Skip to content
Permalink
master
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
executable file 305 lines (267 sloc) 10 KB
#############################################
# Snap Backup Properties File #
# Dutch (Nederlands) #
# Encoding: Unicode UTF-8 (no BOM) #
# GPLv3 -- snapback.org/license #
#############################################
######################
# Configuration Info #
######################
ApplicationTitle=Snap Backup
OptionalLocalizedApplicationTitle=
StandardZipExtension=.zip
TextReplacementCharacter=%
True=juist
False=onjuist
ButtonOk=Ok
ButtonCancel=Afbreken
#################
# User Defaults #
#################
ShowLanguages=juist
FiltersEnabled=onjuist
ShowProfiles=onjuist
CurrentProfile=Main
BackupDirBase=Backup
BackupDirWin=C:\\Backup\\
BackupName=MyWork
ArchiveChecked=onjuist
ArchiveDirBase=Volumes%MyData
ArchiveDirWin=E:\\
#########
# Menus #
#########
MenuGroupFile=Bestand
MenuItemLanguages=Keuze talen
MenuItemLanguagesShow=Toon
MenuItemLanguagesHide=Verberg
MenuItemFilters=Backup &Filters
MenuItemFiltersOn=Aan
MenuItemFiltersOff=Uit
MenuItemProfiles=Diverse Profielen
MenuItemProfilesOn=Aan
MenuItemProfilesOff=Uit
MenuItemLook=Thema
MenuItemExport=Export Settings...
MenuItemImport=Import Settings...
MenuItemOptions=Opties...
MenuItemExit=Sluiten
MenuGroupHelp=Help
MenuItemGuide=Gebruikersgids
MenuItemUpdates=Check for Updates
MenuItemAbout=Over Snap Backup
###############
# UI Controls #
###############
# Skin (Look and Feel)
LookAndFeelSetMsg=Kies thema %SkinName%.
LookAndFeelErrMsg=Fout thema laden.
# Profiles Section
ProfilesTitle=Backup Profielen
ProfilesPrompt=Huidig:
ProfilesButtonNew=Nieuw
ProfilesButtonDelete=Wis
ProfilesAddTitle=Voeg nieuw Backup Profiel toe
ProfilesAddPrompt=Naam Profiel:
ProfilesAddMsgBlank=Naam Profiel invullen.
ProfilesAddMsgExists=Naam profiel wordt reeds gebruikt.
ProfilesDeleteTitle=Wis Backup Profiel
ProfilesDeletePrompt=Wis de "%ProfileName%" Profiel en de daarmee verbonden instellingen?
ProfilesOffMsg=Diverse backup profielen zijn uitgeschakeld. Het "%ProfileName%" Profiel zal gebruikt worden.
ProfilesErrMsg=Instelling Diverse Profielen kan niet gewijzigd worden.
# Filters
FilterMarkerPre=[
FilterMarkerPost=]
FilterMarkerSkip=-
FilterMarkerSize=>
FilterMarkerUnits=KB
FilterRuleTitle=Backup Filter
FilterRuleTag=Pas filter toe op:
FilterRuleIncludeTitle=Gebruik Regel
FilterRuleIncludePrompt=Backup bestanden die overeenkomen:
FilterRuleIncludeHelp=Voorbeeld 1: "bookmarks.html" Voorbeeld 2: "*.txt, *.xml"
FilterRuleExcludeTitle=Sluit Regel uit
FilterRuleExcludePrompt=Sla overeenkomstige bestanden over:
FilterRuleExcludeHelp=Voorbeeld 1: "*cache*" Voorbeeld 2: "activity.log, user.log"
FilterRuleExcludeFoldersPrompt=Sla overeenkomstige folders over:
FilterRuleExcludeFoldersHelp=Voorbeeld 1: "temp" Voorbeeld 2: "patch*, uninstall"
FilterRuleExcludeSizePrompt=Sla bestanden over:
FilterRuleNote=De regel "exclude" (uitsluiten gaat voor de regel "include" (invoegen).
FilterRuleButtonDelete=Wis Filter
# Source Section
SourceTitle=Source: Van Data Backup maken
SourcePrompt=Bestanden en Folders:
SourceAddFile=Voeg bestand toe
SourceAddFolder=Voeg &Folder
SourceAddCommand=Voeg toe aan de Backup Lijst
SourceRemove=Ver&wijder
SourceFilter=W&ijzig Filter
# Tip Section
Tip=Bron Backup Boven naar bestemming Hieronder
TipHelp=Bovenstaande bestanden en folders (Bron) zullen opgeslagen worden in een zipbestand op de hieronder aangegeven plaats (Bestemming)
# Destination Section
DestinationTitle=Destination: Plaats bewaren Backup
DestinationBackupPrompt=Bewaar Backup (Zip) Bestand in:
DestinationBackupCommand=Kies Bestemming Backup
DestinationBackupTag=Backup Bestand »»
DestinationBackupNamePrompt=Naam Backup:
DestinationArchivePrompt=Kopieer Backup Naar:
DestinationArchiveCommand=Kies Bestemming Archiefbestand
DestinationArchiveTag=Archiefbestand »»
# Log Section
LogTitle=Message Log
LogMsgStart=--- Start ---
LogMsgEnd=--- Einde ---
LogMsgProfile=Profiel:
LogMsgFiltersOn=Filters aan
LogMsgCreating=Maken:
LogMsgRootPath=Root Pad:
LogMsgZipping=Zippen (%ZipCount%):
LogMsgSkipping=Slaat over:
LogMsgFolder=Folder:
LogMsgFilesZipped=Gecomprimeerde bestanden:
LogMsgLargestFiles=Largest Files (zipped):
LogMsgBackupCreated=Gemaakte Backup Bestanden:
LogMsgArchivedBackup=Opgeslagen Backup:
LogMsgElapsedTime=Verstreken Tijd:
LogMsgMinutes=min
LogMsgSeconds=sec
LogMsgMemoryUsed=Gebruikt Geheugen:
LogMsgAborted=*** Afgebroken ***
###########
# Buttons #
###########
ButtonSave=Bewaar Instellingen
ButtonReset=Herstel Basisinstellingen
ButtonDoBackup=Maak NU &Backup
ButtonExit=Afsluiten
##################
# File Utilities #
##################
FileUtilityTitleBackupFolder=Maak Folder voor Backup Bestand
FileUtilityTitleBackupFile=Maak Backup Bestand
FileUtilityTitleArchiveFolder=Maak Folder voor Archiveringsbestand
FileUtilityTitleArchiveFile=Kopieer Backup Bestand naar Archiveringsbestand
FileUtilityCreateFolderMsg=Folder "%FolderName%" bestaat niet.
FileUtilityCreateFolderButton=Maak Folder
FileUtilityOverwriteMsg=Bestand "%FileName%" bestaat reeds.
FileUtilityOverwriteButton=Overschrijven
FileUtilityButtonAbort=Afbreken
############
# Messages #
############
MsgSettingsSaved=Uw backup instellingen zijn opgeslagen.
MsgSettingsRestoredLine1=De basisinstellingen gelden weer.
MsgSettingsRestoredLine2=Wijzig de instellingen en bewaar ze als zodanig.
ErrPromptTitle=Fout Tegengekomen
ErrPromptContinue=Ga verder
ErrPromptAbort=Afbreken
Err01CreatingBackupFile=*** ERROR #1 ~ Kon geen backup bestand maken of afsluiten
Err02ItemNotFound= *** ERROR #2 ~ Bestand of map niet gevonden
Err03ZippingFile= *** ERROR #3 ~ Kon bestand niet comprimeren
Err04BackupFileMissing= *** ERROR #4 ~ Backup bestand niet gevonden of onleesbaar
Err05NoArchiveFolder= *** ERROR #5 ~ Folder archiveringsbestand niet gevonden
Err06CannotWriteArchive=*** ERROR #6 ~ Kan niet schrijven naar archiveringsbestand -- onderzoek toegang bestanden. Zie systeeminfo: Lezen en schrijven
Err07ArchiveNotFile= *** ERROR #7 ~ Bestemming Archief is geen bestand
Err08ArchiveCanceled= *** ERROR #8 ~ Archief maken afgebroken door gebruiker
Err09ArchiveProblem= *** ERROR #9 ~ Gestoten op probleem tijdens het schrijven naar het archiefbestand
Err10CannotParseFilter= *** ERROR #10 ~ Kan filter niet gebruiken
Err20BrowserFailure= *** ERROR #20 ~ Web browser kan niet geopend worden
Err30ProfileNotFound= *** ERROR #30 ~ Profiel niet aangetroffen
Err40BackupTooLarge= *** ERROR #40 ~ Backup file may exceed 4 GB limit -- file corruption possible!
###################
# Backup Progress #
###################
BackupProgressTitle=Voortgang Backup
BackupProgressTag=Is bezig...
BackupProgressFiles=bestanden
BackupProgressMemoryFree=Vrij geheugen:
BackupProgressCancel=Afbreken
BackupProgressDone=KLAAR.
BackupProgressAborting=AFGEBROKEN!
#######################
# Export Settings Box #
#######################
ExportTitle=Export Settings
ExportLocationTitle=Backup Personal Settings to a File
ExportLocationPrompt=File:
ExportLocationCommand=Select Export File
ExportLocationReset=Restore Default
ExportLocationDetails1=Export your settings, including source and destination information,
ExportLocationDetails2=to a file that you can later import to restore your settings.
ExportButtonAction=Export
ExportMsgSuccess=Your settings have been saved.
ExportSettings=Settings
#######################
# Import Settings Box #
#######################
ImportTitle=Import Settings
ImportLocationTitle=Restore Personal Settings from a File
ImportLocationPrompt=File:
ImportLocationCommand=Select Import File
ImportLocationDetails=Import your settings from a previously exported file.
ImportWarning=Warning:
ImportWarningMessage=This action will erase your current settings.
ImportButtonAction=Import
ImportMsgSuccess=Your settings have been loaded.
###############
# Options Box #
###############
OptionsTitle=Opties
OptionsFileFormatTitle=Naam bestandsformaat
OptionsFileFormatExample=Voorbeeld »»
OptionsFileFormatNameSpacerPrompt=Bestandstussenvoeging:
OptionsFileFormatNameSpacerList=-_.~ @$
OptionsFileFormatDateOrderPrompt=Volgorde:
OptionsFileFormatDateOrderYear=Jaar
OptionsFileFormatDateOrderMonth=Maand
OptionsFileFormatDateOrderDay=Dag
OptionsFileFormatDateOrderNone=Geen
OptionsFileFormatDateYearPrompt=Jaarformaat:
OptionsFileFormatDateYear2Digits=tweetallig
OptionsFileFormatDateYear4Digits=viertallig
OptionsFileFormatDateSeparatorPrompt=Scheidingsteken datum:
OptionsFileFormatDateSeparatorList=- .
OptionsOverwriteTitle=Informeer voor het overschrijven van gelijknamige bestanden
OptionsOverwriteBackupFile=Backup Bestand
OptionsOverwriteArchiveFile=Archiverings Bestand
OptionsNumberOfRowsTitle=Aantal weer te geven kolommen
OptionsMessageLogInfoTitle=Message Log Information
OptionsMessageLogInfoSkippedPrompt=Show Skipped Files
OptionsMessageLogInfoLargestPrompt=Number of Largest Files to Report:
OptionsButtonDefaults=Herstel basisinstellingen
##############
# User Guide #
##############
UserGuideHeader=Gebruikersgids
UserGuideVersion=Versie
UserGuideButtonClose=Sluiten
UserGuideErrMsg=Fout lezen helpbestanden:
#####################
# Check for Updates #
#####################
UpdatesVersionYours=You are running version:
UpdatesVersionIsCurrent=This is the current version.
UpdatesVersionNew=The latest version is:
UpdatesButtonDownload=Go to Download Site
UpdatesErrMsg1=Unable to check for updates at this time.
UpdatesErrMsg2=Please try again later.
#############
# About Box #
#############
AboutTitle=Over
AboutVersion=Versie
AboutTranslatedBy=Vertaald door
AboutCreatedBy=Gemaakt door
AboutAnd=en
AboutLicense=\
Snap Backup is open source and free for all to use. Dit product mag de\n\
gebruiker zonder enige vorm van wettelijke inperking en zonder voorafgaande\n\
toestemming gebruiken. De makers van deze software verschaffen geen enkele\n\
garantie. Controleer voor het maken van de backup de bestanden, en kijk of\n\
na het opslaan van de backup de bestanden geopend kunnen worden. The\n\
source code is available under the GPLv3 (General Public License).
AboutDownload=Download de laatste versie van Snap Backup vanaf:
AboutConfigurationTitle=Configuratie Informatie
AboutButtonWeb=Bezoek Web Site
AboutButtonClose=Sluiten
You can’t perform that action at this time.