Klient napisany w języku Java, pozwalający na wysyłanie wiadomości SMS, MMS, VMS oraz zarządzanie kontem w serwisie SMSAPI.pl
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Latest commit aa9ba16 Oct 26, 2017
Permalink
Failed to load latest commit information.
dist version 2.4 Jan 11, 2017
src version 2.4 Jan 11, 2017
.gitignore update gitignore May 13, 2014
LICENSE License information Dec 31, 2013
README.md Update README.md Oct 26, 2017
pom.xml version 2.4 Jan 11, 2017

README.md

java-client

Klient napisany w języku Java, pozwalający na wysyłanie wiadomości SMS, MMS, VMS oraz zarządzanie kontem w serwisie SMSAPI.pl

wymagane dołaczenie bibloteki: https://github.com/douglascrockford/JSON-java

Przykład wysyłki:

package com.example.smsapi_java_client_example;

import pl.smsapi.BasicAuthClient;
import pl.smsapi.api.SmsFactory;
import pl.smsapi.api.action.sms.SMSSend;
import pl.smsapi.api.response.MessageResponse;
import pl.smsapi.api.response.StatusResponse;
import pl.smsapi.exception.ClientException;
import pl.smsapi.exception.SmsapiException;

public class Main {
  public static void main(String args[]) {
    try {
      String passwordHash = "00000000000000000000000000000000";
      BasicAuthClient client = new BasicAuthClient("username", passwordHash);

      SmsFactory smsApi = new SmsFactory(client);
      String phoneNumber = "000000000";
      SMSSend action = smsApi.actionSend()
          .setText("test")
          .setTo(phoneNumber);

      StatusResponse result = action.execute();

      for (MessageResponse status : result.getList() ) {
        System.out.println(status.getNumber() + " " + status.getStatus());
      }
    } catch (ClientException e) {
	/**
   	* 101 Niepoprawne lub brak danych autoryzacji.
   	* 102 Nieprawidłowy login lub hasło
   	* 103 Brak punków dla tego użytkownika
   	* 105 Błędny adres IP
   	* 110 Usługa nie jest dostępna na danym koncie
   	* 1000 Akcja dostępna tylko dla użytkownika głównego
   	* 1001 Nieprawidłowa akcja
   	*/
      e.printStackTrace();
    } catch (SmsapiException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

JAVADOC

2.3

2.2

2.1

2.0

MAVEN

W pliku pom.xml należy dopisać:

  <repositories>
    <repository>
      <releases>
        <enabled>true</enabled>
        <updatePolicy>always</updatePolicy>
        <checksumPolicy>fail</checksumPolicy>
      </releases>
      <id>smsapi</id>
      <name>smsapi</name>
      <url>http://labs.smsapi.com/maven/</url>
      <layout>default</layout>
    </repository>
  </repositories>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>pl.smsapi</groupId>
      <artifactId>smsapi-lib</artifactId>
      <version>2.4</version>
    </dependency>
  </dependencies>
</project>

LICENSE

Apache 2.0 License