Skip to content
Pascal
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
data
LICENSE
README.md
sokoban.pas

README.md

Sōkoban

Prototyp gry, w której wcielamy się w dozorcę magazynu. Naszym celem jest przesunięcie skrzyń w odpowiednie miejsca.

Wykonane na przestrzeni lutego i marca 2013 roku na zajęciach programowania.

Do kompilacji należy użyć: https://www.freepascal.org/down/i386/win32.html

Okno z grą

You can’t perform that action at this time.