api.ActionException e)
{
	/**
	 * Błędy związane z akcją (z wyłączeniem błędów 101,102,103,105,110,1000,1001 i 8,666,999,201)
	 * http://www.smsapi.pl/sms-api/kody-bledow
	 */
	System.Console.WriteLine(e.Message);
}
catch (SMSApi.Api.ClientException e)
{
	/**
	 * 101 Niepoprawne lub brak danych autoryzacji.
	 * 102 Nieprawidłowy login lub hasło
	 * 103 Brak punków dla tego użytkownika
	 * 105 Błędny adres IP
	 * 110 Usługa nie jest dostępna na danym koncie
	 * 1000 Akcja dostępna tylko dla użytkownika głównego
	 * 1001 Nieprawidłowa akcja
	 */
	System.Console.WriteLine(e.Message);
}
catch (SMSApi.Api.HostException e)
{
	/* błąd po stronie servera lub problem z parsowaniem danych
	 * 
	 * 8 - Błąd w odwołaniu
	 * 666 - Wewnętrzny błąd systemu
	 * 999 - Wewnętrzny błąd systemu
	 * 201 - Wewnętrzny błąd systemu
	 * SMSApi.Api.HostException.E_JSON_DECODE - problem z parsowaniem danych
	 */
	System.Console.WriteLine(e.Message);
}
catch (SMSApi.Api.ProxyException e)
{
	// błąd w komunikacji pomiedzy klientem a serverem
	System.Console.WriteLine(e.Message);
}

Wymagania

 • C# >= 3.5 + System.Runtime.Serialization, System.ServiceModel.Web
 • C# >= 4.0

LICENSE

Apache 2.0 License