Skip to content
No description, website, or topics provided.
Pawn
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
LICENSE
README.md
w_glow.sma
w_pickup.sma
w_skins.sma

README.md

cs-plugins

Repozytorium z moimi wtyczkami na serwer Counter-Strike.

w_glow.sma

Bronie leżące na ziemi połyskują od zieleni do czerwieni w zależności od stanu amunicji.

w_skins.sma

Bronie dostają nowe skórki - również te leżące na ziemi oraz trzymane przez gracza. Wybór poprzez menu.

w_pickup.sma

Podnoszenie broni przyciskiem użycia (+use).

w_pickup

You can’t perform that action at this time.